Narzędzia:

9–10 maja 2012 r.

10.05.2012

Na 11. posiedzeniu Senat rozpatrzył 8 ustaw, do 2 wprowadził poprawki. Izba zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 4 projektów ustaw, które przygotowała Komisja Ustawodawcza. Podjęła również 2 uchwały okolicznościowe i dokonała zmian w składach swoich komisji.

 

Uchwała w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci

Uchwałę, przygotowaną przez Komisję Obrony Narodowej, Izba podjęła w obecności m.in.: por. Stanisława Kowalczyka-Kowalewskiego i Józefa Wojdyły – żołnierzy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, Heleny Rajczyk – córki jednego z żołnierzy gen. S. Sosabowskiego, przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz przedstawiciela ambasady Królestwa Niderlandów.

Przedstawiając projekt uchwały, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Władysław Ortyl podkreślił, że „życie generała jest przykładem dramatycznych losów polskich żołnierzy, którym patriotyzm i godność żołnierska nakazywały walczyć z poświęceniem do końca, chociaż powrót do ojczyzny był bardzo trudny, a w ostateczności najczęściej niemożliwy”. „Dziś Senat (…) nie z przymusu, ale z obowiązku i powinności w 120. rocznicę pańskich urodzin przypomina i upomina się o honor żołnierza, honor generała, pamięć i zasługi twoich podkomendnych, Panie Generale” – mówił senator Władysław Ortyl.

Z kolei senator Bogdan Klich podkreślił, że przypomnienie osoby generała StanisławaSosabowskiego jest niezmiernie ważne nie tylko w kraju, ale i za granicą. „Ważne jest to, abyśmy tą uchwałą dopominali się słusznie tego, co w Wielkiej Brytanii powinno nastąpić już dawno, nazwę to w cudzysłowie, rehabilitacji generała Sosabowskiego w brytyjskiej historiografii” – powiedział senator.

W uchwale przypomniano, że Stanisław Sosabowski już od wczesnej młodości angażował się w działalność samokształceniową, społeczną i patriotyczną. Talent wykazał, dowodząc we wrześniu 1939 r. warszawskim 21. Pułkiem Piechoty „Dzieci Warszawy”. Zasłynął jednak przede wszystkim jako twórca i dowódca pierwszej polskiej jednostki powietrznodesantowej – 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Spośród jej żołnierzy rekrutowała się znaczna część legendarnych cichociemnych, zrzucanych w okupowanej Polsce. We wrześniu 1944 r. wraz ze swoimi żołnierzami generał lądował w Holandii i wziął udział w zaciętych walkach pod Arnhem podczas największej w historii operacji powietrznodesantowej. Naraziwszy się przełożonym brytyjskim słuszną krytyką planów tej operacji, pod ich naciskiem został usunięty ze stanowiska. Po demobilizacji pozostał w Wielkiej Brytanii, pozbawiony praw emerytalnych, ciężko pracował fizycznie niemal do śmierci w 1967 r.

Izba podkreśliła, że postać generała S. Sosabowskiego jest „symbolem niezłomnego patrioty, walczącego o wolność Ojczyzny, i dobrego dowódcy dbającego o swoich podwładnych. Jest też uosobieniem odwagi i uporu w realizacji celów”.

Podejmując tę uchwałę, Senat „pragnie przypomnieć zasługi jednego z najlepszych polskich dowódców z okresu II wojny światowej oraz oddać hołd Generałowi, Jego podkomendnym z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i związanym z nią cichociemnym. Uchwała ma być też wyrazem uznania i podziękowaniem dla władz i mieszkańców Królestwa Niderlandów za godne upamiętnienie generała Sosabowskiego i jego żołnierzy”. Senat zwrócił się też do środowisk kombatanckich, wojskowych i społecznych o podjęcie we wrześniu 2012 r. stosownych działań w celu uczczenia pamięci generała Stanisława Sosabowskiego.

 

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – przyjęta z poprawkami

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu poselskiego na 12. posiedzeniu, 13 kwietnia 2012 r., wprowadza możliwość stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Ponadto przewiduje m.in.: rozszerzenie uprawnień kuratora sądowego dotyczących kontroli odbywania przez skazanych tej kary czy wnoszenia o przedterminowe zwolnienie, obligatoryjne zarządzenie przez sąd penitencjarny usunięcia elektronicznych urządzeń monitorujących w wypadku uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego, określenie sądu penitencjarnego właściwego do orzekania o warunkowym zwolnieniu. Ustawa zrównuje system elektroniczny i tradycyjny, jeśli chodzi o przedterminowe zwolnienie. Przedterminowego zwolnienia nie dopuszcza się tylko w wypadku zastępczej kary pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Senatorowie zabierający głos w debacie wyrażali poparcie dla niej. Senator Andrzej Matusiewicz uznał, że to„dobra nowelizacja, (…) dobry krok”. Senator Ryszard Knosała zaś stwierdził, iż „wdrożenie tego systemu możemy uznać za sukces”. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowała 4 poprawki o charakterze legislacyjnym i porządkowym. Za przyjęciem nowelizacji wraz z nimi Izba opowiedziała się jednomyślnie, 86 głosami.

Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, którą z przedłożenia rządu Sejm uchwalił na 13. posiedzeniu, 27 kwietnia 2012 r., ma na celu zapewnienie skuteczności postanowień rozporządzenia Rady, ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, czyli takich, które mają głównie zastosowanie cywilne, ale mogą być również wykorzystywane do produkcji broni konwencjonalnej lub broni masowego rażenia, w polskim prawie określanych jako towary o znaczeniu strategicznym. Projekt wdraża także dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie oraz wspólne stanowisko Rady określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego, a także porządkuje i poprawia przepisy dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym z zagranicą.

Zmiany w zakresie podmiotowym dotyczą głównie umożliwienia jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej prowadzenia takiego obrotu. Jednostki organizacyjne MON i MSWiA takich możliwości dotychczas bowiem nie miały. W zakresie przedmiotowym zaś ustalono nowe formy obrotu, jak transfer wewnątrzunijny, i określono zasady jego dokonywania, wprowadzono zezwolenia generalne na obrót uzbrojeniem, w ramach transferów wewnątrzunijnych stworzono instytucję świadectwa wiarygodnego odbiorcy uzbrojenia, mającego siedzibę na terytorium RP. Wprowadzono też zmiany w zakresie kontroli tranzytu towarów podwójnego zastosowania i usług pośrednictwa. Określono również obowiązek uwzględniania przy licencjonowaniu obrotu uzbrojeniem kryteriów wskazanych przez wspólne stanowisko Rady.

Jak wyjaśniał senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan:„Nowelizacja wprowadza nie tylko instytucję pozwolenia indywidualnego, ale także pozwolenia globalne i generalne. One sprawią, że eksport uzbrojenia będzie sprawniejszy”.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Obrony Narodowej zaproponowały 11 poprawek, mających charakter doprecyzowujący, językowy i ujednolicający sformułowania. W wyniku głosowań Senat poparł 10 z nich, podobnie jak 2 zmiany zaproponowane przez senatorówWitolda Sitarza i Marka Ziółkowskiego. Za przyjęciem nowelizacji w takim kształcie opowiedziało się 59 senatorów, a 28 wstrzymało się od głosu.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawy o ratyfikacji Umów między Rzecząpospolitą Polską a Jersey: o wymianie informacji w sprawach podatkowych; w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym;w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonych w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.– przyjęte bez poprawek

Sejm uchwalił te ustawy ratyfikacyjne na 13. posiedzeniu, 27 kwietnia 2012 r. Wyrażają one zgodę na ratyfikację 3 umów podpisanych z Jersey, mających na celu wprowadzenie transparentnej polityki wymiany informacji podatkowej między obydwoma krajami, co w przyszłości spowoduje wykreślenie Jersey z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe.

Podatki, których dotyczy pierwsza umowa, to w wypadku Polski – podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług, a w wypadku Jersey – podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Umowa przewiduje wymianę informacji na wniosek strony, a nie automatyczną. Mogą to być informacje mające istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego w zakresie podatków, w tym informacje o istotnym znaczeniu dla określenia wymiaru i poboru podatków, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych oraz dla dochodzenia w sprawach podatkowych i ścigania w sprawach przestępstw podatkowych. Zgodnie z umową, strona proszona o pomoc powinna podjąć działania mające na celu dostarczenie żądanych informacji, nawet gdy nie są gromadzone dla własnych celów podatkowych. Każda przekazywana i otrzymywana informacja ma charakter poufny.

Druga umowa określa zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (w Polsce – od osób fizycznych i od osób prawnych) podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach w zakresie opodatkowania zysków z transportu międzynarodowego. Zgodnie z umową, zyski osiągane przez przedsiębiorstwo z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej strony umowy, w której ma miejsce faktyczny zarząd przedsiębiorstwa. To rozwiązanie odmienne od funkcjonującego dotychczas. Zgodnie z umową, w razie osiągania na terytorium RP zysków z transportu międzynarodowego przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Jersey, Polska odstąpi od opodatkowania takich zysków. Analogiczne zwolnienie zostanie przyznane polskiemu przedsiębiorstwu przez Jersey. Dotychczas Polska opodatkowywała tego rodzaju dochody w pełnej wysokości.

Trzecia umowa określa zakres i zasady opodatkowania (w Polsce – podatek dochodowy od osób fizycznych) podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej oraz emerytur, rent i innych świadczeń.

W wyniku głosowań Izba poparła stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i przyjęła te 3 ustawy ratyfikacyjne bez poprawek.

Teraz musi je jeszcze podpisać prezydent.

 

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. – przyjęta bez poprawek

Głosami 84 senatorów Senat zdecydował o przyjęciu ustawy ratyfikacyjnej bez poprawek. Taki wniosek przedstawiły komisje: Spraw Zagranicznych oraz Budżetu i Finansów Publicznych.

Sejm uchwalił ją na 13. posiedzeniu, 27 kwietnia 2012 r. Umowa, będąca jej przedmiotem, ma na celu wprowadzenie transparentnej polityki wymiany informacji podatkowej między obydwoma krajami. Podatki, których dotyczy umowa, to w wypadku Polski – podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług, a w wypadku Guernsey – podatek dochodowy oraz podatek od zysków ze sprzedaży nieruchomości. Umowa stanowi o wymianie – na wniosek strony – informacji mających istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego w zakresie podatków.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat 86 głosami, przy 1 wstrzymującym się, podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Upoważnił też senator Grażynę Sztark do reprezentowania Izby podczas dalszych prac nad tym projektem.

Projekt ustawy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2010 r. (sygn. akt P 31/09) stwierdzającego niezgodnośćz konstytucjąprzepisu art. 9 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeńSpołecznych.

Senat proponuje, aby uwzględniano okres zatrudnienia za granicą obywateli polskich przy ustalaniu ich prawa do świadczeń emerytalno-rentowych bez konieczności spełnienia wymogu stałego zamieszkania w Polsce (tzw. domicylu).

 

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Izba jednomyślnie, 86 głosami, przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych i zdecydowała o jego wniesieniu do Sejmu. W dalszych pracach nad tym projektem Senat będzie reprezentował senator Andrzej Matusiewicz.

Projekt ustawy dostosowuje przepisy prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 27 października 2010 r. (sygn. akt K 10/08). Trybunał uznał, że przepis art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych rozumiany w ten sposób, że „oczywista bezzasadnośćwniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej” jest niekonstytucyjny.

W projekcie ustawy proponuje się ograniczenie zakresu wstępnego badania wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej (uchylenie immunitetu) wyłącznie do braków formalnych standardowych. Ewentualną bezzasadność takiego wniosku badałby sąd dyscyplinarny.

 

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Senat jednomyślnie, 87 głosami, zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Upoważnił też senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania Izby podczas dalszych prac nad tym projektem.

Projekt ustawy dostosowuje przepisy prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 29 października 2010 r. (sygn. akt P 34/08) oraz z 21 grudnia 2005 r. (sygn. akt SK 10/05), stwierdzających niezgodnośćz konstytucjąprzepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Projekt ustawy uchyla przepis umożliwiający spółdzielniom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na nie swoim gruncie budynki, nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli nieruchomości te mają nieuregulowany stan prawny. Skreślono także przepisy, które uprzywilejowują spółdzielnie w stosunku do ich wierzycieli przy ustanawianiu odrębnej własności lokali spółdzielczych.

 

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Senat 85 głosami, przy 1 wstrzymującym się, podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Upoważnił też senatora Piotra Wacha do reprezentowania Izby podczas dalszych prac nad tym projektem.

Celem projektu ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2004 r. (sygn. akt K 45/02). Projekt umożliwia zaliczenie do okresu służby okresu wypowiedzenia stosunku służbowego funkcjonariuszom ABW i AW na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny. Zaproponowano, aby w wypadku funkcjonariusza pozostającego poza służbąw związku ze zwolnieniem na podstawie niekonstytucyjnego przepisu do okresu służby liczonego do wysługi lat doliczanookres równy różnicy między skróconym niekonstytucyjnym wypowiedzeniem, a okresem, który powinien siędo niego stosowaćwedług ogólnych zasad. W przypadku funkcjonariuszy, którzy do 12 sierpnia 2004 r. (czyli w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK), złożyli podanie o ponowne przyjęcie do służby lub skargędo sądu administracyjnego na decyzje o wypowiedzeniu stosunku służbowego, okres pozostawania poza służbąw wymiarze nieprzekraczającym okresu od dnia zwolnienia ze służby do dnia uprawomocnienia sięwyroku sądu administracyjnego uchylającego rozkaz o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby albo do dnia ponownego przyjęcia do służby, należy traktowaćjako okres równorzędny ze służbąw ABW albo AW dla celów związanych z naliczaniem wysługi lat służby.

Choćwyrok dotyczyłtylko funkcjonariuszy, którym od razu wypowiedziano stosunek służbowy, Senat uznał za celowe objęcie projektowanąustawąrównieżfunkcjonariuszy, którym stosunek wygasłw związku z odmowąprzyjęcia nowych warunków służby, zaproponowanych przez szefa agencji na podstawie przejściowego art. 230.

 

Uchwała w setnąrocznicęśmierci Bolesława Prusa (1847–1912)

W uchwale w setnąrocznicęśmierci Bolesława Prusa Izba, z inicjatywy Komisji Kultury i Środków Przekazu, oddała hołd „wybitnemu patriocie, wszechstronnemu pisarzowi i dociekliwemu, odważnemu publicyście”. Podkreślono, że pisarz „jako zwolennik mądrych kompromisów, z nadziejąwitałkażdy przejaw demokratyzacji stosunków politycznych, dając temu wyraz w artykułach (...). Krzewiłkult nauki i postępu technicznego, zaśszansędla ciemiężonego przez zaborców narodu widziałw odradzaniu sięjego siłduchowych i rozwijaniu potencjału intelektualnego”. W opinii senatorów, felietony i reportaże Bolesława Prusa stanowiąniedościgniony wzór popularyzacji wiedzy przyrodniczej, ekonomicznej, matematycznej i socjologicznej.

Senatorowie uznali, że „dziś, w warunkach narastającego braku zaufania do środków masowego przekazu, a także zaniku etosu pracy – odwoływanie siędo dorobku i standardów literackich Bolesława Prusa jest ze wszech miar wskazane”.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – przyjęta bez poprawek

Sejm uchwalił tę ustawę na 14. posiedzeniu, 10 maja 2012 r., na podstawie projektu senackiego. Nowela uniemożliwia wymierzenie osobie fizycznej, która nie opłaciła składek pobieranych przez ZUS albo opłaciła je w zaniżonej wysokości, dodatkowej opłaty, jeśli podlega ona odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie. Ustawa dostosowuje przepisy prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 29/09).

Komisje: Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Rodziny i Polityki Społecznej rekomendowały Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Izba jednomyślnie, 81 głosami, poparła ten wniosek.

Ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Na podstawie projektu poselskiego Sejm uchwalił nowelizację na 14. posiedzeniu, 10 maja 2012 r. Zmiany w niej zaproponowane rozszerzają katalog przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), które są podstawą przejęcia zadań i kompetencji przez zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgodnie z nowymi przepisami, przejęcie obowiązków organu wykonawczego gminy możliwe będzie także w wypadku zastosowania wobec wójta środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu na podstawie art. 276 k.p.k.

W wyniku głosowania (85 głosów za, 1 wstrzymujący się), , zgodnie z rekomendacją Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatorowie przyjęli nowelizację bez poprawek.

Teraz musi ją jeszcze podpisać prezydent.

 

Oświadczenia

Po wyczerpaniu porządku 11. posiedzenia oświadczenia złożyli senatorowie: Mieczysław Augustyn, Grzegorz Bierecki, Barbara Borys-Damięcka, Henryk Cioch, Robert Dowhan, Stanisław Gorczyca, Beata Gosiewska, Piotr Gruszczyński, Ryszard Knosala, Marek Konopka, Marek Martynowski, Andrzej Misiołek, Rafał Muchacki, Norbert Obrycki, Władysław Ortyl, Andrzej Owczarek, Andrzej Person, Bogdan Pęk, Leszek Piechota, Marian Poślednik, Wojciech Skurkiewicz, Krzysztof Słoń, Grzegorz Wojciechowski, Jan Wyrowiński.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

27. posiedzenie Senatu

Na 27. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 13 ustaw, 1 odrzuciła, do 9 wprowadziła poprawki.

26. posiedzenie Senatu

Na 26. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 15 ustaw, 2 odrzuciła, do 5 wprowadziła poprawki.

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.