Narzędzia:

16. posiedzenie Senatu

legislacja rolnictwo sprawy międzynarodowe środowisko gospodarka 14.10.2020

29–30 września i 13–14 października 2020 r. odbyło się 16. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki, podjęła okolicznościową uchwałę. Odrzuciła ponadto sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 r. oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r. Senatorowie wysłuchali informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz ministra spraw zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji.

Uchwała w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

Głosami 89 senatorów, przy 1 – przeciw, Izba podjęła uchwałę, której projekt został wniesiony przez grupę senatorów. Senat przypomina w niej, że inicjatorką i założycielką  pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku była profesor Halina Szwarc – lekarka, gerontolog, wykładowczyni akademicka i społeczniczka. Jej też zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce w skali niespotykanej w żadnym innym kraju na świecie. Obecnie w Polsce funkcjonuje ich 600,  tworzą przestrzeń do aktywności 200 tys. słuchaczek i słuchaczy. Senat, „przekonany o szczególnej roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu dla edukacji i aktywności społecznej osób starszych, oddaje hołd profesor Halinie Szwarc oraz składa podziękowania wszystkim osobom współtworzącym ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce” – napisano w uchwale.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – przyjęta bez poprawek

Jednomyślnie, głosami 92 senatorów, na wniosek Komisji Infrastruktury Izba poparła bez poprawek nowelizację, którą Sejm uchwalił podczas 17. posiedzenia, 17 września 2020 r., na podstawie projektu rządowego.
Nowela, która trafi teraz do podpisu prezydenta, implementuje przepisy do wymogów prawa europejskiego. Umożliwia wdrożenie tzw. filara technicznego IV Pakietu Kolejowego, ma zapewnić ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej.

Przewiduje, że prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie dokonywał notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność za pomocą systemu notyfikacji elektronicznej, opracowanego i zarządzanego przez Komisję Europejską. Będzie też zobowiązany do poboru opłat za wydanie autoryzacji bezpieczeństwa, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego i w zakresie funkcji utrzymania. Zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przytorowych, na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu i na użytkowanie pojazdu kolejowego do testów na sieci również ma udzielać prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego – przyjęta bez poprawek

Zgodnie z wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jednomyślnie, głosami 96 senatorów, Izba przyjęła bez poprawek nowelizację, uchwaloną na 17. posiedzeniu Sejmu, 17 września 2020 r., z przedłożenia rządu.

Ustawa, która zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta, ma na celu umożliwienie awansu zawodowego pracownikom Centrów Powiadamiania Ratunkowego, aby zatrzymać w strukturach najbardziej zaangażowanych i doświadczonych pracowników, którzy istotnie wpływają na sprawne funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego. W ustawie proponuje się wprowadzenie gradacji stanowisk. Do struktury organizacyjnej Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) mają zostać wprowadzone stanowiska: starszego operatora numeru alarmowego, koordynatora i koordynatora trenera.

Operatorzy numerów alarmowych zostaną ponadto objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym, aby zapobiec sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie grożą operatorom.

Nowelizacja przewiduje również reorganizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pracowników, wprowadzenie nadzoru nad pracą CPR i pracowników, a także uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej „Alarm 112”, służącej do przekazywania zgłoszeń przez SMS.
Na mocy ustawy powstanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, do jego głównych zadań będą należeć m.in.: utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu bardzo szczegółowo omówił sprawozdanie i informację. „Państwo senatorowie wyrażaliście swoje niezadowolenie, że tak długo referuję te punkty, w związku z tym proponuję przejść od razu do dyskusji” – powiedział. Propozycja ta uzyskała akceptację senatorów.

Przedstawiając sprawozdanie komisji kultury, senator Ewa Matecka zaznaczyła, że obecni na posiedzeniu eksperci i zaproszeni goście podkreślali, iż głównym zadaniem KRRiT jest stanie na straży wolności mediów i ich pluralizmu. Z tego obowiązku nie zwalnia KRRiT przeniesienie kompetencji w zakresie polityki kadrowej do Rady Mediów Narodowych. Podnoszono kwestię braku badań z monitoringu działalności mediów publicznych i zwrotu 13 mln zł niewykorzystanych na ich przeprowadzanie. Zwracano też uwagę na coraz liczniejsze skargi na nieetyczną postawę dziennikarzy.

Komisja kultury zaproponowała odrzucenie sprawozdania, co poparło 50 senatorów, 45 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.

W związku z nieobecnością przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego na posiedzeniu Senatu zebrał się Konwent Seniorów. Ustalono, że marszałek Senatu zwróci się pisemnie do przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego o wyjaśnienie powodu jego nieobecności.

Sprawozdawczyni Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Ewa Matecka poinformowała, że na posiedzeniu nieobecny był przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jedynym przedstawicielem rady i jednocześnie opozycji był Juliusz Braun.

W wyniku głosowania Izba, zgodnie z wnioskiem komisji kultury, odrzuciła informację Rady Mediów Narodowych (49 głosów za, 45 – przeciw).

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona na 17. posiedzeniu Sejmu, 17 września 2020 r., z inicjatywy poselskiej, wprowadza procedurę związaną z powołaniem przez prezydenta RP członka rady w razie wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji. Zgodnie z nią prezydent wyznaczałby termin na zgłoszenie kandydata nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w radzie. Jeżeli 1 miejsce w radzie, przeznaczone dla osób powoływanych przez prezydenta, zostanie wolne, prawo zgłoszenia po 1 kandydacie na to miejsce przysługiwałoby kolejno 2 najliczniejszym klubom opozycyjnym. Jeśli klub opozycyjny, uprawniony do zgłoszenia kandydatów, nie skorzystałby z tego prawa w wyznaczonym terminie, prawo to przechodziłoby na najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego przepisu.

Prezydent wyznaczy mu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy zaszłyby okoliczności związane z wygaśnięciem członkostwa w radzie, prezydent nie później niż 7 dni od dnia jej wejścia w życie wyznaczyłby klubom 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady Mediów Narodowych.

Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek, za czym głosowało 93 senatorów, 1 był przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przedstawiając informację, prezes IPN Jarosław Szarek zaznaczył, że w 2019 r. szereg działań IPN wiązało się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. „Opowieść o tym, czym dla Polski była II wojna światowa, nadal wymaga kontynuowania, nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą” – podkreślił. W tym kontekście przedstawił działalność popularyzatorską, edukacyjną i wydawniczą instytutu. Mówił też o współpracy z samorządami, upamiętnianiu walk i męczeństwa, prowadzonych poszukiwaniach i identyfikacji. Wśród licznych przedsięwzięć wskazał m.in. na wystawy „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945”, „Zbrodnie na Polakach 1939–45”, konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe, np. „Nie tylko Gestapo i NKWD… Niemieckie i sowieckie instytucje i ich rola w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej” czy „Polacy i Brytyjczycy w obliczu wybuchu II wojny światowej”, artykuły w prasie światowej poświęcone historii Polski podczas II wojny światowej, publikacje dotyczące zbrodni pomorskiej. Uruchomiono ponadto portal www.zbrodniapomorska1939, przygotowano teki edukacyjne i warsztaty dla nauczycieli oraz zorganizowano konkursy. W Londynie w kościele św. Andrzeja Boboli wmurowano tablicę poświęconą żołnierzom 2. Korpusu Polskiego, a w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym zaprezentowano wystawę rysunków jednego z żołnierzy korpusu. W Montrealu odsłonięto tablicę upamiętniającą gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Prezes Jarosław Szarek poinformował, że w 2019 r. IPN zainaugurował nowy projekt edukacyjny – tzw. wystawy elementarne, które każdy może pobrać z internetu i wydrukować. Przygotowano 11 takich wystaw, w tym dotyczących II wojny światowej. Podjęto także działania mające przywrócić pamięć o zapomnianych miejscach zbrodni niemieckich. Przeprowadzono 2 masowe ekshumacje na terenie byłego niemieckiego obozu w Pomiechówku, a w obozie przejściowym w Działdowie otwarto wystawę.

Prezes IPN zaznaczył, że instytut kontynuował przedsięwzięcia związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Upamiętniono m.in. powstania śląskie, sejneńskie i wielkopolskie. Jak podkreślił prezes Jarosław Szarek, IPN szczególną wagę przywiązuje do pokazywania historii lokalnych w wymiarze ogólnopolskim. W 2019 r. podjęto też działania służące przywracaniu pamięci o ok. 1 tys. antykomunistycznych organizacji młodzieżowych z przełomu lat 40. i 50. XX w. W kilkunastu szkołach, w których działały te organizacje, umieszczono tablice im poświęcone. Kontynuowano też upamiętnianie nieżyjących działaczy Wolnych Związków Zawodowych. Za duże osiągnięcie naukowe prezes Jarosław Szarek uznał zakończenie prac nad 3. tomem Encyklopedii Solidarności.

Prezes IPN podkreślił, że jeżeli chodzi o upamiętnienia i poszukiwania na Ukrainie, to nadal panuje impas, ale archiwalna współpraca polsko-ukraińska przebiega bardzo poprawnie, wręcz wzorowo. Jak podkreślił, dokumenty, które znajdują się w archiwach ukraińskich, są dla nas bezcenne. W ramach tej współpracy archiwa ukraińskie przekazały ok. 0,5 mln skanów ilustrujących losy Polaków, ofiar sowieckiego ludobójstwa z lat 1937–38. W 2019 r. został odsłonięty w Szczecinie pomnik ofiar zbrodni na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce. „Nie zapominamy i nigdy nie milczymy o dramatycznym losie naszych rodaków, ofiar ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu” – podkreślił prezes IPN.
Przedstawiając działalność wydawniczą IPN, prezes Jarosław Szarek poinformował, że w 2019 r. wydano 257 publikacji, m.in. prace naukowe, popularyzatorskie, monografie, biografie, wspomnienia, albumy, komiksy, materiały edukacyjne i gry. Zainaugurowano nową serię wydawniczą „Literatura i pamięć”.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem 20 poprawek do nowelizacji, którą Sejm uchwalił podczas 17. posiedzenia, 17 września 2020 r., na podstawie projektu rządowego.

Poprawki, zaproponowane przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych oraz w trakcie dyskusji przez senatorów Krzysztofa Mroza i Jana Hamerskiego, przewidują od 2021 r. powrót do stawki podstawowej podatku VAT – 22 i 7%, a także likwidację przepisu utrzymującego podwyższone stawki VAT w kolejnych latach i określającego warunki powrotu do stawek podstawowych. Skreślono też przepis, zgodnie z którym w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów mogłaby przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Senat opowiedział się również przeciwko przywróceniu możliwości nakładania obowiązków na jednostki samorządu terytorialnego i podmioty lecznicze oraz wydawania poleceń przedsiębiorcom czy samorządom przez ministra zdrowia, wojewodę czy prezesa Rady Ministrów. Uprawnienia te wygasły na początku września 2020 r. Inne poprawki wydłużają do końca 2020 r. przewoźnikom, którzy uzyskali już licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, wyłącznie stosowanie części przepisów ustawy o transporcie drogowym, a pośrednikom – okres na uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Izba rozszerzyła także o agentów turystycznych katalog pomiotów, którym przysługuje dodatkowe świadczenie postojowe. Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny, doprecyzowujący i redakcyjny. Za wprowadzeniem ich do ustawy głosowało 94 senatorów, a 2 wstrzymało się od głosu. Teraz senackie zmiany rozpatrzy Sejm.

Nowelizacja przewiduje m.in. podwyższenie o 1 mld 850 mln zł kapitału zakładowego PLK SA z wykorzystaniem Funduszu Kolejowego. 850 mln zł trafi do spółek zależnych PKP PLK, realizujących inwestycje na kolei, wykonujących roboty utrzymaniowe i inwestycyjne jako podwykonawcy, a ich potencjał wykonawczy można zwiększyć tak, aby mogły być atrakcyjnym partnerem w wypadku kontraktów inwestycyjnych.

Ustawa zakłada również dokapitalizowanie obligacjami o wartości nie większej niż 1 mld zł portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w tym 150 mln euro – Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Przewiduje także przekazanie dodatkowych środków do Funduszu Dróg Samorządowych, obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 l i podwyższenie o tyle samo opłaty paliwowej, która stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej. Spowoduje to przesunięcie 687,2 mln zł rocznie od 2021 r.

Nowela zakłada także skorelowanie stawek VAT ze stanem finansów publicznych, czyli z ogólną kondycją gospodarki w związku ze stanem epidemii (relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie większa niż 43%, suma corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do PKB a poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż –6%). Umożliwia też wydłużenie o kolejny rok realizowania wydatków budżetowych zaplanowanych na 2020 r., w tym m.in. programu Maluch+.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn – przyjęta bez poprawek

Jednomyślnie, głosami 97 senatorów, Izba poparła wniosek komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie bez poprawek  ustawy, uchwalonej z przedłożenia poselskiego podczas 17. posiedzenia Sejmu, 17 września 2020 r.

Nowelizacja, która zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta, poszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn o wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Nowe rozwiązania obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Zgodnie z uzasadnieniem dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka w większości są wychowywane przez całe swoje dzieciństwo, w wielu wypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców, a opiekunowie podopiecznych ‒ za własne dzieci.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw


Senat z 11 poprawkami przyjął nowelizację, uchwaloną na 17. posiedzeniu Sejmu, 17 września 2020 r., z inicjatywy rządu. Za wnioskiem, przedstawionym przez komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, głosowało jednomyślnie 97 senatorów.

Senackie zmiany, które rozpatrzy teraz Sejm, przewidują, że jedyną konsekwencją pozyskania przez pracodawcę informacji o skazaniu zatrudnionego przed dniem wejścia w życie ustawy pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe byłoby przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy.  Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

Nowelizacja wprowadza zmiany związane z modyfikacją europejskiego kodeksu wizowego i wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA. Dostosowuje polskie przepisy do zmian wprowadzonych rozporządzeniem PE i Rady Unii Europejskiej. Reguluje m.in. postępowania dotyczące wydawania, cofania i unieważniania wiz, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Wprowadza szczególne terminy wydania wizy krajowej przez konsula i sposobu składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Zmienia także przepisy określające zawartość formularza wniosku o wydanie wizy krajowej. W celu ujednolicenia procedury wydawania wiz Schengen i wiz krajowych zrezygnowano z podstawy odmowy wydania wizy krajowej związanej z posiadaniem przez cudzoziemca dokumentu podróży, który nie spełnia kryteriów określonych w ustawie o cudzoziemcach.

Nowela wprowadza również odpowiednie środki, pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi. USA wymagają, aby urzędnicy imigracyjni w państwie objętym programem ruchu bezwizowego byli sprawdzani pod względem karalności. Niezależnie od poziomu dostępu do informacji niejawnych lub wrażliwych polscy urzędnicy imigracyjni będą sprawdzani pod tym względem (czyny zabronione, odpowiadające przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym). Brak uprzedniej karalności będzie wymagany nie tylko wobec osób dopiero zatrudnianych, ale również wobec pracowników, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego stanowiska na zatrudnienie jako urzędnika imigracyjnego.

Nowela wprowadza również zmiany w zakresie podróżnego ubezpieczenia medycznego, którego posiadanie przez cudzoziemca stanowi jeden z wymogów uzyskania wizy krajowej i wjazdu na terytorium RP.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona podczas 17. posiedzenia Sejmu, 17 września 2020 r., na podstawie projektu rządowego, stwarza warunki do podjęcia działań eliminujących zjawiska smogu, przede wszystkim tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. Zakłada m.in. efektywności programu „Stop smog”, skierowanego do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń powietrza przekracza normy unijne. Nowela przewiduje zmniejszenie (z 2 do 1% lub 20 budynków minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom staranie się o środki z programu. Jeśli wcześniej gmina zawarła co najmniej 1 porozumienie, możliwe będzie jednorazowe zniesienie tego limitu. W ramach usprawnienia programu zaproponowano również zmniejszenie z 50 do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Do takich inwestycji zostaną zaliczone m.in. przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej czy modernizacja przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego. Wymagany okres utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu „Stop smog” ma się skrócić z 10 do 5 lat. Nowe przepisy pozwolą również na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy, a także umożliwią związkom międzygminnym i powiatom włączenie do programu w imieniu kilku gmin.

Nowelizacja zakłada też usprawnienie działania rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze”. W jego ramach przy Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Fundusz Ekologiczny Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne, np. termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Będzie zasilany środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który również ma udostępniać środki wojewódzkim funduszom ochrony środowiska na realizację proekologicznych inwestycji.

Ustawa przewiduje również utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) ‒ narzędzia informatycznego, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Zostaną w niej zebrane informacje o źródłach emisji w sektorze komunalno-bytowym, pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji, a także dane na temat stanu energetycznego budynków, form pomocy publicznej, udzielonej na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. Dla samorządów CEEB będzie ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.

Komisje: Środowiska, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury wnosiły o przyjęcie ustawy bez poprawek, Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu ‒ o wprowadzenie 6 zmian. W trakcie dyskusji propozycje poprawek zgłosili wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka i senator Stanisław Gawłowski. W wyniku głosowania Izba przyjęła 3 poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Za ich wprowadzeniem do nowelizacji jednomyślnie głosowało 97 senatorów.
Senackie zmiany rozpatrzy teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o Funduszu Medycznym

Ustawa, którą Sejm uchwalił na 17. posiedzeniu, 17 września 2020 r., z inicjatywy  prezydenta, ma na celu wsparcie działań, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych i rzadkich. Zakłada przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na ochronę zdrowia.

Przewiduje, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na te zadania nie może być wyższy niż 2 mld zł w 2020 r., a 4 mld zł – w kolejnych latach do 2029 r. Z funduszu mają być dofinansowywane przebudowa, modernizacja lub doposażenie strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, zwiększanie skuteczności programów profilaktycznych. Będą z niego finansowane innowacyjne terapie lekowe, a także świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

W wyniku głosowań Izba przyjęła ustawę z 37 poprawkami, spośród których 25 zaproponowała Komisja Zdrowia, a pozostałe w trakcie dyskusji zgłosili senatorowie: Dorota Czudowska, Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera i Ewa Matecka. Jedna z uchwalonych zmian zakłada, że od 2021 r. corocznie Fundusz Medyczny będzie zasilany z budżetu państwa kwotą w wysokości nie niższej niż 4 mld zł. Izba skreśliła też przepis, uprawniający ministra zdrowia do zlecania zadań Funduszu Medycznego przewidzianych w ustawie lub ich części innemu podmiotowi. Skreślili ponadto przepis, przewidujący odstępstwo od zasady, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego minister zdrowia nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców. Uchwalili także poprawkę, zgodnie z którą programy inwestycyjne finansowane z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych będą mogły obejmować wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania nie tylko świadczeń opiekuńczo-leczniczych, ale także pozostałych świadczeń opieki zdrowotnej. Senatorowie chcą, by minimalna wysokość środków finansowych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie obejmowała corocznych wpłat z budżetu państwa do Funduszu Medycznego. Kolejne poprawki zmierzają do tego, aby kwalifikacja danej technologii lekowej na listę technologii o wysokim poziomie innowacyjności i odmowa tej kwalifikacji następowały w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego ds. zdrowia, wydawanej wobec podmiotu odpowiedzialnego właściwego dla danej technologii lekowej. Izba opowiedziała się za tym, by określanie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wykazu technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności następowało nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a – nie jak zaproponowano w ustawie – nie rzadziej niż raz do roku. Z kolei określanie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wykazu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, zgodnie z senacką poprawką, ma się odbywać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a nie  – jednorazowo. Za wprowadzeniem tych zmian do ustawy jednomyślnie głosowało 98 senatorów.

Do poprawek uchwalonych przez Senat ustosunkują się teraz posłowie.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. –  przyjęta bez poprawek

Na wniosek komisji: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Obrony Narodowej Izba  (91 głosów za, 3 wstrzymujące się) upoważniła prezydenta do ratyfikacji przez polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej. Zgodnie z umową Polska stanie się europejską siedzibą wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu Wojsk Lądowych USA, które zostanie rozmieszczone w Poznaniu.

Umowa szczegółowo określa status i warunki regulujące pobyt sił zbrojnych USA, w tym członków sił zbrojnych i personelu cywilnego oraz członków rodzin. Przewiduje zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce. USA nie zapłacą za dostęp do wspólnie używanych obiektów, ale poniosą koszty ich eksploatacji. Polski wkład ma być co do zasady rzeczowy. Aneksy regulują kwestie infrastruktury i wsparcia logistycznego zapewnianego przez Polskę. Obejmują m.in. usługi komunalne (elektryczność, woda, odbiór nieczystości); usuwanie odpadów niebezpiecznych, wyżywienie, usługi pralnicze i porządkowe, magazynowanie paliw, amunicji i ochronę obiektów. Polska ma też pokryć 75% kosztów paliw, w tym paliwa lotniczego i dla transportu kołowego. Wszelkie trwałe konstrukcje wzniesione przez wojska USA stają się własnością Polski, a siły zbrojne USA mają prawo do użytkowania i modyfikowania tych obiektów. Wojska USA nie zapłacą kar w razie szkód wyrządzonych wskutek wypełniania obowiązków, ale mają przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów ochrony środowiska.

Umowa reguluje również kwestie wymiaru sprawiedliwości. Polska zrzeka się pierwszeństwa w jurysdykcji karnej, ale może wycofać to zrzeczenie. W razie sporu co do jurysdykcji strony mają go rozstrzygnąć w drodze konsultacji.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację podczas 17. posiedzenia, 17 września 2020 r. 

Informacja ministra spraw zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

W swoim wystąpieniu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński wskazał na 3 priorytety obecnej polskiej polityki zagranicznej. Są to: bezpieczeństwo, silna obecność Polski w Unii Europejskiej i oddziaływanie na jej funkcjonowanie, mocna pozycja Polski w regionie i bardzo dobre relacje z naszymi sojusznikami. Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, wiceminister Paweł Jabłoński zaznaczył, że dla Polski niezmiennie zasadniczym celem jest utrzymanie bardzo silnego sojuszu w ramach NATO. Wyjaśnił, że chodzi nie tylko o 2-stronny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale także o działania na rzecz utrzymywania tego sojuszu między naszymi partnerami w Europie a USA. Jak podkreślił, Polska stara się odgrywać „rolę pewnego zwornika dobrych stosunków między Stanami Zjednoczonymi a tymi państwami Unii Europejskiej, które nie podchodzą do tych stosunków aż tak jednoznacznie pozytywnie, jak nasz kraj”. Zaznaczył, że gdyby nie sojusz państw europejskich z USA nie udałoby się w Europie tak długo utrzymać pokoju. „W ostatnich latach w NATO udało się położyć większy nacisk na obronę wschodniej flanki” – dodał. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych jest to ważne, ponieważ działania Rosji w ostatnich latach pokazują, że nie zrezygnowała ona z bardzo agresywnej polityki, aktywnie uczestniczy w konfliktach zbrojnych, podejmuje różnego rodzaju działania, także kryminalne. „Dziś jesteśmy bezpiecznym krajem, dzięki polityce, którą prowadzimy” – ocenił.

W swoim wystąpieniu wiceminister spraw zagranicznych odniósł się też do opinii o bardzo złej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Jego zdaniem „twarde artykułowanie swoich interesów wiąże się również z reakcją, często bardzo brutalną, z bardzo ostrymi atakami, które, niestety, często są wspierane też przez polityków z Polski”. „Trzeba jasno powiedzieć, że pewnego rodzaju działania naszych polityków krajowych nie powinny mieć miejsca, bo polityka zagraniczna jest obszarem, który powinien pozostawać poza sporem politycznym” – zaznaczył.
Za największy sukces polskiej dyplomacji w sprawach europejskich w ostatnich latach uznał wynegocjowanie korzystnego unijnego budżetu. Jak mówił, celem polityki Polski wewnątrz UE było zahamowanie trendu do ograniczania pieniędzy na politykę spójności”. Jak podkreślił, w interesie Polski jest rozwój UE uwzględniający potrzeby naszego kraju i regionu. „Stoimy przed ogromnym niebezpieczeństwem coraz większego eurosceptycyzmu w części krajów, które w Unii Europejskiej funkcjonują od kilkudziesięciu lat. Widzieliśmy to doskonale w debatach budżetowych i odnośnie do kształtu Unii” – mówił.
Celem strategicznym polskiej dyplomacji jest też współpraca regionalna. Jak mówił wiceminister Paweł Jabłoński, udało odbudować się bardzo silny sojusz w ramach Grupy Wyszehradzkiej i uruchomić Inicjatywę Trójmorza.
 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Nowela, uchwalona przez Sejm na 17. posiedzeniu, 18 września 2020 r., na podstawie projektów poselskich, zakazuje hodowli zwierząt na futra (wyjątek to królik). Za zaprzestanie chowu lub hodowli zwierząt futerkowych będzie można otrzymać rekompensatę z budżetu państwa. Ubój rytualny będzie dopuszczalny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, z tytułu jego ograniczenia lub zaprzestania również ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa. Nowelizacja zakazuje ponadto wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, cyrki nie będą już mogły ich sprowadzać z zagranicy. Nie wolno będzie trzymać zwierząt domowych na uwięzi na stałe ani używać kolczatek. W razie tymczasowego uwiązania, które nie może trwać dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, długość uwięzi musi wynosić minimum 6 m i zapewniać zwierzęciu powierzchnię co najmniej 20 m2. Nowela określa również warunki trzymania zwierząt w kojcu, w zależności od ich wysokości w kłębie. Zgodnie z ustawą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami mają sprawować gminy i organizacje społeczne non profit, statutowo powołane do ochrony zwierząt. Lekarze weterynarii raz na kwartał będą mieć obowiązek kontroli schronisk dla zwierząt. Jeśli pobyt zwierzęcia u dotychczasowego właściciela zagraża jego życiu lub zdrowiu właściwa organizacja ‒ w asyście policjanta, strażnika gminnego lub lekarza weterynarii ‒ będzie mogła odebrać mu zwierzę i zawiadomić samorząd, a kosztami akcji służb zostanie obciążony właściciel. Nowela przewiduje także utworzenie Rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym ds. administracji publicznej, w której skład wejdą przedstawiciele organizacji ochrony zwierząt, schronisk, instytucji naukowych, lekarze weterynarii i hodowcy; rada ma składać roczne sprawozdania na temat dobrostanu zwierząt.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o odrzucenie noweli, jej mniejszość proponowała wprowadzenie do niej 7 poprawek. Komisja Ustawodawcza rekomendowała przyjęcie ustawy z 40 poprawkami, a jej mniejszość ‒ z 1 zmianą. W trakcie debaty wniosek o przyjęcie noweli bez poprawek złożyli senatorowie Gabriela Morawska-Stanecka i Wojciech Konieczny, poprawki zgłosili zaś senatorowie: Przemysław Błaszczyk, Jacek Bogucki, Marek Borowski, Bogdan Borusewicz, Jerzy Chróścikowski, Danuta Jazłowiecka, Józef Łyczak, Andrzej Pająk, Marek Pęk, Zdzisław Pupa i Jacek Włosowicz.

Senat w wyniku głosowań odrzucił wnioski o odrzucenie ustawy (24 głosy za, 64 – przeciw, 9 wstrzymujących się) i o przyjęcie jej bez poprawek (2 głosy za, 97 – przeciw, 1 wstrzymujący się) i wprowadził do niej 36 zmian (76 głosów za, 11 – przeciw, 10 wstrzymujących się).

Izba zdecydowała, że hodowla zwierząt na futra będzie mogła być prowadzona na dotychczasowych zasadach do 31 lipca 2023 r., a działalność dotycząca tzw. uboju rytualnego zwierząt ‒ do 31 grudnia 2025 r. Określiła też zasady i tryb realizacji roszczeń do Skarbu Państwa o odszkodowanie za szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do wymogów nałożonych przez ustawę. Senat postanowił, że wymóg pozbawienia świadomości nie byłby stosowany również w wypadku tzw. uboju rytualnego drobiu. Senatorowie opowiedzieli się za skreśleniem przepisów dotyczących odbioru zwierząt od ich właścicieli lub opiekunów. Wprowadzili zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych, a także zakaz organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę lub jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji oraz uczestnictwa w takich przedsięwzięciach. Zakazana byłaby również sprzedaż i nabywanie przedmiotów, jeśli zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu. Przyjęte poprawki umożliwiają przedsiębiorcom zawodowo zajmujący się opieką nad bezdomnymi zwierzętami prowadzenie, na zlecenie gminy, schroniska dla bezdomnych zwierząt. Określają ponadto zasady i tryb oznakowania psów za pomocą mikroczipa i prowadzenia centralnego rejestru psów. Kolejne zmiany umożliwiają organizowanie wystaw i pokazów zwierząt, jeśli będą prezentowane wyłącznie cechy danego gatunku zwierząt, a także pokazów psów specjalnych i ratowniczych. Następna poprawka przewiduje, że kontrola schronisk dla zwierząt byłaby przeprowadzana wyłącznie przez lekarzy weterynarii, którzy są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej lub osobami wyznaczonymi na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Inna zmiana zapewniła ochronę przed cierpieniem zwierzętom wykorzystywanym do celów obronnych. Zmieniono ponadto definicje kota rasowego i psa rasowego (wprowadzenie wymogu posiadania rodowodu wpisanego do odpowiedniego rejestru), zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych (objęcie definicją także zwierząt, których profesjonalna tresura i używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania Straży Marszałkowskiej i organizacji pozarządowych, które wykonują zadania w zakresie ratownictwa lub poszukiwań) i kojca (doprecyzowanie, że to przestrzeń mająca co najmniej w połowie minimalnej dopuszczalnej powierzchni utwardzone podłoże). Pozostałe zmiany miały charakter redakcyjny, legislacyjny i doprecyzowujący.

Teraz do senackich poprawek ustosunkują się posłowie.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23. posiedzenie Senatu

Na 23. posiedzeniu Senat rozpatrzył 6 ustaw, do 3 wprowadził poprawki.

22. posiedzenie Senatu

Podczas 22. posiedzenia Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 10 wprowadziła poprawki.

21. posiedzenie Senatu

Na 21. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 6 ustaw, 1 odrzuciła, do 3 wprowadziła poprawki.