Narzędzia:

3 sierpnia 2021 r.

03.08.2021

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, w imieniu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, wzięła udział w Gali XII edycji Konkursu „Być Polakiem”, która odbyła się 3 sierpnia 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas uroczystości wicemarszałkini odczytała na list marszałka Senatu, który objął konkurs swoim patronatem. Jak podkreślił w piśmie skierowanym do uczestników tego wydarzenia, konkurs stawia sobie bardzo ambitny i ważny jednocześnie cel: podtrzymanie więzi z krajem ojczystym młodych ludzi – uczniów i studentów – mających rodzinne korzenie w Polsce. „Konkurs ten jest wartościową inicjatywą społeczną, integrującą młodzież polską w wielu krajach na świecie” – zaznaczył. Dodał, że poprzednie edycje konkursu pokazały, iż zainteresowanie młodych Polek i Polaków sprawami ojczyzny przodków wciąż jest żywe i nie ma na nie wpływu odległość geograficzna. „Wielokulturowość to dziś immanentna cecha społeczności zglobalizowanego świata. Tym ważniejsza wydaje się świadomość własnego pochodzenia, znajomość swoich korzeni i szczery, rozumny szacunek do własnego dziedzictwa, gdyż tylko wówczas można prawdziwie szanować i cenić inne kultury” – napisał marszałek Tomasz Grodzki. W jego ocenie udział w konkursie skłania młodych ludzi o polskich korzeniach do pochylenia się nad naszą kulturą i historią, co prowadzi do stawiania sobie pytań o własną tożsamość kulturową. „To ważny element drogi do pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka” – napisał marszałek Senatu. W jego ocenie polskie dziedzictwo kulturowe, którego beneficjentami wszyscy jesteśmy, może stanowić, szczególnie dla osób mieszkających za granicą, ważny czynnik indywidualnego i społecznego rozwoju. Jak zauważył, nie do przecenienia jest rola nauczycieli ze szkół polonijnych, którzy pomagają młodym ludziom w przygotowaniach do konkursu. „Dzięki Państwa zaangażowaniu dzieci i młodzież mają szansę utrzymać i pogłębiać swoją relację z Polską i Polakami” – napisał marszałek Tomasz Grodzki.

XII edycję Konkursu „Być Polakiem” zorganizowały Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i fundacja „Świat na Tak”. Konkurs, którego inicjatorką była posłanka Joanna Fabisiak,  skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli. Uczniowie przygotowywali prace w 3 formach: plastycznej, pisemnej w języku polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem konkursu dla nauczycieli było natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Celem konkursu „Być Polakiem” jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Z kolei konkurs adresowany do nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim, a także zwrócenie uwagi nauczycieli na wagę nauczania gramatyki języka polskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Orędzie Marszałka Senatu RP na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Życzę wszystkim Polkom i Polakom poza granicami kraju, by przynależność do wielkiego narodu polskiego była zawsze Waszym powodem do chwały, byście nieśli Ojczyznę w sercu i byli jej najlepszymi ambasadorami - powiedział prof. Tomasz Grodzki

Obchody Dnia Polonii w Irlandii z udziałem Marszałka Senatu RP wraz z delegacją

W drugim dniu wizyty w Irlandii delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego spotkała się z mieszkającymi w tym kraju rodakami, by wspólnie obchodzić Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu

W Senacie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu.