Narzędzia:

45. posiedzenie Senatu – drugi dzień

30.06.2022
Fot. Marta Marchlewska-Witczak, Kancelaria Senatu

30 czerwca 2022 r. zakończyło się 45. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 14 ustaw, jedną odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki.

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A. Przypominają w niej, że w wyniku upadłości GETBACK S.A. pokrzywdzonych zostało ponad 9 tys. osób, które łącznie poniosły straty szacowane na 2,5 mld zł. W ocenie senatorów tak wielka afera finansowa – jedna z największych na przestrzeni ostatnich 20 lat – powinna stać się przedmiotem dogłębnego badania celem ustalenia, dlaczego przez kilka lat mogła funkcjonować, przez nikogo nie niepokojona, klasyczna piramida finansowa. „Prokuratura ściga wprawdzie osoby bezpośrednio zamieszane w działalność Spółki, jednak kwestia, czy ktoś, a jeśli tak, to kto, nie dopełnił obowiązków wynikających z nadzoru lub ewentualnie roztaczał parasol ochronny nad GETBACK S.A., nie jest przedmiotem dociekań ani organów ścigania, ani Ministerstwa Finansów i pozostaje niewyjaśniona” – stwierdzają senatorowie. Przypominają jednocześnie, że w tej sytuacji, reagując także na apele osób poszkodowanych przez spółkę, temat ten podjął specjalny Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A., który na podstawie ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, wyjaśnień składanych przez przedstawicieli właściwych ministerstw i instytucji rynku finansowego oraz informacji pozyskanych od osób poszkodowanych ustalił, że: nadzór Komisji Nadzoru Finansowego w omawianej sprawie był zdecydowanie niedostateczny; Ministerstwo Finansów zwlekało z wdrożeniem dyrektywy MiFID II, co opóźniło wejście w życie przepisów podnoszących zakres ochrony uczestników rynku finansowego; państwo (rząd i instytucje rządowe) nie zapewniło pomocy instytucjonalnej poszkodowanym w dochodzeniu swoich praw po ujawnieniu afery; wielokrotnie działania państwa w istotny sposób utrudniały poszkodowanym dochodzenie późniejszych roszczeń odszkodowawczych. Zdaniem senatorów w celu niedopuszczenia do ponownych nadużyć na szkodę tysięcy obywateli, dokonywanych przez oszukańcze podmioty rynku finansowego, konieczne jest wprowadzenie licznych zmian legislacyjnych, których główne obszary i kierunki wskazał Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A.

W uchwale Senat zwraca się do prezesa Rady Ministrów o ustalenie, kto jest personalnie odpowiedzialny za wymienione wyżej zaniechania lub działania na szkodę obywateli, a także o pilne opracowanie niezbędnych zmian legislacyjnych we wskazanym zakresie. Senatorowie uważają również, że tak rozległa afera finansowa powinna zostać wyjaśniona przez komisję śledczą, o powołanie której zwracają się do Sejmu.

Senat odrzucił ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (projekt rządowy), która zakłada m.in., że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiać do zakładów poprawczych, a nie – jak obecnie – trafiać jedynie pod nadzór kuratora. Podwyższa z 21. do 24. roku życia górną granicę wieku przebywania w zakładzie poprawczym osób, wobec których dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła skutku. Wprowadza też stopień pośredni między zakładami poprawczymi a młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, do których trafiają sprawcy czynów zarówno dość błahych, jak i poważniejszych. W całym kraju na bazie zakładów poprawczych mają powstać okręgowe ośrodki wychowawcze. Zgodnie z ustawą minimalna granica wieku odpowiedzialności za zachowanie naruszające porządek prawny lub stanowiące przejawy demoralizacji na poziomie to 10 lat. Dyrektorzy szkół będą mieć możliwość kierowania uczniów za mniej poważne występki do prac porządkowych na terenie szkoły i wokół niej. Ustawa przewiduje ponadto powołanie komisji ds. środka leczniczego dla nieletnich, która będzie organem pomocniczym dla sądu rodzinnego, odpowiedzialnym za wskazywanie zakładu leczniczego odpowiedniego dla nieletniego. 

Senatorowie wprowadzili poprawki do następujących ustaw.

Izba uchwaliła 3 poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali o skreśleniu przepisów zmieniających ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wykraczających poza pierwotny zakres nowelizacji, dodanych na etapie prac komisyjnych w Sejmie. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny. Nowelizacja ma uszczelnić system zarządzania jakością powietrza, określa maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, wdrażających wymagania unijnych dyrektyw w sprawie m.in. jakości powietrza i ograniczenia emisji lotnych związków organicznych. Określa odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Umożliwia nakładanie na gminy i powiaty kar finansowych za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych, określonych w programach ochrony powietrza. Nowela zmienia również termin przekazania ministrowi klimatu przez zarządy województw informacji o przyjęciu przez sejmiki województw programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. Zmienia ponadto definicję stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, uniezależniając podział od danych demograficznych GUS w wypadku miast mających ok. 100 tys. mieszkańców. Utrzymane zostanie 46 stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Nowela zakłada także, że minister klimatu i środowiska będzie miał 4, a nie – jak obecnie – 2 lata na dokonanie przeglądu norm jakości paliw stałych. Będzie też mógł wydać rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań związanych z oceną dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych i sposobów postępowania z niepewnością pomiarową. Ustawa przedłuża ponadto do 2023 r. zaliczenie paliw z biomasy do zeroemisyjnych.

Senat poparł z 7 poprawkami ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (projekt rządowy). Senatorowie skreślili przepisy nowelizujące ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, gdyż zostały one dodane w trakcie prac sejmowych i wykraczają poza materię przedłożenia rządowego. Doprecyzowali też, że szef Krajowej Administracji przekazuje, na wniosek zarządcy rozliczeń wskazane w ustawie dane identyfikacyjne przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania rekompensaty. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny. Ustawa przewiduje dopłatę do węgla dla gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni, a także rekompensatę dla sprzedawców węgla. Zgodnie z nowelą odbiorcy indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli kupić węgiel po cenie odpowiadającej jego średniej cenie z ostatniego roku, czyli 996,60 zł brutto za tonę. Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić taniej 3 t węgla pod warunkiem, że źródło ciepła zostało wpisane do ewidencji emisyjności, a wspólnoty i spółdzielnie – tonaż odpowiedni do liczby mieszkań w budynku. Dopłatą objęty będzie węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego. Ustawa przewiduje też rekompensatę w wysokości 1073,13 zł brutto dla firm, które importowały węgiel po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel 16 kwietnia 2022 r. lub dopiero będą go sprowadzać, i zdecydują się na jego sprzedaż po niższych cenach. Do rekompensaty uprawnieni będą przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. 

Senatorowie wprowadzili 43 poprawki do ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (projekt rządowy). Uściślają one m.in., że wakacje obejmą wszystkie umowy o kredyt hipoteczny zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, spełniające wymogi ustawy o kredycie hipotecznym, także te, które zostałyzawarte jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym w 2017 r. Inne zmiany mają charakter techniczno-legislacyjny i doprecyzowujący, zmierzają do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych.Ustawa wprowadza wsparcie kredytobiorców, m.in. możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez osoby zadłużone w złotych. Będą one mogły wnosić o 4 miesiące wakacji kredytowych w bieżącym roku (po 2 miesiące w III i IV kw. 2022 i po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.). Zawiera także przepisy mające wzmocnić Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, z którego udzielana jest im pomoc. Do końca roku banki mają wpłacić na niego dodatkowo 1,4 mld zł. Ustawa wydłuża ponadto z 31 lipca do 31 października tego roku działania tarcz antyinflacyjnych. W ich ramach stosowana jest m.in. niższa stawka podatku VAT na paliwa (8% zamiast 23%), na prąd i ciepło (5%), gaz (0%), a także akcyzy na prąd, na niektóre paliwa silnikowe. Ustawa zawiera także przepisy dostosowujące polskie prawo do rozwiązań UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych, czyli służących finansowaniu społecznościowemu przedsięwzięć gospodarczych. Działalność tych platform zostanie uregulowana, a nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Zgodnie z ustawą podniesione zostaną limity, które pozwolą małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwać większy kapitał, np. na inwestycje. 

Izba wniosła 7 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (projekt rządowy), przede wszystkim o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, a także wykreślające przepisy, które wychodzą poza zakres przedłożenia rządowego. Nowelizacja ma usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne wsparcie finansowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego na rozwój budownictwa na potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków, ustalonego na dany rok budżetowy. Program będzie finansowany ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. Nowela umożliwia wydłużenie przez gminy ponad ustawowe 3 miesiące okresu, za który osoby ubiegające się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego będą musiały wykazać w deklaracji wysokość dochodu. Wprowadza zmiany dotyczące sprawozdawczości finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), ogranicza też liczbę członków rad nadzorczych społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) wskazywanych przez KZN, i doprecyzowuje przepisy o ich wynagrodzeniu. Zgodnie z ustawą w razie niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy lub nierozpoczęcia przez SIM realizacji inwestycji w terminie określonym w umowie gmina może wystąpić o umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem rządowego wsparcia.

Senatorowie uchwalili 7 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z poprawek zapewnia zgodność ustawy z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Senatorowie skreślili też przepis umożliwiający inwestorowi pozbawienie uczestników procesu budowlanego dostępu do systemu Elektronicznego Dziennika Budowy. Wprowadzili również 3 poprawki zmieniające nazwę systemu „Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego” na system „Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego”. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący. Nowelizacja umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również – jak obecnie – w formie papierowej. Nowela zakłada prowadzenie centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane i karanych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Niezwłocznie po uznaniu kwalifikacji zawodowych właściwa krajowa rada izby samorządu zawodowego ma przekazywać te dane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy. Przy uzyskiwaniu decyzji budowlanych aktualne uprawnienia projektantów będą dostępne dla organów w postaci elektronicznej. Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Senat zgłosił 6 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Senatorowie rozszerzyli katalog celów objętych zakresem działania Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Zdecydowali też o pozostawieniu Międzynarodowej Rady Centrum wśród jego organów. Kolejna poprawka przewiduje, że szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, w ramach programów stypendialnych Centrum, określone zostaną rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny i redakcyjny. Nowelizacja przewiduje ona przekształcenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i poszerzenie zakresu jego działania na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej, szczególnie z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami. Do zadań centrum należy prowadzenie badań naukowych, działalności wydawniczej, a także upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej, a także prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, zwalczanie stereotypów, przeciwdziałanie dezinformacji, organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych, dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, prowadzenie programów stypendialnych, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi. Centrum będzie współpracowało z dziennikarzami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w krajach, których dotyczy ustawa, także po to, aby informować o polskim punkcie widzenia na sytuację w Rosji środowiska opiniotwórcze w Europie Zachodniej.

Izba wprowadziła 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Maja one na celu rozszerzenie zakresu pracy w kopalni uprawniającej do emerytury górniczej, tak aby nie była ona ograniczona tylko do pracy na „odkrywce”, m.in. o pracę maszynistów pociągów przewożących urobek do miejsca składowania. Nowelizacja zmienia strukturę nadzoru górniczego, tak aby zoptymalizować jego strukturę bez szkody dla bezpieczeństwa w kopalniach. Likwiduje Specjalistyczny Urząd Górniczy, nadzorujący m.in. urządzenia wyciągowe, transportowe i energetyczne w kopalniach. Jego kompetencje i załogę ma przejąć Wyższy Urząd Górniczy. Nowelizacja wprowadza ponadto definicje: odkrywki, kopalni i przodka, by uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego. 

Senatorowie z 2 zmianami poparli ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (projekt rządowy). Pierwsza z z nich wskazuje jednoznacznie, że określone regulacje odnoszą się także do części morskiej farmy wiatrowej, druga zaś ujednolica terminologię, jaką posługuje się ustawa. Nowelizacja wprowadza system certyfikacji odpowiednich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na poszczególnych etapach budowy morskich farm wiatrowych i urządzeń do wprowadzania z nich mocy. Nadzór i certyfikację będą wykonywać tzw. uznane organizacje z odpowiednim upoważnieniem. Przepisy regulują zakres wymagań koniecznych do otrzymania odpowiednich certyfikatów. Morska farma wiatrowa i zespół urządzeń do wyprowadzania mocy będą musiały uzyskać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikat zgodności projektowej ma być wydawany przed rozpoczęciem budowy, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji – po jej zakończeniu, a odnawialny certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji w fazie działania raz na 5 lat. 

Senat uchwalił 8 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie doprecyzowali przepis określający tryb znoszenia aglomeracji rozumianej jako teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków. Zarekomendowali rozwiązanie, zgodnie z którym w sytuacji, gdy wprowadzenie systemu zbierania nieczystości nie jest uzasadnione, ponieważ nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować systemy zapewniające tan sam poziom ochrony środowiska. Zdecydowali też, że wpływy z kar pieniężnych za naruszenie obowiązków związanych z systemem oczyszczania ścieków komunalnych, będą stanowiły dochód właściwych wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący i uściślający. Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Umożliwi też zamknięcie postępowania toczącego się wobec Polski w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w razie skierowania przez Komisję Europejską (KE) sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w samorządach. Uściśla dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. w kwestii ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Precyzuje przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), reguluje też powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż elektrownie wodne, co ma zwiększyć jego przychody i zapewnić lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach publicznych (pilny projekt rządowy) przewiduje zniesienie obowiązku wytwarzania większości dokumentów przez notariuszy i sądy na specjalnych blankietach. Nowela wyłącza dokumenty sądowe i notarialne spod formalności związanych ze sporządzaniem dokumentów i stosowaniem odpowiednich wzorów. Chodzi m.in. o tytuły wykonawcze wydawane w sądach i odpisy prawomocnych orzeczeń. Nowe przepisy obejmują też dokumenty wydawane na podstawie ustawy o broni i amunicji, a także książeczkę żeglarską. Nowelizacja przewiduje 3-letni okres przejściowy ważności dotychczas wydawanych dokumentów, o których mowa w ustawie o broni. Z kolei okres przejściowy dotyczący książeczki żeglarskiej będzie obowiązywał do momentu wykorzystania obecnego nakładu blankietów, nie później jednak niż do końca czerwca 2024 r. Według autorów projektu tej regulacji coraz większa cyfryzacja w sądach pozwala na skuteczną weryfikację prawdziwości dokumentów w odpowiednich rejestrach oraz umożliwia zabezpieczenie ich przed fałszerstwem na poziomie elektronicznym. 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt senacki) dopuszcza doręczanie pism na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Taką możliwość przewidują kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania karnego i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiana ma ułatwić dostęp do sądu osobom, które z różnych przyczyn nie mogą odbierać korespondencji w miejscu zamieszkania, w tym bezdomnym, a także uwzględnić, że często korzystanie ze skrytki pocztowej jest dla adresata wygodniejsze.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (projekt rządowy) zmienia nazwę Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na: Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (projekt rządowy) zwiększa budżet programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Ma to umożliwić dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, m.in. modernizacji lub budowy nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r. Program Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to także miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu i związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Nowela usprawni ponadto wnoszenie przez Polskie Koleje Państwowe SA (PKP) do spółki PKP PLK składników majątkowych, potrzebnych do zarządzania infrastrukturą kolejową, czyli umożliwi PKP SA przekazanie PLK linii kolejowych znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości. Minister finansów będzie mógł także przekazywać w danym roku kalendarzowym na rzecz PLK dodatkowe skarbowe papiery wartościowe. 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

48. posiedzenie Senatu

Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do których wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw i podjęła 2 uchwały. Powołała prof. Joannę Tyrowicz do Rady Polityki Pieniężnej.

47. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.