Narzędzia:

1 grudnia 2021 r.

01.12.2021

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu złożyła wizytę studyjną w Tychach. Podczas spotkania senatorów z przedstawicielami samorządów i ekspertami rozmawiano m.in. o dobrych praktykach Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach w zakresie energetyki odnawialnej, sposobach i przykładach dostosowywania się gmin do zmian klimatu oraz o ryzyku i niezbędnych działaniach w ramach polityki energetycznej. Jak mówił prezes centrum Zbigniew Gieleciak, tyska oczyszczalnia w 2012 r. jako pierwsza w Polsce uzyskała samowystarczalność energetyczną. Samorządowcy podkreślali, że Tychy i okoliczne gminy kładą nacisk na ekologię i dbałość o jakość powietrza. Zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka poinformował, że Tychy jako pierwsza gmina w województwie śląskim i prawdopodobnie w Polsce już 10 lat temu zrealizowały program wymiany kotłów węglowych. O działaniach na rzecz ochrony środowiska mówiła wójt gminy Wyry Barbara Prasoł.

Przewodniczący komisji senator Stanisław Gawłowski podkreślił, że w energetyce decyzje trzeba podejmować dzisiaj, żeby efekty mieć za kilka, kilkanaście lat, dlatego należy korzystać z istniejących już rozwiązań i narzucać tempo zmian w zakresie klimatu, w tym energetyki odnawialnej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Prace w komisjach senackich – 22 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, spraw zagranicznych, nauki, edukacji i sportu