Narzędzia:

20, 21 i 22 grudnia 2011 r.

28.12.2011

Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 18 grudnia byłego prezydenta Czech Vaclava Havla oraz 5 polskich żołnierzy, którzy zginęli 21 grudnia w Afganistanie.

Na tym posiedzeniu rozpatrzono 5 ustaw, z których 4 przyjęto bez poprawek, a do jednej wprowadzono poprawkę. Izba wybrała też swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa i Krajowej Radzie Prokuratury. Senat w Krajowej Radzie Sądownictwa będą reprezentować senatorowie Grażyna Sztark i Piotr Zientarski, a w Krajowej Radzie Prokuratury – senatorowie Zbigniew Meres i Sławomir Preiss. Ponadto Senat zdecydował o utworzeniu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Przeprowadzono także drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa, przygotowanego przez senatorów PO. W trakcie dyskusji zostały zgłoszone poprawki i projekt skierowano do Komisji Ustawodawczej. Izba wprowadziła zmiany w składach komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; Spraw Unii Europejskiej; Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Spraw Zagranicznych oraz Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Senatorowie wysłuchali też informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od stycznia do czerwca 2011 r., w okresie prezydencji węgierskiej.

 

Senacka poprawka do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Celem ustawy, uchwalonej przez Sejm na 3. posiedzeniu, 16 grudnia 2011 r., na podstawie projektu rządowego, jest wprowadzenie rozwiązań ograniczających wydatki budżetowe w 2012 r. Zakłada ona m.in. utrzymanie w 2012 r. na obecnym poziomie wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych, a także wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Zamrożona zostanie również wysokość przyszłorocznych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Obniżeniu do 30% ulegnie maksymalny poziom dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Ustawa przewiduje też wzrost od 1 stycznia 2012 r. akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe. Zgodnie z ustawą, szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych będą finansowane ze środków Funduszu Pracy. Zmieniono również zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych. Będą one zaokrąglane do pełnych groszy w górę co uniemożliwi zakładanie lokat bankowych z dzienną kapitalizacją odsetek, których zyski nie podlegają 19-procentowej stawce tzw. podatku Belki. Zmianie ulegną też zasady zwrotu funkcjonariuszom Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby. Zwrot kosztów zastąpiono ryczałtem.

Podczas debaty wiceminister finansów Hanna Majszczyk podkreśliła, że przyjęte rozwiązania „wiążą się z całą strategią polityki finansowej dotyczącej konsolidacji finansów publicznych, czego efektem na koniec 2012 r. ma być zejście zadłużenia deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 3% PKB.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W trakcie dyskusji ustawę krytykował senator Grzegorz Bierecki. „Ta ustawa zamraża wynagrodzenia – to bardzo piękny eufemizm dla odebrania ludziom chleba. Przecież mówimy tutaj o zmniejszeniu dochodów gospodarstw domowych, kilkuset tysięcy polskich rodzin” – mówił senator. Wraz z senatorem Henrykiem Ciochem zaproponował m.in. skreślenie przepisów: pozwalających na wykorzystanie środków Funduszu Pracy na finansowanie lekarskich i pielęgniarskich staży podyplomowych oraz specjalizacyjnych; wprowadzających ryczałt za dojazdy w Służbie Więziennej, a także podwyżki akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe; upoważniających do wyrażenia przez ministra finansów zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, mimo że nie będą spełnione szczególne warunki finansowania ze środków europejskich. Z kolei senatorowie Ryszard Knosala i Piotr Wach złożyli poprawkę umożliwiającą podwyżki wynagrodzeń nie tylko pracowników instytutów PAN, ale także innych jednostek naukowych, które mają prawo startować w konkursach o granty. Przewodniczący komisji budżetu senator Kazimierz Kleina, a także senator Jan Rulewski proponowali, aby zamrożenie wynagrodzeń nie objęło środków na utworzenie etatów w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, związanych z realizacją zadań dotyczących funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Prewencji (sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności) i monitorowania przestrzegania zasady równego traktowania. W wyniku głosowania poparcie Senatu uzyskała poprawka senatora K. Kleiny, zgodnie z którą na utworzenie etatów w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przeznaczono 1 mln zł. Za przyjęciem tzw. ustawy okołobudżetowej z tą zmianą głosowało 62 senatorów, 32 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Teraz senacką poprawkę rozpatrzy Sejm.

 

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z rekomendacją Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, przyjęła tę ustawę bez poprawek. Stanowisko takie poparło 64 senatorów, 30 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Sejm uchwalił tę ustawę na podstawie projektu rządowego podczas 3. posiedzenia, 15 grudnia 2011 r. Wprowadza ona regulacje, które nadają wojewodzie uprawnienia do powierzenia w drodze porozumienia Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub jednostkom samorządu terytorialnego wykonywania zadań centrum powiadamiania ratunkowego na terenie nieobsługiwanym przez wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego lub centrum powiadamiania ratunkowego.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, przeszkody natury technicznej i organizacyjnej uniemożliwiły powołanie centrów powiadamiania ratunkowego do końca 2011 r. Aby zapobiec sytuacji, w której po 1 stycznia 2012 r. nie funkcjonowałby żaden system powiadamiania ratunkowego, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania przejściowego stanu prawnego. W noweli zaproponowano, aby trwał on do 31 grudnia 2013 r.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 3. posiedzeniu, 15 grudnia 2011 r., na podstawie projektu rządowego, polega na przesunięciu terminu wejścia w życie z 1 stycznia 2012 r. na 1 stycznia 2013 r. ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. W opinii rządu, umożliwi to przygotowanie i przetestowanie nowych rozwiązań technicznych pozwalających na bezpośredni dostęp do rejestru PESEL we wszystkich gminach.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. Stanowisko takie poparło 64 senatorów, 30 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – przyjęta bez poprawek

Ustawa została uchwalona przez Sejm podczas 3. posiedzenia, 15 grudnia 2011 r., na podstawie projektu poselskiego.

Jak wyjaśniał sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn, pierwotnie miał być zmieniony tylko art. 229 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. Przepis przejściowy zawarty w tym artykule dotyczył tylko publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a intencją ustawodawcy było objęcie nim wszystkich placówek, także niepublicznych, którym samorządy zlecają wykonywanie zadań. Senator M. Augustyn podkreślił, że zmiana pozwoli uniknąć sytuacji, w której z mocy prawa od 1 stycznia 2012 r. umowy zawarte przez placówki niepubliczne przestałyby obowiązywać. Zgodnie z nowelą, umowy te będą mogły obowiązywać tak samo jak w przypadku publicznych placówek.

Ponadto znowelizowano przejściowe uregulowanie dotyczące wynagrodzeń, dodatków oraz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wskazano także krąg podmiotów korzystających z pomocy dla tzw. osób usamodzielnianych, co do których stosuje się przepisy dotychczasowe.

Senator M. Augustyn podkreślił też, że w trakcie dyskusji senatorowie wskazywali na podnoszone głównie przez samorząd problemy z wdrażaniem całej ustawy – od finansowych po organizacyjne.

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rekomendowała Izbie przyjęcie ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm. W wyniku głosowania Senat poparł ten wniosek (92 głosów za, 2 – przeciw, 1 wstrzymujący się).

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – przyjęta bez poprawek

Nowela, uchwalona w trybie pilnym przez Sejm na 4. posiedzeniu, 21 grudnia 2011 r., na podstawie projektu rządowego, przewiduje wzrost o 2% składki na ubezpieczenie rentowe w części finansowanej przez płatników. Składka wzrośnie z 6 do 8% i będzie finansowana w 1,5% przez ubezpieczonego, a w 6,5% − przez pracodawcę.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek, a mniejszość tych komisji − o jej odrzucenie. W wyniku głosowania Senat nie poparł wniosku o odrzucenie ustawy (27 głosów za, 57 przeciw) i przyjął ją w wersji uchwalonej przez Sejm (57 głosów za, 30 przeciw).

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Uchwała o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia

Senat 90 głosami, przy 3 wstrzymujących się podjął uchwałę potępiającą stan wojenny. Projekt tej uchwały wnieśli senatorowie Łukasz Abgarowicz i Marek Rocki. Izba oddała w ten sposób cześć pamięci ofiar stanu wojennego i złożyła hołd „wszystkim niezłomnym, którzy prowadzili działalność opozycyjną, organizowali pomoc pokrzywdzonym, uczestniczyli w manifestacjach patriotycznych i w inny sposób przyczyniali się do zachowania wartości i aspiracji Polaków”. W uchwale przypomniano, że już pierwszej nocy aresztowano i internowano ponad 3 tys. działaczy „Solidarności” i intelektualistów, a w następnych miesiącach liczba uwięzionych wzrosła do prawie 10 tys.

„Dziś wiemy, że już porozumienia sierpniowe 1980 roku traktowane były przez komunistycznych władców Polski jako manewr taktyczny dla zyskania czasu na przygotowanie rozwiązania siłowego. Nigdy nie spróbowano zawrzeć autentycznego porozumienia i w oparciu o nie wynegocjować w Moskwie akceptacji przemian w Polsce. Wojsko od pierwszego dnia było szykowane nie do obrony Narodu i współpracy z nim, ale do jego pacyfikacji” − napisano w uchwale.

Senat uznał, że „twórcy stanu wojennego, łamiąc ówcześnie obowiązującą konstytucję, dokonując wojskowego zamachu stanu dla obrony interesów obcego mocarstwa i utrzymania władzy, okryli się wieczną hańbą”. Wskazano też, że do dzisiaj autorzy stanu wojennego nie zostali prawomocnie osądzeni.

 

Oświadczenia

Po wyczerpaniu porządku 3. posiedzenia oświadczenia złożyli senatorowie: Mieczysław Augustyn, Grzegorz Bierecki, Przemysław Błaszczyk, Henryk Cioch, Maciej Grubski, Piotr Gruszczyński, Jan Maria Jackowski, Kazimierz Kleina, Ryszard Knosala, Stanisław Kogut, Marek Konopka, Jarosław Lasecki, Andrzej Misiołek, Rafał Muchacki, Jarosław Obremski, Władysław Ortyl, Bohdan Paszkowski, Bogdan Pęk, Leszek Piechota, Janusz Sepioł, Wojciech Skurkiewicz, Krzysztof Słoń, Andrzej Szewiński, Grzegorz Wojciechowski, Józef Zając, Piotr Zientarski.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.

24. posiedzenie Senatu

Na 24. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 19 ustaw, 2 odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki.

23. posiedzenie Senatu

Na 23. posiedzeniu Senat rozpatrzył 6 ustaw, do 3 wprowadził poprawki.