Narzędzia:

7–8 września 2021 r.

08.09.2021

7–8 września 2021 r. w Wiedniu marszałek Tomasz Grodzki wziął udział w V Światowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów, która odbywała się pod hasłem „Parlamenty dla pokoju, ludzi i planety” i dotyczyła najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed władzą ustawodawczą na całym świecie. Dyskusja plenarna poświęcona była m.in. odbudowie gospodarek po pandemii koronawirusa, sposobom przeciwdziałania dezinformacji i mowie nienawiści, a także zapobieganiu dyskryminacji kobiet. Przewodniczący parlamentów debatowali także ma temat promowania zrównoważonego rozwoju. W kontekście stosowania środków nadzwyczajnych przez władzę wykonawczą rozmawiano o relacjach między parlamentami i rządami. Zastanawiano się, w jaki sposób zapewnić otwartość, przejrzystość i dostępność parlamentów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.

Na zakończenie konferencji przewodniczący parlamentów przyjęli deklarację w sprawie przywództwa parlamentarnego na rzecz skuteczniejszego multilateralizmu w celu zapewnienia pokoju i zrównoważonego rozwoju ludziom i całej planecie.

Podczas wizyty w Austrii marszałek Senatu spotkał się z wieloma osobistościami i szefami parlamentów. Z przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rikiem Daemsem rozmawiał o kwestiach dotyczących przestrzegania w Polsce wartości leżących u podstaw funkcjonowania Rady Europy, m.in. praworządności i praw człowieka na różnych płaszczyznach. W rozmowie z przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Republiki Azerbejdżanu Sahibą Gafarovą mowa była m.in. o relacjach dwustronnych i zaangażowaniu w nie azerskiego parlamentu, a także o sytuacji w Górskim Karabachu i kwestiach terytorialnych. Z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Parkiem Byeong-seugiem marszałek Senatu rozmawiał o obrotach handlowych między obu krajami i zainteresowaniu strony koreańskiej nowymi inwestycjami w Polsce, potrzebie ożywienia kontaktów dwustronnych na płaszczyźnie parlamentarnej, poruszono też kwestie dotyczące bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się również z przewodniczącą japońskiej Izby RadcówAkiko Santō, która wysoko oceniła poziom relacji polsko-japońskich. Jak podkreśliła, mają one rangę partnerstwa strategicznego i wyraziła nadzieję, że liczne inicjatywy współpracy przyczynią się do jego wzmocnienia w nieodległej przyszłości. Marszałek Senatu rozmawiał także z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii Alenem Simonyanem, który poinformował go o przebiegu niedawnych wyborów w swoim kraju i podkreślił wagę, jaką przywiązuje jako nowo wybrany przewodniczący Zgromadzenia Narodowego do relacji z Polską. Wskazał, że w najbliższym czasie zostanie utworzona grupa bilateralna ds. współpracy z naszym krajem. Podczas rozmowy poruszono też kwestię konfliktu Armenii z Azerbejdżanem. Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się też z wiceprzewodniczącym Izby Reprezentantów Libii Ihmedem Hamadem Ali Homą, który poinformował go o sytuacji politycznej w swoim kraju. Wyraził nadzieję na dalsze wsparcie państw europejskich dla procesu stabilizacji w Libii. Marszałek Senatu rozmawiał również z przewodniczącym Federalnej Rady Narodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich Saqrem Ghobashem. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby wzmocnienia kontaktów politycznych między obu państwami, m.in. poprzez ożywienie współpracy międzyparlamentarnej. Podczas spotkania z wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Oleną Kondratiuk omówiono zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową w ramach tzw. Platformy Krymskiej i rozszerzeniem tej inicjatywy o wymiar parlamentarny w oparciu o struktury Unii Międzyparlamentarnej. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że Senat RP jednoznacznie uznaje okupację terytoriów ukraińskich przez Rosję za niedopuszczalną i wyraził poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO. W ocenie marszałka współczesne relacje polsko-ukraińskie powinny być nacechowane spojrzeniem w przyszłość z jednoczesnym badaniem na gruncie prawdy zawiłej przeszłości. Podobne przekonanie wyraziła wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy. Olena Kondratiuk zwróciła się do marszałka o wsparcie w wyjaśnieniu okoliczności niedawnej śmierci obywatela Ukrainy we Wrocławiu. Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił, że senatorowie będą się domagali, aby odpowiednie instytucje państwa polskiego w przejrzysty sposób wyjaśniły, jak przebiegała interwencja policjantów wobec ukraińskiego obywatela.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.