Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki do formularza oferty - wersje edytowalne:
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4a
Załączniki nr 5 i nr 6 do SWZ - wersje edytowalne
Opisy wszystkich części zamówienia - wersje w kolorze
Identyfikator postępowania - aadc6072-7bb5-4400-a213-4f039c4253f4
Informacja, o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o unieważnieniu postępowania