Narzędzia:

15 lutego 2012 r. odbyło się 1. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi.
Porządek obrad pierwszego posiedzenia Zespołu obejmował następujące punkty:

  1. Przyjęcie deklaracji założycielskiej i członkowskiej oraz ich podpisanie.
  2. Przyjęcie regulaminu Parlamentarnego Zespołu.
  3. Wybór Prezydium Zespołu.
  4. Uzgodnienie głównych kierunków działania Zespołu.


Spotkanie otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Część proceduralną posiedzenia poprowadził senator Witold Gintowt-Dziewałtowski, sekretarz Zespołu poprzedniej kadencji. Członkowie Zespołu w głosowaniach jawnych przyjęli deklaracje   założycielską i członkowską, regulamin Zespołu i wybrali Prezydium Zespołu.
W skład Prezydium Zespołu wchodzą: przewodniczący, 4 wiceprzewodniczących oraz sekretarz. Przewodniczącym Zespołu został marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Funkcję wiceprzewodniczących pełnią: senator Mieczysław Augustyn, poseł Krzysztof Michałkiewicz, poseł Sławomir Piechota oraz poseł Tadeusz Tomaszewski. Sekretarzem Zespołu został senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.
W drugiej części spotkania przewodniczący Zespołu przedstawił najważniejsze efekty prac Zespołu działającego w poprzedniej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień, które powinny być kontynuowane. Są to m.in.:
-  prace nad inicjatywą ustawodawczą o petycjach,
- poszerzenie zwolnienia z VAT przy przekazywaniu żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego o grupę dystrybutorów żywności,
- zmiana przepisów regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń,
- mechanizm funkcjonowania 1% podatku dochodowego przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Pozostałe zagadnienia, którymi zajmie się Zespół zostaną uzgodnione w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.