Narzędzia:

Dziennikarze zainteresowany obsługą medialną wydarzeń w Senacie, nie posiadający stałej lub okresowej karty wstępu do parlamentu, proszeni są o wypełnienie formularza akredytacyjnego.

 

Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo potwierdzenie wysłania zgłoszenia. W odrębnej wiadomości poinformujemy o przyznaniu akredytacji.

W formularzu prosimy o podawanie adresu mailowego redakcji.

 

,,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej ,,RODO”, informujemy:

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
a. korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
b. e-mail: iodo@senat.gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 4 ust. 1 tej ustawy w celu umożliwienia wstępu do budynków i na tereny objęte ochroną Straży Marszałkowskiej;

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Straży Marszałkowskiej w celu wydania przepustki lub umożliwienia wstępu do budynków lub na tereny objęte ochroną Straży Marszałkowskiej na podstawie listy imiennej;

5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem wstępu do budynków i na tereny objęte ochroną Straży Marszałkowskiej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań określonych w ustawie o Straży Marszałkowskiej i będą usuwane nie później niż po upływie kadencji Sejmu i Senatu następującej po kadencji, w której zostały zebrane;
7. przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (w dziale przepustek Straży Marszałkowskiej, bud H, w poniedziałki w godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00),
b. w zakresie wynikającym z przepisów prawa - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa”.

* - Wymagane pola