Narzędzia:

9–10 stycznia 2014 r.

10.01.2014

Na 47. posiedzeniu Senat rozpatrzył 9 ustaw, do 3 wprowadził poprawki, a 1 odrzucił. Ponadto Izba odrzuciła projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Senatorowie zapoznali się też z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2014, przedstawionym przez komisarza ds. programowania finansowego i budżetu w Komisji Europejskiej Janusza Lewandowskiego.

W trakcie posiedzenia, 10 stycznia 2014 r., minutą ciszy Senat pożegnał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, który zmarł poprzedniego dnia.

 

Ustawa budżetowa na rok 2014 – przyjęta z poprawkami

Ustawa, uchwalona na 57. posiedzeniu Sejmu, 13 grudnia 2013 r., z przedłożenia rządowego, przewiduje, że deficyt budżetu państwa w 2014 r. nie przekroczy 47 mld 655 mln 145 tys. zł, dochody wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zaplanowano na ponad 5,2 mld zł, czyli o 1,7 mld zł mniej niż w 2013 r. Prognozowane dochody z podatku akcyzowego wyniosą 62 mld 80 mln zł, co oznacza wzrost o 3,8% w stosunku do prognozowanego wykonania w roku 2013. Przewidywane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych to 23 mld 250 mln zł, czyli o 5,7% więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2013 r. Dochody niepodatkowe mają wynieść 27 mld 348 mln zł. To mniej niż planowano, nie uwzględnia się bowiem wpłaty z Narodowego Banku Polskiego w roku 2013. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 77,9 mld zł, a wydatki – 78,3 mld zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zamrożony ma zostać fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Wyjątki to sektor samorządowy i wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14% rocznie, tak aby w latach 2013–2015 ich wzrost osiągnął 30% łącznie. Zgodnie z założeniami, PKB wzrośnie o 2,5%, inflacja – o 2,4%, wynagrodzenia w gospodarce narodowej – nominalnie o 3,5%, a zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,1%. W 2014 r. na obecnym poziomie zostaną utrzymane stawki VAT, a wzrosną stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 15% i na papierosy – o 5%.

Podczas prac sejmowych w stosunku do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 dochody budżetu państwa zwiększyły się o 70 mln zł, o tyle samo zmniejszył się deficyt budżetu państwa. W części 20: gospodarka Sejm zwiększył dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu dywidendy od spółek nadzorowanych przez ministra gospodarki o 70 mln zł. Dokonano zmniejszenia wydatków naczelnych urzędów organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa łącznie o 46 mln zł (10 mln zł – wydatki na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa; 7,6 mln zł – Sąd Najwyższy; 309 tys. zł – Naczelny Sąd Administracyjny; 3 mln zł – dla Najwyższej Izby Kontroli; 2 mln 378 tys. zł – rzecznika praw obywatelskich; 635 tys. zł – rzecznika praw dziecka; 319 tys. zł – generalnego inspektora ochrony danych osobowych, 14 mln 259 tys. zł – Państwowej Inspekcji Pracy; 7 mln 400 tys. zł – Instytutu Pamięci Narodowej, 100 tys. zł – Krajowej Rady Sądownictwa). Ponadto o 250 tys. zł zmniejszono wydatki szkolnictwa wyższego i o 19 mln zł – transportu.

Podczas prac w Sejmie w części 20: gospodarka o 7 mln zł zwiększono budżet Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na zadania z zakresu promocji eksportu; o 10 mln zł – na regionalne zarządy gospodarki wodnej. O 3,5 mln zł zwiększono dotację i subwencję dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dla ochotniczych straży pożarnych. W części: wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne o 3 mln zł zwiększono dotacje i subwencje na pozostałe zadania w zakresie kultury (ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych). W części: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono wydatki o 1 mln zł. Zwiększono wydatki majątkowe regionalnych izb obrachunkowych o 1 mln zł.

W części: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto wydatki poprzez zmniejszenie wydatków na dotacje i subwencje dla muzeów i te środki przeznaczono na zapewnienie siedzib dla szkół muzycznych. W województwie mazowieckim przesunięto wydatki poprzez zmniejszenie 3 mln zł wydatków majątkowych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje i subwencje na podstawowe melioracje wodne (finansowanie zadań z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa). W województwie pomorskim przesunięto wydatki w kwocie 123 tys. zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących na obronę cywilną oraz zwiększenie wydatków w urzędach wojewódzkich.

W porównaniu z projektem ustawy budżetowej na rok 2014 przekazanym do Sejmu kwota rezerw celowych została zwiększona per saldo o 22 mln 750 tys. zł i wynosi 23 mld 233 mln 436 tys. zł. W wyniku prac w Sejmie zmniejszono rezerwę nr 16: zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa o 12 mln 772 tys. zł; zwiększono wydatki w poz. 45: dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego o 19 mld zł. Utworzono nowe pozycje rezerw: Muzeum Historii Żydów Polskich – 2,5 mln zł; badania identyfikacyjne (genetyczne DNA) odnalezionych w wyniku prac archeologicznych szczątków ofiar totalitaryzmów, ze wskazaniem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – 1 mln zł; finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – 250 tys. zł; dofinansowanie zadania własnego z zakresu kultury fizycznej związanego z ubieganiem się przez miasto Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. – 12 mln 772 tys. zł.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o wprowadzenie 8 poprawek do ustawy budżetowej. Podczas debaty senatorowie również postulowali zmiany. Łącznie zgłoszono 97 poprawek, w wyniku głosowań Senat poparł 13 z nich. Izba zaakceptowała poprawkę autorstwa senatora Kazimierza Kleiny, która przewiduje, że Lasy Państwowe wpłacą do budżetu państwa 800 mln zł, 650 mln zł z tej kwoty ma zostać przeznaczone na finansowanie rozwoju i modernizacji dróg lokalnych. Jednocześnie o 150 mln zł zmniejszy się deficyt budżetu państwa w 2014 r. Poprawka ta budziła wiele emocji. Według senatorów PiS, ta zmiana może pozbawić przedsiębiorstwo płynności finansowej i doprowadzić do jego bankructwa. Uznali ją za przygotowania do prywatyzacji Lasów Państwowych. Obecna na posiedzeniu wiceminister finansów Hanna Majszczyk zapewniała, że rząd nie miał i nie ma planów prywatyzacji przedsiębiorstwa. Senat poparł także zgłoszoną przez senatora Kazimierza Kleinę poprawkę, zakładającą przeznaczenie 3 mln zł dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, 10 mln zł dla Kopalni Soli „Wieliczka” oraz 7 mln zł dla Kopalni Soli „Bochnia”. Środki na ten cel miałyby zostać przesunięte m.in. z wydatków na Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowe Biuro Wyborcze, sądy apelacyjne, z funduszu wsparcia finansowania inwestycji. Kolejna poprawka senatora Kazimierza Kleiny poparta przez Senat zakłada przesunięcie 150 tys. zł wewnątrz planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pieniądze te mają być przeznaczone na tzw. wynagrodzenia bezosobowe. Izba wprowadziła też poprawkę złożoną przez senator Andżelikę Możdżanowską, polegającą na rozszerzeniu o 6 mln zł jednej z rezerw celowych dotyczących wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą. Przyjęto także poprawkę autorstwa senatora Jana Rulewskiego, zakładającą przeznaczenie 20 mln zł ze sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Senat postanowił ponadto przeznaczyć 649 tys. zł, pochodzących ze zmniejszenia wydatków sądów apelacyjnych w całej Polsce, na wydatki rzecznika praw obywatelskich. Zmniejszył też o 570 tys. zł kwotę dotacji i subwencji na centra kultury i sztuki. Środki te zostałyby przeznaczone na rezerwę związaną z dofinansowaniem budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Zgodnie z inną senacką poprawką, prawie 5 mln zł z budżetu ministra kultury przeznaczono by na wydatki bieżące archiwów państwowych. Dzięki temu o 4,2 mln zł wzrosłaby pula na wynagrodzenia ich pracowników. Senat zdecydował również o przesunięciu ponad 5,5 mln zł z tzw. rezerwy ogólnej na wydatki prokuratur, głównie na wynagrodzenia prokuratorów i asesorów. Izba postanowiła zmniejszyć wydatki Sądu Apelacyjnego w Krakowie o 3 mln zł i środki te przeznaczyć na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Zgodnie z inną przyjętą poprawką, 500 tys. zł z budżetu tego sądu zostanie przeznaczone na wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się m.in. wnioski dotyczące przekazania 1 mld zł na narodowy program zatrudnienia, dofinansowania barów mlecznych w wysokości 20 mln zł czy przekazania 100 mln zł na budowę drugiej linii metra w Warszawie. Poparcia nie uzyskała też zmiana, by 10 mln zł przeznaczyć dla kliniki centrum stomatologii w Lublinie, ani zakładająca przeznaczenie 700 mln zł na leczenie osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym i na leczenie za granicą. Odrzucono też poprawki przewidujące przeznaczenie 100 mln zł na dopłaty do tzw. bonów rodzinnych (opieka nad małymi dziećmi), 250 mln zł na wieloletni program budowy dróg gminnych, 3 mln zł na zakup szynobusów na trasę Terespol – Siedlce – Warszawa. Nie zaakceptowano zmian, zgodnie z którymi 150 mln zł trafiłoby na finansowanie gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach, 4 mln zł na renowację pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, 3 mln zł na miejską halę sportową w Parczewie, 5 mln zł na remonty siedzib Centralnego Biura Śledczego.

Za przyjęciem ustawy budżetowej z poprawkami opowiedziało się 61 senatorów, 30 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Poprawki wprowadzone przez Senat rozpatrzą teraz posłowie.

 

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona z inicjatywy Senatu na 56. posiedzeniu Sejmu, 12 grudnia 2013 r., wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2012 r. (sygn. akt SK 11/12), uznającego niezgodność przepisu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z konstytucją. TK uznał przepis, dotyczący tego, że prawo do rekompensaty przysługiwało jedynie tym, którzy dokładnie 1 września 1939 r. zamieszkiwali na terenie Kresów Wschodnich, obecnie znajdujących się poza terytorium Polski, za zbyt restrykcyjny i zbyt ścisły. Ponieważ odnosiło się to do pojęcia zamieszkania w obecnym rozumieniu, czyli do pobytu stałego, a ustawodawstwo międzywojenne dopuszczało posiadanie kilku miejsc zamieszkania, w tym jednego głównego i dowolnej liczby dodatkowych, postanowiono odnieść to do przepisów prawa międzywojennego. Wprowadzono zatem przepis, zgodnie z którym prawo do rekompensaty przysługuje temu, kto był 1 września 1939 r. obywatelem polskim i miał miejsce zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów dopuszczających posiadanie kilku miejsc zamieszkania (ustawa z 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych, art. 24 kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r., rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 23 maja 1934 r. o meldunkach i księgach ludności). Ponadto, zgodnie z nowelą, prawo do rekompensaty przysługuje tym obywatelom, którzy opuścili byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn wskazanych w art. 1 lub innych przyczyn i nie mogli na nie powrócić. Nowelizacją zostaną zatem objęte także te osoby, które na Kresach Wschodnich miały jedynie „dodatkowe” miejsce zamieszkania.

Ponieważ część wniosków o rekompensatę została odrzucona na podstawie zbyt ścisłego przepisu, w nowelizacji zastosowano też przepis przejściowy. Nowe zapisy przywracają możliwość ubiegania się o te rekompensaty tym osobom, a także ich następcom prawnym.

W wyniku głosowania Izba poparła wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i przyjęła nowelizację bez poprawek. Opowiedziało się za tym 89 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa zostanieteraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. – przyjęta bez poprawek

Głosami 90 senatorów, przy 3 głosach przeciw, Senat poparł bez poprawekustawę, uchwaloną podczas 56. posiedzenia Sejmu, 12 grudnia 2013 r., na podstawie projektów senackiego i rządowego. Wnosiły o to Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12), stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw z konstytucją. W ustawie tej rozszerzono zakres zastosowania art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika z niego, że osoby, które nabyły przed dniem wejścia w życie tego przepisu, czyli przed 1 stycznia 2011 r., prawo do emerytury bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy, musiały jednak rozwiązać stosunek pracy, aby otrzymać prawo do emerytury. Zastosowanie tego przepisu spowodowało wstrzymanie im wypłat świadczeń od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., czyli do daty opublikowania wyroku TK, uznającego to rozszerzenie za niezgodne z konstytucją.

W celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego opracowano 2 projekty ustaw: senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.

W toku prac legislacyjnych prowadzonych w Sejmie podkreślano tożsamość idei projektu rządowego z senackim. Zwracano jednak uwagę na szerszy zakres projektu rządowego, jednoznacznie wskazującego, że wysokość podlegającej wypłacie emerytury obejmuje także jej waloryzację, uwzględniającego emerytury otrzymane przez osoby w młodszym wieku i podlegające przez to ograniczeniu co do wysokości uzyskiwanych przychodów, w tym również świadczeń.

Dzięki ustawie osoby, które nabyły prawo emerytalne przed 1 stycznia 2011 r., a na podstawie uznanych za niezgodne z konstytucją przepisów została im zawieszona wypłata emerytury, będą mogły odzyskać należne świadczenia z uwzględnieniem przysługującej waloryzacji wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi na dzień wejścia w życie ustawy. Emeryci, którym wypłatę zawieszonej emerytury ustalono na podstawie prawomocnego wyroku sądu, a sąd nie orzekł o odsetkach albo roszczenie o odsetki zostało oddalone, będą mogli złożyć wniosek o wypłatę odsetek od zasądzonej kwoty. Aby uniknąć ewentualnych negatywnych skutków podatkowych, jakie w wypadku części osób może powodować jednorazowa wypłata świadczeń za kilkanaście miesięcy, w ustawie umożliwiono złożenie wniosków w dowolnie wybranym terminie. Oznacza to, że każdy emeryt sam zdecyduje o tym, kiedy złoży wniosek, wybierając moment najkorzystniejszy dla siebie z punktu widzenia podatkowego.

Jednocześnie wnioski o wypłatę zawieszonej emerytury osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy złożyły do sądu odwołanie od decyzji organu rentowego w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury, zostaną rozpatrzone po zakończeniu postępowania sądowego prawomocnym orzeczeniem. Oznacza to, że ci emeryci mogą czekać na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd bądź – co wydaje się korzystniejsze – wycofać złożone odwołanie.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Celem nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego na 56. posiedzeniu Sejmu, 12 grudnia 2013 r., jest rozszerzenie listy wyjątków od zasady, że praca w niedziele i święta jest zakazana. W nowych przepisach proponuje się, aby taka praca była dopuszczalna przy świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych w zrozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza Polską. Świadczenie takich usług będzie dopuszczalne pod warunkiem, że będą one odbierane poza Polską w dniach, które są tam dniami pracy, a w naszym kraju – wolnymi.Chodzi o pracę na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa, wynikającą z różnic w dniach wolnych od pracy w różnych krajach. Proponowana zmiana ma pomóc w rozwoju centrów biznesowych wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorców, u których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe. W opinii projektodawców, wprowadzenie tych rozwiązań pomoże utrzymać miejsca pracy w sektorze usług finansowych (około 200 tys. zatrudnionych), a także wesprzeć powstawanie nowych i poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy.

W wyniku głosowań Senat wprowadził do ustawy 2 poprawki, postulowane przez komisje: Ustawodawczą oraz Rodziny i Polityki Społecznej. Pierwsza ma charakter doprecyzowujący, druga zapewni pracownikom, wykonującym pracę w niedziele i święta na podstawie przepisu wprowadzonego tą nowelą, prawo do innego dnia wolnego albo odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw – przyjęta z poprawkami

Nowelizacja, uchwalona na podstawie projektu rządowego na 56. posiedzeniu Sejmu, 12 grudnia 2013 r., ma na celu usprawnienie procedury tworzenia i prowadzenia przez ministra pracy i polityki społecznej wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z założeniami, nowe przepisy zmniejszą skalę przekazywania podmiotom nieuprawnionym tych środków przez urzędy skarbowe oraz 1% podatku przez podatników. Ponadto dzięki wydłużeniu terminu na złożenie numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku mniej tych środków trafi do Skarbu Państwa z powodu braku tego numeru na wykazie. Nowelizacja wydłuża bowiem do 30 czerwca każdego roku termin zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1% podatku. Dotychczas organizacje pożytku publicznego miały na to czas do 31 stycznia.

Zgodnie z nowelizacją, wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco, a nie – jak obecnie – 15 grudnia danego roku. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy środki podatników są przekazywane podmiotom, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, np. w wyniku wykrycia nieprawidłowości w ich działaniu, ale pozostają w wykazie do czasu jego aktualizacji 15 grudnia.

W ustawie dodano również przepisy, które uściślają, jak postępować z przyznawaniem dotacji do wysokości 10 tys. w trybie nadzwyczajnym, pozakonkursowym. Zmodyfikowano zasady wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego. Określono wyraźnie dzień zamknięcia tego wykazu, określa się, że będzie on prowadzony do 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Na nowo ustalono katalog okoliczności, w których naczelnik urzędu skarbowego będzie odstępować od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Uregulowano też kwestię zasad przyznawania przez naczelnika urzędu skarbowego 1% podatku na rzecz tych organizacji, gdy kwota wskazana przez donatora jest wyższa niż 1%. Dotychczas w takim wypadku kwota mogła w ogóle nie zostać przekazana, teraz trafi do organizacji pożytku publicznego we właściwej wysokości.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postulowały 4 poprawki, poparte przez Izbę w wyniku głosowania. Były to zmiany doprecyzowujące, eliminujące przepisy niemające wartości normatywnej oraz niezgodne zasadami techniki prawodawczej. Zgodnie z inną poprawką, numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje się wyłącznie podatnikom lub płatnikom. Za przyjęciem nowelizacji w tym kształcie opowiedziało się jednogłośnie 93 senatorów.

Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm z inicjatywy Senatu na 56. posiedzeniu, 12 grudnia 2013 r., dostosowuje przepisy prawa o ustroju sądów wojskowych do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 27 marca 2013 r. (sygn. akt K 27/12). Za niezgodne z konstytucją trybunał uznał upoważnienie ministra obrony narodowej do wydania rozporządzeniaw sprawie utworzenia lub zniesienia sądów wojskowych, określenia ich siedzib i obszarów właściwości, ponieważ nie zawierało wytycznych dotyczących treści tego rozporządzenia.

Nowelizacja szczegółowo określa treść 2 rozporządzeń ministra obrony, dotyczących utworzenia lub zniesienia sądów wojskowych, określenia ich siedzib i obszarów właściwości oraz tworzenia i znoszenia wydziałów zamiejscowych wojskowych sądów garnizonowych. Minister będzie wydawał je, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa wojskowego poprzez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do rozmieszczenia sił zbrojnych, a także potrzeby sił zbrojnych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Szef resortu obrony powinien wziąć także pod uwagę prawo dostępu do sądu i prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Ponadto zrezygnowano z przepisów, które w wypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny pozwalały na tworzenie sądów innych niż wojskowe sądy okręgowe i garnizonowe, ponieważ nie określały one struktury takich sądów, zasad ich podporządkowania czy zakresów właściwości.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosły o przyjęcie noweli bez poprawek, co Izba poparła jednomyślnie, 93 głosami.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie – odrzucona

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu, 12 grudnia 2013 r., na podstawie projektu poselskiego. Regulujący te same kwestie senacki projekt ustawy został odrzucony w pierwszym czytaniu.Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11), w którym trybunał uznał za niekonstytucyjny zakres, w jakim prawo łowieckie dotyczy dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego.

Nowela reguluje zasady postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez organy Polskiego Związku Łowieckiego, które wcześniej były unormowane w statucie PZŁ. Wyznacza organy uczestniczące w postępowaniu dyscyplinarnym, ich skład oraz sposób wyboru, określa katalog przewinień łowieckich i kar dyscyplinarnych oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. W ustawie przewidziano, że członkowie PZŁ będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie, takie jak m.in. naruszenie statutu PZŁ oraz polowanie w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką. Organami dyscyplinarnymi w PZŁ mają być: Główny Sąd Łowiecki oraz okręgowe sądy łowieckie. Z kolei odpowiedzialni za prowadzenie dochodzeń o przewinienia łowieckie byliby główny rzecznik dyscyplinarny i rzecznicy okręgowi. Postępowanie przed sądem łowieckim wszczynano by na ich wniosek. Ustawa wprowadza dwuinstancyjne postępowanie przed sądami łowieckimi. W pierwszej instancji sprawy rozpatrywałyby okręgowe sądy łowieckie. Od ich orzeczeń kończących sprawę strony mogłyby się odwołać do Głównego Sądu Łowieckiego. 

Komisja Środowiska oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomendowały odrzucenie ustawy. Argumentowały to tym, że ustawa nie w pełni wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, Senat zaś nie ma możliwości wprowadzenia poprawek, tak aby spełniały wymogi postawione przez Trybunał Konstytucyjny.W trakcie debaty poprawki do ustawy zaproponowali senatorowie Bogdan Pęk, Zdzisław Pupa i Alicja Zając. W wyniku głosowania Izba odrzuciła ustawę (63 głosy za, 21 – przeciw i 7 wstrzymujących się).

Teraz uchwałę Senatu odrzucającą ustawę rozpatrzy Sejm.

 

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. – przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 89 głosami, wyraziła zgodę na ratyfikację tego protokołu. Wnosiły o to Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zgodę wyraził też Sejm na 56. posiedzeniu, 12 grudnia 2013 r.

Protokół określa zasady i warunki techniczne współpracy przy przekazywaniu i przyjmowaniu osób nielegalnie przebywających w Polsce i Mołdawii, np.zasady powrotu w wypadku procedury przyspieszonej i warunki powrotów pod eskortą, w tym tranzyt obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców. Wskazano też organy, które będą zobowiązane do współpracy, a także przejścia graniczne wykorzystywane do readmisji i tranzytu. W Polsce organem właściwym do współpracy będzie komendant główny Straży Granicznej, a przejściem granicznym – Warszawa-Okęcie.

Teraz prezydent może podpisać protokół.

 

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z propozycją Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Środowiska, przyjął bez poprawek ustawę ratyfikacyjną, uchwaloną przez Sejm na 56. posiedzeniu, 12 grudnia 2013 r., na podstawie projektu rządowego. Stanowisko takie poparło 89 senatorów.

EUMETSAT został powołany w 1986 r. i zajmuje się budową oraz obsługą europejskiego systemu operacyjnych satelitów meteorologicznych, a także operacyjnym monitorowaniem i wykrywaniem globalnych zmian klimatu. W 2009 r. Polska przystąpiła do konwencji powołującej EUMETSAT, ale nie podpisała protokołu do niej, przez co nie można dofinansowywać organizowanych w Polsce konferencji międzynarodowych tej organizacji ani udziału polskich specjalistów w kursach i stażach zagranicznych. Ponadto polscy przedsiębiorcy nie mogą brać udziału w przetargach na rzecz EUMETSAT.

Po ratyfikacji protokołu EUMETSAT zostanie zwolniony ze wszystkich podatków bezpośrednich, a towary importowane lub eksportowane przez tę organizację, niezbędne do prowadzenia oficjalnych działań, będą zwolnione ze wszystkich opłat celnych i podatków, nie będą też podlegać zakazom ani ograniczeniom importowym czy eksportowym. Ponadto EUMETSAT będzie korzystać z immunitetu jurysdykcyjnego.

Teraz prezydent może podpisać protokół.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – odrzucony

Izba głosami 62 senatorów, przy 25 przeciwnych, poparła wniosek Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o odrzucenie projektu ustawy, który przewidywał przyznanie nauczycielom zatrudnionym w zakładach kształcenia nauczycieli – kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych – uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Projekt przygotowała Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

Sprawozdawca połączonych komisji senator Mieczysław Augustyn wyjaśnił, że kolegia są przekształcane, stają się częściami wyższych uczelni, co rozwiązuje problem dalszego zatrudnienia nauczycieli w nich pracujących. Ponadto praca nauczycieli kolegiów – zdaniem senatora – nie może być uznana za pracę w trudnych warunkach, co jest jednym z wymogów uzyskania świadczenia.

 

Program prac Komisji Europejskiej na rok 2014

Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu w Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski określił program jej prac na rok 2014 jako wstrzemięźliwy ze względu na zbliżający się koniec kadencji Parlamentu Europejskiego, a także na „odczucia dzisiejszej Europy, która uważa się za przeregulowaną w wielu dziedzinach gospodarki”. Program uwzględnia m.in. kwestie międzynarodowe, dotyczące wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa, unii walutowej i wzrostu liczby miejsc pracy.

Unijny komisarz podkreślił, że w programie odnotowano też „pewien powiew optymizmu gospodarczego, jaki mamy w Unii Europejskiej”. Chodzi o polepszenie się sytuacji gospodarczej w Irlandii czy wychodzenie z kryzysu sektora bankowego w Hiszpanii.

Jednym z problemów jest tworzenie unii bankowej. Rozwiązanie przyjęte na koniec 2013 r. Janusz Lewandowski ocenił jako niezadowalające. Jak podkreślił, unię bankową budowano z inicjatywy Komisji Europejskiej na planie wspólnotowym, były tam gwarancje depozytów ludności i nadzór bankowy, a banking resolution fund, czyli mechanizm, który ma umożliwiać kontrolowaną upadłość banków, został na razie zbudowany na zasadach międzyrządowych. W dodatku perspektywa tworzenia tego funduszu jest bardzo wydłużona, 10-letnia, co sprawia, że na razie odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą państwa.

W ocenie unijnego komisarza, istotne będzie możliwie szybkie wdrożenie nowej generacji programów nowej perspektywy finansowej. Nowościami w unijnym budżecie są m.in.: 6 mld euro, w tym ok. 1 mld zł dla Polski, na programy zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, wspomaganie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw i fundusz Connecting Europe Fund, z którego będą finansowane połączenia transgraniczne w zakresie energetyki i transportu.

W sferze pogłębiania wspólnego rynku, które jest istotnym elementem strategii Komisji Europejskiej, ważnym problemem zaczyna być obrona swobody przepływu pracowników. Janusz Lewandowski stwierdził, że Komisja Europejska zdecydowanie stanie po stronie obrony swobody pracy. To zagadnienie, podobnie jak kwestie dotyczące tzw. turystyki socjalnej, czyli nadużywania w niektórych krajach i niektórych aglomeracjach korzystania ze świadczeń społecznych, również zostały uwzględnione w programie prac KE.

Nowe elementy programu pracy KE to REFIT, czyli analiza istniejących już regulacji, a także anulowanie tych, które nie są potrzebne. Wytypowano ponad 40 regulacji do unieważnienia, których nie należy zamieniać w tej chwili w prawo.

 

Oświadczenia

Po wyczerpaniu porządku 47. posiedzenia oświadczenia wygłosili i złożyli senatorowie: Mieczysław Augustyn, Grzegorz Bierecki, Przemysław Błaszczyk, Henryk Cioch, Robert Dowhan, Stanisław Gorczyca, Ryszard Górecki, Jan Maria Jackowski, Stanisław Karczewski z grupą senatorów, Kazimierz Kleina, Maciej Klima, Stanisław Kogut, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Rafał Muchacki, Norbert Obrycki, Andrzej Owczarek, Andrzej Person, Bogdan Pęk, Marian Poślednik, Grzegorz Wojciechowski.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu

Na 21. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 6 ustaw, 1 odrzuciła, do 3 wprowadziła poprawki.

20. posiedzenie Senatu

Na 20. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 10 ustaw, 1 odrzuciła, do 4 wprowadziła poprawki.

19. posiedzenie Senatu

Na 19. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 20 ustaw, 2 odrzuciła, a do 6 wprowadziła poprawki.