Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Opisy przedmiotu zamówienia - wersje w kolorze:
Część I zamówienia
Część II zamówienia
Formularz cenowy załącznik nr 3a do formularza oferty - I część zamówienia
Formularz cenowy zalacznik nr 3b do formularza oferty - II część zamówienia
Załączniki  nr 3-4 do SWZ - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania z Miniportalu UZP - 456b9e0a-5a68-4aa8-9006-810259c7913e
Informacja, o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -  II część zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - I część zamówienia