Narzędzia:

 

Do zakresu działania Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej należy obsługa kontaktów zagranicznych Senatu, jego organów, senatorów i Kancelarii Senatu, koordynacja działań wynikających z zadań Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu, związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz obsługa organów Senatu i senatorów w sprawach związanych z Polonią i Polakami za granicą, w szczególności:

 • merytoryczna, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, organizacyjna i protokolarna obsługa kontaktów zagranicznych, w tym:
  • dwustronnej i wielostronnej współpracy międzyparlamentarnej,
  • stałych delegacji parlamentarnych, grup międzyparlamentarnych i innych instytucjonalnych form międzynarodowej współpracy Senatu;
 • merytoryczna i organizacyjna obsługa prac Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, w tym organizowanie i dokumentowanie posiedzeń oraz prowadzenie sekretariatu Komisji;
 • sporządzanie analiz oraz informacji dla Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz innych organów Senatu uczestniczących w pracach struktur międzyparlamentarnych Unii Europejskiej, w odniesieniu do projektów aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej;
 • obsługa baz danych gromadzących i porządkujących dokumenty unijne przekazywane przez Komisję Europejską, Komitet Europejski Rady Ministrów oraz dokumentujących prace Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej;
 • koordynacja współpracy komisji senackich z odpowiednimi komisjami w parlamentach narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim oraz z posłami do Parlamentu Europejskiego.
 • merytoryczna i organizacyjna obsługa kontaktów z Polonią i Polakami za granicą oraz gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji na temat sytuacji i problemów środowisk polskich i polonijnych w świecie

W skład Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej wchodzi:

 • Dział Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

dyrektor Leszek Kieniewicz
tel. 22 694 92 75
fax 22 694 93 03
wicedyrektor Leszek Biera
wicedyrektor Robert  Bobrowski