Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia Senatu

26‒27 kwietnia 2017 r.

Podczas 40. posiedzenia Senat rozpatrzył 13 ustaw, do 3 wprowadził poprawki. Wydał też 2 opinie o niezgodności z zasadą pomocniczości projektów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Ponadto odwołał senatora Michała Seweryńskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i powołał na nią senatora Roberta Mamątowa.

 

Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Celem nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na 40. posiedzeniu, 21 kwietnia 2017 r., z inicjatywy rządu, jest uregulowanie ścieżki kariery akademickiej, opartej na prowadzeniu badań naukowych, ukierunkowanych na zastosowanie ich wyników w dziedzinie gospodarczej lub społecznej. Ustawa ma też wzmocnić współpracę nauki z gospodarką, czego głównym elementem jest program „Doktorat wdrożeniowy”, do którego corocznie będzie mogło przystąpić 500 doktorantów. Pierwsi powinni rozpocząć studia doktoranckie już w październiku 2017 r. Uczestnik programu dostawałby stypendium na realizację doktoratu w systemie dualnym, czyli jednocześnie pracowałby nad rozprawą doktorską w jednostce naukowej (uczelnia lub w instytut naukowo-badawczy z wysoką kategorią naukową: A lub A+) i byłby zatrudniony w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony. Środki finansowe na program „Doktorat wdrożeniowy” mogą być przyznane, w drodze corocznego konkursu ogłaszanego przez ministra, na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich oraz na finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata. Ustawa stworzy możliwość uzyskania stopnia doktora lub uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych. Spowoduje to większą współpracę nauki z gospodarką, a dzięki temu także wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, np. opiekunem pracy doktorskiej będzie mogła zostać osoba z 5-letnim doświadczeniem w zakresie prac badawczo-wdrożeniowych.

Ustawa wprowadza także zmianę w zakresie wyłaniania przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, którego z grona jej członków powoływałby prezes Rady Ministrów (dotychczas spośród 2 kandydatów przedstawionych przez centralną komisję).

Za przyjęciem ustawy bez poprawek, co postulowała Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, głosowało 50 senatorów, a 25 było przeciw. W trakcie dyskusji 2 zmiany zaproponowali senatorowie Tomasz Grodzki, Waldemar Sługocki i Piotr Wach (premier mógłby m.in. wybierać przewodniczącego centralnej komisji z grona 3 kandydatów, przedstawionych przez nią).

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ustawa, którą Sejm uchwalił na 39. posiedzeniu, 7 kwietnia 2017 r., na podstawie projektu rządowego, wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z 16 kwietnia 2014 r., zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zastąpi dotychczasową ustawę regulującą te kwestie. Uwzględnia wymagania unijnego pakietu audytowego co do badania sprawozdań finansowych i nadzoru publicznego nad audytem, tj. wymogu, aby to organ nadzoru publicznego, a nie cały system, ponosił ostateczną odpowiedzialność za nadzór, a także aby to organ nadzoru publicznego przeprowadzał kontrole systemów wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich, prowadził dochodzenia, nakładał kary i sankcje w razie niewłaściwego wykonania badań.

Nowa regulacja określa zasady: uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów oraz sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym, a także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ustawa tworzy specjalny katalog jednostek zainteresowania publicznego, obejmujący m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego, na których ciążą określone obowiązki. Przewiduje zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w jednostkach zainteresowania publicznego. Ma to służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów ograniczać konflikty interesów między nimi a firmami badanymi.

Ustawa zakłada też m.in. wprowadzenie rotacji, czyli obowiązkowej zmiany firmy audytorskiej, która wykonuje badanie i przygotowuje opinię dotyczącą sprawozdań w jednostkach zainteresowania publicznego. Maksymalny okres nieprzerwanego trwania zleceń to 5 lat. Zaproponowano też nowy model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi. Ma być w tym celu powołana Komisja Nadzoru Audytorskiego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o wprowadzenie 39 poprawek, w trakcie dyskusji zaproponowali je także senatorowie Grzegorz Bierecki i Marek Martynowski. W wyniku głosowań senatorowie wprowadzili 50 zmian do nowelizacji. Zdecydowali, że biegli rewidenci będą mogli świadczyć dla swoich klientów niektóre usługi, które zostały wykluczone w ustawie uchwalonej przez Sejm (przeprowadzanie procedur należytej staranności w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej; wydawanie listów poświadczających wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki; usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki; badanie historycznych informacji finansowych do prospektu; weryfikacja pakietów konsolidacyjnych; potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych; świadczenie usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu). Senatorowie uchwalili też, że biegli rewidenci mogą oceniać zgodność informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń, a także wystawiać „poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków”. Świadczenie tych usług możliwe będzie jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki, po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności. Senat wprowadził też obligatoryjność zawierania przez Komisję Egzaminacyjną umów z jednostkami organizacyjnymi i uprawnionymi do nadawania stopnia naukowego doktora w wypadku spełnienia warunków ustawowych. Uwzględnił specyfikę banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie wymogów dotyczących niezależności członków komitetu audytu. Postanowił, że związek rewizyjny w banku spółdzielczym może wykonywać wszystkie czynności rewizji finansowej, a nie tylko badać sprawozdania finansowe. Zdecydował, że statut Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej może przewidywać wynagrodzenie dla członków jej rady nadzorczej. Wprowadził przepis przejściowy, który umożliwi zaliczenie kandydatowi na biegłego rewidenta egzaminu z wiedzy zdanego na studiach wyższych na kierunku, co do którego komisja egzaminacyjna stwierdziła, że zakresem wykształcenia obejmował on wymaganą wiedzę teoretyczną. Zdecydował o powołaniu nowej Komisji Nadzoru Audytowego w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy i określił wpływ nowych regulacji na dotychczas działającą komisję. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny. Ustawę z tymi zmianami poparło 81 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra – przyjęta bez poprawek

Na wniosek Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska Izba przyjęła ustawę bez poprawek (81 głosów za, 1 wstrzymujący się). Teraz do podpisu prezydenta trafi regulacja, uchwalona na 39. posiedzeniu Sejmu, 7 kwietnia 2017 r., z inicjatywy rządu. W ustawie określono warunki przygotowania i realizacji inwestycji, dotyczących infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego, mających charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Ustawa określa także źródła finansowania inwestycji, które będą realizowane w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata 2014–2020. Cały koszt inwestycji wyniesie 1 mld 385 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych to 85%, czyli 1 mld 177 mln zł, a wkład własny Polski ‒ 207 mln zł.

 

Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej – przyjęta bez poprawek

Na wniosek Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Izba jednomyślnie, 81 głosami, przyjęła bez poprawek ustawę, którą Sejm uchwalił na 39. posiedzeniu, 7 kwietnia 2017 r., na podstawie projektu rządowego. Ma ona na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej, która ustanawia minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do organizacji czasu pracy pracowników transportu śródlądowego. Potrzeba nowej regulacji wynika z konieczności ujednolicenia i usprawnienia systemu czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

Ustawa poprawi warunki pracy osób zatrudnionych na takich statkach, ujednolici też regulacje dotyczące armatorów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uzupełnia przepisy kodeksu pracy, wprowadzając nowe, charakterystyczne dla sektora żeglugi śródlądowej, elementy, odpowiadające potrzebom podmiotów działających w branży żeglugowej. Przewiduje zaliczenie do czasu pracy również okres pozostawania w gotowości do pracy, np. pełnienie dyżuru na statku, i czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek. Wprowadza 12-miesięczny okres rozliczeniowy dla pracodawców i limity czasu pracy dla pracowników wykonujących prace na statkach żeglugi śródlądowej. Zapewnia odpowiednie dni odpoczynku dla pracowników zatrudnionych na takich statkach. Zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia ewidencji czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona na 39. posiedzeniu Sejmu, 7 kwietnia 2017 r., na podstawie projektów rządowego i poselskiego, wprowadza indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek, na które ma wpływać 1 wpłata na wszystkie należności, pobierane przez ZUS. Umożliwi to płatnikom zmniejszenie liczby wpłat, które będą dokonywane 1 przelewem. Dotychczasbyły 4 oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Na mocy nowelizacji 1 rachunek zostanie przypisany do każdego płatnika. Numer rachunku stanie się nowym identyfikatorem płatnika, nie będzie więc problemu z ustaleniem, czyja to wpłata. Po otrzymaniu składek ZUS rozdysponuje środki między poszczególne fundusze.

Ustawa przewiduje także m.in. ułatwienia dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Równie ważne pod względem prawnym będą zaświadczenia zarówno wydawane w postaci papierowej, jak i wydruki elektroniczne samodzielnie wygenerowane przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS. Zmiany odniosą się też do zasad zaliczania wpłat na koncie, najpierw będą regulowane najstarsze zaległości w składkach.

W wyniku głosowania (55 głosów za, 19 ‒ przeciw, 8 wstrzymujących się) Izba poparła ustawę z 3 poprawkami o charakterze redakcyjnym, postulowanymi przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Jej mniejszość zaproponowała 2 poprawki, odrzucone jednak przez Senat.

Do poprawek wprowadzonych przez Izbę ustosunkują się teraz posłowie.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił na 39. posiedzeniu, 7 kwietnia 2017 r., na podstawie projektu poselskiego, zaostrza obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. liberalne zasady usuwania drzew z prywatnych posesji, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji bez względu na ich obwód, jeśli nie wiąże się to z działalnością gospodarczą. Nowela nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłoszenia do urzędu gminy zamiaru usunięcia drzew mających obwód powyżej 100 cm w wypadku gatunków szybkorosnących i 50 cm w wypadku pozostałych gatunków.

Ustawa wprowadza też obowiązek w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia chęci wycinki dokonania oględzin takiego drzewa przez organy gminy i możliwość wniesienia sprzeciwu wobec usunięcia, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków; chroniona w planie zagospodarowania przestrzennego; znajduje się na terenie obszarowych form ochrony przyrody, jak np. park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu Natura 2000, albo gdy drzewo spełnia kryteria do objęcia go ochroną jako pomnik przyrody. Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda), wtedy będzie można ją przeprowadzić. Sprzeciw zaś będzie oznaczał konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa w normalnym trybie. Kryteria, na podstawie których urząd gminy będzie mógł wydać taki zakaz, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra środowiska, wydanym w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Resort będzie musiał też wydać drugie rozporządzenie, w którym określone zostaną stawki opłat za wycięcie drzewa. Do czasu ich ustalenia obowiązywać będą te maksymalne, czyli 500 zł za centymetr drzewa. Ustawa przywraca także obowiązek uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej.

Nowelizacja ma ponadto przeciwdziałać usuwaniu drzew z nieruchomości w ramach przygotowywania jej pod inwestycje komercyjne. Jeżeli w ciągu 5 lat od chwili oględzin wystąpi się o wydanie pozwolenia na budowę, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na części nieruchomości, na której rosło drzewo, trzeba będzie uiścić opłatę za jego usunięcie. Za działania niezgodne z przepisami dotyczącymi usunięcia drzewa mimo sprzeciwu albo bez dokonania zgłoszenia będą groziły administracyjne kary pieniężne.

Komisja Środowiska postulowała wprowadzenie 4 poprawek do ustawy, w trakcie dyskusji wnioski złożyli też senatorowie Robert Mamątow i Jadwiga Rotnicka. W wyniku głosowań Izba poparła 6 zmian. Wprowadziła zmiany odnoszące się do zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa w zakresie gatunków drzew, które podlegają ochronie oraz wymiary drzewa, które będzie można usunąć bez zezwolenia. Zgodnie z tą poprawką nie trzeba będzie uzyskiwać zezwolenia na wycięcie topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, jeśli obwód ich pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał 80 cm. W wypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistego ten obwód nie będzie mógł przekraczać 65 cm, a u pozostałych gatunków drzew ‒ 50 cm. Wydłużono też z 14 do 21 dni termin, w jakim urzędnik gminny miałby dokonać oględzin działki po zgłoszeniu chęci wycinki przez właściciela nieruchomości. Po dokonaniu oględzin gmina będzie miała kolejne 14 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu wobec wycinki. Brak sprzeciwu oznaczać ma tzw. milczącą zgodę na przeprowadzenie wycinki. Postanowiono, że w razie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, o co wystąpiono z wnioskiem po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, w której organ wniósł sprzeciw, nie będzie się ustalać i pobierać opłaty za usunięcie drzewa. Wyznaczono miesięczny termin dla ministra właściwego ds. środowiska na wydania rozporządzenia. Pozostałe senackie poprawki miały charakter doprecyzowujący i legislacyjny. Za przyjęciem nowelizacji z tymi zmianami głosowało 60 senatorów, 1 był przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.

 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjęła bez poprawek nowelę, uchwaloną na podstawie przedłożenia rządu podczas 40. posiedzenia Sejmu, 21 kwietnia 2017 r. Stanowisko takie poparło 54 senatorów, 25 było przeciw. Teraz nowelizacja zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Ustawa upraszcza sposób finansowania zadań jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich. Do końca 2017 r. funkcję takiej jednostki będzie pełnić fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA. Koszty ponoszone przez fundację na wykonanie zadań jednostki centralnej w latach 2016–2017 są finansowane przez nią ze środków własnych. Nowela umożliwi refundowanie tych kosztów. FAPA będzie mogła złożyć w Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa wniosek o przyznanie pomocy technicznej.

Zmienione przepisy umożliwiają ministrowi rolnictwa upoważnienie do pełnienia funkcji jednostki centralnej wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. W wypadku upoważnienia takiej jednostki realizacja zadań jednostki centralnej będzie finansowana, zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej polityki rolnej, ze środków publicznych na wyprzedzające finansowanie.

 

Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 80 głosami, przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 40. posiedzeniu, 21 kwietnia 2017 r., na podstawie projektu rządowego. Wnosiła o to Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Teraz ustawę będzie mógł podpisać prezydent.

Reguluje ona kwestie dotyczące zwalczania dopingu w sporcie (dotychczas unormowane w ustawie o sporcie) oraz organizację i zakres działania Polskiej Agencji Antydopingowej, która ma zastąpić Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Agencja będzie m.in. określała zasady i przebieg kontroli antydopingowej, a także przeprowadzała kontrole antydopingowe w czasie zawodów i w okresie poza nimi. Przy agencji będzie działał w sposób niezależny i bezstronny Panel Dyscyplinarny, orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Panel będzie orzekał w pierwszej i drugiej instancji.

Ustawa zawiera też przepisy karne. Podanie małoletniemu zawodnikowi zabronionej substancji podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat. Tak samo będzie karane podanie takiej substancji zawodnikowi bez jego wiedzy.

 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Izba, na wniosek komisji: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, poparła nowelę bez poprawek jednomyślnie, 79 głosami. Zostanie ona teraz skierowana do podpisu prezydenta.

Zgodnie z ustawą, uchwaloną podczas 40. posiedzenia Sejmu, 21 kwietnia 2017 r., na podstawie projektu rządowego, system informacji oświatowej będzie stanowić centralna baza, której administratorem zostanie minister właściwy ds. oświaty i wychowania. Dane będą przekazywane do bazy danych SIO za pomocą aplikacji internetowej, poprzez przeglądarkę internetową, a nie poprzez bazy lokalne, administrowane przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Dotychczas system zakładał sekwencyjność przekazywania danych. Najpierw do lokalnej bazy danych SIO wprowadzano dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela, a dopiero po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadzane – pozostałe dane, dane dziedzinowe. Uchwalone zmiany umożliwiają użytkownikowi jednoczesne wprowadzenie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy SIO. W noweli zrezygnowano ponadto z gromadzenia w SIO m.in. danych indywidualnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej na rzecz danych zbiorczych.

Wprowadzono też zmiany doprecyzowujące i porządkujące, dotyczące m.in. eksperymentu pedagogicznego, laureatów olimpiad tematycznych i turniejów, klas łączonych, zasad finansowania wychowania przedszkolnego dziecka, które ukończyło 5 lat i jeszcze przebywa w oddziale dla 5-latków, przyjmowania osób przybywających z zagranicy w roku szkolnym 2016/2017. Nowelizacja umożliwia również stosowanie w branżowej szkole I stopnia podręczników opracowanych zgodnie z podstawą programową obecnie obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona podczas 40. posiedzenia Sejmu, 21 kwietnia 2017 r., na podstawie projektu rządowego, umożliwi połączenie Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego i utworzenie państwowej instytucji kultury: Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Izba w wyniku głosowań odrzuciła wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu o odrzucenie noweli (29 głosów za, 51 – przeciw, 1 wstrzymujący się) i poparła propozycję senatorów Marka Martynowskiego i Czesława Ryszki przyjęcia jej bez poprawek (52 głosy za, 27 – przeciw, 1 wstrzymujący się).

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona z inicjatywy Senatu podczas 39. posiedzenia Sejmu, 7 kwietnia 2017 r., ustanawia Krzyż Zachodni, będzie przyznawany obcokrajowcom, którzy w latach 1939‒89 udzielali pomocy Polakom represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, więzionym lub zmuszonym do emigracji przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w powojennej Polsce, w tym za pomoc w obliczu zagrożenia życia, udzielenie schronienia i pomoc charytatywną. Krzyż Zachodni ma stanowić dowód wdzięczności wobec wolnego świata i ludzi, którzy potrafili dawać świadectwo solidarności z Polską i Polakami. Będzie nadawany przez prezydenta RP na wniosek ministra spraw zagranicznych, złożony po uzyskaniu pozytywnej opinii prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Komisje: Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Kultury i Środków Przekazu proponowały wprowadzenie do ustawy 3 poprawek, senator Marek Martynowski zaś ‒ jej przyjęcie bez zmian, co poparło 76 senatorów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. – przyjęta bez poprawek

Senat 81 głosami zgodził się na ratyfikowanie umowy, co proponowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Zgodę taką wyraził też Sejm na 39. posiedzeniu,7 kwietnia 2017 r.

Prezydent będzie mógł teraz ratyfikować umowę, określającą m.in. zasady współpracy stron przy wykonywaniu zadań zmierzających do wydalenia osób, które nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium państwa jednej ze stron. Umowa o readmisji osób została sporządzona w celu określenia prawnych podstaw przyjmowania na swoje terytorium obywateli państw stron przebywających bez zezwolenia na terytorium państwa drugiej strony.

 

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864

Izba 68 głosami, przy 2 przeciw i 7 wstrzymujących się, przyjęła opinię, przygotowaną przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Jak napisano w opinii, Senat nie neguje konieczności poszukiwania konsensusu w sprawie ustalania wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej na poziomie wyższym niż regionalny lub narodowy, ale uważa, że proponowane rozwiązanie nie jest zgodne z zasadą pomocniczości w zakresie traktatowego prawa państw członkowskich do swobodnego kształtowania swojego miksu energetycznego.

W opinii Izby dyrektywa zbyt głęboko wkracza też w kompetencje zastrzeżone dla państw członkowskich w zakresie polityki bezpieczeństwa energetycznego poprzez przekazanie kompetencji należących dotychczas do regulatorów i operatorów systemów przesyłowych na poziom ponadnarodowy, przy jednoczesnym pozostawieniu odpowiedzialności za zagrożenia systemu na poziomie państw członkowskich, co w konsekwencji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego w poszczególnych krajach członkowskich i całej UE.

 

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861

Za przyjęciem opinii, przedstawionej przez komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, głosowało 69 senatorów, 1 był przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

Zdaniem Senatu proponowane rozwiązanie nie jest zgodne z zasadą pomocniczości w zakresie traktatowego prawa państw członkowskich do swobodnego kształtowania swojego miksu energetycznego, neutralności technologicznej i stanowienia suwerennej krajowej polityki energetycznej. Zarzuty naruszenia zasady pomocniczości dotyczą przede wszystkim wymogu przeprowadzania europejskiej oceny wystarczalności mocy; wprowadzenia wymagań technicznych dotyczących poziomu emisyjności (nie więcej niż 550 g CO2/kWh) dla jednostek wytwórczych, które mogłyby zostać objęte rynkiem mocy; obowiązku udziału wymiany transgranicznej w krajowych rynkach mocy; utworzenia i zakresu kompetencji Regionalnych Centrów Operacyjnych.

Izba zwróciła też uwagę, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie zezwala na naruszanie prawa kraju członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię.

Ponadto projektowane rozporządzenie, zdaniem Senatu, zbyt głęboko wkracza w kompetencje zastrzeżone dla państw członkowskich w zakresie polityki bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym pozostawieniu odpowiedzialności za zagrożenia systemu na poziomie państw członkowskich, co w konsekwencji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego w poszczególnych krajach członkowskich i całej UE.

 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z rekomendacją Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, przyjęła bez poprawek ustawę, uchwaloną na podstawie przedłożenia rządu podczas 40. posiedzenia Sejmu, 21 kwietnia 2017 r., co poparło 74 senatorów, a 1 wstrzymał się od głosu.

Nowela, która trafi teraz do podpisu prezydenta, wprowadza nowy sposób uwierzytelnienia elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Będzie ono mogło być wystawione w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Nowy sposób uwierzytelniania będzie można stosować również do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego. 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito