Narzędzia:

Dostawa urządzenia poligraficznego

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzenia poligraficznego
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki nr 2 - 7 do SWZ - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania z Miniportalu UZP
Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty