Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu na druk i dostawę akcydensów, materiałów informacyjnych oraz wizytówek
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik  nr 2a do SWZ - I część zamówienia - wykaz wizytówek - Exell - wersja edytowalna
Ząłacznik nr 2b do SWZ - II część zamówienia - wykaz akcydensów i materiałów informacyjnych - Exell wersja edytowlana
Załączniki do SWZ  - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania z miniportalu UZP: 8d129c7f-b860-45c8-adf0-835a8cf3df98
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia
Odpowiedzi i zmiana treści SWZ, przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty