Narzędzia:

19 stycznia 2021 r.

19.01.2021

Senacki Zespół do Spraw Spółki GetBack SA debatował 19 stycznia 2021 r. na temat raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy odnoszącej się do spółki GetBack, a także podmiotów oferujących jej papiery wartościowe i ją audytujących. Na zakończenie posiedzenia powołano specjalny zespół, który zajmie się przygotowaniem inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wyjaśnienia, w jaki sposób mogło dojść do olbrzymich zaniedbań ze strony państwa, skutkujących poszkodowaniem 9 tys. osób na około 2,5 mld zł, a także mającej na celu wprowadzenie mechanizmów chroniących obywateli przed tego rodzaju nadużyciami czy przestępstwami finansowymi.   Drugim punktem porządku posiedzenia zespołu, dotyczącym analizy prawnej i ekonomicznej decyzji w sprawie przejęcia Idea Bank SA przez Bank Pekao SA, zajmie się natomiast Komisja Budżetu i Finansów Publicznych ze względu na to, że przedstawiciele różnych instytucji, np. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zaproszeni do udziału w obradach zespołu nie chcieli się stawić, twierdząc, że Senacki Zespół do Spraw Spółki GetBack SA nie posiada uprawnień do omawiania niektórych kwestii. 

Otwierając posiedzenie zespołu, marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że  Senat jest „ośrodkiem wolnej myśli i demokratycznych reguł w poszukiwaniu prawdy”. „Jesteśmy sługami, a nie władcami narodu” – powiedział, przypominając, że afera GetBack skrzywdziła mnóstwo osób. „Przypominam, że w Senacie skupiamy się na dyskusji merytorycznej i argumentach, a nie na wycieczkach osobistych. Skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązań, a nie tylko na krytyce. Naszym celem jest wyjaśnienie, co się działo i znalezienie sposobu na zrekompensowanie strat pokrzywdzonym” – oświadczył marszałek Senatu.

Przewodniczący zespołu senator Leszek Czarnobaj poinformował, że nowo powołany zespół ds. afery GetBack stawia przed sobą 2 główne cele: pierwszy to próba odpowiedzi na pytanie, czy państwo w należyty sposób chroni obywateli przed tego rodzaju nadużyciami, drugi zaś to próba znalezienia sposobu pomocy osobom pokrzywdzonym w tej aferze. Jak wyjaśnił, Senat nie ma prawnej możliwości powołania komisji śledczej, dlatego aferą zajął się zespół senacki. Mimo to zostanie wyznaczona tzw. mapa drogowa postępowania z problemami, wskazanymi podczas posiedzenia zespołu. „Bazując na świetnym opracowaniu NIK, chcemy zabezpieczyć Polaków na przyszłość” – stwierdził senator Leszek Czarnobaj.

Zdaniem wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej raport NIK ujawnił, że system finansowy jest w tej sferze nieszczelny, a instytucje państwowe  działały nierzetelnie i z opóźnieniem. Zapowiedziała opracowanie nowych przepisów, które znajdą się w inicjatywie senackiej, a ich celem będzie zapobieganie takim sytuacjom.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, który jako prezes NIK podpisał decyzję o kontroli w sprawie spółki GetBack, stwierdził, że raport pokazał państwo „ślepe, głuche i nieczułe na krzywdę obywateli”.  „Jest to przygnębiająca lektura” – dodał. W ocenie senatora wszystkie instytucje: Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, a także audytorzy, popełniły błędy i nie dopełniły swoich obowiązków, działając w ten sposób na szkodę klientów GetBack. „Chcemy w Senacie wyciągnąć z tego wnioski. Kiedy raport zespołu się pojawi, Komisja Ustawodawcza natychmiast rozpocznie nad nim prace” – zadeklarował. 

Według senatora Jacka Burego przerażające jest to, że w tej sprawie instytucje państwowe pozwoliły sobie na „zaniechanie ocierające się o złą wolę i udział w podejrzanych operacjach”.

W ocenie senatora Wadima Tyszkiewicza „państwo stworzyło parasol ochronny nad przestępcami”. Jak mówił, państwo PiS próbowało rozliczyć aferę Amber Gold, ale nie rozliczyło afery GetBack. Podkreślił, że nie zostały zwrócone niesłusznie uzyskane korzyści  z nielegalnego procederu. „Chcemy rozliczyć tych złodziei” – zapowiedział.

Prezes NIK Marian Banaś poinformował, że z raportu wynika, iż instytucje państwowe nie zapewniły odpowiedniej ochrony klientom poszkodowanym przez GetBack; np. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przez 5 lat nie przeprowadził kontroli spółki, w skutek czego 9 tys. osób straciło pieniądze, stanowiące często dorobek całego życia. O nieadekwatności działania instytucji państwowych w aferze GetBack mówił dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w NIK Stanisław Jarosz. Stwierdził m.in., że ich rzetelna kontrola wykryłaby nieprawidłowości i oszustwa w bardzo agresywnym modelu  działania na rynku przyjętym przez spółkę. W skutek tych zaniedbań ryzyko inwestycyjne zostało przeniesione ze spółki  i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na nieprofesjonalnych uczestników rynku, czyli zwykłych klientów. Jak poinformował, w grudniu 2017 r. wpłynęło zawiadomienie tzw. sygnalisty, że może to być piramida finansowa, ale nikt się tym specjalnie nie przejął, a Zarząd GPW umocnił nawet pozycję spółkę, przyznając jej nagrodę. Dyrektor Stanisław Jarosz przypomniał też, że NIK sformułował wnioski pokontrolne, ale nie są one wdrażane. Podkreślił również, że postępowanie karne obejmuje jedynie osoby zamieszane w działalność samego GetBack, do odpowiedzialności nie pociągnięto natomiast urzędników państwowych, dzięki którym afera mogła osiągnąć tak wielkie rozmiary.

Mariusz Wójcik ze Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack zwrócił uwagę, że podczas kontroli UKNF opierał się jedynie na dokumentach dostarczonych przez spółkę. Postulował utworzenie funduszu dla poszkodowanych, ale nie z zasobów spółki, których już prawie nie ma. W opinii Mariusza Wójcika głównym beneficjentem afery były banki, które sprzedawały obligacje i dlatego należy je rozliczyć. Zwrócił też uwagę na sfałszowany prospekt emisyjny. Według przedstawiciela Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack audytor i firma przygotowująca ten prospekt powinny być pozwane przez Prokuratorię Generalną. 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 maja 2021 r.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Rekonwersji Żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz Funkcjonariuszy Służb Specjalnych

27 kwietnia 2020 r.

Senacki Zespół – Zdrowie Polaków debatował na temat „Narodowej strategii onkologii – szczepień HPV”.

23 kwietnia 2021 r.

Senackie seminarium poświęcone funkcjonowania i przyszłości transportu publicznego w Polsce