Narzędzia:

20 czerwca 2012 r.

20.06.2012

Wicemarszałek Jan Wyrowiński spotkał się w Senacie z członkami Prezydium Europejskiej Partii Ludowej przy Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Rozmawiano na temat przyszłej polityki spójności, strategii "Europa 2020" oraz terytorialnych paktów dla realizacji tej strategii. Przedstawiciele Komitetu Regionów gościli na Mazowszu na zaproszenie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Wicemarszałek Senatu poinformował gości, że to Senat w 1990 r., po ponad 60 latach, przyczynił się do restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Z inicjatywy Senatu uchwalono ustawę o samorządzie gminnym, co miało fundamentalne znaczenie dla przemian demokratycznych w Polsce. Dzięki temu w 1990 r. mogły się odbyć pierwsze wolne wybory do władz lokalnych. Podkreślił, że Senat czuje się ojcem polskiej samorządności terytorialnej i jest zainteresowany jej rozwijaniem i umacnianiem. Wicemarszałek J. Wyrowiński dodał, że przedstawiciele samorządów są stale obecni w wyższej Izbie parlamentu, zapraszani na posiedzenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, uczestniczą w konferencjach i seminariach. Pod patronatem marszałka Senatu co roku organizowane są konkursy na najlepszego sołtysa roku. Dodał, że blisko 80% senatorów ma przeszłość samorządową, dlatego Izba otacza samorząd specjalną pieczą.

Przedstawiciele Komitetu Regionów dużo uwagi poświęcili terytorialnym paktom na rzecz realizacji strategii "Europa 2020", mającej zastąpić strategię lizbońską, która nie osiągnęła zasadniczego celu. Opowiedzieli się za jak najszybszym uchwaleniem unijnego budżetu na lata 2014–2020 i nieuszczuplaniem środków na politykę spójności. Ich zdaniem, pakty terytorialne, oparte na dokładnym rozpoznaniu potrzeb lokalnych, pozwolą skoncentrować się na osiągnięciu celów zakładanych w strategii "Europa 2020". Te cele, według przedstawicieli Rady Regionów, można osiągnąć dzięki porozumieniom między władzami państwowymi i regionalnymi.

Przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej przy Komitecie Regionów Michael Schneider zaznaczył, że należy zwiększyć wpływ samorządów lokalnych na podejmowanie decyzji w UE. W jego ocenie, niezwykle istotne jest rozwijanie europejskiej polityki spójności, która powinna być bardziej elastyczna niż dotychczas i dostosowana do konkretnych potrzeb regionów. "Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw polityki spójności, bo nie tylko zyskuje na niej kraj beneficjent, który np. rozwija infrastrukturę turystyczną, ale także turysta z innego europejskiego kraju, który korzysta z tej infrastruktury" – powiedział przewodniczący.

Marszałek A. Struzik poinformował, że w Polsce między władzami regionalnymi a rządem toczy się dialog, który zostanie przeniesiony na dialog między rządem a władzami unijnymi. Powołane zostało forum konsultacyjne krajowe i 16 forów na poziomie każdego województwa. Podkreślił, że w Polsce, m.in. dzięki Senatowi, przyjęto dobre rozwiązania w zakresie samorządności i władze samorządowe nie są zdane wyłącznie na siebie, o czym często dyskutuje się w Komitecie Regionów.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie

5 października 2021 r.

Wizyta prezydenta Austrii