Narzędzia:

Petycja wielokrotna (PW9-01/17) z dnia 2 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w ustawach:

-      z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2,

-      z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6,

-      z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2,

-      z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2.

Petycja wniesiona przez osoby indywidualne oraz osoby, które udzieliły poparcia dla petycji.

Postulowane w petycji zmiany prowadzą do doprecyzowania wykonywania kontaktów z małoletnim, sprawowania władzy rodzicielskiej w aspekcie orzekania opieki naprzemiennej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w wymienionych zakresach.

 

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 3 lipca 2017 r.

Poparcie dla petycji można składać za pośrednictwem formularza:

*
*
*
*
*
* wymagane pola