Narzędzia:

28. posiedzenie Senatu

06.08.2021

4–6 sierpnia 2021 r. odbyło się 28. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 23 ustawy, 4 ustawy odrzuciła, a do 11 wprowadziła poprawki. Senatorowie zdecydowali o wniesieniu do Sejmu 1 projektu ustawy, podjęli także uchwałę okolicznościową.

Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że 4 sierpnia 2021 r. w Polsce były 164 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W porównaniu do poprzedniego tygodnia liczba zakażeń wzrosła o ponad 20%. Codziennie wykonywanych jest około 41 tys. testów, obecnie hospitalizowanych jest 292 pacjentów, a z pomocy respiratorów korzysta 39 osób. Tzw. wskaźnik reprodukcji wirusa wynosi już 1,13. Na 1. miejscu, jeżeli chodzi o jego wartość, plasuje się województwo podkarpackie – 1,36, na 2. pozycji warmińsko-mazurskie – 1,31, a na kolejnych miejscach: województwa małopolskie, śląskie i opolskie. W ocenie wiceministra zdrowia niepokojący jest fakt, że następuje stopniowy wzrost współczynnika reprodukcji wirusa. Zapewnił, że zarówno minister zdrowia, jak i cała Rada Ministrów na bieżąco monitorują i analizują sytuację epidemiologiczną w kraju. Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że w kraju działają 322 laboratoria, które mogą wykonywać 166 tys. testów PCR na dobę, a co tydzień przybywa do 2 nowych laboratoriów. Oprócz nich funkcjonuje około 500 punktów pobrań i punktów drive-thru. Zamiarem ministerstwa jest, aby jesienią „w każdej gminie i każdym POZ była możliwość wykonania testu antygenowego”, którego wynik będzie dostępny w ciągu 24 godzin. Bardzo ważną sprawą jest także badanie mutacji wirusa, które odbywa się w 6 laboratoriach państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi oraz w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. W resorcie zdrowia powstał zespół monitorujący nowe mutacje koronawirusa, w którego skład wchodzą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego Wojska Polskiego, a także innych służb odpowiedzialnych za wykonywanie takich badań. Do 30 lipca br. wykonano 11 tys. badań sekwencjonowania wirusa, aby uzyskać informacje, jaka mutacja dominu obecnie w Polsce. Powstała też interaktywna mapa do śledzenia nowych ognisk mutacji. Jak poinformował wiceminister Waldemar Kraska, odmiana Alfa, czyli odmiana brytyjska, jest obecnie wypierana przez zdecydowanie bardziej zakaźną odmianę Delta. Z badań wynika, że ponad 90% osób chorych na tę odmianę to osoby niezaszczepione; w Polsce ok. 50% osób, które chorują na tę odmianę, to osoby w wieku od 20 do 40 lat. „To jest kolejny powód, abyśmy szczególnie zwrócili uwagę na szczepienia, i to szczepienia w tej właśnie grupie” – podkreślił wiceminister zdrowia.

Zdaniem wiceministra zdrowia kolejny ważny element w przygotowaniach do 4. fali koronawirusa to kwestie związane z ratownictwem medycznym. Jak poinformował, utrzymano rozwiązania, wypracowane i sprawdzone już wcześniej. W celu usprawnienia pracy ratowników poszerzono ich uprawnienia, umożliwiono im wykonywanie testów antygenowych na obecność koronawirusa, złagodzono wymagania dotyczące ratowników, którzy po przerwie w wykonywaniu zawodu chcą wrócić do zawodu. Utrzymano ponadto możliwość kontraktowania przez wojewodów dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego i zintegrowano System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego z tzw. systemem EWP. Jak ocenił wiceminister Waldemar Kraska, zdecydowanie usprawnione zostało przekazywanie informacji o wolnych łóżkach szpitalnych i dostępności sprzętu diagnostycznego. Jeśli chodzi o infrastrukturę szpitalną, dla pacjentów z COVID-19 jest obecnie przygotowanych 6077 łóżek, w tym 595 łóżek respiratorowych; w 12 szpitalach tymczasowych jest ich 639, w tym 137 łóżek respiratorowych. W gotowości do udzielania świadczeń pozostaje jeszcze 11 szpitali tzw. pasywnych z 2,5 tys. łóżek, wyposażonych w sprzęt i całą infrastrukturę, bez zaplecza kadrowego. Co do zasady pacjenci mają być leczeni w szpitalach, do których trafią. Uruchomiono rezerwy i zasoby materiałowe, a poprzez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych do polskiej służby zdrowia zostało przekazane bardzo dużo sprzętu i materiałów medycznych. „To są bardzo duże liczby, które pokazują, jak duży był wysiłek państwa, aby zabezpieczyć jednostki służby zdrowia w naszym kraju, jeśli chodzi o sprzęt nie tylko ochrony osobistej, ale także sprzęt diagnostyczny. Te rezerwy są otworzone, mamy pełną kontrolę, a jeżeli są jakieś braki i wojewodowie to zgłaszają, to one są na bieżąco uzupełniane” – mówił wiceminister zdrowia. Jak poinformował, w dalszym ciągu prowadzone są szkolenia dla personelu medycznego, m.in. dotyczące szczepień, którymi objęto fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych czy studentów medycyny i pielęgniarstwa. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. w zakresie wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 zostało przeszkolonych 13 756 osób, a w zakresie przeprowadzania kwalifikacji do szczepień przeszkolono 14 730 osób. Szkolenia będą kontynuowane do 30 września 2021 r. Prowadzone są też szkolenia kadry medycznej z obsługi respiratorów. We współpracy z konsultantami wojewódzkimi i konsultantem krajowym prowadzone są też szkolenia internetowe pokazujące, w jaki sposób należy prowadzić i leczyć pacjentów zakażonych COVID-19.

W swoim wystąpieniu wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że niezaprzeczalnie najważniejszym elementem walki z 4. falą COVID-19 są szczepienia. „Tylko szczepienia mogą nas uchronić przed kolejnym wzrostem zachorowań” – powiedział. Dlatego tak bardzo ważna jest akcja szczepień i promocja szczepień. Ministerstwo Zdrowia bardzo aktywnie uczestniczy w tej promocji poprzez produkcję różnych spotów reklamowych, przez aktualizacje na swoich stronach. Także Kancelaria KPRM, której pełnomocnikiem ds. jest minister Michał Dworczyk, bardzo aktywnie na różne sposoby promuje szczepienia. Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że w sierpniu dotrze do Polski 4 mln 176 tys. szczepionek firmy Pfizer, 2 mln 055 tys. szczepionek firmy Moderna i 786 tys. szczepionek firmy Johnson&Johnson. W sumie Polska zakupiła ok. 16 mln szczepionek firmy AstraZeneca, 17 mln szczepionek firmy Johnson&Johnson, 50 mln szczepionek firmy Pfizer, 10 mln szczepionek firmy Moderna oraz 5,6 mln szczepionek firmy Curevac. „W sumie jest to 99 mln 450 tys. szczepionek” – podsumował wiceminister. Dodał, że obecnie pierwszą dawką zaszczepionych jest 18 mln Polaków, a drugą ponad 16 mln; w sumie w pełni zaszczepionych jest 17,5 mln osób. „Niestety obserwujemy, że zainteresowanie szczepieniami w ciągu ostatnich tygodni spadło. Dlatego prowadzimy akcje promujące i wyjaśniające zalety szczepienia” – mówił wiceminister Waldemar Kraska. Jak poinformował, dziennie szczepi się obecnie ok. 40 tys. osób. „Chcemy, żeby było zdecydowanie więcej” – dodał. Poinformował też, że Główny Inspektor Sanitarny powołał Wewnętrzny Zespół ds. Czwartej Fali. „Tam w tej chwili jest cały czas praca nad ujednoliceniem procedur i procesów. Bardzo ważną sprawą jest też ochrona sanitarna granic. Została wprowadzona elektroniczna karta pasażera” – zaznaczył. Ponadto wiceminister zdrowia stwierdził, że nowe ogniska koronawirusa są natychmiast izolowane i opracowywane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, aby rozprzestrzenianie się nowych wariantów było jak najmniejsze. W początkowym okresie mutacje wirusa były przywiezione do Polski z zewnątrz. „Teraz już widzimy, że te ogniska są już nasze. Ta mutacja zaczyna bardzo aktywnie rozprzestrzeniać się w naszym kraju” – mówił wiceminister Waldemar Kraska.

Poprawki Senatu do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych, uchwalona przez Sejm na 35. posiedzeniu, 23 lipca 2021 r., na podstawie przedłożenia rządowego, reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych. Ustawa przewiduje, że kontrolę nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku − reprezentacja osób wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W razie zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy walne zebranie członków kasy zapomogowo-pożyczkowej będzie musiało podjąć uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kasy do struktury organizacyjnej pracodawcy. W ustawie uzupełniono i doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące m.in. zasad udzielania pożyczek, pokrywania kosztów działania międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, możliwości podjęcia uchwały o jej likwidacji z inicjatywy walnego zebrania członków, zasad rozliczeń w razie likwidacji.

Izba jednomyślnie, 98 głosami, wprowadziła do ustawy 14 poprawek, zaproponowanych przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senatorowie uporządkowali m.in. przepisy dotyczące ustalania siedziby i adresu kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP) oraz międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Uściślono, że siedzibą i adresem kasy zapomogowo-pożyczkowej są siedziba i adres pracodawcy, u którego została ona utworzona. Doprecyzowali też, że kasy zapomogowo-pożyczkowe mogą powstawać jedynie w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej; w wersji przyjętej przez Sejm mowa była wyłącznie o straży pożarnej, tymczasem w wypadku ochotniczych straży pożarnych nie jest możliwe tworzenie kas, ponieważ nie występuje tam zatrudnienie strażaków. Kolejna senacka zmiana wprowadza zakaz pełnienia funkcji w organach KZP przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Poprawka przewiduje też obowiązek odwołania członka organu, który został skazany za te przestępstwa w trakcie kadencji. Kolejna z senackich poprawek przyznaje zarządowi KZP większą swobodę przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich oraz rat pożyczek przez członka kasy, w przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

Do senackich poprawek ustosunkuje się teraz Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, przyjął bez poprawek (96 głosów za, 2 wstrzymujące się) ustawę, uchwaloną przez Sejm podczas 34. posiedzenia, 8 lipca 2021 r., na podstawie projektu rządowego.

Nowelizacja, która trafi teraz do podpisu prezydenta, ma wzmocnić nadzór wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania jako zlecone przez administrację rządową. Przewiduje, że starostowie będą sporządzać plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, zatwierdzane przez wojewodów. Wojewoda będzie mógł żądać od starosty informacji o nieruchomościach państwowych, zobowiązać starostę do podejmowania określonych czynności dotyczących tych nieruchomości, a w razie ich niewykonania − sam podjąć te działania w imieniu Skarbu Państwa. Starosta będzie musiał przekazać nieruchomości na żądanie wojewody lub ministra. Ustawa powinna uprościć procedury uzyskiwania przez starostów zgody wojewody na dokonanie czynności prawnej dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa, a także ustabilizować sytuację prawną najemców, dzierżawców i podmiotów korzystających z nieruchomości na podstawie użyczenia.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 98 głosami, przyjęła nowelę bez poprawek, o co wnosiła Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Teraz zostanie ona skierowana do podpisu prezydenta.

Ustawa, uchwalona przez Sejm na  34. posiedzeniu, 8 lipca 2021 r., na podstawie projektu komisyjnego, przyznaje pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), wykonującym czynności kontrolne i mającym co najmniej 10-letni staż pracy na takich stanowiskach, prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni roboczych, tym z 20-letnim stażem zaś − 12 dni. Na analogicznych zasadach prawo do dodatkowego urlopu mają pracownicy Najwyższej Izby Kontroli. W opinii projektodawców zaproponowane rozwiązanie powinno się przyczynić do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy. Nowelizacja stanowi odpowiedź na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Senackie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Senat, zgodnie z wnioskami Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, a także mniejszości komisji: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, wprowadził 36 poprawek do ustawy, uchwalonej przez Sejm podczas 34. posiedzenia, 8 lipca 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Ustawę wraz ze zmianami poparło 97 senatorów. Jedna z poprawek skreśla przepisy określające maksymalną opłatę za śmieci przy metodzie od „zużytej wody”, a także umożliwiające finansowanie przez samorządy systemu odpadowego z dochodów niepochodzących z opłat śmieciowych. Izba doprecyzowała i uporządkowała m.in. przepisy dotyczące zadań związku metropolitalnego w województwie śląskim w celu umożliwienia mu prowadzenia realnych działań w zakresie proekologicznej polityki. Kolejna senacka poprawka rozstrzyga, że zarząd związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach może upoważniać swoich członków lub pracowników biura związku do załatwiania wszystkich indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach. Senatorowie doprecyzowali też przepisy w zakresie określania zakresu usług świadczonych przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi korzystających ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W ich wypadku rada gminy będzie mogła zadecydować o nieodbieraniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne z miejsca ich wytworzenia, ale także o nieprzyjmowaniu ich przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zaproponowane rozwiązanie ma charakter fakultatywny, co umożliwi jego dostosowanie do specyfiki poszczególnych gmin. Inna senacka poprawka zmierza do zwiększenia elastyczności w zakresie określania odstępstw od podstawowego modelu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i pozwoli bardziej elastycznie podchodzić do wniosków składanych przez gminy z uwagi na ich zróżnicowaną sytuację. Senatorowie jednoznacznie doprecyzowali też, że wszyscy właściciele nieruchomości: zarówno objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych, jak i pozostający poza tym systemem zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na wszystkie frakcje odpadów selektywnie zbieranych. Uznano, że specyfika użytkowania domków letniskowych wiąże się z sezonowością i nieregularnością pobytu, co zdeterminowało ustawodawcę do wprowadzenia co do zasady ryczałtowego charakteru opłaty za gospodarowanie odpadami. W opinii senatorów możliwość wyłączenia nieruchomości letniskowych ze zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych wypacza całkowicie pierwotny zamysł ustawy, czyli uszczelnienie systemu. Według Izby dodanie przepisu zapewniającego objęcie nieruchomości letniskowych gminnym systemem odbiorowym da narzędzie zabezpieczające gminy przed nieszczelnością systemów dla tego typu nieruchomości oraz pozwoli na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach o charakterze turystycznym. Kolejna poprawka Senatu jest wynikiem postulatów organizacji samorządowych podnoszonych nieprzerwanie od 2019 r., kiedy to do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono maksymalną stawkę opłaty dla nieruchomości letniskowych. Już wówczas liczne gminy – zwłaszcza o charakterze turystycznym – alarmowały, że stawka na poziomie 10% dochodu rozporządzalnego jest stawką zbyt niską i nie pozwoli na pełne sfinansowanie kosztów świadczonych przez gminy usług publicznych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, prowadząc do naruszenia zasady samobilansowania się systemu odpadowego. Podniesienie maksymalnej stawki opłaty ryczałtowej pozwoli na pełną realizację zasady „zanieczyszczający płaci” – względem właścicieli nieruchomości letniskowych. W napływających do Senatu stanowiskach podnoszono, że maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy wyborze metody od „zużycia wody” w wysokości około 150 zł jest znacząco niedoszacowana. Nieruchomości, w których zamieszkuje więcej osób, wytwarzające dużą ilość odpadów zapłacą opłatę niewspółmierną do poniesionych kosztów ich obsługi. Dlatego Senat, mając na uwadze, że proponowane w art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozwiązanie adresowane jest nie tylko do nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wieloosobowe, ale obejmie także szereg innych nieruchomości zamieszkiwanych przez dużą liczbę osób, np. pracowników tymczasowych, studentów, turystów, wprowadził poprawkę,uchylającą uregulowanie wyznaczające górną granicę opłaty, przy zastosowaniu metody od „zużycia wody”. Senat podzielił stanowisko, że z uwagi na różny charakter nieruchomości i różne źródło generowania odpadów komunalnych uzasadnione jest stosowanie odmiennej stawki opłaty. Uznano, że odpady komunalne generowane w związku z prowadzoną działalnością mają inny charakter, stanowią koszty tej działalności i powinny być objęte opłatami w wysokości określonej na zasadach rynkowych. Inna poprawka Senatu zmierza do tego, aby w wypadku stosowania przez radę gminy równocześnie więcej niż jednej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymane zostały limity maksymalnych stawek opłat. Senat podzielił też stanowisko, że należy wprowadzić realne stawki maksymalne opłat dla nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości letniskowych oraz zwiększyć liczbę narzędzi mających na celu weryfikację zgodności złożonych deklaracji ze stanem faktycznym. W wypadku przyjęcia uregulowania umożliwiającego radzie gminy podjęcie decyzji o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za odpady, to podatnik „dotować” będzie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztem innych inwestycji, remontów, utrzymania szkół itd. Izba opowiedziała się też za usunięciem z ustawy o odpadach regulacji przewidującej sumowanie okresów magazynowania odpadów przez poszczególnych posiadaczy odpadów. Senatorowie zaproponowali też poprawkę umożliwiająca przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów, prowadzenie tej działalności w wypadku przekroczenia limitów kar pieniężnych (co do liczby i łącznej sumy tych kar), w szczególności z powodu niezawinionych błędów formalnych w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Kolejna senacka zmiana zmierza do objęcia zwolnieniem w zakresie posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów także punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych przez spółki komunalne spełniające określone kryteria. Teraz do senackich poprawek odniosą się posłowie.

Nowelizacja podnosi maksymalne opłaty za odpady wytworzone przez nieruchomości niezamieszkałe, dzięki czemu gminy nie będą dopłacać do wywozu i zagospodarowania tych śmieci. Wprowadzane zmiany służą także obniżeniu kosztów dla gmin dzięki możliwości indywidualnych odstępstw od obowiązku 5-pojemnikowej zbiórki odpadów, na co zgodę ma wydawać minister klimatu i środowiska. Gminy w pierwszej kolejności mają przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu odpady zebrane selektywnie i powstające w wyniku sortowania. Nowela wydłuża ponadto z roku do 3 lat możliwość składowania niektórych odpadów, co również powinno obniżyć koszty funkcjonowania systemu.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, którą Sejm uchwalił na  34. posiedzeniu, 8 lipca 2021 r., na podstawie przedłożenia rządowego, umożliwia realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. i w latach następnych na poziomie wyższym niż to możliwe obecnie. W latach 2021–24 będzie można go osiągnąć, uiszczając opłatę zastępczą. Nowela znosi obowiązek wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłuża termin na składanie sprawozdań rocznych i doprecyzowuje przepisy dotyczące kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Zmienia też sposób określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Wprowadza monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw także dla wodoru jako alternatywnego paliwa. NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia, m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego, sprężonego gazu ziemnego czy skroplonego gazu ziemnego, stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu proponowała wprowadzenie do ustawy 11 poprawek legislacyjnych. Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska rekomendowały przyjęcie noweli bez zmian, a ich mniejszość – wprowadzenie poprawek. Izba jednomyślnie, 98 głosami, przyjęła ustawę z 11 zmianami. Teraz ustosunkują się do nich posłowie.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych – odrzucona przez Senat

Senat, na wniosek Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, 52 głosami, przy 43 – przeciw i 3 wstrzymujących się, odrzucił ustawę, uchwaloną z inicjatywy rządu podczas 35. posiedzenia Sejmu, 23 lipca 2021 r. Izba, decydując o odrzuceniu ustawy, wzięła m.in. pod uwagę fakt, że jej projekt nie był przedmiotem konsultacji publicznych, nie został też skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Uwzględniła też stanowisko partnerów społecznych, m.in. organizacji pozarządowych, które wskazywały, że wejście w życie ustawy może spowodować nieodwracalne straty przyrodnicze w lasach. W ocenie senatorów wylesianie dużych obszarów pod inwestycje jest sprzeczne z celami zapobiegania zmianom klimatu, a także prowadzenia zrównoważonej i proekologicznej gospodarki leśnej. Ponadto ustawa w tym kształcie może spowodować uszczuplenie majątku Skarbu Państwa. Do stanowiska Senatu ustosunkuje się teraz Sejm.

Ustawa umożliwia – w ciągu 2 lat od wejścia w życie − zamianę terenów Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli i sąsiadujących z działkami, jakie mają podlegać zamianie w tych miejscowościach, na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których będzie można prowadzić gospodarkę leśną. Ma to ułatwić pozyskanie terenów dla inwestycji państwowych, związanych ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności, poprawy jakości powietrza, obronności państwa czy transportu. W wyniku zamiany Lasy Państwowe będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których można prowadzić gospodarkę leśną. Jeśli na gruncie podlegającym zamianie nie powstanie w ciągu 10 lat inwestycja, Lasy Państwowe będą mogły wystąpić o zwrot nieruchomości. Ustawa wyłącza z zamiany tereny objęte ochroną przyrody, m.in. obszary Natura 2000.

Senacka poprawka do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu i Komisji Środowiska, przyjął z 1 poprawką nowelizację, uchwaloną przez Sejm podczas 34. posiedzenia, 8 lipca 2021 r., na podstawie projektu poselskiego. Ustawę wraz ze zmianą poparło 95 senatorów, a 2 wstrzymało się od głosu. Poprawka określa sytuacje, w których właściciel urządzeń kanalizacyjnych obowiązany jest wyrazić zgodę na wprowadzenie do nich ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Przewiduje, że musi on wyrazić zgodę, jeżeli ścieki te spełniają odpowiednie wymagania i istnieją techniczne możliwości ich przyjęcia. Senatorowie uznali, że przyjęte przez Sejm rozwiązanie nie zasługuje na poparcie, ponieważ niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W ocenie Izby pozbawienie właścicieli urządzeń kanalizacyjnych jedynego środka obrony przed ściekami przemysłowymi groźnymi zarówno dla ich infrastruktury, jak i środowiska naturalnego, jest rozwiązaniem idącym stanowczo za daleko. Dlatego Senat wskazał sytuacje, w których właściciel urządzeń kanalizacyjnych będzie obowiązany wyrazić zgodę na wprowadzenie do nich ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Teraz do senackiej poprawki ustosunkują się posłowie.

Nowelizacja  doprecyzowuje wymogi formalne dotyczące dokumentów, jakie trzeba dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Zgodnie z nowelą spełnieniem warunku formalnego będzie zarówno przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na odbiór ścieków, jak i przedstawienie obowiązującej umowy z takim właścicielem. Zmiana w przepisach ma prowadzić „do ułatwienia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie przez podmioty korzystające z urządzeń kanalizacyjnych podmiotów trzecich”.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 97 głosami, przyjął bez poprawek nowelę, uchwaloną z inicjatywy rządu na 35. posiedzeniu Sejmu, 23 lipca 2021 r., o co wnosiła Komisja Infrastruktury.

Nowelizacja, którą może teraz podpisać prezydent, wprowadza jednolity egzamin państwowy na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, który będzie przeprowadzany przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Ustala także opłaty za egzamin, ich wysokość nie może być wyższa niż równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Nowela rozdziela funkcje szkolenia i egzaminowania maszynistów. W rozumieniu przepisów UE prezes UTK będzie krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego. W jego gestii będzie też utworzenie i prowadzenie Krajowego rejestru elektronicznego maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, zawierającego ewidencje dotyczące ich kwalifikacji i monitorowania czasu ich pracy.

Poprawka do ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm podczas 35. posiedzenia, 23 lipca 2021 r., na podstawie przedłożenia rządowego, wprowadza ochronę praw pracowniczych marynarzy w razie ich uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Implementuje zmiany wynikające z Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. Zapewniają one ciągłość umowy o pracę podczas uwięzienia marynarza na statku i poza nim, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu. Gwarantują też ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub do daty śmierci marynarza podczas uwięzienia. Rozszerzają również prawo uwięzionych marynarzy do bezpłatnej repatriacji, nie wygaśnie ono, nawet jeśli marynarze nie upomną się o nie w odpowiednim czasie, kiedy są uwięzieni na statku lub poza nim w wyniku piractwa albo zbrojnej napaści.

Komisje: Infrastruktury oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wnosiły o przyjęcie ustawy bez poprawek. W trakcie debaty senator Magdalena Kochan proponowała zlikwidowanie zróżnicowania w zakresie uprawnienia do zaopatrzenia w wyżywienie i wodę pitną dla części załóg statków niekonwencyjnych, a także zniesienie opodatkowania żywności dla marynarzy pracujących na specjalistycznych statkach technicznych, takich jak holowniki i pogłębiarki. Senat jednomyślnie, 98 głosami, przyjął ustawę wraz z tą poprawką. Do zmiany tej ustosunkują się teraz posłowie.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – odrzucona przez Senat

Izba, na wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  – 50 głosami, przy 47 przeciwnych – odrzuciła nowelizację, uchwaloną przez Sejm podczas 34. posiedzenia, 8 lipca 2021 r., na podstawie projektu poselskiego. Stanowisko Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

Nowela przewiduje, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle na tym obszarze. Zmiana dotyczy głównie lotnisk należących do aeroklubów, tak aby nie płaciły one podatku m.in. od pasów startowych czy innej infrastruktury lotniczej. Z takim rozwiązaniem nie zgodził się Senat. W ocenie senatorów zmieniony przez Sejm art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest jasny i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego zwolnione od podatku od nieruchomości są budynki, budowle oraz tylko te grunty, na których są one posadowione. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. W uzasadnieniu senackiej uchwały o odrzuceniu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przypomniano, że Senat, kierując się postulatami samorządu terytorialnego, skierował do Sejmu projekt ustawy, który eliminuje lukę prawną i ogranicza wspomniany przepis do wchodzących w skład infrastruktury kolejowej budynków i budowli oraz zajętych pod nie gruntów. Poparcie przez senatorów noweli oznaczałoby więc stworzenie dla nieruchomości lotniskowych konstrukcji prawnej w swej istocie analogicznej do tej, którą Izba uznała wcześniej za wadliwą i zmodyfikowała w odniesieniu do terenów kolejowych.

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

98 senatorów poparło wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie bez poprawek ustawy, uchwalonej przez Sejm podczas 34. posiedzenia, 8 lipca 2021 r., z przedłożenia rządowego.

Nowelizacja, która trafi teraz do podpisu prezydenta, wdraża przepisy unijne w ramach zwiększenia odporności instytucji finansowych, służące wzmocnieniu zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczna jest przymusowa restrukturyzacja. Nowe prawo ma m.in. dostosować do polskich przepisów unijną dyrektywę BRRD2, która wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). Ma to służyć wzmocnieniu zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji. Chodzi o sprawną i szybką restrukturyzację banków przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego i minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu w trakcie przymusowej restrukturyzacji i bezpośrednio po jej zakończeniu instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji bez narażania na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej. Nowela reguluje też przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, które mogą podlegać umorzeniu lub konwersji długu. W razie kryzysu systemowego Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) będzie mógł wydać decyzję o zastosowaniu rządowych instrumentów stabilizacji finansowej po uzyskaniu zgody ministra finansów, opinii Narodowego Banku Polskiego i prezesa Komisji Nadzoru Finansowego.

Nowela precyzuje także przepisy dotyczące opracowywanych przez BFG planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Obecne przepisy nie uwzględniają m.in. sytuacji dużych grup transgranicznych. Nowe przepisy rozszerzają o BFG katalog podmiotów przyjmujących zabezpieczenia finansowe od niektórych podmiotów rynku finansowego, a także wprowadzają możliwość zabezpieczenia finansowego BFG na umowach o kredyt konsumencki. Ustawa reguluje też kwestie następstw podatkowych sukcesji uniwersalnej banków lub kasy w razie przejęcia ich przez inny bank lub kasę. Określa ponadto sposób i tryb wyboru banku w charakterze syndyka w postępowaniu upadłościowym innego banku.

Poprawki do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

W wyniku głosowania Senat wprowadził 12 poprawek (95 głosów za, 2 – przeciw) do nowelizacji, uchwalonej przez Sejm podczas 34. posiedzenia, 8 lipca 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Wnioski o wprowadzenie zmian przedstawili Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz senatorowie Paweł Arndt i Kazimierz Kleina. Poprawki mają m.in. na celu zwiększenie przejrzystości finansów publicznych, poprzez publikowanie przez ministra finansów informacji o dochodach, wydatkach i wynikach poszczególnych podmiotów sektora finansów publicznych. Zmierzają też do uszczelnienia zakresu tzw. działań dyskrecjonalnych na etapie tworzenia projektu ustawy budżetowej, a także zwiększenia przejrzystości i jawności finansów publicznych poprzez określenie odpowiedniego zakresu informacji, jakie powinny być publikowane w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej i rocznym sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania tej ustawy. Informacje mają być publikowane według reguł stosowanych przy procedurze nadmiernego deficytu. Senat zdecydował również, że prawo do przenoszenia wydatków będzie miała cała Rada Ministrów, a nie sam premier. Decyzje o blokadzie środków ma zaś podejmować minister finansów. Postanowiono, że w wypadku niektórych jednostek blokowanie wydatków będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu ich zgody; chodzi m.in. o Kancelarie Senatu, Sejmu i Prezydenta. Izba opowiedziała się także za wykreśleniem zapisu, na mocy którego premier może przekazać Funduszowi Reprywatyzacji papiery wartościowe o wartości do 20 mld zł na nabywanie i obejmowanie akcji w spółkach w latach 2021–22. Teraz do senackich poprawek ustosunkują się posłowie.

Nowelizacja dotyczy powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), która zostanie wydłużona do 2022 r., a także zwiększenia elastyczności w związku z gospodarowaniem środkami budżetowymi w celu niwelowania negatywnych skutków zmian gospodarczych i społecznych spowodowanych COVID-19. SRW określa limit wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie gwarantującym zachowanie równowagi finansów publicznych. Nowela umożliwia też premierowi przenoszenie wydatków budżetu i ich blokowanie.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 97 głosami, na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, poparł bez zmian nowelizację, uchwaloną przez Sejm podczas 35. posiedzenia, 23 lipca 2021 r., z inicjatywy rządu. Nowela zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych. Ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne i alternatywne fundusze inwestycyjne. Nowela wprowadza jasne zasady wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE, jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych kierowanych do inwestorów. Ma zapewnić większą ochronę inwestorów i ułatwić dostęp do informacji na temat przepisów krajowych, dotyczących informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania ich treści na stronach internetowych tych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami. Nowela przewiduje też utworzenie centralnej bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Będzie ona dotyczyć transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowelizacja zawiera ponadto nowe przepisy o opłatach za przejazd autostradami. Pozwala m.in. na wprowadzenie zachęt do korzystania z systemu e-TOLL poprzez obniżenie opłaty za przejazd autostradą do 75% stawki dla tych przewoźników, którzy przystąpią do systemu na wczesnym etapie. Nowe przepisy umożliwiają również kontynuowanie przejazdu autostradą płatną w sytuacji, kiedy dojdzie do awarii systemu lub urządzeń służących do geolokalizacji czy przesyłu danych, bo całe rozliczenie może nastąpić później. Ustawa wprowadza rozwiązania, które pozwalają szefowi KAS odstąpić od pobierania opłat w wypadku pojawienia się zagrożenia w ruchu drogowym. Uregulowane zostały także kwestie zwolnienia z opłat dla służb medycznych czy też innych transportów, których celem jest ratowanie życia czy zdrowia.

Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poparł – jednomyślnie, 98 głosami – ustawę, uchwaloną przez Sejm na 34. posiedzeniu, 8 lipca 2021 r., na podstawie projektu rządowego.

Ustawa, którą może teraz podpisać prezydent, doprecyzowuje obowiązujące przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych. Zmniejsza z 80% do 70% obowiązkowy poziom wielkości produktów wytworzonych przez członka grupy producentów rolnych lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy. Zobowiązuje do tego co najmniej 90% (dotychczas 100%) producentów zrzeszonych w grupie. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie miał 90 dni na wydanie decyzji o uznaniu grupy, zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup. Nowela wydłuża również do 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy producentów termin na złożenie przez nią wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym.

Poprawki do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Izba, na wniosek senatorów Ryszarda Bobera, Beniamina Godyli i Antoniego Mężydły, zaproponowała 3 poprawki do ustawy, uchwalonej przez Sejm na 34. posiedzeniu, 8 lipca 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Akceptacji Senatu nie uzyskał wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie nowelizacji bez zmian. Senackie poprawki rozszerzają zakres nowelizacji. Analizując przepisy ustawy określające podmioty, których koszty związane z przynależnością do określonych organizacji w latach 2021–26 są ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej, Senat uznał za zasadne, aby w tej grupie uwzględnić także Krajową Radę Spółdzielczości Rolniczej w zakresie, w jakim uczestniczy ona w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Do senackich poprawek ustosunkują się teraz posłowie.

Ustawa przewiduje, że w latach 2021–26 Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie ponosiła koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych UE (GEOPA). Wsparcie, w formie dotacji celowej, zostanie udzielone z budżetu państwa.

 

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu – przyjęta bez poprawek

Na wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Izba – 97 głosami, przy 1 przeciw – poparła bez poprawek ustawę, uchwaloną przez Sejm podczas 35. posiedzenia, 23 lipca 2021 r., z inicjatywy Senatu.

Nowelizacja, którą może teraz podpisać prezydent, przewiduje, że Trybunał Stanu sam będzie uchwalał swój regulamin bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków. Dotychczas regulamin Trybunału Stanu uchwalał Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 97 głosami, przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm podczas 35. posiedzenia, 23 lipca 2021 r., na podstawie projektu senackiego, o co wnosiła Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Nowelizacja, która trafi teraz do podpisu prezydenta, przyznaje pozwanemu prawo do sądowego zwolnienia od kosztów sądowych na zasadach ogólnych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wydatki te poniesie Skarb Państwa. Ustawa dostosowuje prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2020 r. (sygn. akt P 19/16).

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – odrzucona

Senat, zgodnie z rekomendacją Komisji Nauki, Edukacji i Sportu odrzucił nowelizację, uchwaloną przez Sejm na 35. posiedzeniu, 23 lipca 2021 r., z inicjatywy rządu (50 głosów za, 45 – przeciw, 3 wstrzymujące się). W ocenie senatorów ustawa obniża prestiż szkolnictwa wyższego, podczas gdy ustawodawca powinien dążyć do podwyższania standardów kształcenia, a nie ich obniżania. Zdaniem Izby nie ma przeszkód, aby uczelnia zawodowa uzyskała status uczelni akademickiej pod warunkiem spełnienia jednak warunków ustawowych. Niestety, przyjęte w ustawie rozwiązania określają jednak zbyt niskie wymagania w tym  zakresie. Wprawdzie status szkoły, która byłaby akademią nauk stosowanych, nie zmieniłby się, niemniej w powszechnym odczuciu szkoły te byłyby postrzegane jako uczelnie akademickie. De facto zaburzyłoby to przyjęty przez ustawodawcę podział uczelni na akademickie i zawodowe. Do stanowiska Senatu ustosunkuje się teraz Sejm.

Ustawa umożliwia uczelni, która ma status uczelni zawodowej i spełnia określone warunki, używanie w swojej nazwie określenia: „akademia nauk stosowanych”. Akademie nauk stosowanych będą mogły prowadzić studia przygotowujące do zawodu nauczyciela bez konieczności porozumienia zawartego z uczelnią uprawnioną do działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów. Pozwoli to uczelniom zawodowym, wyróżniającym się ugruntowaną i stabilną pozycją w systemie szkolnictwa wyższego oraz odpowiednią jakością kształcenia, usamodzielnić się w prowadzeniu studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela. Zapewni też uczelniom zawodowym większą rozpoznawalność w lokalnych społecznościach.

Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej – odrzucona

Izba głosami 52 senatorów, przy 38 przeciwnych i 8 wstrzymujących się, odrzuciła ustawę, uchwaloną przez Sejm podczas 34. posiedzenia, 8 lipca 2021 r., na podstawie projektu poselskiego, o co wnosiła Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Wątpliwości Senatu wzbudziło m.in. rozwiązanie dotyczące nawiązania przez nowo powoływaną Akademię Zamojską stosunku pracy z osobami zatrudnionymi w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. W ocenie Senatu jest ono niedopuszczalne i niekorzystne dla pracowników. Ponadto ustalono, że podczas prac nad projektem nie zasięgnięto opinii środowiska akademickiego uczelni zarówno w kwestii utworzenia Akademii, jak i przyjętych w ustawie rozstrzygnięć dostosowujących. Ustalono też, że społeczność akademicka nie podziela poglądów projektodawcy i ustawodawcy co do zasadności uchwalonej regulacji, przez co naruszona została zasada lojalności. Senatorowie podzielili też wątpliwości zgłoszone przez Polską Akademię Nauk, zdaniem której zastrzeżenia budzi zarówno uzasadnienie przekształcenia szkoły zawodowej w uczelnię akademicką, jak i główny cel akademii. W ocenie PAN „jest to sprzeczne z konstytucją, zasadą wolności uprawiania nauki, swobodą dyskutowania poglądów, wolnością poszukiwania i dochodzenia do prawdy”. Do stanowiska Senatu ustosunkuje się teraz Sejm.

Ustawa zakłada powołanie od 1 września 2021 r. Akademii Zamojskiej z wykorzystaniem jako bazy Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Zgodnie z ustawą mienie uczelni stanie się mieniem akademii.

Senackie poprawki do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 35. posiedzeniu, 23 lipca 2021 r., na podstawie przedłożenia rządowego, ma ułatwić i zwiększyć ponowne wykorzystanie danych publicznych, np. do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego, np. w wypadku epidemii. Dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Ustawa wprowadza kategorie danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie przyniesie istotne korzyści dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Co do zasady dane te będą udostępniane bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API). Podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać do ponownego wykorzystywania dane dynamiczne, czyli podlegające częstym aktualizacjom, niezwłocznie po ich zgromadzeniu. Ponownie wykorzystywane mają być także dane badawcze w zakresie, w jakim je wytworzono lub zgromadzono w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych. To np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji w terenie.

Komisja Infrastruktury proponowała wprowadzenie do ustawy 6 zmian. W trakcie debaty poprawkę złożył też senator Jan Hamerski. Za przyjęciem ustawy z 6 poprawkami głosowało 98 senatorów. Jedna z senackich poprawek w celu uniknięcia ewentualnych problemów interpretacyjnych modyfikuje i upraszcza definicję „ponownego wykorzystywania”. W kolejnej Senat zaproponował, by zarządca infrastruktury kolejowej był podmiotem zobowiązanym do udostępniania i przekazywania informacji w celu ponownego wykorzystania. Inna zmiana nakłada na podmioty prowadzące rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne obowiązek udostępniania danych na potrzeby analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej. Pozostałe poprawki uwzględniają rekomendacje legislacyjne. Teraz do senackich poprawek ustosunkuje się Sejm.

Poprawki do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Izba, zgodnie z wnioskiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, wprowadziła 5 poprawek do ustawy, uchwalonej przez Sejm na 35. posiedzeniu, 23 lipca 2021 r., z inicjatywy rządu. Za ustawą w takim kształcie opowiedziało się 96 senatorów, a 1 był przeciw. Senatorowie zdecydowali, że postanowienie Prezydenta RP, potwierdzające wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, będzie zawierało uzasadnienie. Ponadto usunęli przepisy, które umożliwiały przerywanie transmisji zawodów sportowych i filmu dla dzieci w celu nadania pojedynczej reklamy. Izba wprowadziła też przepis zabraniający sponsorowania audycji dla dzieci. Teraz do senackich poprawek ustosunkują się posłowie.

Nowelizacja implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Wprowadza zmiany dotyczące działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo, modyfikuje reguły umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych, zmienia regulacje w sprawie ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich. Modyfikuje też zasady promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych i reguły stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Senat wprowadził 3 poprawki do nowelizacji, uchwalonej przez Sejm podczas 34. posiedzenia, 8 lipca 2021 r., z inicjatywy rządu. Izba nie zgodziła się na odrzucenie nowelizacji, które proponowała Komisja Kultury i Środków Przekazu (24 głosy za, 49 – przeciw, 25 wstrzymujących się). Ustawę wraz z 2 poprawkami, zgłoszonymi w toku debaty przez senatorów Marka Borowskiego i Jana Marię Jackowskiego, poparło 87 senatorów, 2 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Senat zmodyfikował przepis, który stanowi podstawę prawną do tworzenia podmiotów zależnych przez Instytut. Usunięto w nim zapis umożliwiający tworzenie oddziału w formie spółki kapitałowej, uznając go za zbędny ze względu na brak nowości normatywnej. Senatorowie zdecydowali też, że Instytut będzie przedstawiał co roku sprawozdanie ze swojej działalności także komisjom senackim. Wskazali również komisje sejmowe i senackie właściwe do zapoznania się z tym  sprawozdaniem poprzez określenie ich przedmiotowego zakresu działania, zrezygnowano ponadto z obowiązku sporządzania oceny działalności Instytutu przez komisje. Teraz do senackich poprawek ustosunkuje się Sejm.

Nowelizacja umożliwia tworzenie jednostek organizacyjnych mających siedzibę poza granicami UE i wyposażenie ich w środki niezbędne do prowadzenia działalności. Dzięki nowelizacji będą mogły powstać filie Instytutu w Nowym Jorku i Izraelu.

Senackie poprawki do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Senat wprowadził 43 poprawki do ustawy, uchwalonej przez Sejm podczas 35. posiedzenia, 23 lipca 2021 r., na podstawie projektu prezydenckiego. Zmiany, które uzyskały poparcie Izby, zgłosili podczas debaty senatorowie: Barbara Zdrojewska, Marek Borowski i Jan Maria Jackowski. Ustawę wraz z przyjętymi poprawkami poparło 49 senatorów, 34 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu. Senatorowie chcą, by w związku z planami ulokowania nowej siedziby Izby w Pałacu Brühla Senat miał wpływ na wewnętrzny kształt architektoniczny odtworzonych budynków, w części która będzie dla niego przeznaczona. O przedstawiciela marszałka Senatu rozszerzony został skład Rady Odbudowy, która ma być ciałem opiniodawczo-doradczym ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Będzie ona liczyła 11 osób. Senatorowie wprowadzili także poprawkę zapewniającą Kancelarii Senatu  wpływ na projekt architektoniczno-budowlany obiektu, przeznaczonego na potrzeby Senatu. Kolejne poprawki zmierzają  do tego, aby decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydawano po uzgodnieniu z prezydentem m. st. Warszawy. Niezajęcie stanowiska w terminie 21 dni  przez prezydenta m.st. Warszawy traktowane będzie jako uzgodnienie. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny i porządkujący. Teraz do poprawek wniesionych przez Senat ustosunkują się posłowie.

Ustawa przewiduje odbudowę Pałacu Saskiego, który ma się stać przestrzenią instytucji i inicjatyw kulturalnych. Zrekonstruowane kamienice przy ul. Królewskiej byłyby siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a Pałac Brühla − Senatu. Ustawa stanowi część upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt nowelizacji, przygotowany z inicjatywy grupy senatorów, rozszerza grupę seniorów uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby między 70. a 75. rokiem życia. Uprawnieniami do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne mają zostać objęte wszystkie osoby, które ukończyły 70. rok życia. Obecnie takie uprawnienia przysługują osobom w wieku od 75 lat. Senatorowie zaproponowali też rozszerzenie sposobu weryfikacji przez pielęgniarkę lub lekarza danych pacjenta, który nie posiada internetowego konta pacjenta (IKP). Senat chce ułatwienia w wypisywaniu leków przez lekarzy i pielęgniarki w opiece ambulatoryjnej dla seniorów po leczeniu szpitalnym, którzy nie mają Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Chodzi o to, by mogli oni wypisywać leki tylko na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta. Obecnie muszą korzystać oni z Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępniania Zasobów Cyfrowych, która jest powiązana z IKP . Jak podkreślają autorzy projektu na około 10 mln seniorów zaledwie około 108 tys. ma dostęp do IKP. Zmiana ta ma zatem doprowadzić do ułatwień w dostępie do leków dla seniorów po leczeniu szpitalnym. Za skierowaniem projektu do Sejmu głosowało 52 senatorów, 40 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Izba upoważniła senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

Uchwała w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

W podjętej uchwale Senat składa hołd pamięci prezesa Rządu Narodowego podczas powstania listopadowego, niestrudzonego orędownika sprawy polskiej na uchodźstwie, wybitnego promotora kultury narodowej, opiekuna emigrantów. Senat oddaje też  cześć zasługom księcia Adama Jerzego Czartoryskiego dla sprawy narodowej. „Przypadająca 15 lipca 160. rocznica śmierci jest znakomitą okazją do wyrażenia mu należnego uznania ze strony niepodległej Polski, dla której powstania tak wytrwale pracował” – czytamy w uchwale.

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

31. posiedzenie Senatu

Na 31. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 13 ustaw, 2 odrzuciła, a do 8 wprowadziła poprawki.

30. posiedzenie Senatu

Senat na 30. posiedzeniu rozpatrzył ustawę i podjął uchwałę okolicznościową.

29. posiedzenie Senatu

Na 29. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 6 ustaw, 1 odrzuciła, a do 5 wprowadziła poprawki.