Narzędzia:

17. posiedzenie Senatu

legislacja budżet i finanse zdrowie sprawy międzynarodowe 28.10.2020

26‒28 października 2020 r. odbyło się 17. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy i wprowadziła do nich poprawki. Podjęła także uchwałę okolicznościową. Zapoznała się też z informacjami o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresach przewodnictwa Finlandii i Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej. Dokonano również zmian w składzie komisji senackich.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Nowelizacja, uchwalona na podstawie poselskich projektów podczas 19. posiedzenia Sejmu, 22 października 2020 r., przewiduje m.in, że nie popełniają przestępstwa lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, chyba że w wyniku rażącego niezachowania ostrożności. Pensję personelu medycznego skierowanego przez wojewodę do walki z epidemią podwyższono ze 150 do 200% z dotychczasowego przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy. Wynagrodzenie to nie może być niższe niż uposażenie, które taka osoba otrzymywała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o jej delegowaniu do pracy. Zgodnie z ustawą także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej i Służby Ochrony Państwa delegowani do pracy przy epidemii będą mieli prawo do 100% uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji.

Lekarze specjaliści, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, będą mogli być zatrudniani w polskim systemie ochrony zdrowia po spełnieniu wymogów ustawowych, m.in. posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista. Do pracy przy COVID-19 będzie można kierować również lekarzy w trakcie stażu podyplomowego po jego odbyciu staż podyplomowy, a przed uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu na podstawie egzaminu końcowego. Udzielać świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią będą mogli też m.in. studenci i doktoranci kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat zakończyły kształcenie w zawodzie medycznym. Samorządy lekarskie będą musiały w ciągu 7 dni przekazać, na wniosek wojewody lub ministra zdrowia, listę osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego), które można skierować do zwalczania epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać delegowane wyłącznie 1 z rodziców wychowujących  dziecko  w wieku do  18 lat. Z 60 do 65 lat podwyższono wiek mężczyzn wykonujących zawód medyczny, których można oddelegować do zwalczania epidemii, w wypadku kobiet pozostawiono 60 lat. Do 150 dni (5 miesięcy) od dnia wystawienia wydłużono okres realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne.

Zgodnie z nowelą nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Aby usprawnić umieszczanie w szpitalach pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego będą wydawać decyzje administracyjne zobowiązujące szpitale do przyjęcia osób wymagających pilnej hospitalizacji. Decyzje o pacjentach potrzebujących hospitalizacji w innym województwie ma podejmować koordynator krajowy. Minister zdrowia będzie mógł zawiesić kierownika placówki leczniczej, który mimo pandemii nie wykonuje nałożonych obowiązków lub wydanych mu poleceń. Uprawnienia do pobierania wymazów uzyskają osoby, współpracujące z systemem ratownictwa medycznego i będące ratownikami w systemie ministra obrony narodowej.
Nowela przewiduje ponadto, że gdy zamawiającym usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 jest samorząd, nie stosuje się prawa zamówień publicznych, jeżeli zachodzi duże prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. W ciągu 14 dni samorząd musi jednak zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o podmiocie, z którym zawarł umowę na wykonanie zamówienia.

Przedsiębiorca, ubiegając się o pomoc publiczną, udzielaną w ramach łagodzenia skutków ekonomicznych epidemii, pod rygorem odpowiedzialności karnej będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie naruszył obowiązujących obostrzeń. Jeśli je naruszy, będzie można odmówić mu wsparcia. Jeśli złoży fałszywe oświadczenie, będzie musiał zwrócić otrzymane środki wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Aby usprawnić budowę i organizację tymczasowych szpitali bądź przeznaczenia na ten cel uzdrowisk czy prywatnych szpitali, wykaz podmiotów, które w czasie epidemii nie podlegają przepisom m.in prawa budowlanego czy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, rozszerzono o inne niż wykonujące działalność leczniczą. Przy tworzeniu m.in. szpitali tymczasowych nie będzie wymagane stosowanie rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących np. warunków techniczno-sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Senatorowie wprowadzili do nowelizacji 41 poprawek, zaproponowanych przez Komisję Zdrowia oraz w trakcie dyskusji przez senatorów: Ryszarda Bobera, Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Marka Martynowskiego. Senat uchwalił m.in., że dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim, a nie tylko tym skierowanym do pracy, pracownikom ochrony zdrowia, zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19. Zgodnie z kolejną poprawką w okresie epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym za czas podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi na COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków, przysługiwałoby  prawo do 100% wynagrodzenia. Senat zaproponował także utworzenie państwowego funduszu celowego, z którego  finansowany będzie zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60. roku życia. Senatorowie zaproponował stworzenie podstaw prawnych dobrowolnych ubezpieczeń na życie pracowników ochrony zdrowia, które byłyby finansowane ze środków budżetu państwa. Zgodnie z inną senacką zmianą zarządzenie przez wojewodę użycia straży gminnych do wspólnych działań z Policją wymagałoby zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Senatorowie chcieli także, by przedłużanie terminu realizacji recepty w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii następowało w drodze rozporządzenia, a nie obwieszczenia. Zdecydowali, że w okresie epidemii lotniczy zespół ratownictwa medycznego będzie się składał co najmniej z 3 osób, w tym z 1 pilota zawodowego i lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. Wprowadzili również poprawkę, obligującą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do  zmiany planu finansowego na rok 2020, tak aby podwyższyć co najmniej o 15% opłatę ryczałtową, przeznaczaną na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Przekazane środki nie powinny zostać wykorzystane do 31 grudnia 2020 r. i nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z inną poprawką Izby, choć samorządy zawodowe muszą przekazać wojewodzie wykaz osób wykonujących zawody medyczne, do wojewody będzie jednak należeć ocena, które z tych osób mogą zostać skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Senatorowie zdecydowali też, że skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie będą podlegać mężczyźni w wieku od 60. do 65. roku życia. Izba wprowadziła ponadto szereg poprawek legislacyjnych i redakcyjnych. Za wprowadzeniem tych zmian głosowało 92 senatorów, 1 był przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.
Do senackich poprawek ustosunkują się teraz posłowie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Podczas prac nad nowelą niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 Komisja Zdrowia dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i ‒ zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu ‒ przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W wyniku głosowania (45 senatorów za, 43 – przeciw) Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu tego projektu ustawy i upoważniła senatora Adama Szejnfelda do jej reprezentowania w dalszych pracach nad nim.

W projektowanej nowelizacji proponuje się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, zniesienie zakazu handlu w niedziele i wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele. Zgodnie z uzasadnieniem proponowane rozwiązanie ma się przyczynić do poprawy kondycji finansowej branży handlowej, zwiększenia płynności towarów, zagwarantowania miejsc pracy oraz poprawy komfortu pracy i dokonywania zakupów, a ponadto podnieść poziom bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz ułatwić zachowywanie dystansu społecznego.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Izba wprowadziła 4 poprawki do nowelizacji, którą Sejm uchwalił na 18. posiedzeniu, 7 października 2020 r., z przedłożenia rządu. Wnioski o wprowadzenie zmian zostały zgłoszone przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych i jej mniejszość, a także w trakcie dyskusji przez senatorów: Bogdana Borusewicza, Kazimierza Kleinę, Gabrielę Morawską-Stanecką, Sławomira Rybickiego i Ryszarda Świlskiego. Pierwsza z poprawek zwiększa wydatki na zdrowie o 2 mld zł i na subwencję oświatową dla samorządów o 3 mld zł, zmniejsza zaś ogólną rezerwę budżetową o 2 mld 10 mln zł i wydatki na obronę narodową o 2 mld 990 mln zł. Druga obniża wydatki i deficyt budżetu państwa o 100 mln 100 tys. zł kosztem zmniejszenia wydatków na: Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o 15 mln zł, Centralne Biuro Antykorupcyjne o 14 mln 600 tys. zł, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 10 mln zł, Agencję Wywiadu o 10 mln zł, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej o 500 tys. zł oraz na obsługę długu Skarbu Państwa o 50 mln zł. Trzecia zmiana ma na celu utworzenie rezerwy celowej w wysokości 700 mln zł na obsługę długu Skarbu Państwa (300 mln zł) i uzupełnienie środków na rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej z tytułu środków własnych (400 mln zł); środki te zostałyby przesunięte z wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Ostatnia z poprawek przewiduje utworzenie rezerwy w wysokości 1 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności kosztem rezerwy celowej na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne. Ustawę z tymi zmianami jednomyślnie poparło 97 senatorów.

Teraz do poprawek uchwalonych przez Senat odniesie się Sejm.

Nowelizacja przewiduje wzrost limitu wydatków budżetowych do 508 mld zł (większy o 72,7 mld zł w porównaniu z zakładanym), dochody na poziomie 398,7 mld zł (niższe od planowanych o 36,7 mld zł), a deficyt ‒ 109,3 mld zł (planowano zerowy). Zakłada, że dochody podatkowe będą niższe o 40,3 mld, ale niepodatkowe ‒ wyższe o 3,6 mld zł. Przewidywany spadek PKB w całym 2020 r. ma wynieść 4,6% (planowano wzrost o 3,7%). Zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4%, a płace wzrosną o 3,5%.

Do ustawy dopisano ponadto program rządowy „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage” w Toruniu, na który w 2020 r. zostanie przeznaczone 32 mln zł. Część środków w obrębie budżetu Sądu Najwyższego przeniesiono z przeznaczeniem na wzrost (ok. 550 zł brutto na 1 etat) wynagrodzeń dla pracowników cywilnych sądu. Zmniejszono wydatki na uposażenie sędziów w stanie spoczynku na rzecz świadczeń emerytów i rencistów Służby Więziennej w wysokości 11,4 mln zł. Przesunięto 10 mln zł z finansowania komend powiatowych policji na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z przeznaczeniem na wsparcie systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej i 10 mln zł ze środków dla policji do Agencji Wywiadu. Wydatki na policję zmniejszono o 14,6 mln zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe CBA, w tym zakup samochodów. Rezerwę budżetową na zmiany organizacyjne zmniejszono o 5 mln 129 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do parków narodowych ze względu na spadek ich wpływów z powodu pandemii. Wydatki w dziale: gospodarka zmniejszono z przeznaczeniem 70 mln zł na dotacje dla Agencji Rozwoju Przemysłu i ok. 11 mln zł ‒ na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.

Uchwała w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów

Senat jednomyślnie, 85 głosami, podjął uchwałę, w której, przekonany o szczególnym znaczeniu bitwy o Anglię dla losów II wojny światowej, oddaje hołd jej wszystkim bohaterom, a szczególnie pilotom polskim. W uchwale przypomniano, że na początku 1940 r. utworzono polskie dywizjony myśliwskie – 302 „Poznański” i 303 „Warszawski” im. Tadeusza Kościuszki oraz dywizjony bombowe – 300 „Ziemi Mazowieckiej” i 301 „Ziemi Pomorskiej” im. Obrońców Warszawy. Dywizjony te weszły do walki w najcięższym okresie bitwy o Anglię. Wzięło w niej udział 145 polskich pilotów, którzy zestrzelili ponad 200 samolotów. „Szczególną chwałą okrył się dywizjon 303, którego piloci strącili 110 samolotów niemieckich przy stratach własnych wynoszących 8 pilotów. Łącznie w Bitwie o Anglię poległo 29 polskich pilotów” – czytamy w uchwale. Podkreślono też, że bohaterskie działania pilotów docenił ówczesny premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, który wspominając Bitwę o Anglię, wypowiedział znamienne słowa: „Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”.

Projekt uchwały przygotowała grupa senatorów.

Poprawki Senatu do ustawy o doręczeniach elektronicznych

Ustawa, uchwalona przez Sejm podczas 18. posiedzenia, 7 października 2020 r.,  na podstawie projektu rządowego, ma zapewnić prostą i przejrzystą komunikację elektroniczną między administracją a obywatelem. Wprowadza tzw. domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań cyfrowych nad tradycyjnymi. Jeżeli obywatel złoży deklarację, że chce otrzymywać korespondencję od organów państwa drogą elektroniczną, organy państwa będą komunikowały się z nim w ten sposób. Usługa doręczenia elektronicznego będzie dobrowolna i bezpłatna. Obywatel będzie miał 1 adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową, służącą do wymiany elektronicznej korespondencji z urzędami, działającą podobnie jak skrzynka mailowa, ale z odpowiednimi zabezpieczeniami. Korespondencja, co do zasady, będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej. Zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do niej zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres. E-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Dla osób niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu wymiany korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy (papierowa lub elektroniczna). Ma to polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej i jej doręczeniu w takiej postaci, lub też na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.

W wyniku głosowań Izba uchwaliła 118 poprawek do ustawy, zaproponowanych przez Komisję Infrastruktury oraz senatorów Jana Hamerskiego i Wadima Tyszkiewicza. W większości były to zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym, terminologicznym, zapewniającym prawidłową korelację przepisów i redakcyjnym. Za przyjęciem ustawy w takim kształcie głosowało jednomyślnie 97 senatorów.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

Informacje dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresach lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) i styczeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej)

Podsumowując udział Polski w pracach Unii Europejskiej w czasie prezydencji fińskiej, minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański zaznaczył, że jednym z ważniejszych priorytetów była polityka klimatyczna. Działania rządu koncentrowały się na tym, aby cel neutralności klimatycznej był wspólny dla Unii, ale nie zobowiązywał poszczególnych państw członkowskich do osiągnięcia poziomu redukcji emisji CO2 już w 2050 r. Od grudnia 2019 r. toczy się dyskusja, podczas której Polska zwraca uwagę przede wszystkim na sprawiedliwy charakter transformacji klimatycznej i ochronę konkurencyjności europejskiej gospodarki.
W trakcie prezydencji fińskiej RP podejmowała też różne inicjatywy dotyczące unijnego budżetu. Jak mówił minister Konrad Szymański, Polska należała do grupy najbardziej krytycznie nastawionych państw w stosunku do pierwotnych założeń projektu budżetu. Przypomniał też o kwestii warunkowego wydatkowania środków z budżetu UE; chodzi o przestrzeganie zasad praworządności. „Zwracaliśmy uwagę na to, że prawem wtórnym UE nie można zmieniać porządku traktatowego, a takie ryzyko istniało i w pewnym sensie nadal istnieje” – zaznaczył minister ds. UE. Podkreślił, że wątpliwości te zostały podzielone nie tylko przez niektóre państwa członkowskie, ale także przez służby prawne Rady Unii Europejskiej.

Finlandia angażowała się też w działania na rzecz wspólnego rynku. „Mamy tutaj do czynienia z dużym deficytem – z jednej strony rokrocznie przyjmowane deklaracje, a z drugiej niezdolność do podjęcia działań legislacyjnych nawet w przypadku inicjatyw bardzo skromnych, jak np. dyrektywa notyfikacyjna czy e-karta usługowa” – mówił minister Konrad Szymański. Jak dodał, skrajnym przykładem rozbieżności deklaracji i praktyki politycznej Unii Europejskiej jest pakiet mobilności. Wyjaśnił, że Parlament Europejski przyjął jeszcze gorsze rozwiązania niż te, które były uzgodnione przez Radę. To doprowadziło do zaskarżenia w październiku 2020 r. tych aktów prawnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Polskę i kilka innych państw.

Omawiając prezydencję chorwacką, minister Konrad Szymański podkreślił, że w związku z pandemią działała ona w sytuacji, w której trzeba było szybkich decyzji, jakich nigdy wcześniej nie musiano podejmować. „Bardzo szybkie przeorganizowanie prac Unii Europejskiej wymagało wyobraźni, przygotowania, przywództwa i to uzyskaliśmy ze strony Chorwacji” – ocenił. „Chorwacja zdecydowała się m.in. na bardzo szybkie uruchomienie platformy politycznego zarządzania kryzysowego w Unii, zmiany regulacyjne, umożliwienie wykorzystania budżetu Unii Europejskiej na cele związane z pandemią” – wyliczał. Zaznaczył, że Polska zwracała uwagę, że skala strat w całej europejskiej gospodarce przekracza proponowane niewielkie zmiany w budżecie. Udało się uruchomić pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejski Mechanizm Stabilizacyjny i nową inicjatywę SURE, skierowaną na ratowanie rynku pracy, której jednymi z głównych beneficjentów będą Polska,Włochy i Hiszpania. Minister Konrad Szymański poinformował, że Polska w stanowisku z 8 maja 2020 r. w sprawie budżetu unijnego zwróciła uwagę, że w wypadku niektórych państw oferowanie pożyczek to zdecydowanie za mało, ponieważ już teraz mają one problemy z obsługą własnego długu, dlatego potrzebny jest mechanizm o charakterze grantowym. Jeszcze za prezydencji chorwackiej Komisja Europejska nie tylko przedstawiła nowy pakiet wieloletnich ram finansowych, ale również dołączyła do niego drugi komponent, czyli Europejski Instrument na rzecz Odbudowy, który otworzył drogę do osłabienia krytyki tego pakietu przez Polskę, a także do uzgodnienia wspólnego stanowiska, co stało się w lipcu 2020 r., już za prezydencji niemieckiej.

Prezydencja chorwacka zajmowała się też kwestią migracji. 4 czerwca 2020 r. Polska wspólnie z 7 innymi państwami przedstawiła swoje oczekiwania, jeżeli chodzi o kompromis w sprawie migracji. Najważniejsze z nich to ochrona granic zewnętrznych, warunkowy dostęp do pomocy rozwojowej dla tych krajów, które są źródłami nielegalnej migracji, lepsza współpraca w zakresie readmisji i powrotów. Jak mówił minister ds. UE, bardzo wiele postulatów zostało uwzględnionych w nowym pakiecie Komisji Europejskiej. W jego ocenie pakiet wciąż nie spełnia wszystkich oczekiwań naszego kraju, ale jest krokiem we właściwym kierunku.

Minister Konrad Szymański za sukces prezydencji chorwackiej uznał odblokowanie procesu rozszerzenia UE o Albanię, Macedonię Północną, Serbię i Czarnogórę.

Projekt uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Izba 49 głosami, przy 48 – przeciw, poparła wniosek senatora Jana Marii Jackowskiego o odrzucenie projektu uchwały.

W projekcie, wniesionym przez senatorów Gabrielę Morawską-Stanecką i Michała Kamińskiego, podkreślono, że Senat z „najwyższym niepokojem przyjmuje działania władz publicznych zmierzające do podważenia zagwarantowanych w konstytucji zasad praworządności i neutralnego światopoglądowo charakteru naszego państwa”. Zaznaczono, że działania te doprowadziły do największych od wielu lat wystąpień i demonstracji Polek i Polaków. Wskazywano, że „stanowisko upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego narusza godność kobiet, odbiera im wolność wyboru oraz prawo do ochrony zdrowia, a także naraża je na nieludzkie traktowanie i tortury”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

42. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

42. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.

41. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.