Narzędzia:

22. posiedzenie Senatu

legislacja 25.03.2021

24−25 marca 2021 r. odbyło się 22. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 14 ustaw, do 10 wprowadziła poprawki. Podjęła też 3 uchwały okolicznościowe. Zdecydowała ponadto o skierowaniu do Sejmu 4 projektów ustaw.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 23 lutego 2021 r. senatora I kadencji Jerzego Dietla.

W ostatnim dniu posiedzenia, w rocznicę proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej, senatorowie uczcili Dzień Wolności Białorusi, włączając się w akcję #LightForBelarus.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Senatorowie, zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, wprowadzili 9 poprawek do nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na 26. posiedzeniu, 25 lutego 2021 r., z przedłożenia rządowego. Większość zmian miała charakter legislacyjny, ujednolicający terminologię przepisów, doprecyzowujący i redakcyjny. Izba dodała także przepis, określający, w jakich okolicznościach właściwy organ wyda decyzję o odmowie wpisu na listę agentów celnych. Ustawę z tymi zmianami poparło jednomyślnie 95 senatorów. Do senackich poprawek odniesie się teraz Sejm.

Nowelizacja ma ujednolicić i usprawnić wydawanie decyzji w sprawie naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i emisyjnej w związku z importem towarów. Zawiera przepisy dotyczące gier hazardowych, skraca też z 3 lat do roku okres przechowywania sygnału audiowizyjnego z salonów.

Należności celne, podatkowe i opłaty z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w 1 decyzji i po przeprowadzeniu jednego, wspólnego dla wszystkich tych należności i opłat, postępowania. Nowe rozwiązania przewidują również zwrot opłaty paliwowej − w wypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu − ze środków wcześniej wpłaconych do Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nowelizacja wprowadza ponadto rozwiązanie dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych, dzięki czemu zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie 95 głosami, przy 1 wstrzymującym się, przyjęli bez poprawek nowelizację, uchwaloną na 26. posiedzeniu Sejmu, 25 lutego 2021 r., na podstawie projektu rządowego.

Ustawa, która trafi teraz do podpisu prezydenta, dostosowuje polskie przepisy do unijnego pakietu CRD V/CRR II, wprowadzającego wymogi kapitałowe dla instytucji finansowych ze względu na poprzedni kryzys finansowy. Nowe regulacje mają zwiększyć odporność banków na kryzysy finansowe.

Prawo bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, obecnie nieobjęte nadzorem finansowym. Nowelizacja ustala zasady organizacji, działalności banków i nadzoru nad nimi. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na nie dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Małych banków o prostszym modelu biznesowym będą dotyczyć mniejsze wymogi odnośnie do sprawozdawczości i ujawniania informacji, co ma zmniejszyć ich koszty operacyjne.

Podmioty składające wnioski o zezwolenie na utworzenie banku będą zobowiązane także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy i powiązaniach w jej ramach. Oddziały banków zagranicznych corocznie będą musiały przedkładać Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdania z działalności. Uelastyczniony zostanie też mechanizm nakładania bufora ryzyka systemowego.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Izba wprowadziła 5 poprawek do nowelizacji, którą Sejm uchwalił podczas 26. posiedzenia, 25 lutego 2021 r., z inicjatywy rządu. Zmiany, które zaproponowała Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, miały głównie charakter legislacyjny. Senatorowie doprecyzowali m.in., że każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami, w tym osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będzie ponosić taką samą odpowiedzialność za prowadzenie działalności z naruszeniem prawa. Za przyjęciem noweli z tymi poprawkami głosowało jednomyślnie 97 senatorów. Teraz rozpatrzą je posłowie.

Nowelizacja wynika z konieczności wdrożenia tzw. piątej dyrektywy AML, modyfikującej prawo unijne i zwiększającej transparentność przepływów finansowych. Ma to podnieść skuteczność organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej. Nowelizacja implementuje zapisy dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje też listę instytucji obowiązanych, włączając do niej przedsiębiorców zajmujących się m.in. obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, a także przechowywaniem dzieł sztuki, obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki w ramach transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro. Nowe przepisy uszczegółowiają także zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i działań podejmowanych przez instytucje obowiązane w zakresie relacji z państwami trzecimi wysokiego ryzyka. Nowela doprecyzowuje również zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych i obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi oraz dostawców kont waluty wirtualnej.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona podczas 26. posiedzenia Sejmu, 25 lutego 2021 r., z przedłożenia rządowego, wprowadza rozwiązania uszczelniające system opłat akcyzowych, dotyczących m.in. rynku obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym. Ma także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych. Przewiduje, że od 2022 r. przedsiębiorcy będą składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w wypadku uczciwych przedsiębiorców pozwoli na szybsze wydawanie decyzji.

Zmiany mają też umożliwić bardziej efektywne zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, a także utrudnić uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. słupy i proceder odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających alkohol częściowo skażony.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek, ale jej wniosek został odrzucony (45 głosów za, 51 – przeciw). Komisja Budżetu i Finansów Publicznych postulowała wprowadzenie 20 zmian, a w trakcie dyskusji zaproponowali je również senatorowie Marek Borowski i Robert Dowhan. W wyniku głosowań Izba uchwaliła 25 poprawek do nowelizacji, w większości o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i redakcyjnym. Senatorowie skreślili przepisy, które uznali za wykraczające poza zakres projektu ustawy. Dotyczy to m.in. wprowadzonych w trakcie prac sejmowych zmian w opłacie od tzw. małpek, czyli napojów alkoholowych w opakowaniach nie większych niż 300 ml. Postanowili zmienić też termin wejścia ustawy w życie z 1 maja na 1 lipca 2021 r. Zdecydowali ponadto o zniesieniu obowiązku udowodnienia przez podmiot, dla którego została wydana wiążąca informacja akcyzowa, że wyroby akcyzowe lub samochody osobowe, podlegające opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem klasyfikacji lub rodzajowi wyrobu albo samochodu, których dotyczy ta informacja akcyzowa. Postanowili, aby przedmiotem opodatkowania akcyzą było dokonanie w samochodzie, innym niż osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych, zmieniających jego rodzaj wyłącznie na samochód osobowy kategorii M1. Dodali też przepis, zgodnie z którym, obowiązek podatkowy z tytułu zmiany pojazdu na samochód osobowy, w tym kempingowy, powstaje 1 lipca 2022 r., gdy zmiany konstrukcyjne wprowadzono przed tym terminem. Za przyjęciem ustawy w takim kształcie opowiedziało się 84 senatorów, 11 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm podczas 26. posiedzenia, 25 lutego 2021 r., z inicjatywy poselskiej, do końca 2021 r. wydłuża czas na podjęcie przez samorządy województw (sejmiki) uchwał dotyczących podziału województw na obwody łowieckie. Z powodu pandemii COVID-19 nie podjęło jeszcze odpowiednich uchwał w tej sprawie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obwody łowieckie mają się pokrywać z obszarami województw.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że dokonane już podziały województw na obwody łowieckie zachowają ważność i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., a umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy będą obowiązywać do 31 marca 2022 r.

Komisje: Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek, za czym głosowało 77 senatorów, 9 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. W trakcie dyskusji poprawkę zaproponował senator Aleksander Pociej.

Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy, uchwalonej z inicjatywy rządu na 26. posiedzeniu Sejmu, 25 lutego 2021 r., jest usunięcie wskazanych przez Komisję Europejską uchybień w implementacji unijnej dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. dyrektywa EIA). Nowe przepisy umożliwiają m.in. składanie wniosków o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, na etapie wydawania decyzji środowiskowych i inwestycyjnych. Wydłużają do 60 dni okres ochronnych, po upływie którego sąd nie może uchylić decyzji inwestycyjnej. Ustawa znosi też okres ochronny w przypadku niezgodności decyzji inwestycyjnej z decyzją środowiskową. Wprowadza obowiązek udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewiduje ponadto możliwość wnoszenia przez organizacje ekologiczne i strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej odwołania od decyzji inwestycyjnej, a także złożenia skargi do sądu administracyjnego w zakresie jej niezgodności z decyzją środowiskową.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek, Komisja Środowiska zaś z 10 zmianami. Propozycję 2 poprawek złożył też senator Tadeusz Kopeć. Izba w wyniku głosowań odrzuciła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (42 głosy za, 53 – przeciw, 1 wstrzymujący się) i wprowadziła do niej 11 zmian (91 głosów za, 3 – przeciw, 1 wstrzymujący się).

Senackie poprawki umożliwiają organizacjom ekologicznym zaskarżanie wszystkich decyzji, a nie tylko wskazanych w noweli; chodzi m.in. o decyzje lokalizacyjne wydawane na podstawie specustaw. Jedna ze zmian przewiduje, że w BIP będzie udostępniana nie tylko treść zezwolenia inwestycyjnego, ale także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji oraz niezbędna dokumentacja w sprawie postępowania środowiskowego. Kolejna usuwa ograniczenie czasowe publikowania treści decyzji w BIP. Senat uznał, że zainteresowane podmioty powinny mieć możliwość swobodnego zapoznania się z treścią decyzji w każdym momencie, zarówno podczas biegu terminu na złożenie odwołania lub skargi do sądu administracyjnego, jak i po ich upływie. Następna poprawka wprowadza 7-dniowy termin na udostępnianie zainteresowanym podmiotom dokumentacji sprawy dotyczącej decyzji inwestycyjnej. Przyjęto też zmiany mające na celu przeciwdziałanie możliwym nadużyciom uprawnień w postępowaniach administracyjnych przez organizacje ekologiczne; chodzi o nieefektywny, niekonstruktywny lub nieuzasadniony przesłankami merytorycznymi udział i korzystanie przez organizacje z nadanych praw procesowych w celu innym niż ochrona środowiska.

Nowela wróci teraz do Sejmu.

 

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym – przyjęta bez poprawek

Na wniosek Komisji Infrastruktury Izba jednomyślnie, głosami 93 senatorów, opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji, którą Sejm uchwalił na 26. posiedzeniu, 25 lutego 2021 r., z inicjatywy rządu.

Ustawa, która trafi teraz do podpisu prezydenta, wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki wykryte podczas kontroli drogowej. Informacje mają być wysyłane do tego kraju w UE, gdzie dany pojazd został zarejestrowany.

Wymiana informacji o pojazdach z usterkami będzie się odbywała z wykorzystaniem danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Naruszeń (CEN), czyli systemie informatycznym prowadzonym przez głównego inspektora transportu drogowego. CEN ma zawierać informacje o numerze VIN kontrolowanego pojazdu i wynikach kontroli ujawniającej poważne bądź niebezpieczne usterki, przekazywane przez głównego inspektora transportu drogowego do innych punktów kontaktowych w Unii Europejskiej, właściwych dla kraju rejestracji pojazdu.

Nowe przepisy powinny też zapobiegać nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, wynikającej z różnych poziomów kontroli stosowanych przez państwa członkowskie.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił podczas 26. posiedzenia, 25 lutego 2021 r., na podstawie projektu rządowego, stanowi ostatni, kluczowy element wdrażania prawa unijnego w zakresie branży kolejowej, implementuje przepisy związane z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej.

Nowelizacja zmienia m.in. procedurę homologacji pojazdów kolejowych. Zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego, wydawanego przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu będzie wydawane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Prezes UTK będzie mógł je również wydać, ale tylko jeśli pojazd będzie użytkowany jedynie w Polsce. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej w ramach kompleksowej obsługi, poprzez platformę informatyczną, będzie umożliwiać zdalne składanie wniosków, np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa, i przesyłanie dokumentów.

Prezes UTK będzie odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktura kolejowa). Zamiast dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w częściach A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa, nowela wprowadza jednolity certyfikat bezpieczeństwa, wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub prezesa UTK (dla działalności w Polsce).

W ustawie zmieniono ponadto wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy i – na swój koszt – wsparcia psychologicznego rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom.

Na wniosek Komisji Infrastruktury senatorowie wprowadzili 4 poprawki do ustawy, głównie o charakterze legislacyjnym. Nowelę w takim kształcie jednomyślnie poparło 94 senatorów.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – przyjęta z poprawkami

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu podczas 26. posiedzenia Sejmu, 25 lutego 2021 r., określa zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego (elektryczne deskorolki i elektryczne urządzenia samopoziomujące) i urządzeniami wspomagającymi ruch (wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi). Zgodnie z nowymi przepisami hulajnogą elektryczną będzie można poruszać się przede wszystkim na ścieżkach rowerowych z prędkością nie większą niż 20 km/h. W wypadku ich braku będzie można korzystać z jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością maksymalnie 30 km/h, ale też z prędkością nie większą niż 20 km/h. Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się na chodniku lub drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Osoby w wieku 10–18 lat, korzystające z e-hulajnóg, będą musiały mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Komisja Infrastruktury wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek, jej mniejszość zaś ze zmianami. Poprawki zgłosili też senatorowie Jacek Bury, Artur Dunin i Gabriela Morawska-Stanecka. Izba jednomyślnie, 97 głosami, przyjęła nowelę z 7 poprawkami. Senatorowie zdecydowali, że hulajnogą elektryczną będzie można się poruszać po drodze, na której obowiązuje prędkość nie większa niż 50 km/h, ale tylko wtedy, gdy wzdłuż tej drogi nie ma chodnika lub drogi dla rowerów, a także pod warunkiem jazdy, jak najbliżej krawędzi drogi. Ponadto kierujący hulajnogami elektrycznymi, innymi pojazdami i urządzeniami wspomagającymi ruch będą mogli poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków ruchu, gdy ustawa dopuszcza ich jazdę po chodnikach i drogach dla pieszych. Przyjęte poprawki zmieniają też zasady postępowania z nieprawidłowo zaparkowanymi hulajnogami elektrycznymi. Obowiązek ich usuwania i pobierania opłat za parkowanie został zastąpiony obowiązkiem przestawiania lub traktowania jak rzeczy znalezione. Senackie poprawki umożliwiają ponadto zarządcy dróg planowanie i wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów, co oznacza, że nie będą one finansowane przez samorządy.

Do senackich poprawek ustosunkują się teraz posłowie.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 26. posiedzeniu, 25 lutego 2021 r., na podstawie projektu rządowego, wydłuża czas przeprowadzania narodowego spisu powszechnego o 3 miesiące, tak aby trwał 6 miesięcy: od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Ustawa ujednolica ponadto stawkę wynagrodzenia (iloczyn stawki w wysokości 6 zł brutto) rachmistrzów spisowych bez względu na metodę przeprowadzania przez nich wywiadu z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym.

Tegoroczny spis ma być przeprowadzony metodą samospisu internetowego, czyli poprzez udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS. Dane od osób, które nie będą w stanie udzielić odpowiedzi za pośrednictwem aplikacji, będą zbierane metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

Na wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz senatora Andrzeja Pająka Izba uchwaliła 4 poprawki do noweli. Senatorowie utrzymali dotychczasową zasadę przyznawania dodatków i nagród dla rachmistrzów spisowych. Wskazali okres (od 1 maja 2021 r. do dnia zakończenia spisu), którego ma dotyczyć nowy harmonogram rozpowszechniania audycji popularyzujących spis powszechny. Zapewnili ciągłość rozpowszechniania przez nadawców publicznych, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny między zasadniczym terminem wejścia w życie nowelizacji a 1 maja 2021 r. Postanowili także, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Do senackich poprawek ustosunkuje się teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z wnioskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, przyjęła nowelę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm podczas 26. posiedzenia, 25 lutego 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Stanowisko takie poparło 96 senatorów, 1 był przeciw.

Ustawa, którą teraz może podpisać prezydent, określa zasady pozyskiwania i przetwarzania danych rejestrowych potrzebnych do prowadzenia przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Informacje te mają być wykorzystywane w polityce oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 26. posiedzeniu, 25 lutego 2021 r., na podstawie projektów senackiego i poselskiego przewiduje m.in. zwiększenie progów dochodowych uprawniających do jednorazowej i okresowej pomocy pieniężnej dla działaczy opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych, kombatantów, osób deportowanych do pracy przymusowej, żołnierzy-górników, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych. Pomoc jednorazowa będzie przyznana, jeżeli: dochód osoby samotnej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% (3628 zł) najniższej emerytury (dotychczas 220%), dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% (2752 zł) najniższej emerytury (dotychczas 150%), a w przypadku całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% (4378 zł) najniższej emerytury (dotychczas 300%). Zgodnie z nowelą, pomoc jednorazową będzie można przyznać 2 razy w roku i to w wyższej kwocie - do wysokości 150% (1876 zł) najniższej emerytury. Progi dochodowe przy pomocy okresowej dla osób samotnych zwiększono ze 150 do 220% najniższej emerytury, a w wypadku rodzin - ze 100 do 150%., do wysokości 150% (1876 zł) najniższej emerytury. Nowe przepisy przewidują też dodatkowy, 5-dniowy urlop dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, a także całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Nowela przyznaje ponadto prawo do świadczenia pieniężnego osobom represjonowanym przez władze ZSRR także w innym okresie niż w latach 1936–56.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wnosiła o przyjęcie ustawy z 2 poprawkami. Pierwsza miała charakter legislacyjny, celem drugiej było umożliwienie skorzystania z nowych przepisów także przez te osoby, których kapitał początkowy, wysokość emerytury lub renty zostałyby ustalone pomiędzy terminem wejścia ustawy w życie a 1 czerwca 2021 r. Podczas debaty senator Magdalena Kochan proponowała, aby w przypadku zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, opłatę ponosił Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Izba jednomyślnie, 98 głosami, przyjęła ustawę z tymi 3 poprawkami. Teraz ustosunkują się do nich posłowie.

 

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym – przyjęta z poprawkami

Senat 97 głosami, przy 1 – przeciw, wprowadził 3 poprawki do ustawy, uchwalonej przez Sejm podczas26. posiedzenia, 25 lutego 2021 r., na podstawie projektu prezydenckiego, o co wnosiły Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Izba postanowiła wydłużyć do 6 lat termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r., a także skreślić wszystkie przepisy, które nie dotyczą skargi. Senackie poprawki zostaną teraz rozpatrzone przez Sejm.

Nowela wydłuża o 2 lata termin na wnoszenie przez prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po wejściu w życie konstytucji z 1997 r. Dookreśla ponadto procedurę wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego. Zgodnie z nowymi przepisami, w wypadku braku wymaganego kworum, czyli 2/3 członków zgromadzenia sędziów danej izby SN, na kolejnym posiedzeniu wystarczy co najmniej połowa, a na następnym – 1/3. Jeśli kandydaci na prezesa SN nie zostaną wybrani zgodnie z tymi zasadami, to obowiązki prezesa izby SN tymczasowo będzie pełnił sędzia wskazany przez prezydenta RP. Ustawa zmienia też zasady wyznaczania składów sędziowskich powoływanych do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego. W wypadku wniosków wniesionych m.in. przez rzecznika praw obywatelskich i prokuratora generalnego o składzie i terminie rozpoznania sprawy zadecyduje pierwszy prezes SN. Uregulowano również zasady tworzenia, przetwarzania i archiwizowania lub niszczenia akt sądowych w sprawach rozpoznawanych przez SN. Nowelizacja wydłuża ponadto pierwszą kadencję ławników Sądu Najwyższego z 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. ze względu na jej późniejsze rozpoczęcie.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia, przyjął z 5 poprawkami ustawę, którą Sejm uchwalił na 27. posiedzeniu, 17 marca 2021 r., na podstawie projektu poselskiego. Stanowisko takie poparło 95 senatorów, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Izba zdecydowała, że w ustawie, a nie, jak przyjął Sejm, w rozporządzeniu, wskazane zostaną osoby uprawnione do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego wykluczającego przeciwwskazania do szczepienia przeciw COVID-19. Oprócz lekarzy byliby to lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni. W rozporządzeniu minister zdrowia określiłby jedynie szczególne wymogi, jakie będzie musiał spełniać w tym zakresie fizjoterapeuta lub diagnosta laboratoryjny. Pozostałe zmiany miały charakter legislacyjny. Do senackich poprawek ustosunkują się teraz posłowie.

Ustawa przewiduje, że na szczepienie przeciw COVID-19 obok lekarzy kwalifikować będą mogli także przedstawiciele innych zawodów medycznych. Grupa ta zostanie określona w rozporządzeniu ministra zdrowia. Nowelizacja przedłuża także okres obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali, do końca 2021 r., z przesunięciem terminu kolejnej kwalifikacji na 1 października 2021 r.

 

Projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Izba 50 głosami, przy 45 – przeciw i 1 wstrzymującym się, przyjęła projekt ustawy. Większości nie uzyskał wniosek senatora Jerzego Czerwińskiego o odrzucenie tego projektu (45 głosów za, 50 – przeciw, 1 wstrzymujący się). Do reprezentowania Senatu w pracach nad tą inicjatywą w Sejmie został upoważniony senator Kazimierz Ujazdowski.

Projekt ustawy, który przygotowała grupa senatorów, określazadania i zasady działania Agencji Spójności i Rozwoju. Jej celem ma być programowanie i zarządzanie niektórymi funduszami Unii Europejskiej, m.in. Instrumentem na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zadania agencji to m.in. wybór projektów do dofinansowania, zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu, zlecanie płatności, prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów, ewaluacja programu operacyjnego, monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego. W skład agencji weszliby przedstawiciele prezydenta RP, parlamentu, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz osoby wybrane przez strony pracowników i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy, doświadczenia z ostatnich lat wskazują, że dotychczasowy model instytucjonalny, oparty na dominacji administracji rządowej w realizacji programów unijnych, sprawdza się w ograniczonym stopniu. Utworzenie politycznie bezstronnej i profesjonalnej agencji pozwoli na zwiększenie efektywności zarządzania funduszami unijnymi

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

W wyniku głosowania Izba przyjęła projekt ustawy (51 głosów za, 1 – przeciw, 44 wstrzymujące się) i upoważniła senatora Bogdana Zdrojewskiego do reprezentowania Izby podczas dalszych prac nad nim.

Projekt ustawy, zainicjowany przez grupę senatorów, umożliwia nieodpłatne przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele związane z założeniem terenów zieleni pod warunkiem, że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Chodzi m.in. o parki miejskie czy krajobrazowe.

W opinii Izby nieodpłatne uzyskanie gruntów przez samorząd umożliwi przeznaczenie zaoszczędzonych środków na zorganizowanie samego terenu zieleni i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę. Takie rozwiązanie pozwoli też zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Izba 50 głosami, przy 46 – przeciw, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy i upoważniła senatora Stanisława Gawłowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Projekt ustawy zakłada, że na finansowanie ochrony powietrza z budżetu państwa powinny być przeznaczane corocznie środki w wysokości nie niższej niż 0,5% PKB z poprzedniego roku. Przewiduje m.in. utworzenie funduszu ochrony powietrza, którego dysponentem byłby minister właściwy ds. klimatu, a także wprowadzenie ulg podatkowych i proekologicznego dodatku wyrównawczego dla osób, które zdecydują się na zastosowanie w budynku mieszkalnym niskoemisyjnego źródła ogrzewania. Z ulgi podatkowej można byłoby korzystać przez 5 lat, odliczeniu podlegałyby wydatki poniesione na pokrycie wyższych kosztów ogrzewania, wynikających z użytkowania niskoemisyjnego źródła ogrzewania. Z kolei osoby o niskich dochodach, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy, otrzymałyby proekologiczny dodatek wyrównawczy.

Projekt zawiera ponadto upoważnienie dla ministra właściwego ds. klimatu do określenia w rozporządzeniu maksymalnych poziomów informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10, przy czym poziom informowania nie może być wyższy niż dwukrotność poziomu dopuszczalnego, a poziom alarmowy nie jest wyższy niż trzykrotny.

Z projektem zmian wystąpiły komisje: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Zdrowia.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Projekt ustawy poparło 50 senatorów, 45 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. W pracach sejmowych nad nim Senat będzie reprezentował senator Marek Borowski.

Projekt ustawy, przygotowany z inicjatywy grupy senatorów, przewiduje objęcie ustawą o pracowniczych planach kapitałowych także pracowników biur poselskich, senatorskich oraz biur klubów i kół. Zgodnie z proponowanymi przepisami, zatrudniający takie osoby, czyli przewodniczący klubów lub kół parlamentarnych, posłowie i senatorowie, mogliby zawrzeć umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w terminie 45. dnia miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, a umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi − nie później niż 10 dni roboczych przed upływem tego terminu.

 

Uchwała w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

Senat jednomyślnie, 78 głosami, podjął uchwałę, której projekt przygotowała grupa senatorów. Izba przypomina w niej, że 40 lat temu w Bydgoszczy, podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej, 19 marca 1981 r., doszło do napaści milicji na zaproszonych przedstawicieli bydgoskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Wśród nich znajdowali się także przedstawiciele, nieuznawanego przez władze komunistyczne, Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Po brutalnej akcji Milicji Obywatelskiej, zwłaszcza dotkliwym pobiciu Michała Bartoszcze, Mariusza Łabentowicza i Jana Rulewskiego, wydarzenia bydgoskie szybko nabrały wymiaru ogólnopolskiego, a wobec pobitych podjęto akcję dyskredytującą. Społeczeństwo polskie, wielokrotnie doświadczane w minionych latach kryzysami żywnościowymi, z całą mocą stanęło w obronie działaczy związkowych pobitych przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Dało temu wyraz w strajku ostrzegawczym, największym w powojennej historii Polski.

Jak podkreślają senatorowie w uchwale, celem ówczesnych protestów było zwrócenie uwagi władz komunistycznych na problem wyżywienia narodu. W tamtym czasie wprowadzono kartki żywnościowe na mięso, co było ostatecznym dowodem bankructwa polityki gospodarczej, w tym rolnej, rządów PRL. Polityka ta, posługująca się różnymi metodami kolektywizacji rolnictwa, spowodowała, że rolnicza Polska była wielkim importerem żywności. Rolnicy w Polsce, przy wsparciu NSZZ „Solidarność” i Kościoła katolickiego, powiedzieli: „dość” tej degradacji i w całym kraju domagali się gwarancji autentycznej własności gospodarstwa rodzinnego oraz zachowania tradycji i kultury wsi polskiej.

„Czterdzieści lat po pamiętnych wydarzeniach bydgoskiego marca Senat Rzeczypospolitej Polskiej, uznając ówczesną postawę powszechnego, bezprecedensowego oporu przeciwko komunistycznej władzy, składa hołd i wyraża wdzięczność wszystkim jego uczestnikom” – czytamy w uchwale.

 

Uchwała w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

Z inicjatywy grupy senatorów Izba, 94 głosami, przy 1 wstrzymującym się, podjęła uchwałę, przygotowaną przez grupę senatorów.

Senatorowie przypominają w niej, że konstytucja, uchwalona 17 marca 1921 r., która do historii przeszła jako konstytucja marcowa, w preambule nawiązywała do spuścizny Konstytucji 3 maja. Bazowała na dorobku europejskiej myśli i praktyki konstytucyjnej, z którego zaczerpnięto wiele nowatorskich rozwiązań. Była nowoczesną, jedną z najbardziej demokratycznych wówczas ustaw zasadniczych na świecie. Uchwalona została w wyniku wypracowanego kompromisu pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi. Broniła interesów obywateli, gwarantując wszystkim ochronę życia, wolności i majątku bez względu na pochodzenie, rasę, narodowość, język czy wyznanie.

Jak napisali senatorowie, konstytucja marcowa była aktem wyjątkowym również dlatego, że wyznaczała moment wskrzeszenia państwa po ponad 100-letniej niewoli, moment odbudowy i tworzenia na nowo Rzeczypospolitej Polskiej i jej nowoczesnego społeczeństwa. Z tych właśnie względów odgrywa szczególną rolę w polskiej tradycji i rozwoju polskiego konstytucjonalizmu. „Senat RP wyraża najwyższe uznanie twórcom i obrońcom konstytucji marcowej w 100. rocznicę jej uchwalenia” – czytamy w uchwale.

 

Uchwała w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

Senat – jednomyślnie, 95 głosami – podjął uchwałę, przygotowaną z inicjatywy członków Prezydium Senatu.

Senatorowie wyrażają w niej uznanie i głęboką wdzięczność za fundamentalny akt polityczny, jakim było zainaugurowanie współpracy Grupy Wyszehradzkiej 15 lutego 1991 r. Przypominają, że 30 lat temu prezydenci Polski i Czechosłowacji − Lech Wałęsa i Václav Havel oraz premier Węgier József Antall odbyli historyczne spotkanie w Wyszehradzie. Dało ono początek regionalnej współpracy państw Europy Środkowej na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju oraz integracji europejskiej i euroatlantyckiej.

Jak napisali senatorowie, wspólne wysiłki zaowocowały przystąpieniem do Paktu Północnoatlantyckiego Polski, Czech i Węgier w 1999 r., a Słowacji – w 2004 r. W 2004 r. sukcesem zakończyły się również starania naszych państw o akcesję do Unii Europejskiej. Potwierdziło to efektywność podejmowanych wspólnie działań i przekonanie, że państwa Grupy Wyszehradzkiej powinny działać w ramach UE i NATO jako wspólnota regionalna bliskich sobie sąsiadów i przyjaciół. Senatorowie zwracają uwagę, że wkrótce udało się dowieść, iż nasze członkostwo w tych strukturach wiąże się z ich aktywnym współkształtowaniem. Udział w dyskusji nad problemami bezpieczeństwa doprowadził do utworzenia wschodniej flanki NATO. Aktywność na forum UE, m.in. w kwestiach jej przyszłości, rozszerzenia, polityki sąsiedztwa, polityki migracyjnej, kształtu polityki spójności w ramach wieloletnich ram finansowych, pozwoliła chronić interesy Europy Środkowej.

Jak czytamy w uchwale, szczególne znaczenie dla pogłębiania współpracy regionalnej ma wymiar parlamentarny Grupy Wyszehradzkiej, w tym współpraca w ramach komisji branżowych i parlamentarnego zespołu szybkiego reagowania w sprawach kontrolowania zasady pomocniczości. Niepodważalny status osiągnęły spotkania przewodniczących parlamentów jej państw członkowskich, w których nierzadko uczestniczą partnerzy z innych państw UE.

„Z perspektywy trzech dekad doceniamy siłę naszej wspólnoty, dzięki której zyskaliśmy ochronę regionalnych interesów i międzynarodowe uznanie. Nasza współpraca stanowi połączenie wysiłków historycznie i mentalnie bliskich narodów, w przeszłości podobnie ciężko doświadczonych i mających zbliżone wizje i programy własnego rozwoju. W 30. rocznicę inauguracji współpracy wyszehradzkiej wyrażamy najwyższy szacunek dla dokonań naszych państw, społeczeństw i parlamentów oraz deklarujemy kontynuację działań na rzecz integracji i rozwoju naszej wspólnoty” – napisali senatorowie w uchwale.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

26. posiedzenie Senatu

Na 26. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 15 ustaw, 2 odrzuciła, do 5 wprowadziła poprawki.

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.

24. posiedzenie Senatu

Na 24. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 19 ustaw, 2 odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki.