Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu

03.12.2020

25‒27 listopada i 2‒3 grudnia 2020 r. odbyło się 18. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 19 ustaw, 1 odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o skierowaniu do Sejmu 4 projektów ustaw i podjęła 8 uchwał, w tym 7 okolicznościowych. Dokonała również zmiany Regulaminu Senatu. Odbyła się też dyskusja na temat działań policji wobec uczestników protestów po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego 22 października 2020 r.

Przed przystąpieniem do obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 6 listopada 2020 r. senatora VI‒VIII kadencji Andrzeja Owczarka i zmarłego 10 listopada 2020 r. senatora III kadencji Jerzego Derkacza.

Uchwała wzywająca Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej

Izba, 49 głosami za, przy 48 – przeciw, podjęła uchwałę, której projekt zostałwniesiony przez grupę senatorów. Wcześniej odrzucono wnioseksenatorów Marka Pęka i Aleksandra Szweda o jej odrzucenie (48 głosów za, 50 – przeciw). 

W uchwale Senat wzywa rząd do poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby wetowania budżetu Unii Europejskiej, godzi to bowiem w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski. Grozi opóźnieniem, ograniczeniem lub nawet wstrzymaniem wypłaty setek miliardów złotych ze środków europejskich dla Polski, w tym z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na środki te czekają pracownicy i przedsiębiorcy, samorządy, rolnicy, a także system ochrony zdrowia w Polsce i całej Europie. „Rząd PiS grozi obywatelom Polski i Unii Europejskiej zabraniem tych funduszy tylko dlatego, by nadal łamać zasady praworządności, kontynuować atak na niezależne sądy, czyli w istocie po to, by zapewnić bezkarność funkcjonariuszom formacji rządzącej” ‒ napisano w uchwale. Senat podkreśla w niej, że poświęcanie kluczowych interesów państwa dla ochrony interesów partii rządzącej jest sprzeczne z polską racją stanu. Przypomina, że podjęta przez naród decyzja o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która jest nie tylko wspólnotą gospodarczą, ale przede wszystkim wspólnotą wartości, jest aktualna i ostateczna.

W uchwale Izba zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by zwyciężył interes Polski, w której praworządność, fundamenty demokracji, równość obywateli wobec prawa nie są kwestionowane. „W naszym najgłębszym interesie jest Polska suwerenna, praworządna,w centrum zjednoczonej Europy. Tylko taka Polska będzie dla przyszłych pokoleń bezpieczna i dostatnia. Tylko takiej Polski chcą Polacy” ‒ czytamy w uchwale.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił na 20. posiedzeniu, 28 października 2020 r., z przedłożenia rządu, pozwoli na finansowanie inwestycji podmiotom należącym do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a szczególnie tym, które do tej pory miały problemy z pozyskiwaniem takiego finansowania. Umożliwi to przystąpienie do systemu tzw. zryczałtowanego płacenia podatku CIT, wzorowanego na rozwiązaniu estońskim, tzw. estońskim CIT. System ten polega na przesunięciu czasu poboru podatku na okres wypłaty zysków. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy też woli rozliczać się na starych zasadach.

Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów wyniesie 100 mln zł, niemający udziałów w innych podmiotach, zatrudniający co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, z przychodami pasywnymi nieprzewyższającymi przychodów z działalności operacyjnej i przeznaczający zysk na reinwestycje. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Z opodatkowania na nowych zasadach będą mogły skorzystać spółki prawa handlowego, kapitałowe akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, których udziałowcami są tylko osoby fizyczne. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać „estoński CIT” na 4 lata, a przedłużać go na kolejne 4-letnie okresy, pod warunkiem że w ostatnim, czwartym roku korzystania z niego wciąż spełnia kryteria. Aby utrzymać się w tym systemie, będzie też musiał osiągać wzrost inwestycji o 15% w ciągu 2 lat. Ustawa nie przewiduje „estońskiego CIT” dla spółdzielni i spółek komandytowych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o wprowadzenie 39 poprawek do ustawy, jej mniejszość zaproponowała 1 zmianę. W wyniku głosowania Senat wprowadził 39 poprawek do nowelizacji. Za ustawą w takim kształcie jednomyślnie głosowało 99 senatorów. Zdecydowano, że spółki komandytowo-akcyjne będą uprawnione do opodatkowania tzw. estońskim CIT i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym tych spółek fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Uprawnienia do objęcia tym podatkiem przyznano również spółdzielniom, które będą mogły zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów również odpisy na wyodrębniony w ich funduszu zasobowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Wprowadzając te zmiany, Senat uznał, że jeżeli ustawodawca przyznaje określonym podatnikom prawo do skorzystania z preferencyjnych form opodatkowania, musi to czynić z poszanowaniem zasady równości podatkowej, unormowanie przewidujące odmienne traktowanie podobnych podmiotów musi być odpowiednio uzasadnione. Izba wprowadziła ponadto poprawki o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i korygującym błędne odesłania.

Do senackich zmian ustosunkuje się teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 20. posiedzeniu, 28 października 2020 r., na podstawie projektu rządowego, ma poprawić kondycję sektora małych i średnich firm, wynikającą z sytuacji spowodowanej przez pandemię. Powinna uszczelnić system podatku dochodowego od osób prawnych, by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Ma również na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego i rozszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z tej formy skorzystać.

Nowelizacja przewiduje nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego, rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji, a także podwyższenie z 1,2 do 2 mln euro limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej, 9-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Nowela wprowadza też limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Wprowadza również do systemu prawa podatkowego definicję spółki nieruchomościowej i ustanawia przepisy dotyczące takich spółek.

Jak mówił sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Leszek Czarnobaj, zgodnie z informacją rządu regulacje te spowodują pozostawienie w gestii podatników 7 mld zł. „Ma się tak stać głównie poprzez obniżenie CIT z 19% do 9% przy limicie podwyższonym z 1,2 mln do 2 mln euro, podniesienie limitu ryczałtu z 250 tys. do 2 mln euro, poszerzenie listy branż, które będą mogły rozliczać się w sposób ryczałtowy, obniżenie stawek podatkowych od przychodów ewidencjonowanych dla osób z tzw. wolnych zawodów – tutaj są dwie grupy, obniża się stawki z 20% na 17% i z 17% na 15%. Jednocześnie dzięki uszczelnieniu tych 2 elementów (...) do budżetu ma trafić o 2 mld zł więcej, pochodzących głównie z uszczelnienia spółek komandytowych oraz likwidacji ulgi abolicyjnej”.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych postulowała wprowadzenie 27 poprawek do ustawy, jej mniejszość ‒ 3. Zmiany zaproponowali także podczas dyskusji senatorowie Rafał Ambrozik i Krzysztof Mróz. W wyniku głosowań Senat wprowadził 30 poprawek do nowelizacji. Skreślił przepisy opodatkowujące podatkiem CIT spółki komandytowe i niektóre spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Wykreślił też przepisy ograniczające uprawnienia podatnika uzyskującego dochody za granicą do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. Przyznał preferencje podatkowe darowiznom przeznaczonym na przeciwdziałanie COVD-19, przekazanym Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, nie zaś Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Izba zwiększyła ponadto liczbę podmiotów objętych 9-procentowym podatkiem CIT, podnosząc z 2 do 5 mln euro kwotę przychodów w danym roku podatkowym, uprawniających do skorzystania z niższej stawki CIT. Aby wyrównać uszczerbek finansowy w związku z wejściem w życie nowelizacji, senatorowie zwiększyli udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT. Przyjęli także kilkanaście poprawek o charakterze legislacyjnym i porządkującym. Za przyjęciem noweli z tymi zmianami głosowało 98 senatorów, 1 był przeciw.

Nowelizacja wraz z senackimi poprawkami ponownie trafi do Sejmu.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 ‒ odrzucona

Senatorowie zdecydowali o odrzuceniu nowelizacji (51 głosów za, 47 – przeciw), uchwalonej przez Sejm na 20. posiedzeniu, 28 października 2020 r., z inicjatywy poselskiej. Jak oceniła senator Beata Małecka-Libera, sprawozdawczyni Komisji Zdrowia, która przedstawiła wniosek o odrzucenie noweli, ustawa łamie konstytucję. „(...) kuriozalna sytuacja, jaka się zdarzyła, jest taka, że ten oto projekt, który dzisiaj omawiamy, odnosi się do poprzedniej ustawy, mimo że jej de facto nie ma w porządku prawnym i nie jest realizowana. To jest naprawdę sytuacja kuriozalna, żeby łamać prawo dokładnie w momencie, kiedy ono powstaje, i nie realizować go, mimo że prezes Rady Ministrów jest zobowiązany, zgodnie z art. 46 konstytucji, wykonywać uchwały oraz ustawy, które są przyjmowane zgodnie z prawem przez parlament. (...) My, senatorowie, od początku mówiliśmy, że będziemy stać na straży przepisów prawa, a przede wszystkim konstytucji. Tak że choćby z tego pierwszego powodu ten projekt absolutnie nie powinien znaleźć uznania w Wysokiej Izbie. Po drugie – to jest równie ważna kwestia – odbieramy prawo do zwiększonego wynagrodzenia pracownikom medycznym, którzy od początku epidemii stają w pierwszym szeregu, od samego początku. Oni niezależnie od pierwotnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa zawsze byli na pierwszej linii w walce z koronawirusem i ten dodatek w wysokości 100% im się należy” ‒ podkreśliła. Senator Ryszard Bober w trakcie dyskusji zaproponował 2 poprawki do ustawy.

Nowelizacja określa zasady przyznawania wyższego wynagrodzenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono wykonywanie świadczeń w związku z epidemią COVID-19. Zmiana polega na cofnięciu wcześniejszej decyzji Sejmu, który poparł poprawkę Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, przewidującą, że dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia ma przysługiwać wszystkim, a nie tylko tym skierowanym do pracy, pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia

Stanowisko Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o zawodzie farmaceuty

Ustawa, którą Sejm uchwalił na 20. posiedzeniu, 28 października 2020 r., na podstawie projektu rządowego, wypełnia postulaty zawarte w dokumencie rządowym „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Określa zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, będącego samodzielnym zawodem medycznym, a także szkoleń i doskonalenia zawodowego. Ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w razie drobnych dolegliwości zdrowotnych.

W wyniku głosowań Senat wprowadził do ustawy 14 poprawek, o które wniosła Komisja Zdrowia. Podczas dyskusji poprawkę zaproponował senator Wojciech Konieczny. Ustawę ze zmianami poparło 95 senatorów, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przyjęto poprawkę uniemożliwiającą odmowę wydania przez farmaceutę produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji i wyrobu medycznego stosowanego w celu regulacji poczęć. Zakres opieki farmaceutycznej, czyli świadczeń zdrowotnych udzielanych przez farmaceutę, rozszerzono o przeprowadzanie szczepień ochronnych. Wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenia aptekarzy od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych. Pozostałe senackie poprawki miały charakter legislacyjny i redakcyjny.

Do zmian wprowadzonych przez Senat odniesie się teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Jednomyślnie, głosami 97 senatorów, Izba poparła ustawę z 7 poprawkami o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i redakcyjnym, które zaproponowała Komisja Zdrowia. Teraz ustosunkuje się do nich Sejm.

Nowelizacja, uchwalona podczas20. posiedzenia Sejmu, 28 października 2020 r., z przedłożenia rządu, ma na celu zapewnienie optymalizacji wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na finansowanie usług medycznych i zapobieganie nadpodaży niektórych usług medycznych, a także umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi.

Uzależnia realizację inwestycji w sektorze zdrowia od uzyskania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Inwestycje podzielono na 3 grupy: koszt wynoszący 2 mln zł, koszt 2–50 mln zł i koszt powyżej 50 mln zł. Opinie o celowości inwestycji o wartości powyżej 50 mln zł będzie wydawał minister zdrowia. Mająca powstać przy nim Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych również zajmowałaby się ich oceną. Wsparcie otrzymywałyby przedsięwzięcia odpowiadające obecnym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, tzw. tarcza 6.0, którą Sejm uchwalił na 21. posiedzeniu, 19 listopada 2020 r., z inicjatywy poselskiej, przewiduje wsparcie dla 32 branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. Przewiduje m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 r. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) jako dominującego, prowadzenie działalności 30 września 2020 r., zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% od tego z listopada 2019 r. „Tarcza 6.0” zakłada też dopłatę w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, a także dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości blisko 2,1 tys. zł i dotacje do 5 tys. zł ‒ będą się mogli o to starać mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność 30 września 2020 r., odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 r. spadek obrotów co najmniej o 40% w porównaniu przychodem z października lub listopada 2019 r.

Nowelizacja przewiduje też zmiany w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zadań wykonanych z jego środków. Pomoc, która wyniesie 4 mld zł, będzie przyznana za listopad 2020 r., ale rząd w drodze rozporządzenia będzie mógł przedłużyć jej udzielanie na kolejne miesiące. Nastąpi również zawieszenie opłat targowych w całym 2021 r., gminy zaś otrzymają rekompensaty.

W wyniku głosowań Senat wprowadził do ustawy 451 spośród 490 poprawek, zaproponowanych przez komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (47), a także w trakcie dyskusji przez senatorów: Rafała Ambrozika, Halinę Biedę, Ryszarda Bobera, Barbarę Borys-Damięcką, Wojciecha Koniecznego, Roberta Dowhana, Zygmunta Frankiewicza, Kazimierza Kleinę, Marię Koc, Magdalenę Kochan, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Jana Filipa Libickiego, Gabrielę Morawską-Stanecką, Krzysztofa Mroza, Janusza Pęcherza, Adama Szejnfelda, Joannę Sekułę, Wadima Tyszkiewicza i Jerzego Wcisłę. Senackie poprawki rozszerzają katalog przedsiębiorców prowadzących działalność przypisaną do kodów PKD o kilkadziesiąt pozycji. Dzięki nim przewidziana pomoc obejmie m.in. piekarnie i cukiernie, drukarnie, niewyspecjalizowane sklepy z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, sklepy meblowe i oświetleniowe, sprzedające artykuły AGD i RTV, prowadzące sprzedaż detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.  Na pomoc będą mogli liczyć także właściciele księgarni, sklepów odzieżowych i obuwniczych, drogerii i sklepów z odzieżą używaną, outletów, sklepów medycznych i ze sprzętem ortopedycznym. Senatorowie zdecydowali też, aby pomoc skierować do właścicieli firm transportowych, taksówkarzy, hotelarzy, przedsiębiorców działających w branży ślubnej, firm cateringowych i dietetyków. Będzie mogła na nią liczyć również branża turystyczna, m.in. prowadzący hotele, informację turystyczną, agenci turystyczni, piloci wycieczek, pośrednicy  i przewodnicy turystyczni. Senat przyznał także wsparcie szeroko rozumianej branży kulturalnej, m.in. podmiotom prowadzącym artystyczną i literacką działalność twórczą, wydawnictwom, muzeom, firmom zajmującym się nagraniami muzycznymi. Dzięki Senatowi pomoc trafi też do podmiotów zajmujących się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, prowadzących działalność klubów sportowych, do pralni, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Izba uznała, że pomocą należy również objąć: chów i hodowlę zwierząt, wynajem i dzierżawę maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych i wspomagającą ich wystawianie; działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia, a także innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Senat wprowadził też poprawki rozszerzające katalog rozwiązań i instrumentów prawnych o charakterze pomocowym. Zdecydował, że wsparciem państwa zostaną objęte także firmy, które szczególnie ucierpiały z powodu COVID-19 i rozpoczęły swoją działalność po 30 listopada 2019 r. O przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, jeśli uzyskany przez nich przychód w jednym z 3  miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dzięki senackiej zmianie organy administracji publicznej w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 będą mogły wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni. Senat wprowadził ponadto poprawki dotyczące m.in.: uproszczenia procedury rozpatrywania wniosków w zakresie umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności podmiotów korzystających ze wsparcia; umożliwienia radom gmin wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 r. i za wybrane miesiące I półrocza 2021 r. dla przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się z powodu COVID-19, przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.; umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego podjęcia uchwały budżetowej do 31 marca, a nie 31 stycznia 2021 r. i ich funkcjonowania do tego czasu na podstawie prowizorium budżetowego; doprecyzowania źródła i sposobu finansowania jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego; przyznania prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, działalności artystycznej, działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług architektonicznych i na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej; stworzenia podstawy prawnej do określenia w drodze rozporządzenia wielokrotności świadczenia postojowego, jakie może zostać przyznane osobom, które już otrzymały takie świadczenie z uwzględnieniem okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; zapewnienia, aby zwolnienie z opłaty targowej dotyczyło wyłącznie opłaty pobieranej w miejscach wyznaczonych do handlu przez radę gminy; zapewnienia radom gmin możliwości zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych albo przedłużenia terminu na jej wniesienie w 2021 r.; umożliwienia prowadzenia sprzedaży w internecie napojów o zawartości alkoholu do 18% przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców mających zezwolenie; doprecyzowania zasad przetwarzania przez Polski Fundusz Rozwoju danych dotyczących przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie; wydłużenia do 31 marca 2021 r. terminu wykorzystania pomocy finansowej przez jednostki prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca; przesunięcia o 6 miesięcy terminu wejścia w życie nowego prawa zamówień publicznych; doprecyzowania zasad udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcia podmiotom uprawnionym do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; zapewnienia urzędom pracy, realizującym dotacje i dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, czasu na przygotowanie się do wykonywania zadań nakładanych na nie w tym zakresie. Za przyjęciem ustawy z tymi poprawkami głosowało jednomyślnie 97 senatorów.

Zmiany, które uchwalili senatorowie, rozpatrzy teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Celem nowelizacji, uchwalonej przez Sejm podczas20. posiedzenia, 28 października 2020 r., na podstawie projektu rządowego, wchodzącej w skład pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19, jest wsparcie komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego oraz gospodarstw domowych w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych. Ustawa stanowi tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, który zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach, wakacje czynszowe w TBS ‒ nawet 20% niższy czynsz po spłacie kredytu przez TBS. Ma stworzyć warunki do usprawnienia i szybszego powstawania społecznego zasobu mieszkaniowego. Mają być budowane lokale na wynajem o standardzie nieodbiegającym od tych dostępnych na rynku. Zostaną przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania, stosunkowo niski czynsz będzie ograniczony zapisami ustawowymi. Ustawa ma także uelastycznić dotychczas obowiązujące narzędzia wsparcia, tak aby korzystające z nich gminy miały komfort i widziały w tym szansę rozwoju lokalnych społeczności.

Nowelizacja przewiduje wyższe (do 35% kosztów inwestycji zamiast 20%) granty z Funduszu Dopłat do Oprocentowania w Banku Gospodarstwa Krajowego dla gmin na budowę mieszkań społecznych, zasadę finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania, większe (do 80% kosztów nowych inwestycji) wsparcie dla gmin na budowę mieszkań komunalnych. Zakłada większe wsparcie (do 50%) na modernizację zasobów komunalnych z Funduszu Dopłat na przedsięwzięcia, które polegają na remoncie mieszkań komunalnych, a także premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat. Przewiduje też finansowanie powierzchni wspólnych dla seniorów, np. pomieszczeń rekreacyjnych czy ambulatoryjnych. Wprowadzane rozwiązania mają też umożliwić dojście do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę.

Nowela zakłada również powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 mld zł z przeznaczeniem na wsparcie w budowie mieszkań gmin, które ucierpiały w wyniku COVID-19, a także ułatwienia dla osób mających książeczki mieszkaniowe. Przewiduje ponadto pomoc dla najemców, dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19, m.in. rozszerza możliwość dopłat do czynszów na gospodarstwa domowe, które nie mają zdolności czynszowej. Przewiduje też cyfryzację procesu budowlanego.

W wyniku głosowań Izba uchwaliła 45 poprawek do nowelizacji, postulowanych przez komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury. Senatorowie m.in. rozszerzyli finansowe wsparcie na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem lokali mieszkalnych w wyniku remontu lub przebudowy. Podnieśli do 80% dofinansowanie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania na pokrycie części kosztów, jakie ponoszą gminy lub związki międzygminne przy tworzeniu lokali na wynajem, budowanych np. przez TBS. Obniżyli natomiast z 25 do 20 lat wiek remontowanych budynków, które będą się kwalifikować do otrzymania premii remontowej.Skrócili też okres, jaki powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu wydatków na utrzymanie lokalu w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Pozostałe zmiany miały charakter legislacyjny, doprecyzowujący, redakcyjny i porządkujący odesłania.Ustawę wraz z poprawkami jednomyślnie poparło 98 senatorów.

Do zmian wprowadzonych przez Senat ustosunkują się teraz posłowie.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Na wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności z 2 poprawkami o charakterze legislacyjnym Izba jednomyślnie, 97 głosami, przyjęła nowelizację, którą Sejm uchwalił na 20. posiedzeniu, 28 października 2020 r., z inicjatywy poselskiej. Teraz do tych zmian odniesie się Sejm.

Ustawa przewiduje utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, na który udzielający pomocy wpłacaliby pieniądze dla beneficjentów. W razie stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej mogą być realizowane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy. Podmiot odpowiedzialny za udzielenie pomocy w formie pieniężnej będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych beneficjentowi na dedykowanym rachunku bankowym do czasu ponownej oceny środka pomocowego przez KE.

Poprawki Senatu do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa, uchwalona podczas 20. posiedzenia Sejmu, 28 października 2020 r., na podstawie projektu rządowego, ma zapewnić ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt. Wprowadza regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej, a także nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich. Dostosowuje polskie prawo do unijnych rozporządzeń. Do zwierząt gospodarskich, o których w nich mowa, dodaje: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną, których hodowla też będzie regulowana.

Hodowcy będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą otrzymać pomoc w naturze ‒ w prowadzeniu ksiąg hodowlanych (do 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i ocenie wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (do 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

Minister rolnictwa będzie zatwierdzał programy hodowlane i ich zmiany. Kontrolę ma sprawować Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Sprawy związane z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych, kontrolą świadectw zootechnicznych i wpisów do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego znajdą się w gestii naczelników urzędów celno-skarbowych.

W wyniku głosowań Senat poparł stanowisko Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wprowadził 10 poprawek legislacyjnych i porządkujących do ustawy. Za jej przyjęciem z tymi zmianami jednomyślnie głosowało 99 senatorów.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach – przyjęta bez poprawek

Izb poparła (50 głosów za, 48 – przeciw, 1 wstrzymujący się) wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przyjęła ustawę bez poprawek, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm podczas 21. posiedzenia, 19 listopada 2020 r., na podstawie projektów poselskich. W trakcie dyskusji senator Antoni Mężydło zaproponował 2 poprawki.

1 stycznia 2021 r. miał wejść w życie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów zmodyfikowanych do użytku paszowego. Nowelizacja przesuwa na 1 stycznia 2023 r. termin wejścia w życie tych przepisów. Jak mówił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, wprowadzenie zmiany jest konieczne, aby polscy producenci i hodowcy mieli możliwość sprowadzania tego typu produktów i korzystania z paszy z użyciem białka. Obecnie 70% składu pasz stanowi śruta sojowa, a rodzima produkcja nie zapewnia odpowiedniej ilości białka.

Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Nowela, którą Sejm uchwalił podczas 20. posiedzenia, 28 października 2020 r., na podstawie projektu rządowego, dostosowuje przepisy do wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów wyłącznie obywatelstwa polskiego, a termin ogłoszenia wykazu wolnych stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów ‒ do potrzeb kadrowych sądownictwa.

Przewiduje ponadto, że dla roczników aplikacji rozpoczętych po wejściu nowelizacji w życie aplikantowi będzie przysługiwać 21 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk w pierwszym, drugim i trzecim roku odbywania aplikacji sędziowskiej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowała 2 poprawki do ustawy, poparte przez Izbę w wyniku głosowania ‒ doprecyzowującą i mającą zapobiec zróżnicowaniu uprawnień dotyczących dodatkowych dni wolnych dla aplikantów X i XI rocznika Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Za ich wprowadzeniem głosowało 97 senatorów, 1 był przeciw.

Nowelizacja z senackimi poprawkami ponownie trafi do Sejmu.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. przyjęta bez poprawek

Zgodnie z wnioskiem komisji: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Kultury i Środków Przekazu Izba jednomyślnie, głosami 99 senatorów, wyraziła zgodę na ratyfikację konwencji, która ma zapewnić ochronę zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania, np. dzięki całkowitemu wyłączeniu ich ze sprzedaży. Sejm poparł ratyfikację na 20. posiedzeniu, 27 października 2020 r. 

W uzasadnieniu ustawy wyjaśniono, że druga połowa XX wieku przyniosła szereg innowacji technologicznych pozwalających o wiele łatwiej i bezpieczniej eksplorować dna mórz i oceanów. Popularność zyskało m.in. poszukiwanie skarbów znajdujących się najczęściej we wrakach statków. Negatywną tego konsekwencją stały się działania rabunkowe, polegające na plądrowaniu obiektów znajdujących się na dnie. Społeczność międzynarodowa dostrzegła silną potrzebę opracowania i wdrożenia rozwiązań prawnych, które wyeliminowałyby te zagrożenia i przyczyniły się do zbudowania międzynarodowego systemu ochrony dóbr kultury znajdujących się pod wodą. W tym celu powstała konwencja, zobowiązująca państwa ‒ strony do podjęcia konkretnych kroków w celu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. przyjęta bez poprawek

Na wniosek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Izba jednomyślnie, głosami 99 senatorów, wyraziła zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy, regulującej stosunki między państwami członkowskimi UE a Kanadą m.in. w dziedzinach: ochrony praw człowieka, podstawowych wolności, praworządności, pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego czy wzajemnych stosunków gospodarczych. Wcześniej zgody udzielił Sejm na 20. posiedzeniu, 27 października 2020 r. 

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. ‒ przyjęta bez poprawek

Komisje: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły wniosek o wyrażenie zgody naratyfikację przez prezydenta umowy, któraprzyznajepolskim obywatelommieszkającym w Wielkiej Brytanii prawa wyborczew wyborach samorządowych, analogicznedo tych, które mieli do czasuwystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r. Senatorowie przyjęli go jednomyślnie, 99 głosami.

Sejm poparł ratyfikację na 20. posiedzeniu, 27 października 2020 r. 

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. przyjęta bez poprawek

Na wniosek komisji: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senatorowie jednomyślnie, 98 głosami, zgodzili się na ratyfikację poprawek do konwencji, mającychzapewnićciągłośćobowiązywania umowy o pracę marynarza podczas przetrzymywania go na statku lub poza nim w wyniku ataku piractwa lub zbrojnej napaści niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub jej wypowiedzeniu.

Sejm poparł ratyfikację na 20. posiedzeniu, 27 października 2020 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Izba 52 głosami, przy 45 – przeciw i 2 wstrzymujących się, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, przygotowanego z inicjatywy grupy senatorów. Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem upoważniono senatora Zygmunta Frankiewicza.

Projekt ustawy doprecyzowuje przepisy dotyczące zwolnienia gruntów kolejowych od podatku od nieruchomości. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, zwolnione z podatku nie byłyby całe grunty, lecz tylko budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej i wykorzystywane na cele określone w ustawie o transporcie kolejowym. Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, kilkudziesięciohektarowe nieruchomości, wykorzystywane pod działalność gospodarczą, uzyskują zwolnienie od podatku od nieruchomości jako grunty związane z infrastrukturą kolejową, mimo że na ten cel przeznaczone są ich niewielkie części. Powoduje to znaczące uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w wyniku głosowania przyjął projekt ustawy (96 głosów za, 1 – przeciw, 1 wstrzymujący się) i upoważnił senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską do reprezentowania Izby w sejmowych pracach nad nim.

Projekt ustawy realizuje postulaty zawarte w petycjach wniesionych do Senatu (P9-28/19 i P9-28/19_2). Przewiduje możliwość tworzenia powiatowych i wojewódzkich rad seniorów na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujące gminne rady seniorów. Rady seniorów powoływane byłyby z inicjatywy rady powiatu lub sejmiku województwa albo na wniosek zainteresowanych środowisk. W skład rad wchodziliby przedstawiciele osób starszych i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Projekt zakłada ponadto, że rady gminy, powiatu lub sejmik województwa zapewniałyby środki na realizację zadań statutowych rad seniorów.

Projekt ustawy został przygotowany z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Za przyjęciem projektu ustawy i wniesieniem go do Sejmu głosowało 49 senatorów, 48 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Senat upoważnił senator Barbarę Zdrojewską do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad tym projektem.

Celem projektu ustawy, przygotowanego z inicjatywy Komisji Kultury i Środków Przekazu, jest dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. (sygn. akt K 13/16). Projekt przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych i przywrócenie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie powoływania członków rad nadzorczych i zarządów jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Rada miałaby obowiązek ich powołania w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Projekt zakłada ponadto konkursowy tryb powoływania członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji, a także członków rad programowych niebędących reprezentantami ugrupowań parlamentarnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Izba 50 głosami, przy 48 – przeciw, poparła wniosek senatora Jerzego Czerwińskiego o odrzucenie projektu ustawy, który przewidywał m.in. zmniejszenie liczby podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatów do rady pracowników, zniesienie wymogu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie wyborów rady pracowników i zmniejszenie z 50 do 10% frekwencji wymaganej do stwierdzenia ważności wyborów.

Projekt ustawy wniosła grupa senatorów.

Zmiana Regulaminu Senatu

Izba jednomyślnie, 98 głosami, przyjęła zmiany swojego regulaminu, które umożliwiają udział w posiedzeniach komisji senackich w sposób zdalny: posłów, europosłów, przedstawicieli Rady Ministrów, organów administracji rządowej, państwowych i samorządowych organów, instytucji, zakładów i przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych, organizacji społecznych korzystających z dotacji z budżetu państwa, a także zaproszonych przez przewodniczących komisji ekspertów, przedstawicieli środowisk i organizacji zainteresowanych przedmiotem pracy komisji oraz innych osób. Będzie to możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach wynikających z wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Projekt zmian Regulaminu Senatu przedstawiła grupa senatorów.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Izba 77 głosami, przy 3 – przeciw i 2 wstrzymujących się, podjęła uchwałę, przygotowaną z inicjatywy grupy senatorów. Przypomniano w niej, że w 2021 r. przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci prymasa Stefana wyszyńskiego, jednego z największych Polaków XX w., który swym życiem służył Polsce i Kościołowi. Podkreślono, że szczególnie ważne były dla niego prawa człowieka, niezależnie od tego, w jakim okresie historii naszego kraju przychodziło mu ich bronić. Wyjątkowo troskliwie strzegł losów polskiego Kościoła w najczarniejszych latach stalinizmu. „Za swoją niezłomną postawę wobec władz komunistycznych, za sprzeciw wobec niszczenia życia społecznego i kościelnego spędził kilka lat w uwięzieniu” – zaznaczono w uchwale. Senat oddaje hołd prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, wyraża pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania ojczyzny i rodaków.

Uchwała ustanawiająca rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

Za podjęciem uchwały, której projekt wniosła grupa senatorów, opowiedziało się 79 senatorów, 2 wstrzymało się od głosu. Jak napisano w uchwale, ustanowienie roku 2021 Rokiem Cypriana Norwida ma umożliwić jego godne upamiętnienie i przybliżenie Polakom tego jednego z najwybitniejszych polskich twórców, znakomitego poetę, prozaika, dramatopisarza, głębokiego myśliciela i chrześcijanina, gorącego, choć niepozbawionego krytycyzmu patriotę, którego 200. rocznica urodzin przypada właśnie w 2021 r. Swoją uchwałą Senat składa hołd Cyprianowi Norwidowi, uznając jego myśl, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, za ciągle aktualną.

Uchwała o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia

Senat w podjętej jednomyślnie, 93 głosami, uchwale oddaje hołd pracownikom ochrony zdrowia oraz wyraża szacunek i uznanie dla ich wielkiej pracy. Podkreślono w niej, że od pierwszego dnia, nie zważając na wielkie zagrożenie, wypowiedzieli oni walkę pandemii koronawirusa. „Społeczeństwo, którego życie i zdrowie dziś tak bardzo zależy od wysiłków pracowników ochrony zdrowia, musi o nich pamiętać, zabezpieczając odpowiednio zarówno płace, jak i warunki pracy dla nich wszystkich. Rządzący powinni o nich dbać, zapewniając właściwe finansowanie całej ochrony zdrowia oraz odpowiednie nagradzanie i docenianie” ‒ napisano w uchwale.

Inicjatorką tej uchwały była senator Beata Małecka-Libera.

Uchwała ustanawiająca rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Izba w wyniku głosowania poparła inicjatywę grupy senatorów i zdecydowała o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Powstań Śląskich (91 głosów za, 2 wstrzymujące się). W ten sposób Senat chce oddać hołd powstańcom śląskim za ich patriotyzm i umiłowanie polskości oraz męstwo i hart ducha w walkach, które przyczyniły się do wejścia części Górnego Śląska do odradzającego się państwa polskiego po 6 wiekach podlegania czeskiej i niemieckiej jurysdykcji.

W podjętej uchwale przypomniano, że powstania śląskie (1919‒21) to 3 zrywy ludności polskiej Górnego Śląska, w których życie oddało kilka tysięcy osób. „Dziś uczestnicy walk nie mogą już o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów odszedł na wieczną wartę. Dlatego na nas spoczywa obowiązek pamiętania. Bez względu na ocenę historyczną czy prowadzone spory jesteśmy winni Powstańcom szacunek i cześć, tak jak i innym bohaterom naszej historii” ‒ podkreślono w uchwale.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

W podjętej przez Senat z inicjatywy grupy senatorówuchwale przypomniano, że w 2021 r. przypadają 2 rocznice o niezwykłym znaczeniu dla polskiej tradycji konstytucyjnej ‒ 230-lecie Konstytucji 3 maja i 100-lecie konstytucji marcowej. Jak podkreślono, obie konstytucje wyrastają z republikańskiej tradycji życia publicznego, traktującej państwo jako dobro wspólne, a prawo jako reguły chroniące wolność obywateli przed arbitralnością władzy. Były też wyrazem troski naszych przodków o dobro Rzeczypospolitej, rozwój praw jednostki i stanowiły pozytywny wkład w europejskie dziedzictwo prawne. W uchwale podkreślono, że obie konstytucje inspirowały wysiłek niepodległościowy i wolnościowy Polaków. „W okresie dyktatury komunistycznej niezależne manifestacje w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja były wyrazem siły polskiej tradycji niepodległościowej i marzeń o prawie sprawiedliwym, poręczającym wolność jednostki oraz prawa obywatelskie” ‒ zaznaczono w uchwale. Jak napisano, dziedzictwo obu konstytucji miało istotny wpływ na dążenia opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” oraz towarzyszących ruchów społecznych do odbudowy państwa polskiego jako w pełni obywatelskiego, z wysokim standardem ochrony praw jednostki.

Uchwałę poparło 92 senatorów, 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego

Izba w wyniku głosowania podjęła uchwałę, której inicjatorem był senator Aleksander Pociej (97 głosów za, 1 – przeciw, 1 wstrzymujący się).

Uchwała przypomina życie i dokonania ostatniego króla polskiego z dynastii Piastów. Podkreślono, że monarcha po przeszło 200 latach rozbicia politycznego Polski przeprowadził ważne reformy. Jak napisano w uchwale, bez wątpienia panowanie Kazimierza Wielkiego stało się fundamentem potęgi Królestwa Polskiego w następnych stuleciach. „Pamiętamy znamienne słowa Jana Długosza, który blisko 100 lat po śmierci króla napisał, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Król Kazimierz jest w historii Polski przykładem tego, iż można w świadomości potomnych zostać wielkim niekoniecznie ze względu na zasługi wojenne, ale dzięki zajmowaniu się gospodarką i prawem” – czytamy w uchwale.

Uchwała w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Z inicjatywy senatorów Gabrieli Morawskiej–Staneckiej i Wojciecha Koniecznego Senat 57 głosami, przy 38 – przeciw i 2 wstrzymujących się, podjął uchwałę. Izba, przekonana o szczególnym znaczeniu rewolucji 1905 r. i poprzedzających ją wydarzeń, rozgrywających się na ziemiach polskich objętych zaborem carskiej Rosji, składa w niej hołd bohaterom, bojownikom o odrodzenie państwa polskiego, niepodległość i suwerenność Polaków. W uchwale podkreślono, że rewolucja 1905 r. była zrywem społeczeństwa w obronie wartości narodowych i praw społecznych, zwróciła się przeciwko carskiemu absolutyzmowi. Jak napisano, wydarzenie to wymusiło zmiany ustrojowe w Rosji, a na terenie Królestwa Polskiego przyczyniło się do wzrostu świadomości narodowej społeczeństwa, co w dalszej perspektywie ułatwiło odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.  

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o działaniach policji wobec uczestniczek i uczestników protestów po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego

Izba nie zapoznała się z informacją, ponieważ minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński ze względu na liczne obowiązki i udział w posiedzeniu Sejmu nie mógł uczestniczyć w obradach Senatu. Odbyła się jednak dyskusja na temat działań policji wobec uczestników protestów po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., w której wzięli udział senatorowie i zaproszeni goście, m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, posłanki Anna Maria Żukowska, Monika Wielichowska i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłowie Michał Szczerba, Andrzej Rozenek i Cezary Tomczyk oraz uczestniczka protestów Katarzyna Augustynek:

W ocenie rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara obecnie panuje chaos regulacyjny i informacyjny odnośnie ograniczeń czy zakazu zgromadzeń. Te niejasności, jego zdaniem, przekładają się także na postępowanie policji. „Nawet jeśli uznalibyśmy, że niektóre zgromadzenia odbywają się w sposób niezgodny z przepisami, to działania policji powinny raczej zmierzać do zapewnienia bezpiecznego przebiegu zgromadzeń spontanicznych niż polegać na ich tłumieniu” – przekonywał. Zwrócił uwagę, że na podstawie rozpatrywanych przez jego biuro skarg uczestników różnych demonstracji w ciągu ostatnich kilku miesiącach zauważalna jest intensyfikacja działań policji. Polega ona na nieustannym legitymowaniu osób, które albo uczestniczą w demonstracji, albo tylko się na nią udają, kierowaniu wniosków do sanepidu, zatrzymaniach, nierównym traktowaniu w zależności od tego, czego dotyczy dana demonstracja, podejmowaniu działań w stosunku do nastolatków. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich kolejna zmiana strategii policji nastąpiła 9 listopada 2020 r. Ma ona na celu rozwiązywanie wszelkich demonstracji, a służą temu takie działania, jak na przykład tworzenie tzw. kotłów, pośrednie pozbawianie wolności (wywożenie zatrzymanych osób do odległych komisariatów), nadmierne stosowanie środków przymusu bezpośredniego, zmiana podejścia do grup chronionych (dziennikarze i parlamentarzyści), polityka informacyjna Policji i odpowiedzialnych za nią polityków. „To, co się stało i co wciąż się dzieje na ulicach polskich miast – chciałbym podkreślić, że nie od 22 października, bo działo się to także wcześniej – musi budzić największy niepokój” – mówił Adam Bodnar. Zaznaczył, że obecna debata powinna być wstępem do działań wyjaśniających oraz ewentualnej zmiany przepisów. Przypomniał, że art. 14 ust. 3 ustawy o Policji stanowi, iż policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, z kolei rota ślubowania odwołuje się do obowiązku przestrzegania prawa i wierności konstytucji. Zwrócił się do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która podkreślałby znaczenie tych najbardziej podstawowych norm konstytucyjnych w działalności funkcjonariuszy.

„Co się stało z polską Policją? Co się takiego wydarzyło w Policji, że zaczyna się bać silniejszych, a atakować słabszych? Co takiego się wydarzyło, że 11 listopada policja jest bardziej bierna, a tydzień później – bardziej aktywna? Co takiego się dzieje, że Policja traci wiarygodność, która tak mozolnie była budowana przez ostatnie 30 lat i odróżniała ją od Milicji Obywatelskiej z dawnych, niechlubnych czasów komuny? Co się dzieje wreszcie z polską Policją, że przestaje być narzędziem ochrony obywateli przed przestępcami, a staje się instrumentem w ręku władzy, dla ochrony interesów tej władzy?” – pytał senator Bogdan Klich. Jego zdaniem przez działania niektórych komendantów i funkcjonariuszy Policja traci wiarygodność. Porównał Marsz Niepodległości 11 listopada i demonstrację 18 listopada. Podczas marszu 35 policjantów trafiło do szpitala, 3 w stanie ciężkim, 36 osobom postawiono zarzuty, 100 osób zostało wylegitymowanych. Podczas demonstracji 18 listopada zostało wylegitymowanych 497 osób, 320 wniosków zostało skierowanych do sądu, 297 spraw skierowano do sanepidu. Senator Bogdan Klich wyemitował też filmy pokazujące działania policji w czasie ostatnich protestów.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przyjęta bez poprawek

Nowelizacja została uchwalona przez Sejm na 21. posiedzeniu, 27 listopada 2020 r., na podstawie projektu rządowego. Zakłada, że pracownik przebywający w izolacji w warunkach domowych w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, tak jak pracownik objęty z tego powodu obowiązkową kwarantanną, będzie mógł pracować zdalnie. Decyzję w tej sprawie podejmować będzie pracownik za zgodą pracodawcy. Nowela umożliwia ponadto przeprowadzanie zawieszonych dotychczas badań lekarskich i psychologicznych, szkoleń i sprawdzianów wiedzy maszynistów oraz egzaminów okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych m.in. z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Wydłuża z 90 do 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii terminy ważności szkoleń i okresowych sprawdzianów wiedzy maszynistów oraz przeprowadzenia egzaminów okresowych dla stanowisk związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Zgodnie z nowelą, osoby, wobec których nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowej w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat, będą podlegały obowiązkowi stawienia się do niej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata. Nowelizacja uchyla ponadto przepisy umożliwiające prezesowi Rady Ministrów odwołanie członka Rady Dialogu Społecznego w wypadku utraty zaufania w związku z informacją dotyczącą jego pracy, współpracy lub pełnienia służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej lub sprzeniewierzenia się działaniom RDS, skutkującego brakiem możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników, pracodawców i strony rządowej. Ustawa wprowadza dodatkową niedzielę handlową 6 grudnia 2020 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. W trakcie debaty senator Jan Maria Jackowski zaproponował wykreślenie przepisu wprowadzającego handlową niedzielę 6 grudnia. Z kolei senator Gabriela Morawska-Stanecka złożyła poprawkę, przewidującą dodatek dla pracownika w wysokości 150% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tę niedzielę i dzień wolny od pracy. W wyniku głosowania poparcie uzyskał wniosek komisji o przyjęcie ustawy bez zmian (86 głosów za, 8 – przeciw, 3 wstrzymujące się).

Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, przyjęła nowelę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 21. posiedzeniu, 27 listopada 2020 r., na podstawie pilnego projektu rządowego, co poparło 51 senatorów, 45 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. W trakcie dyskusji 22 poprawki doprecyzowujące, technicznolegislacyjne i redakcyjne zgłosiła senator Maria Koc.

Nowelizacja dostosowuje przepisy do nowego prawa zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Ma też na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych.

Najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczą m.in. obligatoryjnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy i kwestii podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez członków Krajowej Izby Odwoławczej. Nowela znosi ponadto przepisy dotyczące tzw. zamówień bagatelnych, czyli o wartości 50–130 tys. zł. Dzięki temu zamawiający nie będą mieli obowiązku zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o tych zamówieniach.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat 51 głosami, przy 47 – przeciw, zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, przygotowanego z inicjatywy grupy senatorów. Do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Adam Szejnfeld.

Projekt ustawy ma na celu rozszerzenie katalogu narzędzi wsparcia przewidzianych w tzw. ustawie covidowej. Zakłada, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i w okresie do 90. dnia następującego po ich odwołaniu osoby fizyczne i prawne mogłyby występować do właściwego organu lub państwowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wydanie wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek publicznoprawny. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin na wydanie interpretacji mógłby zostać wydłużony do 45 dni. Dla przedsiębiorców objętych całkowitym zakazem prowadzenia działalności projekt przewiduje wsparcie z budżetu państwa na pokrycie kosztów działalności (m.in. opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i najem, wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia) w przeliczeniu na każdy dzień przestoju spowodowanego tym zakazem. Z kolei mikroprzedsiębiorcy mogliby zawieszać swoją działalność na okres do 6 miesięcy, jeżeli ich przychód w ostatnich 2 miesiącach spadł o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym okresie poprzedniego roku. Pracownikom w okresie zawieszenia działalności przez mikroprzedsiębiorcę przysługiwałoby świadczenie postojowe. Projekt nakłada ponadto na uprawnionego do używania powierzchni handlowej w obiekcie o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obowiązek złożenia udostępniającemu bezwarunkowej i wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy najmu lub dzierżawy o okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności handlowej.

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 97 głosami, przyjęła ustawę w brzmieniu uchwalonym na 21. posiedzeniu Sejmu, 27 listopada 2020 r., na podstawie projektu rządowego, o co wnosiła Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

Ustawa nadaje Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu imię Magdaleny Abakanowicz. Teraz może ją podpisać prezydent.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z rekomendacją Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, przyjął bez poprawek ustawę, uchwaloną z inicjatywy rządu na 21. posiedzeniu Sejmu, 27 listopada 2020 r., co poparło 96 senatorów.

Ustawa, która teraz trafi do podpisu prezydenta, nadaje Akademii Muzycznej w Krakowie imię Krzysztofa Pendereckiego.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23. posiedzenie Senatu

Na 23. posiedzeniu Senat rozpatrzył 6 ustaw, do 3 wprowadził poprawki.

22. posiedzenie Senatu

Podczas 22. posiedzenia Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 10 wprowadziła poprawki.

21. posiedzenie Senatu

Na 21. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 6 ustaw, 1 odrzuciła, do 3 wprowadziła poprawki.