Narzędzia:

14 marca 2012 r. odbyło się 2. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, poświęcone dyskusji nad programem prac zespołu i trybem procedowania w obecnej kadencji parlamentu. W spotkaniu udział wzięli: posłowie i senatorowie - członkowie zespołu, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W pierwszej części posiedzenia prezydium zespołu podsumowało jego działalność w poprzedniej kadencji parlamentu. Zwrócono uwagę na potrzebę ponownego zajęcia się następującymi tematami:

  • senackim projektem ustawy o petycjach, który stanowi realizację postulatów organizacji społecznych skierowanych do zespołu. Sejm poprzedniej kadencji nie zakończył prac nad tym projektem i musi on zostać ponownie wniesiony do laski marszałkowskiej i przejść całą ścieżkę legislacyjną;
  • rozszerzeniem zwolnienia z podatku VAT na wszystkie darowizny. Zasługą zespołu jest wypracowanie zapisów ustawowych umożliwiających producentom żywności przekazywanie jej na cele charytatywne bez obowiązku naliczania od tego rodzaju darowizn podatku VAT. Takiej możliwości nadal jednak nie mają: sieci handlowe, dystrybutorzy, restauratorzy, firmy cateringowe, a także inne podmioty, które chciałyby przekazywać żywność. Zespół ponownie przyjrzy się temu problemowi;
  • nowelizacją ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Senacki projekt ustawy o zrzeszeniach, uznany przez środowisko organizacji pozarządowe za kontrowersyjny, został wycofany w poprzedniej kadencji. Istnieje jednak potrzeba nowelizacji prawa o stowarzyszeniach. Wspólne działania mogą podjąć zespół i Kancelaria Prezydenta, która zainicjowała już dyskusję na ten temat w ramach Forum Debaty Publicznej;

 

Wśród spraw, którymi zdaniem organizacji pozarządowych, Zespół powinien się zająć znalazły się m.in.:

  • mechanizm przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Środowisko proponuje, by przeanalizować istotę jego funkcjonowania i odpowiedzieć na pytanie: czy mechanizm ten nie powoduje wypaczenia idei pożytku publicznego?
  •  instytucja wysłuchania publicznego jako istotny element udziału obywateli w procesie stanowienia prawa;
  • sytuacja prawna podmiotów przyznających stypendia młodzieży szkolnej i studentom, a także potrzeba zwiększenia kwoty stypendium wolnej od podatku;
  • potrzeba nowelizacji ustawy z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.  Nowa ustawa powinna uwzględniać najważniejsze postulaty organizacji pozarządowych, m.in. szybkość postępowania administracyjnego, spójność i jednoznaczność przepisów, wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki i wzoru sprawozdania ze zbiórki publicznej, uregulowanie kwestii dotyczącej kosztów zbiórek publicznych; 
  • idea wolontariatu w kontekście jego funkcjonowania w obszarach związanych z działalnością gospodarczą;
  • model współpracy między organizacjami pozarządowymi i jednostkami publicznymi.

Prezydium zespołu na najbliższym spotkaniu przeanalizuje przedstawione w dyskusji wnioski i przygotuje harmonogram prac zespołu w obecnej kadencji parlamentarnej.