Narzędzia:

Do zakresu działania Biura Legislacyjnego należy:

 • świadczenie pomocy prawno-legislacyjnej na rzecz Senatu, jego organów i senatorów, w szczególności:
  • obsługa procesu rozpatrywania ustaw uchwalonych przez Sejm, podejmowania inicjatyw ustawodawczych i innych uchwał,
  • przedstawianie uwag i propozycji związanych z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,
  • czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad Senatu i komisji senackich z Regulaminem Senatu oraz udzielanie pomocy prawnej w interpretacji przepisów Regulaminu,
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych z zakresu tworzenia prawa oraz dotyczących działalności legislacyjnej Senatu,
  • sygnalizowanie problemów prawnych wymagających rozważenia i zajęcia stanowiska przez Senat lub jego organy;
 • przeprowadzanie oceny wpływu, w tym dokonywanie analiz dotyczących przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych podejmowanych inicjatyw ustawodawczych i ustaw uchwalonych przez Sejm oraz opracowywaniena rzecz Senatu, jego organów i senatorów, we współpracy z innymi organami władzy publicznej i instytucjami, dokumentów związanych z tą oceną.

 

dyrektor Roman Kapeliński
tel. 22 694 90 11
fax 22 694 91 06
wicedyrektor Katarzyna Konieczko
tel. 22 694 90 11
fax 22 694 91 06