Narzędzia:

5–6 grudnia 2011 r.

08.12.2011

W Brukseli odbyło się Wspólne Spotkanie Parlamentarne poświęcone spójności społecznej i rozwojowi demograficznemu w zrównoważonej Europie. Obradom współprzewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie, delegacje parlamentarne z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, eurodeputowani, a także minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz unijny komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych László Andor. Gościem specjalnym był dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Socjalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy Michael Cichon, który przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian demograficznych i ich skutków społecznych. Mówił m.in. o sytuacji gospodarczej i budżetowej w obliczu starzenia się ludności, a także o przewidywanym w związku z tym wzroście presji na systemy zabezpieczeń społecznych.
Podczas spotkania skoncentrowano się na trzech obszarach tematycznych: gospodarczych i budżetowych konsekwencjach zmian demograficznych, problemie spójności społecznej w kontekście rozwoju regionalnego oraz społecznych i równościowych aspektach zatrudnienia.
Pierwszy panel poświęcony gospodarczym i budżetowym skutkom zmian demograficznych prowadzili senator Edmund Wittbrodt i niemiecka eurodeputowana Elizabeth Schroeder. Sprawozdawcą panelu był poseł Andrzej Czerwiński. Przedmiotem debaty były przede wszystkim następstwa gospodarcze i socjalne zmian demograficznych. W związku ze starzeniem się mieszkańców Europy większość parlamentarzystów zabierających głos w dyskusji opowiedziała się za koniecznością wprowadzenia zmian w systemach emerytalnych, m.in. poprzez podnoszenie wieku emerytalnego. Postulowano także zmiany, które pobudzą przyrost naturalny ludności, np. poprzez wsparcie udzielane kobietom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka czy prowadzenie polityki prorodzinnej.
Podczas drugiego panelu dotyczącego spójności społecznej i rozwoju regionalnego sprawozdawczyni niemiecka eurodeputowana Constanze Krehl przedstawiła wyzwania polityki socjalnej po 2014 r. wskazane przez Komisję Europejską. Jak zaznaczyła, wszystkie kraje Unii Europejskiej będą mogły uczestniczyć w przyszłej polityce spójności, a procedowanie dotyczące funduszy będzie uproszczone.
Podczas debaty pod przewodnictwem marszałka B. Borusewicza i przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuty Hübner zwracano uwagę, że polityka spójności jest jedną z najważniejszych polityk, która przyczynia się do wzrostu gospodarczego i jest efektywną odpowiedzią na wyzwania rozwojowe UE. Poruszono też kwestię nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, nabierającej coraz większego znaczenia wobec starzenia się ludności i wpływającej negatywnie na osiągnięcie celu, jakim jest pozostawanie na rynku pracy ludzi starszych. Podkreślano także znaczenie edukacji przystosowanej do potrzeb seniorów, tak by mogli konkurować na zmieniającym się rynku pracy.
Tematem trzeciego panelu były społeczne i równościowe aspekty zatrudnienia oraz zmian demograficznych. Obradom współprzewodniczyły marszałek Sejmu E. Kopacz i niemiecka eurodeputowana Gesine Meissner. Sprawozdawcą panelu był przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność zmiany definicji solidarności międzygeneracyjnej, a także na potrzebę odnowy demograficznej, zwiększenia dzietności i zatrudnienia osób starszych.
Podczas dyskusji poruszono m.in. problem przygotowania szkół do kształcenia imigrantów i seniorów. Pojawiły się również kwestie dotyczące wprowadzania rozwiązań zachęcających pracodawców do tworzenia miejsc pracy zarówno dla ludzi młodych, jak i starszych. Dyskutowano też o sposobach wykorzystania rosnącego potencjału zawodowego starszego pokolenia, a także o problemach związanych z globalizacją i przenoszeniem zakładów pracy do regionów o niższych kosztach zatrudnienia. Mówiono również o potrzebie przeglądu programów unijnych w związku ze zwiększoną dyscypliną finansową.
W sesji plenarnej pod przewodnictwem marszałków Sejmu i Senatu E. Kopacz i B. Borusewicza oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego J. Buzka w imieniu polskiej prezydencji do dyskusji wprowadził minister pracy i polityki społecznej W. Kosiniak-Kamysz. Jako reprezentant Komisji Europejskiej wystąpił komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji L. Andor.
Sesję plenarną zakończyła debata poświęcona wsparciu edukacji, innowacyjności oraz zagadnieniom związanym z zapobieganiem pogłębiającemu się wykluczeniu społecznemu. W dyskusji podkreślano przede wszystkim konieczność walki z bezrobociem, a także potrzebę wspierania tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw.
Podsumowując spotkanie, marszałkowie E. Kopacz i B. Borusewicz oraz przewodniczący J. Buzek podkreślili, że demografia i związane z nią zagadnienia są niezwykle ważnym czynnikiem w rozwoju Unii Europejskiej

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.