Narzędzia:

23. posiedzenie Senatu

legislacja budżet i finanse sprawy międzynarodowe edukacja i kultura polityka społeczna społeczeństwo 15.04.2021

14−15 kwietnia 2021 r. odbyło się 23. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 6 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki, podjęła 3 uchwały okolicznościowe. Senatorowie zapoznali się z 3 informacjami: o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2020 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU); udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej).

Ostatniego dnia obrad senatorowie minutą ciszy uczcili uczestników powstania w getcie warszawskim, bohaterskiego wystąpienia ludności żydowskiej przeciwko niemieckiemu okupantowi. Jak mówił marszałek Tomasz Grodzki, nierówny bój, który rozpoczął się 19 kwietnia 1943 r. i trwał kilka tygodni, zakończył się krwawą pacyfikacją i ostateczną likwidacją getta.

 

Uchwała w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu

Izba jednomyślnie, 96 głosami, podjęła uchwałę, przygotowaną inicjatywy grupy senatorów. „Senat, mając na uwadze troskę o potrzeby osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów, czyli ponad miliona obywateli, uznaje, że państwo powinno stwarzać im godne warunki do życia i pracy” – napisano w uchwale. Izba, biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z Karty Praw Osób z Autyzmem oraz Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, apeluje do rządu o podjęcie działań mających na celu opracowanie strategii zmierzającej do rozwinięcia obecnego systemu opieki i wsparcia osób w spektrum autyzmu. Strategia ta ma umożliwić takim osobom godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia.

 

Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 27. posiedzeniu, 17 marca 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Stanowisko takie poparło 51 senatorów, 48 było przeciw.

Nowela, którą teraz może podpisać prezydent, przedłuża do 30 kwietnia 2026 r. zakaz sprzedaży państwowej ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wprowadza też dodatkowy wymóg dotyczący zgody na sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości, aby uniknąć wątpliwości w tym zakresie. Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać we wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż państwowej ziemi, jakie względy społeczno-gospodarcze ją uzasadniają.

Po wstrzymaniu w 2016 r. sprzedaży nieruchomości w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się jeszcze ponad 1,3 mln ha, z czego 1 mln ha jest dzierżawie.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 27. posiedzeniu, 17 marca 2021 r., na podstawie projektu rządowego, dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Ma to pomóc w osiągnięciu krajowego celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5580 toe.

Oprócz świadectw efektywności energetycznej ustawawprowadza dodatkowe środki alternatywne, służące osiągnięciu celu oszczędności, wyznaczonego przepisami unijnymi. Rozszerzakatalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa paliwowe, wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu do celów transportowych. Przewiduje też utworzenie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, w którym będą gromadzone dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych. Wprowadza ponadto zmiany w zakresie informowania odbiorców końcowych o opomiarowaniu i rozliczeniach zużycia ciepła.

Komisje: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wniosły o przyjęcie noweli bez poprawek, Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu zaproponowała 4 poprawki. W trakcie dyskusji zgłosili je także: senatorowie Stanisław Gawłowski, Magdalena Kochan, Janusz Pęcherz i Joanna Sekuła.

Izba 97 głosami poparła ustawę z 8 poprawkami, odrzuciwszy wniosek o jej przyjęcie bez zmian (4 głosy za, 94 – przeciw). Senatorowie postanowili, że świadectwa efektywności energetycznej będą mogły uzyskiwać także jednostki sektora publicznego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Na jednostki sektora publicznego nałożyli obowiązek informowania o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej zarówno na ich stronach internetowych, jak i w inny sposób, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Przyjęte poprawki dotyczą też częstotliwości dostarczania informacji o zużyciu ciepła przez właścicieli lub zarządców budynków, w których są ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją zdalnego odczytu.

Teraz do senackich poprawek ustosunkują się posłowie.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Izba jednomyślnie, 98 głosami, zdecydowała o wprowadzeniu 15 poprawek legislacyjnych i redakcyjnychdo noweli, uchwalonej przez Sejm na 27. posiedzeniu, 17 marca 2021 r., z przedłożenia rządu. Wnosiła o to Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Nowelizacja służy m.in. przystosowaniu sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Zakłada przyspieszenie procedur administracyjnych dla infrastruktury objętej przepisami, skrócenie z 19 do 6 miesięcy czasu potrzebnego do uzyskania wszystkich decyzji. Rozszerza listę inwestycji w systemie przesyłowym energii elektrycznej, objętych specjalnymi przepisami, m.in. o 19 inwestycji w sieci dystrybucyjnej gazu.

Ustawa ma też wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie się pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku, zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym, aby uniknąć kolizji infrastruktury do przesyłania energii elektrycznej i paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe – przyjęta bez poprawek

Senat 94 głosami, przy 3 wstrzymujących się, przyjął bez poprawek ustawę, uchwaloną przez Sejm na 27. posiedzeniu, 17 marca 2021 r., z inicjatywy poselskiej, o co wnosiła Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

Nowelizacja wprowadza dwie zmiany regulujące kwestie edukacji domowej: likwiduje rejonizację, czyli obowiązek przypisania ucznia do szkoły w województwie jego zamieszkania, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przed rozpoczęciem edukacji domowej.

Rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka i wybrać szkołę, do której zostaje ono formalnie przypisane. W ramach edukacji domowej dziecko uczy się w domu, na koniec każdego roku nauki zdaje egzaminy, klasyfikujące do promocji do następnej klasy.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił podczas 27. posiedzenia, 17 marca 2021 r., na podstawie projektu rządowego, wprowadza zmiany w ustalaniu wysokości zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, ale miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (obecnie 528 zł). Dzięki temu maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie się każdorazowo zmieniać wraz ze zmianą kryteriów dochodowych.

Nowela zakłada ponadto zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zwiększenie z 250 do 400 zł dodatku za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wniosła o wprowadzenie 7 zmian, w trakcie dyskusji 2 poprawki senator zaproponował Wojciech Konieczny. Izba zdecydowała o wprowadzeniu 8 z nich, co poparło jednogłośnie 89 senatorów. Jedna z poprawek przedłuża o rok obowiązywanie dotychczasowych standardów w zakresie kwalifikacji i wymiaru zatrudnienia w określonych placówkach opieki całodobowej, powstałych przed 1 stycznia 2020 r. Kolejna rozszerza o organizacje pozarządowe katalog organizacji, które mogą zawrzeć z gminą umowę o prowadzenie rodzinnego domu pomocy. Następne zmiany mają na celu zapewnienie waloryzowania wysokości dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wykonujących pracę poza siedzibą jednostki, a także wydłużają okres, w którym przeprowadza się pierwszą ocenę okresową pracowników socjalnych. Przyjęto też poprawkę, umożliwiającą wydanie w trybie pilnym decyzji o przyznaniu schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jeżeli doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia bezdomnego.

Do zmian wprowadzonych przez Senat odniesie się teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 98 głosami, przyjął ustawę w wersji uchwalonej przez Sejm na 27. posiedzeniu, 17 marca 2021 r., na podstawie projektu rządowego, o co wnosiła Komisja Infrastruktury.

Nowelizacja umożliwia uzyskanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka podmiotom, które w wypadku wykonywania operacji statkami powietrznymi niepodlegającymi nadzorowi Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dotychczas posługiwały się certyfikatem usług lotniczych. Nowela, która trafi teraz do podpisu prezydenta, umożliwia także wykonywanie zarobkowych lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

 

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020

W ocenie rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara obecnie mamy do czynienia z 2 potężnymi kryzysami i   cudem. Pierwszy kryzys to pandemia, która zdominowała nasze życie indywidualne i zbiorowe. Jak mówił, kryzys z nią związany ma charakter egzystencjalny, bo zagraża przyszłości całego globu. Uświadomił nam wszystkim, jak kruche jest nasze bezpieczeństwo, jak silne są ograniczenia naszej wiedzy, tempa i możliwości badań naukowych czy zdolności do reagowania na nowy typ zagrożeń w masowej skali. Drugi kryzys wiąże się z funkcjonowaniem naszej zbiorowości w pandemii. Jak podkreślił rzecznik, wminionych kilkunastu miesiącach znaleźliśmy się w środku gigantycznego crash testu. Jego zdaniem niewydolność państwa w wielu dziedzinach zaczęła być szczególnie widoczna, a każda błędna decyzja rządzących czy nieodpowiedzialna wypowiedź przekładały się na chaos i dezorientację obywateli. Widoczne było nadmierne upartyjnienie struktur państwowych, mało wydajny system opieki zdrowotnej czy niewłaściwie reformowany system sprawiedliwości. „Zaobserwowaliśmy też, jaki wpływ na nasze życie może mieć kryzys praworządności. (…) Jestem przekonany, że wyjście z niego jest obecnie najtrudniejszym i najważniejszym zadaniem, ponieważ jego ofiarami są zwykli obywatele, których prawa i wolności wymagają od nas dzisiaj szczególnej ochrony” – powiedział rzecznik. Cudem nazwał to, że wciąż żyjemy i nie tracimy nadziei, że te 2 potężne kryzysy nas nie zmogły, a siły witalne i mentalne naszego społeczeństwa okazały się potężniejsze. Szczególny podziw budzi mobilizacja i szybkość reagowania rożnych środowisk zawodowych i społecznych. „Nie przestaje nas zadziwiać środowisko medyczne, ten społeczny fenomen, radzący sobie w tak skrajnie trudnych warunkach. (...) Ten cud to źródło nadziei na powrót do normalności” – stwierdził rzecznik Adam Bodnar.

Poinformował, że w 2020 r. do biura RPO wpłynęło ok. 72,5 tys. spraw, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2019 r. o 20%, na infolinię zadzwoniło 40 tys. osób. Rzecznik podjął liczne interwencje indywidualne, przygotował kilkaset opinii, stanowisk i wystąpień generalnych. Uczestniczył też w 188 postępowaniach administracyjnych i sądowych oraz w kilkunastu postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Rzecznik Adam Bodnar zaznaczył, że na początku pandemii większość spraw zgłoszonych do jego biura dotyczyła ograniczenia praw i wolności obywateli w związku z wprowadzonymi zakazami i nakazami po ogłoszeniu stanu epidemii. Kontrowersje budziły zakazy gromadzenia się, przemieszczania, wstępu do lasów i parków, nakaz noszenia maseczek, konieczność poddawania się kwarantannie i izolacji. Wiele pytań wiązało się z niejasnością przepisów. Skargi dotyczyły m.in. działania organów inspekcji sanitarnej, sytuacji w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także sposobu i podziału środków w ramach pomocy finansowej dla przedsiębiorców.

W kontekście pandemii rzecznik praw obywatelskich odniósł się m.in. do organizacji wyborów prezydenta RP, reformy sądownictwa, wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy antyaborcyjnej, interwencji podejmowanych przez Policję wobec osób uczestniczących w protestach i zgromadzeniach publicznych, uchwał samorządów w sprawie stref wolnych od LGBT.

Dziękując Senatowi, a szczególnie Komisji Ustawodawczej za współpracę, rzecznik Adam Bodnar wyraził nadzieję na kontynuowanie przez Izbę wspólnie rozpoczętych spraw dotyczących np. kompleksowego uregulowania nadzoru nad służbami specjalnymi czy funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. „Wierzę, że Senat dalej będzie miejscem, w którym jest przestrzeń do merytorycznej debaty, opartej na zasadach pluralizmu, która jest także otwarta dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. To jest niezwykle ważne, żeby Senat taką przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego cały czas tworzył” – podkreślił rzecznik Adam Bodnar.

 

Uchwała wyrażająca uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Za podjęciem uchwały, przygotowanej z inicjatywy grupy senatorów, głosowało 51 senatorów, 2 było przeciw. Senat wyraża w niej najwyższy szacunek i podziękowanie Adamowi Bodnarowi za jego pracę na stanowisku rzecznika praw obywatelskich, a jednocześnie stanowczy sprzeciw wobec prób odsunięcia go od pełnienia obowiązków przed wyborem jego następcy. W ocenie Izby jest to niezgodne z prawem oraz ugruntowaną już tradycją państwową, a usunięcie rzecznika pozbawiłoby obywateli podstawowego wsparcia ze strony urzędu konstytucyjnego. W uchwale senatorowie zapewniają współobywateli, że przy wyborze następcy Adama Bodnara Senat zgodzi się jedynie na kandydata gwarantującego pełnienie urzędu w interesie obywateli, a nie partii rządzącej.

 

Informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU)

Przedstawiając informację, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda przypomniał, że 12 lutego 2021 r. Parlament Europejski zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek państw członkowskich UE po pandemii koronawirusa. Podstawą do otrzymania unijnych środków są krajowe plany odbudowy. Polska ma otrzymać ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Wiceminister funduszy poinformował, że projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO) został przedstawiony Komisji Europejskiej 26 lutego 2021 r. Konsultacje i wysłuchania publiczne trwały do 2 kwietnia, a ostateczna wersja KPO musi trafić do KE do 30 kwietnia 2021 r. Komisja ma 2 miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym w ramach KPO. Uruchomienie funduszu będzie możliwe dopiero po ratyfikacji przez parlamenty narodowe decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych UE; obecnie ratyfikacji dokonało 15 państw.

Wiceminister Waldemar Buda podkreślił, że KPO musi być zgodny z kierunkami rozwoju KE związanymi z Europejskim Zielonym Ładem oraz wyzwaniami cyfryzacyjnymi. Projektowane inwestycje nie mogą też znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych. Ponadto 37% środków ma być przeznaczone na klimat, a co najmniej 20% – na działania w dziedzinie cyfryzacji. Jak mówił wiceminister funduszy, w odpowiedzi na 6 wyzwań Komisji Europejskiej został przygotowany KPO w 5 komponentach: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Wiceminister Waldemar Buda poinformował, że w ramach konsultacji KPO zgłoszono 5,5 tys. uwag. Jak zaznaczył, wiele postulatów zostało uwzględnionych. „Zdecydowaliśmy, że zarówno przedstawiciele samorządów, jak i przedsiębiorców oraz trzeciego sektora będą uczestniczyli w Komitecie Monitorującym wdrażanie KPO, czyli włączyliśmy samorząd do wdrażania KPO (…) Zwiększyliśmy kwoty przeznaczone na rolnictwo, m.in. 677 mln euro zostanie przeznaczonych na tzw. małą retencję i 204 mln euro na sieć wodno-kanalizacyjną w małych miejscowościach, dofinansowane zostaną też inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym” – wyliczał wiceminister. „Uwzględnione zostały także uwagi dotyczące systemu ochrony zdrowia. Ponad 800 mln euro przeznaczymy na budowanie zasobu kadrowego służb medycznych” – dodał.

 

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej)

W ocenie ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego większość działań podjętych w okresie prezydencji niemieckiej, które były ważne z polskiego punktu widzenia, zakończyła się sukcesem. Do takich zaliczył m.in. negocjacje w sprawie Funduszu Odbudowy UE i umowę z Wielką Brytanią w sprawie stosunków handlowych. Zaznaczył, że była to kolejna prezydencja zdominowana przez zagadnienia związane z pandemią. Polska popierała próby koordynacji stanowisk polityki państw członkowskich w zakresie ograniczeń ruchu osobowego, zaangażowanie finansowe UE w przyspieszenie badań nad szczepionką, uproszczenie procedur dopuszczenia szczepionek na rynek europejski, a także decyzje o wspólnych zakupach szczepionek. Ważnym elementem prezydencji było nowe otwarcie dyskusji o pakiecie migracyjnym i azylowym. Nowe propozycje Komisji Europejskiej w znacznie większym stopniu uwzględniają oczekiwania Polski, gdyż koncentrują się na ochronie granic zewnętrznych i współpracy z krajami trzecimi.

Na uwagę zasługuje również finalizacja i wdrożenie umowy z Wielką Brytanią o nowych relacjach, w szczególności gospodarczych. Jak podkreślił minister Konrad Szymański, „mamy porozumienie handlowe, które zakłada: zero ceł, zero kontyngentów, ale musimy pamiętać, że Wielka Brytania stała się krajem, który jest poza unią celną i wspólnym rynkiem, co ma negatywne konsekwencje dla relacji handlowych, łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży usług i dóbr w Wielkiej Brytanii”.

Polska wspierała też wszelkie działania dotyczące wspólnego rynku. Rząd polski zwraca uwagę na zły stan egzekwowania przepisów prawa w tym obszarze. Mimo deklaracji politycznych, nie są podejmowane działania w celu usuwania barier na rynku wspólnotowym, które bardzo często uderzają w swobodę rozwoju gospodarczego, także Europy Środkowej.

W okresie prezydencji niemieckiej uzgodniono też nowy cel klimatyczny do 2030 r. na poziomie 55% dla całej Unii Europejskiej. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami, które mają zapewnić Polsce więcej pozwoleń na emisję CO2.

Odnosząc się do negocjacji w sprawie Funduszu Odbudowy UE, minister ds. Unii Europejskiej podkreślił, że Polska jest jednym z 3 krajów, które otrzymają najwięcej środków. „Jesteśmy jedynym dużym krajem członkowskim UE, który zyskuje nie tylko na samym budżecie, ale również na Funduszu Odbudowy UE. W innych wypadkach to jeden albo drugi z tych instrumentów” – zaznaczył. Poinformował, że wyjaśniono także kwestie związane z przepisami umożliwiającymi wstrzymanie płatności z budżetu UE dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności. Ustalono 11 zasad stosowania rozporządzenia, m.in. musi być wykazany związek przyczynowo-skutkowy między ewentualnymi brakami w zakresie praworządności a negatywnymi skutkami dla budżetu unijnego. Dwuznaczności tego rozporządzenia pozostały, dlatego Polska wniosła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o sprawdzenie jego zgodności z traktatami.

 

Uchwała w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Izba jednomyślnie, 97 głosami, z inicjatywy grupy senatorów podjęła uchwałę, w której podkreślono, że ta pierwsza spisana konstytucja w Europie opierała się na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych i zasadzie podziału władzy. Do wartości tych nawiązano w Zaręczeniu Wzajemnym Obojga Narodów – ustawie wykonawczej do konstytucji. „Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej, podkreślając wyjątkowe dla Narodów Polskiego oraz Litewskiego znaczenie aktu z 1791 r., oddają hołd dziedzictwu nowożytnego konstytucjonalizmu i wyrażają przekonanie, że idee przyświecające uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego stały się podstawą politycznej tożsamości obywateli krajów – spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – napisano w uchwale.


 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

26. posiedzenie Senatu

Na 26. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 15 ustaw, 2 odrzuciła, do 5 wprowadziła poprawki.

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.

24. posiedzenie Senatu

Na 24. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 19 ustaw, 2 odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki.