Narzędzia:

34. posiedzenie Senatu

legislacja 16.12.2021

14–16 grudnia 2021 r. odbyło się 34. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 23 ustawy, 1 odrzuciła, a do 16 wprowadziła poprawki. Zdecydowała także o skierowaniu do Sejmu 3 projektów ustaw. Podjęła również 2 uchwały okolicznościowe.

Przed przystąpieniem do obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki przyjął od harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju, które już po raz 31. przybyło do Polski, w tym roku z przesłaniem: „Światło Nadziei”.

Izba minutą ciszy uczciła pamięć senatora V kadencji Janusza Bargieła, zmarłego 11 grudnia 2021 r.

Uchwała w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

Senatorowie jednomyślnie, 91 głosami, podjęli uchwałę, przygotowaną z inicjatywy grupy senatorów. Izba składa w niej hołd zamordowanym górnikom, wyraża wdzięczność i podziękowania wszystkim walczącym o wolność, godność i suwerenność. „Pomimo bólu i cierpienia była to wygrana walka o przyszłość naszej Ojczyzny. Pamiętamy i pamiętać będziemy. Taka tragedia nie powinna się już nigdy powtórzyć” – podkreślili senatorowie.

W uchwale przypomnieli, że w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w Polsce wprowadzony został stan wojenny. „Wydawało się, że po wydarzeniach grudniowych 1970 roku władze PRL już nigdy nie zdecydują się na użycie wobec swoich obywateli przemocy, a żaden Polak nie zginie od kul. Rzeczywistość okazała się niestety inna” – podkreślili senatorowie. Przypomnieli także, że w katowickiej kopalni „Wujek” praca została przerwana już w pierwszych chwilach stanu wojennego, podjęto decyzję o strajku okupacyjnym, a w proklamacji domagano się zniesienia stanu wojennego, uwolnienia przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Jan Ludwiczaka i wszystkich internowanych działaczy oraz przestrzegania porozumień zawartych w sierpniu i wrześniu 1980 r. „Władza, nie godząc się na żadne ustępstwa, zdecydowała się użyć wobec górników siły. 16 grudnia 1981 roku oddziały ZOMO i wojska wtargnęły na teren kopalni. W wyniku otwarcia ognia do górników na miejscu zginęło sześć osób, a trzy kolejne zmarły później w szpitalach” – czytamy w uchwale. „Dla Józefa Czekalskiego, Józefa Krzysztofa Gizy, Joachima Gnidy, Ryszarda Gzika, Bogusława Kopczaka, Andrzeja Pełki, Jana Stawisińskiego, Zbigniewa Wilka i Zenona Zająca to była ostatnia szychta w życiu” – podkreślili senatorowie. W ich ocenie ta największa tragedia stanu wojennego to przede wszystkim bezmiar ludzkiego hartu ducha, woli walki i wiary w zwycięstwo.

Senatorowie przypomnieli też, że po 28 latach od pacyfikacji kopalni i po 20 latach od upadku komunizmu za tę zbrodnię skazano tylko 12 funkcjonariuszy ZOMO. Jak podkreślili, nigdy nie odpowiedzieli też za nią ci, którzy wprowadzili stan wojenny, na czele z Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem.

„Tragedia w kopalni «Wujek» stała się symbolem oporu części Polaków wobec stanu wojennego, a dziewięciu zabitych górników weszło do panteonu narodowych bohaterów walczących o suwerenną Polskę. Pomimo bólu i cierpienia była to wygrana walka o przyszłość naszej Ojczyzny. Pamiętamy i pamiętać będziemy. Taka tragedia nie powinna się już nigdy powtórzyć” – czytamy w uchwale.

Poprawki Senatu do ustawyo zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu rządowego podczas 43. posiedzenia, 9 grudnia 2021 r., przewiduje zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r., obniżkę stawki akcyzy dla innych odbiorców, a także obniżkę jej stawek na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia 2021 r. i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Nowela na okres 1 stycznia–31 maja 2022 r. wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Zobowiązuje też sprzedawców paliw i energii elektrycznej do informowania w czytelny sposób odbiorcy końcowego o wprowadzonych obniżkach.

Ustawa przewiduje ponadto, że Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19 oraz w powiązaniu z zapisami ustawy o ochronie granicy państwowej, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

Wniosek komisji: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony przez Izbę (45 głosów za, 50 – przeciw, 1 wstrzymujący się), która poparła 2 poprawki zgłoszone podczas dyskusji przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Z myślą o osobach, które ogrzewają domy olejem opałowym, senatorowie czasowo obniżyli akcyzę także na olej napędowy przeznaczony do celów opałowych, olej opałowy i paliwa opałowe, a także wprowadzili czasowe zaniechanie opodatkowania sprzedaży detalicznej tych wyrobów.

Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawyo zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona na 43. posiedzeniu Sejmu, 9 grudnia 2021 r., z inicjatywy rządu, wdraża 3 dyrektywy unijne – horyzontalną, obronną i alkoholową. Przewiduje monitorowanie z wykorzystaniem systemu EMCS wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Ustawa wprowadza definicję małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych i preferencje dla nich, czyli obniżenie o 50% stawki akcyzy od ich wyrobów (wina, miody pitne i wódki regionalne). Zakłada również uelastycznienie sprzedaży na odległość wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą w innym kraju, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta. Akcyzę będzie można rozliczyć na terenie kraju bez usług pośrednika.

Na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Izba wprowadziła 8 poprawek do noweli i głosami 96 senatorów, przy 1 – przeciw poparła ją z tymi zmianami. Jedna z nich przesuwa termin wprowadzenia preferencji podatkowych w akcyzie dla małych producentów alkoholu z 1 stycznia 2022 r. na 1 lutego 2022 r. Pozostałe zmiany miały charakter legislacyjny lub doprecyzowujący.

Nowelizacja z senackimi poprawkami wróci teraz do Sejmu.

Poprawki Senatu do ustawyo szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Ustawa, którą Sejm uchwalił na 37. posiedzeniu, 17 listopada 2021 r., z inicjatywy rządu, ustala odpisy na fundusze socjalne na podstawie wartości z roku 2019, odmraża podstawy ich naliczania w stosunku do regulacji z 2021 o 1 rok.

Przewiduje też przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości 500 mln zł na szkolnictwo wyższe i naukę oraz obligacji o wartości 1 mld zł na rzecz Agencji Badań Medycznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa umożliwi ministrowi finansów przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych na uruchomienie wydziałów lekarskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na uniwersytetach: Warszawskim i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przewiduje również zwiększenie o 180 mln zł subwencji z przeznaczeniem na zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, a także ustalenie w 2022 r. wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników w odniesieniu do ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senat uchwalił 19 poprawek do ustawy. Wykreślił m.in. przepisy, które pozwalają wykorzystać środki z Funduszu Szerokopasmowego lub Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na finansowanie zadań związanych z informatyzacją państwa, a także umożliwiają udzielenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej dotacji celowych w 2022 r. Kolejne poprawki uniemożliwiają przesuwanie środków w ramach budżetów kancelarii prezydenta i premiera, a także Ministerstwa Obrony Narodowej. Senatorowie skreślili też przepis przewidujący, że w 2022 r. wydatki związane z infrastrukturą transportu lądowego mogą być mniejsze niż 18% planowanych na ten rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Kolejną poprawką zapewnili równe traktowanie wszystkich uczelni, które prowadzą studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym lub planują ich utworzenie. Ustawę w takim kształcie poparło 98 senatorów, a 1 wstrzymał się od głosu.

Do zmian wprowadzonych przez Senat ustosunkują się teraz posłowie.

Poprawki Senatu do ustawyo ochotniczych strażach pożarnych

Sejm uchwalił ustawę podczas 43. posiedzenia Sejmu, 2 grudnia 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Wprowadza ona m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych (OSP), którzy co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (mężczyźni) i 60. roku życia (kobiety). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagana ciągłość wysługi lat w OSP.

Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikom górskim z TOPR i GOPR. Wprowadzona ustawą legitymacja strażaka ochotnika będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Ustawa przewiduje także odszkodowania dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w wypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.

W wyniku głosowań Izba wprowadziła 24 poprawki do ustawy. Senatorowie uznali m.in., że ochotnicze straże pożarne (OSP), podobnie jak inne stowarzyszenia, powinny móc samodzielnie określać swoje cele i zadania. Rozszerzyli też katalog zadań OSP o zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia i prowadzenie działań prewencyjnych z tym związanych. Wprowadzili zasadę, że koszty udziału OSP w działaniach poza terenem gminy ich siedziby ponosi Państwowa Straż Pożarna. Senatorowie chcieli też, aby gmina zapewniała ubezpieczenia członkom młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. Uznali również, że prawo do ekwiwalentu pieniężnego powinno przysługiwać też strażakowi ratownikowi OSP, który uczestniczył w zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Senatorowie skrócili do 20 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn okres czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych, od którego zależy prawo do świadczenia ratowniczego, uznali bowiem, że jest on wystarczający ze względu na charakter i specyfikę działań. Senatorowie skreślili ponadto przepis, zgodnie z którym majątek likwidowanej ochotniczej straży pożarnej przeznaczony na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych, który zakupiono przy udziale środków z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, byłby przekazywany jednostce ochrony przeciwpożarowej zapewniającej utrzymanie właściwej ochrony przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem mieszkańców gminy, na terenie której działała likwidowana OSP. Zdaniem senatorów może to naruszać samodzielność stowarzyszeń, a pochodzenie majątku OSP z długą tradycją może być trudne do ustalenia. Senat wprowadził także przepis, na podstawie którego prowadzenie przez OSP działań ratowniczych na jednostkach pływających, wyposażonych w napęd mechaniczny o mocy silnika do 20 kW i długości kadłuba do 7,5 m, nie będzie wymagać posiadania dokumentu kwalifikacyjnego, wydawanego przez właściwy polski związek sportowy, co znacznie ułatwi niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń na wodzie. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Za ich wprowadzeniem do ustawy głosowało jednomyślnie 99 senatorów.

Poprawki Senatu do ustawyo zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona na 37. posiedzeniu Sejmu, 17 listopada 2021 r., z przedłożenia rządu, ma usprawnić legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w wypadku najczęściej udzielanych łączonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Zgodnie ze zmianami nie będzie wymagane posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu, ale otrzymywanie wynagrodzenia nie niższego niż minimalne, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego jej podstawę. Pracodawca będzie mógł powiadomić o podjęciu pracy przez cudzoziemca nie w dniu rozpoczęcia pracy, a w terminie 7 dni od jej rozpoczęcia, określonego w ewidencji oświadczeń.

Ustawa rozszerza również katalog okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wprowadza rozwiązania przyspieszające uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Zmiany dotyczące wydawania zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wydłużają okres dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy. Ustawa zakłada również ułatwienie ubiegania się o Kartę Polaka.

Izba przyjęła ustawę z 12 poprawkami, zaproponowanymi przez komisje: Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a także w trakcie dyskusji przez senatora Jana Filipa Libickiego. Senat doprecyzował m.in., że warunkiem ubiegania się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji jest zamieszkiwanie przed dniem wejścia w życie ustawy o repatriacji, nie zaś obecnie, na obszarze jednej z wymienionych w rozporządzeniu jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z inną uchwaloną zmianą wszystkie wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożone przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą rozpatrywane w uproszczonym trybie. Pozostałe poprawki miały charakter doprecyzowujący, uściślający i zapewniający zgodność z zasadami techniki prawodawczej.

Zmiany wprowadzone przez Senat rozpatrzy teraz Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – przyjęta bez poprawek

Na wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izba przyjęła – 96 głosami, przy 3 wstrzymujących się – nowelę w wersji uchwalonej przez Sejm z inicjatywy poselskiej na 37. posiedzeniu, 17 listopada 2021 r.

Prezydent może już podpisać ustawę, która umożliwia przekazywanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ministrowi właściwemu ds. aktywów państwowych akcji lub udziałów, z których prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zgodnie z założeniami stanowi to krok w tworzeniu oczekiwanego przez rolników holdingu spożywczego.

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych – przyjęta bez poprawek

Głosami 73 senatorów, przy 1 – przeciw i 25 wstrzymujących się, Izba poparła wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przyjęła bez poprawek nowelizację, którą na podstawie projektu rządowego Sejm uchwalił podczas 43. posiedzenia, 2 grudnia 2021 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej natomiast proponowała 7 zmian do ustawy.

Nowelizacja, która trafi teraz do podpisu prezydenta, reguluje m.in. procedurę przeprowadzania postępowania scaleniowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Wprowadza definicję gospodarstwa rolnego, która zawiera normę obszarową, doprecyzowuje czynności związane z określaniem przebiegu granic obszaru scalenia lub wymiany gruntów, wykonywanych po wszczęciu postępowania. Usprawnia postępowania scaleniowe i wymiany gruntów, m.in. dzięki wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, a także wprowadza termin dla wojewodów i sądów do rozpatrywania odwołań i skarg.

Ustawa o wyrobach winiarskich – przyjęta bez poprawek

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izba przyjęła ustawę w wersji uchwalonej przez Sejm na 43. posiedzeniu, 2 grudnia 2021 r., z inicjatywy rządu. Głosowało za tym 95 senatorów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. W trakcie dyskusji propozycje poprawek złożyli senatorowie Beniamin Godyla i Sławomir Rybicki.

Ustawa, która zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta, kompleksowo reguluje zagadnienia związane z wyrobem i rozlewem wyrobów winiarskich, a także organizacją rynku wina.

Dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku wina w UE. Wprowadza m.in. zmiany w zakresie fermentowanych napojów winiarskich i uzyskania wpisu do rejestru producentów wyrobów winiarskich. Zwalnia drobnych producentów wina z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co umożliwi im bezpośrednią sprzedaż do restauracji i lokalnych sklepów.

Poprawki Senatu do ustawyo zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony (48 głosów za, 50 – przeciw) przez Izbę, która poparła 5 zmian, zaproponowanych podczas dyskusji przez senatorów Jacka Burego i Ryszarda Bobera. Za ustawą wraz z nimi jednomyślnie głosowało 98 senatorów. Senatorowie chcieli, żeby przepisy zmienianej ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności miały zastosowanie również do programów realizowanych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zaproponowali także, aby jednym z warunków wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) był wymóg, by wszystkie gminy były członkami tylko jednej lokalnej grupy działania, ubiegającej się o wybór LSR mającej już wybraną LSR. Senatorowie przyjęli również rozwiązanie, zgodnie z którym w sprawie zakwestionowanego wyniku oceny LSR nie będzie rozstrzygać instytucja zarządzająca programem, ale obiektywny sąd administracyjny na skutek wniesionej do niego skargi.

Poprawki wprowadzone przez Senat oceni teraz Sejm.

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił podczas 43. posiedzenia, 2 grudnia 2021 r., na podstawie projektu rządowego, przedłuża realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021–22. Umożliwia m.in. rolnikom załatwianie spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Upraszcza procedury przygotowania działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy i zwiększyć retencję wód na obszarach rolniczych i leśnych, w tym ułatwia budowę zbiorników wodnych.

Poprawki Senatu do ustawyo ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Ustawa, uchwalona podczas 43. posiedzenia Sejmu, 2 grudnia 2021 r., na podstawie pilnego projektu rządowego, ustanawia trzeci tego typu wieloletni program, który zakłada przeznaczenie ponad 10 mld zł na modernizację służb mundurowych, w tym: dla policji ponad 6,4 mld zł, dla Straży Granicznej ponad 1,4 mld, dla Państwowej Straży Pożarnej ponad 1,9 mld, a dla Służby Ochrony Państwa – 214 mln zł.

W ramach programu przewidziano wydatki m.in. na inwestycje budowlane, zakupy sprzętu transportowego, lotniczego, informatycznego i z zakresu łączności, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, odtworzenie 250 posterunków policji w małych miejscowościach, reorganizację Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, modernizację zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru i budowę systemu perymetrycznego na granicy, na budowę 53 nowych strażnic. Ponad 5,6 mld zł zaplanowano na wzmocnienie etatowe formacji, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń oraz na podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych. Przewidziano też m.in. podniesienie poziomu wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy oraz zwiększenie poziomu i efektywności kształcenia.

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosły o wprowadzenie poprawek do ustawy. Podczas dyskusji zgłosiła je również senator Dorota Czudowska. W wyniku głosowań Izba uchwaliła 18 zmian. Senatorowie opowiedzieli się za potrzebą złagodzenia zasad, które ograniczają i odraczają w czasie możliwość awansowania policjantów na wyższe stanowiska służbowe. W kompleksowy sposób doprecyzowali przepisy regulujące usuwanie policjantów ze szkolenia zawodowego, a także określające możliwość powrotu i dokończenia przerwanego szkolenia. Senat uznał rozwiązanie, zgodnie z którym usunięcie policjanta ze szkolenia zawodowego podstawowego skutkuje jego natychmiastowym obligatoryjnym usunięciem ze służby, za zbyt radykalne i nieuwzględniające uwarunkowań, w jakich działają funkcjonariusze Policji. Dlatego złagodził ten przepis, zastępując obligatoryjne zwolnienie policjanta ze służby po usunięciu go z podstawowego szkolenia zawodowego zwolnieniem ze służby w określonych wypadkach. Senatorowie wykreślili też przepis umożliwiający zwolnienie ze służby ciężarnej policjantki, usuniętej ze szkolenia zawodowego podstawowego. Dzięki senackiej poprawce policjanci mianowani lub powołani na stanowisko służbowe przed 1 stycznia 2023 r. zachowają prawo do zajmowania tego stanowiska i bycia mianowanym albo powołanym na równorzędne stanowisko służbowe, jeżeli spełniają wymagania w zakresie wykształcenia. Senat uznał ponadto, że pracownicy jednostek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej powinni zostać w większym stopniu objęci programem modernizacyjnym, przewidującym podwyżki wynagrodzeń. Zdaniem senatorów wzmocnienie finansowe pracowników cywilnych w obu służbach, jako istotny element motywacyjny, niewątpliwie przełoży się na efektywność formacji. Pozostałe poprawki miały charakter redakcyjny, doprecyzowujący przepisy, korygujący i redakcyjny. Za wprowadzeniem tych zmian do ustawy głosowało jednomyślnie 98 senatorów.

Ustawa z senackimi poprawkami wróci teraz do Sejmu.

Poprawki Senatu do ustawyo zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Nowelizacja, na podstawie projektu rządowego uchwalona podczas 43. posiedzenia Sejmu, 2 grudnia 2021 r., powołuje w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), które ma umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. w takich sprawach, jak nawiązywanie kontaktów z małoletnim przez internet w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu, tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oszustwo komputerowe.

Policjantom z będzie przysługiwał stały dodatek nie niższy niż 70 i nie wyższy niż 130% miesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów.

W wyniku głosowań Izba wprowadziła do ustawy 5 poprawek, zaproponowanych przez komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a także w trakcie dyskusji przez senatorów Aleksandra Pocieja i Joannę Sekułę. Senat rozszerzył działanie przepisów wydłużających czas blokowania transakcji lub środków na rachunku na ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, doprecyzował przepis wprowadzający zastępcze doręczanie pism. Wprowadził też poprawki o charakterze doprecyzowującym i porządkującym. Ustawę wraz z nimi poparło jednogłośnie 98 senatorów.

Do zmian wprowadzonych przez senatorów odniosą się teraz posłowie.

Poprawki Senatu do ustawyo zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Senatorowie, na wniosek Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, wprowadzili 5 poprawek do nowelizacji, uchwalonej przez Sejm podczas 37. posiedzenia, 17 listopada 2021 r., z inicjatywy rządu. Wcześniej odrzucili (48 głosów za, 50 – przeciw) propozycję Komisji Środowiska o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jedna ze zmian przyjętych przez senatorów zmierza do podniesienia standardów ochrony przyrody podczas prowadzenia gospodarki leśnej w zakresie odtwarzania i ochrony różnorodności biologicznej lasów przy jednoczesnym zachowaniu płynności gospodarki leśnej. Poprawka zawiera wytyczne dla praktyki prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z wymogami ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Zaproponowane rozwiązania realizują założenia nowej polityki Unii Europejskiej dotyczącej ochrony lasów i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w leśnictwie – Strategii leśnej i „Fit for 55”. Senatorowie rozszerzyli ponadto stosowanie wymagań dobrej praktyki leśnej na etap monitoringu skutków działań z zakresu gospodarki, obejmujący ocenę stanu zasobów martwego drewna, skutków oprysków chemicznych czy efektów zmian klimatycznych dla lasów oraz poszczególnych gatunków i populacji drzew leśnych. Zrównali obowiązki właścicieli lasów z obowiązkami innych podmiotów gospodarczych, korzystających ze środowiska. Za przyjęciem noweli z tymi zmianami głosowało 96 senatorów, a 2 wstrzymało się od głosu.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

Ustawa stanowi reakcję na wezwanie Komisji Europejskiej do zapewnienia odpowiedniej ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami dyrektyw: „ptasiej” i „siedliskowej”. Nowela przewiduje, że minister właściwy ds. środowiska określi wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, zapewniającej ochronę gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych.

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych – przyjęta bez poprawek

Ustawa, którą Sejm uchwalił podczas 37. posiedzenia, 17 listopada 2021 r., na podstawie projektu rządowego, przewiduje rekompensaty dla gmin za cały rok 2018. Ich wysokość w takiej formie oszacowano na 524,43 mln zł. Pieniądze na rekompensaty będą pochodzić z rezerwy celowej w budżecie państwa.

Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia 2020 r., który uznał za niekonstytucyjną wsteczną zmianę sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych, wprowadzoną w ramach nowelizacji ustawy o OZE z 2018 r. Rekompensaty będą wypłacane z budżetu państwa na wniosek danej gminy w 2022 r. Maksymalna wysokość rekompensaty ma stanowić wartość dochodów utraconych w 2018 r., rozumianą jako różnica pomiędzy kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w całym 2018 r. na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie noweli a kwotą należną w tym okresie na podstawie przepisów znowelizowanych ustawą o OZE.

Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek, co jednomyślnie poparło 96 senatorów.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Poprawki Senatu do ustawyo dodatku osłonowym

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności proponowała przyjęcie bez poprawek ustawy, którą z inicjatywy rządu Sejm uchwalił na 43. posiedzeniu, 9 grudnia 2021 r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej nie zajęła stanowiska, gdyż wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał większości.

Na posiedzeniu plenarnym Izba odrzuciła wniosek senatora Ryszarda Majera o przyjęcie ustawy bez poprawek (3 głosy za, 94 – przeciw). W trakcie dyskusji 5 poprawek zaproponowali senatorowie: Magdalena Kochan, Krzysztof Kwiatkowski i Wojciech Piecha. W wyniku głosowania senatorowie jednomyślnie, 98 głosami, poparli ustawę wraz z nimi. Senatorowie zaproponowali uproszczenie postępowania w sprawie wypłaty tego dodatku, m.in. dzięki rezygnacji z konieczności wydania decyzji o jego przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Takiej decyzji będzie wymagała natomiast odmowa przyznania dodatku. Zmienili termin, od którego nie będą rozpoznawane wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, i ustalili go na dzień wejścia ustawy w życie, a nie od 1 stycznia 2022 r., jak proponował Sejm. Opowiedzieli się ponadto za zwiększeniem z 4,7 mld do 9,4 mld zł środków w budżecie państwa na wypłatę dodatków osłonowych, tak aby przez cały czas obowiązywania ustawy były one wypłacane w planowanej wysokości. Pozostałe senackie poprawki ujednoliciły terminologię i doprecyzowały przepisy.

Zmiany uchwalone przez Senat rozpatrzy teraz Sejm.

Ustawastanowi kolejną część tarczy inflacyjnej, która ma zrekompensować zwrot cen energii, gazu i żywności. Przewiduje wzrost łącznych wydatków budżetowych na ten cel w 2022 r. do 4,7 mld zł, zakłada zwiększenie poziomu środków dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, wykorzystujących węgiel do ogrzewania. Ustawa wprowadza dodatek osłonowy, który w 2022 r. wyniesie od 500 zł dla 1-sobowego gospodarstwa domowego do 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się co najmniej z 6 osób. Zwiększenie tego dodatku dla gospodarstw wykorzystujących węgiel dla ogrzewania ma chronić odbiorcy wrażliwego ekonomicznie przed znacznymi podwyżkami cen tego surowca. Dla pozostałych gospodarstw, nieogrzewających węglem, świadczenie ma wynosić od 400 zł dla 1-osobowego gospodarstwa domowego do 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób. Dodatek osłonowy otrzymają osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w wypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego i 1,5 tys. zł w wypadku gospodarstw, w których jest więcej osób. Wypłata będzie się odbywać w 2 ratach, w marcu i grudniu 2022 r. Świadczenie nie będzie podlegać opodatkowaniu i egzekucji.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej – przyjęta bez poprawek

Głosami 97 senatorów, przy 1 wstrzymującym się Senat poparł bez poprawek nowelizację, uchwaloną przez Sejmna 37. posiedzeniu, 17 listopada 2021 r., z inicjatywy rządu. Taki wniosek przedstawiła Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senator Lidia Staroń wycofała swoje wnioski o wprowadzenie poprawek, zgłoszone podczas dyskusji.

Nowelizacja, która zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta, przewiduje, że dorosłe dziecko nie będzie musiało ponosić opłat za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, jeśli wykaże, że w przeszłości rażąco naruszał on obowiązek alimentacyjny lub zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, doprowadzając do ustania więzi rodzinnych. Zgodnie z nowelą z opłaty zwolniona ma być także osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem umyślnym, nie tylko z użyciem przemocy, ściganym z oskarżenia publicznego, popełnionym przez tego pensjonariusza, przestępstwa.

Zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS ma dotyczyć przestępstw popełnionych zarówno na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica (tak jak dotychczas), a także tych, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej osoby lub pełnoletnie rodzeństwo, nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Poprawki Senatu do ustawyo jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Ustawa, którą Sejm uchwalił podczas 37. posiedzenia, 17 listopada 2021 r., z inicjatywy poselskiej, przyznaje osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zł, zwolnionego od podatku dochodowego.

Prawo do świadczenia uzyskają osoby, które status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych uzyskały na podstawie decyzji szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r. Świadczenie byłoby wypłacane z urzędu i przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Wypłata tego świadczenia pieniężnego nastąpi do 31 marca 2022 r.

W trakcie dyskusji wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek zgłosili senatorowie: Jerzy Czerwiński, Robert Mamątow, Marek Martynowski i Wojciech Piecha, ale nie uzyskał on większości (49 głosów za, 49 – przeciw, 1 wstrzymujący się). Senat poparł ustawę z 3 poprawkami (99 senatorów za), zaproponowanymi przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Przesądzają one m.in., że jednorazowe świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych nie będzie wliczane do kwoty uprawniającej do uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Do zmian wniesionych przez Senat odniesie się teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 37. posiedzeniu, 17 listopada 2021 r, z przedłożenia rządu, powołuje Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, powstałe z połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Według założeń pozwoli to na połączenie problematyki uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych na różnych etapach działań, usprawni też działania planowane w tym zakresie. Ma też bardziej efektywnie przeciwdziałać uzależnieniom dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału kadrowego i finansowego, a także zapewnić jedną ścieżkę kształcenia. Dzięki znowelizowanym przepisom wszyscy specjaliści będą kończyli ten sam cykl szkolenia w zakresie psychoterapii uzależnień.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia Senat wprowadził 29 poprawek do ustawy, za jej przyjęciem wraz z nimi jednomyślnie głosowało 99 senatorów. Senatorowie zmodyfikowali skład Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, aby zapewnić udział w jej pracach przedstawicieli: superwizorów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów uzależnień, profilaktyków uzależnień, środowiska przeciwdziałania przemocy domowej, a także samorządu terytorialnego. Zrównali także uprawnienia osób mających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i tych legitymującymi się dyplomem specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Usunęli przepis, w sposób nieuzasadniony różnicujący sytuację osób z certyfikatem ze względu na czas, w którym ukończyły szkolenie specjalizacyjne. Przedłużyli ponadto do 31 grudnia 2022 r. obowiązywanie dotychczasowych gminnych i wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także programów przeciwdziałania narkomanii. Senat zdecydował też, że sporządzanie rocznych raportów i informacji z wykonania gminnych i wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii po raz pierwszy obowiązywało za 2023 r., a nie za 2022 r., jak proponował Sejm. Pozostałe senackie zmiany miały charakter doprecyzowujący i uściślający, zapewniający zgodność z zasadami techniki prawodawczej.

Senackie poprawki rozpatrzą teraz posłowie.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił podczas 43. posiedzenia, 9 grudnia 2021 r., na podstawie projektu poselskiego, tworzy Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, którego dysponentem będzie rzecznik praw pacjenta. Wypłacane z niego świadczenie kompensacyjne ma przysługiwać osobie zaszczepionej, u której w ciągu 3 lat od szczepienia wystąpiły działania niepożądane, wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a która była hospitalizowana co najmniej przez 14 dni albo doznała wstrząsu anafilaktycznego.

W wyniku głosowań Izba wprowadziła 8 poprawek do nowelizacji, postulowanych przez Komisję Zdrowia i – w trakcie dyskusji – przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor. Za przyjęciem ustawy wraz z nimi jednomyślnie głosowało 98 senatorów. Izba zdecydowała, że fundusz obejmie także osoby, które poddadzą się szczepieniom zalecanym, a nie tylko przeciw COVID-19 i obowiązkowym. Senatorowie postanowili też, że odszkodowanie byłoby wypłacane za wszelkie działania niepożądane, a nie tylko te, które znajdują się w charakterystyce produktu leczniczego danej szczepionki. Opowiedzieli się ponadto za bezpłatnym wnioskiem o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Wprowadzili też poprawkę, zgodnie z którą to minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego za niepożądany odczyn poszczepienny. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny.

Do poprawek wprowadzonych przez Senat odniesie się teraz Sejm.

Poprawka Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Na wniosek komisji: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Infrastruktury Senat wprowadził do ustawy 1 poprawkę redakcyjną, nowelę w takim kształcie jednomyślnie poparło 99 senatorów. W trakcie dyskusji zmianę zgłosili także senatorowie: Jacek Bury, Władysław Komarnicki, Wojciech Konieczny i Joanna Sekuła.

Nowelizacja, uchwalona z inicjatywy rządu na 37. posiedzeniu, 17 listopada 2021 r., wydłuża do 30 września 2022 r. termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego, którym można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Nowelizacja umożliwia ponadto zaokrętowanie na statek marynarzy, którzy ze względu na stan epidemii mają trudności z powrotem do kraju i odnowieniem dokumentów marynarskich, których ważność zostanie przedłużona do upływu 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Aby zmniejszyć skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, podczas sezonu żeglugowego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r. przewoźnicy i turyści pływający statkami zostaną zwolnieni z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. 31 grudnia 2023 r. Wody Polskie będą ustalały wysokość opłaty stałej za usługi wodne na dotychczasowych zasadach.

Nowela umożliwi również jednostkom oświaty wydawanie pieniędzy w ramach wsparcia na pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej.

Ustawa z senacką poprawką wróci teraz do Sejmu.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa – odrzucona

W wyniku głosowania (50 głosów za, 47 – przeciw, 1 wstrzymujący się) Izba odrzuciła ustawę, uchwaloną na 43. posiedzeniu Sejmu, 2 grudnia 2021 r., z inicjatywy poselskiej. Zdaniem Senatu obowiązujące przepisy, ze względu na ich faktyczny fakultatywny charakter, nie uniemożliwiają realizacji celu przyświecającego projektodawcom. Senatorowie zwrócili uwagę, że warunkiem uznania prawa za dobre jest jego stabilność, a ingerencja w porządek prawny powinna następować tylko wówczas, gdy prawodawca spodziewa się uzyskać znaczną korzyść, a nie tylko nieznacznie poprawić istniejący stan prawny. Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Obrony Narodowej nie zajęły stanowiska w sprawie ustawy, ani wniosek o jej przyjęcie bez poprawek, ani o jej odrzucenie nie uzyskał bowiem większości.

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące zakupów dla wojska, dokonywanych ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. Na jej podstawie najważniejszym aktem prawnym określającym tryb zakupu sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z nim państwo członkowskie może podejmować środki, które uważa za konieczne dla ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, odnoszące się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi.

Do stanowiska Senatu ustosunkuje się teraz Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie – przyjęta bez poprawek

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatorowie jednomyślnie, 98 głosami, przyjęli bez poprawek nowelę, uchwaloną przez na 43. posiedzeniu, 2 grudnia 2021 r., z przedłożenia rządowego.

Ustawa, która trafi teraz do podpisu prezydenta, dostosowuje polskie prawo do zmian w międzynarodowych standardach w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Dostosowuje przepisy regulujące funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego do zmienionego w 2020 r. przez Światową Agencję Antydopingową Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021).

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił podczas 37. posiedzenia, 17 listopada 2021 r., na podstawie projektu komisyjnego, przewiduje, że minister sprawiedliwości – w porozumieniu z ministrem właściwym ds. wewnętrznych i po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego – będzie określał w rozporządzeniu zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu fałszywych pieniędzy oraz postępowania z nimi. Rozporządzenie to powinno precyzyjnie rozgraniczyć etapy zatrzymania podejrzanego znaku pieniężnego, przekazania go do ekspertyzy i dalszy tryb postępowania – zwrotu zatrzymanego znaku pieniężnego, gdy ekspertyza potwierdzi jego autentyczność albo zatrzymania na potrzeby prowadzonego postępowania. Nowela zakłada ponadto, że od 2022 roku o 5,2% ma się zwiększyć wynagrodzenie osób pracujących w zakładach karnych.

Poprawki do ustawy zaproponowała Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, a w trakcie dyskusji senatorowie Leszek Czarnobaj i Kazimierz Kleina. Jedna z poprawek miała charakter redakcyjny, a pozostałe – legislacyjny, służący usunięciu przepisów wprowadzonych przez Sejm z pominięciem III czytania i wykraczających poza główną materię ustawy. Podczas głosowań Izba poparła 4 postulowane zmiany i nowelę wraz z nimi (98 senatorówza, 1 – przeciw).

Poprawki wprowadzone przez Senat rozpatrzą teraz posłowie.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił na 43. posiedzeniu, 2 grudnia 2021 r., z przedłożenia rządowego, wprowadza zawieszenie biegu terminu przedawnienia w wypadku złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej bądź wszczęcie postępowania mediacyjnego, prowadzonego bez zaangażowania sądu, na czas trwania tego postępowania pojednawczego bądź mediacyjnego. Do katalogu przesłanek, pozwalających uznać postępowanie kontrahenta za stanowiące wyzysk w rozumieniu prawa i dające stronie poszkodowanej prawo do żądania zadośćuczynienia lub unieważnienia danej umowy, nowelizacja dodaje „brak dostatecznego rozeznania” przy podpisywaniu umowy.

Ustawa wprowadza także zmiany w sposobie wnoszenia gruntów do spółdzielni rolnej, zwolnienia pełnoletnich zstępnych najemcy lokalu z odpowiedzialności za zobowiązania do opłacania czynszu, jeśli nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Na wniosek komisji: Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senat wniósł 4 poprawki. Senatorowie w wyniku głosowania (97 głosów za, 2 wstrzymujące się.) poparli nowelę ze zmianami, m.in. zmieniającymi jej tytuł na: m.in. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, a także usuwającymi przepisy wprowadzone w drugim czytaniu przez Sejm, które nie przeszły procedury trzech czytań i wykroczyły poza materię projektu ustawy.

Do senackich poprawek odniesie się teraz Sejm.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Izba – głosami 51 senatorów, przy 1 – przeciw i 47 wstrzymujących się – zdecydowała o skierowaniu do Sejmu projektu, przygotowanego z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Upoważniła też senatora Roberta Mamątowa do jej reprezentowania w dalszych pracach.

Projekt nowelizacji przewiduje zmianę przepisu, regulującego kwestię telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą. Organ, do dyspozycji którego pozostaje tymczasowo aresztowany, na wniosek obrońcy będzie wydawał zgodę na kontakty telefoniczne. Decyzję w tej sprawie prześle niezwłocznie do dyrektora aresztu śledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany. Zgoda obowiązywać będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Ma to zapewnić osobom tymczasowo aresztowanym pełniejszą realizację prawa do obrony i zniesienie niektórych barier o charakterze techniczno-organizacyjnym w kontaktach z obrońcą.

Inicjatywa ustawodawcza jest realizacją postulatu zawartego w petycji wniesionej do Senatu przez Naczelną Radę Adwokacką.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Głosami 97 senatorów, przy 1 wstrzymującym się Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu, przygotowanego przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.W dalszych pracach nad nim Izbę będzie reprezentować senator Robert Mamątow.

Projekt przyznaje osobom ubezwłasnowolnionym częściowo czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czynne prawo wyborcze będzie miała osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 21 lat, co najmniej od 5 lat stale zamieszkuje w Polsce lub na terytorium innego państwa członkowskiego UE i nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Projekt realizuje postulat zawarty w petycji, wniesionej do Senatu przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Uchwała w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego

Z inicjatywy senatora Jerzego Czerwińskiego Izba podjęła (79 głosów za, 2 – przeciw i 11 wstrzymujących się) uchwałę, w której składa hołd temu kapłanowi – „obrońcy narodowej tożsamości ludu śląskiego, łączącemu głęboką wiarę katolicką z umiłowaniem polskości”. Senatorowie przypominają sylwetkę księdza Strzybnego, który otwarcie opowiadał się za Polską, po polsku głosił kazania i katechezy, odprawiał nabożeństwa, nauczał religii, a potajemnie udzielał błogosławieństwa powstańcom śląskim. Bronił wiary ojców i polskiej kultury, podtrzymywał świadomość narodową. Jak napisali senatorowie, „nie prowadził agitacji politycznej, łagodził antagonizmy, ale też nie skrywał swojego propolskiego nastawienia”.

Po plebiscycie z 20 marca 1921 r. i III powstaniu śląskim parafia księdza Augustyna Strzybnego pozostała po niemieckiej stronie granicy. Jak czytamy w uchwale, mimo wzmożonej germanizacji i bezprawia bojówek niemieckich nie opuścił swojej parafii. Sprzeciwiał się terrorowi państwowemu, nawoływał do pojednania w czasach konfliktu politycznego i z tych powodów był szykanowany przez niemieckie władze na wiele sposobów W swoim kościele 31 października 1921 r. został bestialsko zamordowany przez bojówkę niemiecką. Inspiratorzy i sprawcy zbrodni nie zostali ani wykryci, ani ujęci. W 100. rocznicę śmierci senatorowie uczcili pamięć księdza Augustyna Strzybnego, który oddał życie za sprawę polską.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Izba postanowiła wnieść do Sejmu projekt, wniesiony przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w trybie art. 69 Regulaminu Senatu, tzw. szybkiej ścieżki. Podczas prac nad ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian, wykraczających poza jej materię. Projekt poparło 49 senatorów, a 47 było przeciw. Wcześniej odrzucono wniosek o jego odrzucenie (47głosów za, 49 – przeciw). W dalszych pracach nad nim Izbę będzie reprezentować senator Magdalena Kochan.

Projekt nowelizacji umożliwia stowarzyszeniom, fundacjom, związkom zawodowym, stowarzyszeniom zawodowym i twórczym oraz organizacjom pracodawców występowanie z wnioskiem o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych osoby zmarłej. Projekt doprecyzowuje także przesłanki posiadania takiego statusu. Zakłada również ponowne badanie z urzędu określonych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie przyznania statusu.

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 6 października 2022 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

Członkowie komisji rozmawiali o gospodarce odpadami oraz o budownictwie komunalnym i społecznym.

49. posiedzenie Senatu

Senatorowie zakończyli obrady