Narzędzia:

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne

sprawy międzynarodowe 30.07.2021

29–30 lipca 2021 r. we Wrocławiu odbyło się VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne. Pod przewodnictwem wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej uczestniczyła w nim delegacja Senatu, w której skład wchodzili senatorowie: Halina Bieda, Mariusz Gromko, Danuta Jazłowiecka i Ewa Matecka. Wzięły w nim również udział delegacje – Sejmu RP z marszałek Elżbietą Witek na czele i hiszpańskiego Senatu z jego czwartą sekretarz Cristiną Ayalą na czele, a także reprezentacja Kongresu Deputowanych z jego przewodniczącą Meritxell Batet Lamañą.

Pierwszego dni forum polscy i hiszpańscy parlamentarzyści zapoznali się z historią Wrocławia. Odwiedzili między innymi Ostrów Tumski, najstarszą zabytkową część miasta.

Drugiego dnia dyskutowali na temat inicjatyw integracji subregionalnej jako elementu wzmacniania spójności Unii Europejskiej oraz takich przedsięwzięć, jak Inicjatywa Trójmorza, Grupa Wyszehradzka czy Europa Karpat. Tematem rozmów była także Konferencja na temat przyszłości Europy i rola w niej parlamentów krajowych. Dyskutowano też o Europejskiej Polityce Sąsiedztwa z perspektywy państw granicznych UE, jakimi są Polska i Hiszpania, a także zaangażowaniu parlamentów w odbudowę gospodarek po pandemii COVID-19 w odniesieniu do Krajowych Planów Odbudowy (KPO).

Otwierając dyskusję podczas obrad, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka mówiła, że choć Polska i Hiszpania leżą na przeciwnych krańcach Europy, zawsze miały ze sobą wiele wspólnego, Zwróciła uwagę, że w ostatnich latach Hiszpania jest niezwykle często stawiana za wzór jako kraj o podobnej do Polski wielkości, ale także jako państwo z sukcesami w zakresie odchodzenia od autorytarnych rządów, dążenia do demokratyzacji życia codziennego oraz rozwoju i integracji z Europą i Zachodem. „Jestem przekonana, że porównanie naszych dotychczasowych doświadczeń i omówienie planów na przyszłość przyniesie z pewnością wiele korzyści obu stronom” – zaznaczyła. W jej przekonaniu tematy obrad forum to tematy kluczowe nie tylko dla wyznaczenia dalszego kierunku rozwoju kontaktów dwustronnych, ale także kształtu wspólnoty europejskiej. Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka pytała, czy współpraca w ramach regionalnych inicjatyw, która z pewnością wzmacnia skupione w nich podmioty na wspólnotowej arenie, nie osłabia jednocześnie całej Unii. Zastawiała się także, czy Konferencja dla przyszłości Europy będzie mogła rzeczywiście dotrzeć do naszych obywateli i realnie przybliżyć im Unię Europejską, czy będziemy umieli współpracować przy podziale środków z Krajowych Planów Odbudowy, jakie wzajemne wsparcie oba kraje będą mogły sobie dać i jak znaleźć równowagę między bezpieczeństwem a potrzebą niesienia pomocy.

„Stoimy dziś przed odpowiedzialnym zadaniem wspólnego budowania zjednoczonej Europy i nowego porządku międzynarodowego. Nie tylko w tym kontekście ogromnie cieszy mnie, że relacje między naszymi krajami obecnie są tak dynamiczne i stale wzbogacane o nowe treści i że nasze obrady przyczynią się do jeszcze lepszego zrozumienia wzajemnych stanowisk i zidentyfikowania kolejny treści wspólnych, mam nadzieję, że sprostamy wzywaniom, które stawiają przed nami obywatele” – podkreśliła wicemarszałkini Morawska-Stanecka.

Wiceprzewodnicząca hiszpańskiego Senatu Cristina Ayala Santamaria powiedziała, że forum jest wyjątkową okazją, aby wzmocnić naszą dyplomację parlamentarną. Zaznaczyła, że Polska i Hiszpania dzielą coraz więcej problemów, których nie mogą rozwiązać indywidualnie i muszą liczyć na pomoc Europy. Zwróciła także uwagę na problemy sąsiedztwa „Musimy towarzyszyć krajom sąsiedzkim w strukturalnych reformach, których potrzebują, aby zasady demokracji były wdrażane w sposób skuteczny” – powiedziała.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zauważyła, że Hiszpania i Polska, podobnie jak w XVI w., odgrywają rolę strażników granic zewnętrznych Europy i szczególną uwagę kierują na kraje południowego i wschodniego sąsiedztwa. Jej zdaniem sytuacji obu krajów nie ułatwia fakt, że nasze granice stanowią jednocześnie granice strefy Schengen. „W pewnym sensie jesteśmy krajami, które są skazane na sojusz, ale nie rywalizują ze sobą, bo nasze gospodarki są komplementarne” – podkreśliła marszałek Sejmu. Zaznaczyła jednocześnie, że nowy etap tej współpracy będzie szczególnie trudny i nietypowy ze względu na pandemię COVID-19. „Nasze działania w najbliższych latach będą miały przede wszystkim charakter porządków po pandemii” – oceniła.

Według przewodniczącej Kongresu Deputowanych Meritxell Batet Lamañi polsko-hiszpańskie forum parlamentarne podkreśla wagę, którą zarówno Polska, jak i Hiszpania nadały wzajemnym stosunkom. Jak zaznaczyła, oba kraje, a szczególnie ich społeczeństwa cały czas razem realizowały wspólny projekty – rozwój demokracji i wolności w Europie. „Będziemy zawsze optować za tymi działaniami, których mogą się podjąć społeczeństwa otwarte i wolne. Powinniśmy zidentyfikować wspólne zainteresowania i priorytety polityczne” – podkreśliła.

Zabierając głos podczas pierwszej sesji roboczej, senator Mariusz Gromko skupił się na funkcjonowaniu Grupy Wyszehradzkiej jako na przykładzie inicjatywy integracji subregionalnej. Przypomniał, że w tym roku obchodzi ona 30 lat funkcjonowania i przez cały ten czas jest przykładem ścisłej współpracy na rzecz budowania siły regionu. Wymienił m.in. wspólne projekty infrastrukturalne, współpracę w sektorze gazowym czy działania na rzecz wypracowania wspólnej polityki klimatyczno-enegetycznej UE. „Być może w pewnym zakresie współpraca V4 z Hiszpanią nie jest wykluczona, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, ze Unia Europejska jest silna swoimi regionami – podkreślił senator Mariusz Gromko. „Silna Polska, silna Hiszpania to silna Unia Europejska” – dodał.

W swojej wypowiedzi podczas panelu poświęconego Konferencji dla przyszłości Europy i roli parlamentów krajowych senator Danuta Jazłowiecka zwróciła uwagę, że ważne jest, aby wzmocnić w tej kwestii pozycję parlamentów narodowych, ale zależy to przede wszystkim od parlamentarzystów i od tego, jak oni sami będą w tym zakresie aktywni. „Nikt nas z tego nie zwolni, tylko my, będąc aktywni, możemy sprawić, by inni tacy byli” – zaznaczyła. Jej zdaniem po roku dynamicznych rozmów z obywatelami w ramach konferencji powinien nastąpić długi okres pracy nad rozwiązaniami i propozycjami, które będą wynikały z oczekiwań obywateli różnych państw członkowskich. Zdaniem wiceprzewodniczącej komisji spraw zagranicznych warto pomyśleć także nad spotkaniami samych obywateli państw członkowskich Unii. „To jest istotne, żeby kraje południa UE rozumiały problemy krajów północy UE i odwrotnie. Uważam, że za mało się znamy pod tym względem, jeśli chodzi o problemy w subregionach” – oceniła senator. Nawiązała też do aktywnej obecności przedstawicielstw regionów Hiszpanii w Brukseli, którą miała okazję obserwować, gdy była posłanką do Parlamentu Europejskiego.

We wprowadzeniu do dyskusji nad Krajowymi Planami Odbudowy i zaangażowaniem parlamentów w odbudowę gospodarek po pandemii koronawirusa wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że parlamenty muszą zaangażować się w monitorowanie działań rządów w tym zakresie. „W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Europy powinniśmy pogłębić naszą parlamentarną współpracę na rzecz szybkiego i skutecznego wychodzenia z obecnego kryzysu” – powiedziała. W ocenie wicemarszałkini będzie to możliwe jednak tylko wtedy, gdy parlamenty dopilnują takiej alokacji środków, by za ich wydawanie odpowiedzialne były w dużej mierze samorządy, które znają problemy i potrzeby lokalnych społeczności. „Powinniśmy dopilnować tego, by głos samorządów był równie ważny jak opinie politycznych decydentów” – podkreśliła wicemarszałkini.

Senator Ewa Matecka skoncentrowała się na kwestii przeznaczonych w KPO środków na odbudowę ochrony zdrowia, której słabości w walce z pandemią koronawirusa zostały uwidocznione nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Jej zdaniem przeznaczone na ten cel w polskim KPO 4 mld euro mogą okazać się niewystarczające. Senator zwróciła uwagę na potrzeby onkologii, kardiologii czy psychiatrii dziecięcej, które – jak oceniła – zostały zaniedbane lub częściowo porzucone na rzecz walki z COVID-19. Odbudowa po pandemii nie będzie także, w opinii senator, możliwa bez przywrócenia pełnego zasobu kadrowego w ochronie zdrowia, uszczuplonego z powodu emigracji zarobkowej lekarzy czy pielęgniarek. Jak powiedziała senator, niezwykle istotne będzie zapewnienie ze strony instytucji UE skutecznej kontroli sposobu wydatkowania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. „Wdrażanie KPO musi dawać gwarancję, że pozyskane fundusze zostaną rozdysponowane racjonalnie, według klarownych kryteriów i zgodnie z mapą najpilniejszych potrzeb” – podkreśliła. Dodała, że środki z Funduszu Odbudowy nie mogą służyć „tylko umacnianiu władzy centralnej, ale w dużej mierze powinny pozostać w gestii wspólnot lokalnych, które najlepiej będą umiały je wykorzystać”.

O Europejskiej Polityce Sąsiedztwa z perspektywy krajów granicznych UE, jakimi są Polska i Hiszpania, mówiła senator Halina Bieda. Zaznaczyła, że nasz kraj od początku członkostwa w UE angażuje się w tym zakresie, zwłaszcza że Europejska Polityka Sąsiedztwa powstała w 2004 r., w tym samym, w którym nasz kraj dołączył do Wspólnoty. Senator podkreśliła, że tak jak Hiszpania jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o sąsiedztwo południowe, tak Polska to naturalny lider w zakresie Partnerstwa Wschodniego. Jak oceniła, mimo różnic w położeniu geograficznym i geopolitycznym wymiana doświadczeń ze współpracy z sąsiadami, wzajemne poznanie, zrozumienie i rzeczywista solidarność mogą ułatwić zrozumienie i wsparcie. „Naszym wspólnym obowiązkiem jest pomoc w budowaniu demokracji, pomoc ekonomiczna, pomoc w rozwoju naszych sąsiadów, zwracanie uwagi na prawa człowieka” – zaznaczyła senator Halina Bieda, nawiązując do sytuacji na Białorusi i polityki prowadzonej przez Rosję. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że konkluzje z forum staną się podstawą do korzystania z wzajemnych doświadczeń.

Podsumowując obrady, wicemarszałkini Gabriela-Morawska Stanecka powiedziała, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za przyszłość naszych państw, ale także całej Europy, za to, jak poradzi sobie ona z kryzysem po pandemii. Jak podkreśliła, „naszym celem powinna być integracja i identyfikacja wobec najważniejszych wyzwań, które stoją przed nami, a nie dzielenie państw w ramach UE”. „W Europie nie ma państw lepszych i gorszych, wszystkie są równe, ale też wszystkie powinny na równych zasadach uczestniczyć we wszystkich zadaniach, jakie nakłada na nas integracja i traktaty” – zaznaczyła wicemarszałkini. Zwróciła uwagę, że tym, co spaja kraje Wspólnoty, są wartości, które powinny inspirować sąsiadów UE do tego, by z nią współpracowali.

W ocenie wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej należy także wykorzystać wzajemne doświadczenia w zapewnieniu całej Unii Europejskiej bezpieczeństwa. „UE powstała, żeby interesy gospodarcze i polityczne poszczególnych krajów nie doprowadziły do kolejnej wojny” – mówiła wicemarszałkini Senatu. „Mamy ogromne zadanie: utrzymać pokój w Europie, bo pokój w Europie jest gwarancją pokoju na świecie” – zaznaczyła.

Obrady zakończyło przyjęcie wspólnych wniosków końcowych, w których m.in. parlamentarzyści z Polski i Hiszpanii z satysfakcją odnotowują stabilny i wszechstronny rozwój polsko-hiszpańskiej współpracy i wyrażają przekonanie, że spotkania w ramach cyklicznych forów parlamentarnych przyczynią się do dalszego zbliżania naszych rządów, instytucji i społeczeństw.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 października 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie