Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi utrzymania czystości
Specyfikacja warunków zamówienia
JEDZ - wersja edytowalna
Załączniki do SWZ - wersje edytowalne
identyfikator postępowania - 0818a5f6-044f-4fea-9185-85dc27944bb0
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfiansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert