Narzędzia:

9–10 marca 2016 r.

11.03.2016

Podczas 12. posiedzenia Senat rozpatrzył 4 ustawy. Zapoznał się też z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2015 r. i dokonał zmian w składach komisji.

Izba minutą ciszy uczciła Ryszarda Bendera – zmarłego 24 lutego 2016 r.senatora II, VI i VII kadencji.

Obrady poprzedziło złożenie ślubowania przez Annę Marię Anders, senator wybraną w wyborach uzupełniających 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – przyjęta z poprawką

Nowela,uchwalona na podstawie projektu rządowego przez Sejm na 11. posiedzeniu, 11 lutego 2016 r., wprowadza zakaz umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa. Doprecyzowuje także procedurę umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Sąd opiekuńczy będzie mógł to zrobić dopiero po wykorzystaniu innych środków przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (np. nadzór kuratora) lub udzieleniu pomocy rodzinie w formie materialnej, prawnej, socjalnej, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej będzie wynikała z poważnego zagrożenia jego dobra dziecka, w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. W trakcie dyskusji senator Lidia Staroń zaproponowała, aby umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej mogło następować po wykorzystaniu zarówno środków określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jak i form pomocy rodzicom dziecka, przewidzianych w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Senatorowie Mieczysław Augustyn i Piotr Zientarski złożyli poprawkę, mającą na celu usunięcie przepisu, który nie pozwala na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa. Senat 89 głosami odrzucił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i taką samą liczbą głosów poparł zmianę zaproponowaną przez senator Lidię Staroń.

Teraz do senackiej poprawki ustosunkują się posłowie.

 

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 11. posiedzeniu, 11 lutego 2016 r., na podstawie projektu rządowego, przewiduje, że wyłącznie konsumentom i rolnikom prowadzącym gospodarstwa rodzinne będą przysługiwać niższe opłaty w sporach sądowych z bankami. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami opłaty sądowe wynoszą 10% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia. Dla konsumentów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rodzinne nowelizacja w odniesieniu do czynności bankowych, m.in. udzielania kredytów i pożyczek oraz prowadzenia rachunków bankowych, obniża opłatę do 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, nie mniej jednak niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. W wypadku opłaty standardowej górna granica opłaty to 100 tys. zł.

Jak uzasadniano nowelizację, konsumenci i rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne to grupy wymagające większej ochrony i ułatwień w prowadzonych przez nich sporach z bankami. Dotychczasowe prawo do obniżonej opłaty obejmowało wszystkie podmioty wchodzące w spory z bankami, w tym także np. inne banki lub spółki, co było nieuzasadnione. Dzięki nowelizacji banki i inne podmioty korzystające z obniżonej stosunkowej opłaty sądowej będą uiszczały opłaty według stawek ogólnych. Zmiany wyeliminują uprzywilejowanie banków i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania czynności bankowych w zakresie ciężarów fiskalnych związanych z wnoszeniem pism do sądów w sprawach cywilnych.

Zgodnie z zawartym w nowelizacji przepisem przejściowym, do postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowych rozwiązań będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy, które Senat poparł w wyniku głosowań. Propozycje zmian przedstawili także senatorowie Marek Borowski i Tomasz Grodzki.

Izba uchwaliła, że z obniżonej do 1 tys. zł opłaty sądowej będą też mogły skorzystać osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacającej z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy. Druga poprawka miała charakter redakcyjny. Za przyjęciem nowelizacji z tymi zmianami opowiedziało się 61 senatorów, 28 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

 

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)

Przedstawiając informację, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zaznaczył, że będzie ona dotyczyła nie tylko minionej prezydencji luksemburskiej, ale także obecnej, holenderskiej. Jak mówił, znaczna część spraw dotyczy okresów znacznie dłuższych niż 6 miesięcy, co wymaga ciągłości między prezydencjami.

Wśród ważnych nieplanowanych zagadnień, z którymi musiała się zmierzyć prezydencja luksemburska, wiceminister Konrad Szymański wymienił nieoczekiwaną i ponadprzeciętną falę migracyjną w Europie i zamachy terrorystyczne w Paryżu. Znaczna część okresu przewodnictwa Luksemburga była zdominowana przez zagadnienia związane z zarządzaniem granicami, migracją. Kontrowersyjne decyzje prezydencji w sprawie relokacji uchodźców w ramach Unii Europejskiej zapoczątkowały też dyskusję nad systemem rejestracji, identyfikacji, readmisji, polityką powrotu uchodźców, kontrolą granic zewnętrznych oraz współpracą z krajami trzecimi, która w ramach prezydencji holenderskiej nabiera priorytetowego charakteru.

Z kolei zamachy terrorystyczne w Paryżu spowodowały, że rady sektorowe skupiły się na szybkim przyjęciu dyrektywy o danych pasażerskich oraz na przyśpieszeniu prac nad kontrowersyjną dyrektywą o broni. W tym wypadku również podjęto współpracę z krajami trzecimi.

Wiceminister przedstawił też planowane i kontynuowane działania prezydencji luksemburskiej. Są to m.in. raport o rynku wewnętrznym (postulaty w zakresie dokończenia uregulowania rynku, w szczególności usług), jednolity rynek cyfrowy (prawa konsumenckie, zarządzanie widmem, geolokalizacja, geoblocking), pakiet na rzecz mobilności (zmiany rozporządzenia o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych i dyrektywy o delegowaniu pracowników), kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym (tzw. pakiety letni i zimowy, projekt rewizji rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu oraz projekt rewizji decyzji o transparentności umów międzyrządowych w zakresie energii), polityka klimatyczna (konferencja klimatyczna COP21, prace nad rewizją dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami), negocjacje w sprawie porozumienia między Wielką Brytanią a UE.

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, którą z inicjatywy poselskiej Sejm uchwalił na 12 posiedzeniu, 25 lutego 2016 r., przewiduje, że kwota jednorazowego dodatku nie będzie miała wpływu na kryteria dochodowe, określone ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do ustawy dodano też przepis, który pozwala na pomniejszenie o kwotę jednorazowego dodatku kryterium dochodowego, uzasadniającego przyznanie dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Według projektodawców nowelizacji dodatek pieniężny to jednorazowy instrument wsparcia osób pobierających niskie świadczenia emerytalne i rentowe, nie powinien zatem mieć wpływu na kryterium dochodowe, od którego uzależnia się prawo do świadczeń pomocy społecznej czy dodatku mieszkaniowego. Z uwagi na jednorazowy charakter dodatku uzasadnione jest dokonanie zmiany w ustawie go ustanawiającej bez potrzeby nowelizacji przepisów o pomocy społecznej i dodatkach mieszkaniowych.

Izba jednomyślnie, 90 głosami, poparła wniosek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i przyjęła nowelizację bez poprawek.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Izba 64 głosami, przy 25 wstrzymujących się, poparła wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie noweli w wersji uchwalonej przez Sejm na 13. posiedzeniu, 19 marca 2016 r., na podstawie projektu poselskiego.

Ustawa przewiduje, że aby uzyskać płatności bezpośrednie z UE do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, trzeba mieć tytuł prawny do danego gruntu (umowy dzierżawy). Ma to zapobiec ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie przez podmioty nielegalnie zajmujące grunty rolne Skarbu Państwa.

Nowelizacja daje też możliwość zmiany decyzji i płatności bez zgody strony, jeśli kwota przyznanej płatności jest wyższa niż kwota należna.

Nowela zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

45. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 45. posiedzenia Senatu.

44. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Izba zakończyła obrady.

44. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 44. posiedzenia.