Narzędzia:
 1. Wnioskodawca ubiegający się o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym marszałka Senatu proszony jest o złożenie pisma do marszałka Senatu (ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa lub gms@senat.gov.pl).
 2. Pismo powinno zawierać:
  1. Informacje dotyczące wnioskodawcy
  2. Opis wydarzenia bądź projektu, którego dotyczy wniosek
  3. Informacje dotyczące finansowania przedsięwzięcia oraz sponsorów
  4. Zgody i zezwolenia w przypadku budowy pomników
  5. Informacje o innych patronatach (przyjętych lub skierowanych)
  6. Informacje o udziale gości honorowych.
 1. Marszałek Senatu nie obejmuje honorowego patronatu nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji.
 2. Marszałek Senatu nie udziela patronatów o charakterze stałym. Czas trwania patronatu jest ściśle związany z okresem pełnienia funkcji przez marszałka Senatu.
 3. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu honorowego patronatu marszałka Senatu lub zgodę na udział marszałka Senatu w komitecie honorowym publikuje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem.
 4. Informacja o udzielonym patronacie publikowana jest na stronie www.senat.gov.pl w zakładce Marszałek Senatu.
 5. Po zakończeniu wydarzenia objętego honorowym patronatem marszałka Senatu wnioskodawca zobowiązany jest przekazać do Gabinetu Marszałka Senatu sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia oraz dokumentację zdjęciową.