Narzędzia:

35. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

11.01.2022
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

11 stycznia 2022 r. zakończył się pierwszy dzień 35. posiedzenie Senatu. Senatorowie rozpatrzyli tego dnia dwie ustawy: ustawę budżetową na rok 2022 oraz ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Z porządku obrad został skreślony punkt: wybór członków Rady Polityki Pieniężnej.

Senatorowie przed przystąpieniem do obrad uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych senator III i V kadencji Marii Berny i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego IX kadencji Davida Sassoliego.

Izba rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2022 (projekt rządowy) określającą roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa. W trakcie dyskusji senatorowie zgłosili szereg kolejnych poprawek. W ustawie zaplanowane  dochody budżetu państwa mają wynieść 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt – nie więcej niż 29,9 mld zł. Według założeń inflacja ma się utrzymać na poziomie 3,3%, choć w listopadzie Główny Urząd Statystyczny odnotował jej 7,8-procentową wartość. W grupie największych wydatków, zaplanowanych w budżecie na 2022 r., są dotacje uzupełniające do funduszy: Ubezpieczeń Społecznych, Emerytur Pomostowych, Emerytalno-Rentowego oraz świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy, uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, które łącznie wyniosą 78,9 mld zł. Druga pod względem wielkości grupa wydatków to subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 77,7 mld zł. Na program Rodzina 500+, na świadczenia rodzinne i inne programy wspierające rodzinę w budżecie zaplanowano 59,5 mld zł, tyle samo na obronę narodową. Następne pod względem wielkości są wydatki na składkę do budżetu Unii Europejskiej – 30,4 mld zł, naukę i szkolnictwo wyższe – 23,7 mld zł, zdrowie – 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.  Głosowanie nad tym punktem zostało zapowiedziane na kolejny dzień posiedzenia.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (projekt poselski), która przewiduje udzielanie wsparcia publicznego poprzez dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. Umożliwia też zawieszenie spłaty, a docelowo umorzenie zobowiązań spółek górnictwa węgla kamiennego, objętych systemem wsparcia, powstałych do 31 grudnia 2021 r., wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiego Funduszu Rozwoju, składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, na fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Emerytur Pomostowych i na ubezpieczenia zdrowotne. System wsparcia przewidziany w noweli jest skierowany do jednostek produkcyjnych Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. Zmiany w ustawie spowodują wydatki budżetu państwa w wysokości 28 821 mln zł w latach 2022–31. Nowela realizuje uzgodnienia umowy z maja 2021 r. między rządem a górniczymi związkami zawodowymi, zakładającej stopniowe wygaszanie polskich kopalń węgla do końca 2049 r. i subsydiowanie górnictwa w tym okresie. Warunkiem wdrożenia takiego systemu jest zgoda KE.

Senat rozpatrzy też następujące ustawy.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (projekt rządowy) ma ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Przewiduje, że produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinno-zwierzęce rolnicy nadal będą mogli sprzedawać tylko na terenie województwa, w którym zostały wyprodukowane, i powiatów ościennych. Wyroby pochodzenia roślinnego natomiast będzie można sprzedawać na terenie całego kraju. Rolnicy będą mogli dostarczać żywność do zakładów prowadzących handel detaliczny (sklepy, restauracje, stołówki) z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, a także prowadzić nielimitowaną sprzedaż żywności dla konsumentów finalnych. Nowela podnosi z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tytułu prowadzenia handlu rolniczego zwolnioną z podatku dochodowego. Podstawowy warunek prowadzenia rolniczego handlu detalicznego to produkowanie i wprowadzanie na rynek jedynie żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (projekt poselski) przekazuje prowadzenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie Instytutowi Pamięci Narodowej dla wykonywania ustawowych zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej. Nowelizacja ma również usprawnić przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie budowy tego muzeum przy ul. Rakowieckiej 37w Warszawie, a także zapewnić ochronę i właściwe zagospodarowanie terenu byłego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, tworzących tzw. pakiet mobilności 1. Reguluje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych. Nowela doprecyzowuje przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego (obowiązek posiadania siedziby przedsiębiorcy, w której jest dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących jego głównej działalności transportowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski). Rozszerza również katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem. Ustawa ma też zwiększyć skuteczność nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, wyeliminować nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Izba przeprowadzi również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (inicjatywa grupy senatorów), dzięki któremu przepisy obejmą także poszkodowanych z tytułu szkód powstałych poza terytorium RP, gdy do naprawienia szkody był zobowiązany krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń działający w Polsce, zgodnie z przepisami prawa polskiego, posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Dzięki takiej zmianie poszkodowani w razie wyczerpywania się sum gwarancyjnych będą w takiej samej sytuacji bez względu na to, czy szkoda powstała w kraju czy za granicą.

Senatorowie zajmą się też zmianą Regulaminu Senatu (inicjatywa grupy senatorów). Proponowane zmiany przewidują ograniczenia czasowe na odpowiedzi udzielane na zapytania senatorskie przez upoważnionych przedstawicieli wnioskodawcy i reprezentujących rząd członków Rady Ministrów. Umożliwiają senatorom składanie oświadczeń senatorskich poza posiedzeniami Senatu, a także powołanie przez marszałka Senatu więcej niż jednego zastępcy szefa Kancelarii Senatu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

W Kaliszu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozmawiała o gospodarce odpadami oraz o budownictwie komunalnym, społecznym .

49. posiedzenie Senatu

Senatorowie zakończyli obrady

48. posiedzenie Senatu

Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do których wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw i podjęła 2 uchwały. Powołała prof. Joannę Tyrowicz do Rady Polityki Pieniężnej.