Narzędzia:

12–13 marca 2020 r.

legislacja społeczeństwo przedsiębiorczość i praca zdrowie 17.03.2020

12–13 marca 2020 r. odbyło się 7. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, 2 odrzuciła, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, podjęła 3 uchwały okolicznościowe, zmieniła swój regulamin i składy komisji.

Uchwała w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego

Izba 82 głosami, przy 1 wstrzymującym się, podjęła uchwałę, przygotowaną z inicjatywy grupy senatorów. Przypomina w niej, że Lech Bądkowski walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., w bitwie o Narvik, został „cichociemnym”. Upowszechniał wiedzę o słowiańskich korzeniach Pomorza i przekonywał, że powinno być po wojnie włączone w granice Polski. W uchwale zaznaczono, że w publicystyce i działalności Lecha Bądkowskiego miejsce szczególne zajmowały problematyka kaszubsko-pomorska i idea samorządności. Wspierał początkujących pomorskich i kaszubskich literatów, tłumaczył dzieła literatury kaszubskiej na język polski. Przypomniano też, że po odwilży politycznej 1956 r. należał do głównych twórców i działaczy Zrzeszenia Kaszubskiego, przemianowanego później na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. „Stało się ono, szczególnie dla ludzi młodych, miejscem kształtowania postaw obywatelskich. Z tego grona w przyszłości rekrutowały się pomorskie kadry samorządowe, posłowie, senatorowie. Lech Bądkowski uczył pracy dla regionu, inicjatywy i odpowiedzialności w jego kulturowym i ekonomicznym rozwoju” – napisano w uchwale. Zaznaczono, że postawa i osiągnięcia Lecha Bądkowskiego są stale żywe na Pomorzu i Kaszubach. W uchwale Senat dziękuje „wszystkim, którzy współpracując z nim, swoją pracą i oddaniem przyczynili się do powstania demokratycznej Polski”.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii

Izba jednomyślnie, 86 głosami, podjęła uchwałę, w której oddaje hołd wszystkim ofiarom tragedii smoleńskiej i deklaruje kontynuację działań na rzecz łączącego nas z nimi celu, którym jest rozwój naszej wolnej i demokratycznej ojczyzny. Przypomniano, że w katastrofie zginął prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz 93 inne osoby, w tym posłowie i senatorowie, reprezentujący wszystkie środowiska polityczne w ówczesnym parlamencie, ministrowie i urzędnicy państwowi, generałowie i oficerowie Wojska Polskiego, biskupi i kapłani różnych Kościołów chrześcijańskich, kombatanci, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, działacze społeczni, ludzie kultury i inne znane osobistości życia publicznego. „Najwyżsi przedstawiciele Państwa Polskiego, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku – 70 lat po dokonanym przez Związek Sowiecki Ludobójstwie Katyńskim i nieopodal miejsca tamtej kaźni – stracili życie, pełniąc służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w imię prawdy historycznej o komunistycznej zbrodni z 1940 r.” – podkreślono.

Projekt uchwały wnieśli senatorowie: Jan Maria Jackowski, Robert Mamątow i Marek Martynowski.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów – odrzucona

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 6. posiedzeniu Sejmu, 14 lutego 2020 r., ma na celu zwalczanie nadwagi i otyłości w polskim społeczeństwie poprzez wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Zakłada wprowadzenie opłaty dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia. Będą oni zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml (25 zł od 1 l 100-procentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach). Opłata będzie pobierana przy sprzedaży alkoholu do sklepu. Nowela wprowadza też opłatę od napojów słodzonych, podzieloną na części: stałą (50 gr za 1 l napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej – mono- lub disacharydów, 10 gr za 1 l napoju z dodatkiem substancji aktywnej – kofeiny lub tauryny) i zmienną (5 gr za 1 g cukru powyżej 5 g/100 ml, w przeliczeniu na 1 l napoju). Pieniądze z opłat mają trafić do gmin i do NFZ na edukację, profilaktykę i świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Komisja Zdrowia przedstawiła sprawozdanie, w którym nie uzyskał większości ani wniosek senator Beaty Małeckiej-Libery o odrzucenie ustawy, ani senatora Wojciecha Skurkiewicza o przyjęcie jej bez poprawek. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o wprowadzenie do ustawy 11 poprawek. W trakcie debaty zmiany proponowali też senatorowie: Kazimierz Kleina, Wojciech Konieczny, Jan Filip Libicki i Janusz Pęcherz. Poparcie Izby uzyskał wniosek o odrzucenie ustawy (45 głosów za, 38 – przeciw, 1 wstrzymujący się).

Wniosek Senatu o odrzucenie ustawy rozpatrzy teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Nowela, uchwalona przez Sejm na 5. posiedzeniu, 13 lutego 2020 r., na podstawie projektu rządowego, ma przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, wzmocnić transparentność zasad wykonywania prac geodezyjnych, jednoznacznie określić prawa i obowiązki zarówno wykonawcy prac geodezyjnych, jak i organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a także umożliwić powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Ustawa przewiduje ponadto zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także zmniejszenie opłat za zbiory danych i materiały pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ogranicza też formalności związane z pracami geodezyjnymi.

Komisja Infrastruktury wnosiła o przyjęcie ustawy z poprawką. Podczas dyskusji 17 zmian zaproponował senator Artur Dunin. Izba wprowadziła do noweli 13 poprawek, co poparło 82 senatorów, a 1 wstrzymał się od głosu. Zmiany m.in. zmniejszają o 0,5 wielkość współczynnika korygującego wysokość opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także obniżają ze 100 do 80 zł wysokość opłat zryczałtowanych za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jedna z poprawek zmienia jednostki rozliczeniowe krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z hektarów na kilometry. Inna przywraca przepis upoważniający ministra budownictwa do określenia w rozporządzeniu rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Kolejna zmiana uchyla przepis zobowiązujący projektanta do składania projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność. >

Senackie poprawki zostaną rozpatrzone przez Sejm.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne – odrzucona

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 5. posiedzeniu Sejmu, 13 lutego 2020 r., wprowadza zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Zakłada, że środki, które obecnie znajdują się w OFE, zostaną automatycznie przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE). Środki te (ok. 154 mld zł) będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły zostać wypłacone w całości bądź w ratach. Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE, będą mogli złożyć deklarację o przekazaniu pieniędzy do ZUS. Za przekształcenie OFE w IKE wnoszona będzie opłata w wysokości wartości 15% aktywów netto OFE.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wniosły o odrzucenie ustawy, ich mniejszość zaś – o jej przyjęcie bez poprawek. W wyniku głosowania Izba odrzuciła ustawę (47 głosów za, 36 – przeciw).

Teraz do wniosku Senatu ustosunkują się posłowie.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat 46 głosami, przy 3 – przeciw i 30 wstrzymujących się, zmienił swój regulamin. Projekt nowelizacji wniosła grupa senatorów. Zgodnie z nowym przepisem w szczególnie uzasadnionych wypadkach wynikających z zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego marszałek Senatu może zadecydować o skróceniu terminu przeprowadzania pierwszego czytania projektów ustaw. Dotychczas pierwsze czytanie odbywało się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu ustawy.

Uchwała w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego

Doceniając podjętą 30 lat temu inicjatywę ustawodawczą Senatu, dorobek wszystkich kadencji polskiego samorządu gminnego i dokonania powstałych później samorządów powiatowego i wojewódzkiego, w uchwale Izba wyraża uznanie i podziękowania za ten wysiłek na rzecz dobra wspólnego. Przypomina, że 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił, przygotowaną i przyjętą w tym samym roku przez Senat, ustawę o samorządzie terytorialnym, a 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin. W uchwale podkreślono, że reforma samorządu gminnego to jedna z najbardziej udanych zmian po 1989 r. Rozpoczęła ona proces decentralizacji państwa i wprowadziła w życie zasadę pomocniczości. Wspólnoty lokalne uzyskały wtedy podmiotowość prawną, polityczną i ekonomiczną. Monopol państwowej własności i system centralnej władzy zostały złamane. „30 lat samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju przedsiębiorczości. 30 lat samorządności to czas obywatelskich aktywności, poczucia wspólnoty i partycypacji społecznej” – napisano w uchwale, której projekt wniosła grupa senatorów.

Za jej podjęciem głosowało 82 senatorów, a 1 był przeciw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat 47 głosami, przy 34 – przeciw i 1 wstrzymującym się, zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy i upoważnił senatora Marka Borowskiego do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad nim.

Projekt ustawy, przygotowany przez komisje: Zdrowia i Ustawodawczą, ma na celu doprecyzowanie przepisów ustawy, a także zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii wirusa COVID-19 dla gospodarki, w szczególności dla mikro- i małych przedsiębiorców. Przewiduje m.in.: możliwość czasowego zawieszenia działalności zakładu pracy (koszty wynagrodzenia za ten czas ponosiliby pracodawca i Skarb Państwa w równych częściach), a także odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i rozłożenia ich na raty przedsiębiorcom, którzy z powodu epidemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej; wypłatę wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracownikom obowiązkowo hospitalizowanym lub poddanym kwarantannie z powodu zakażenia koronawirusem; rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy ponieśli szkodę w wyniku działań władz publicznych podjętych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19; preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku epidemii, wykonujących działalność gospodarczą w czasie zagrożenia COVID-19. Projekt określa też zasady wykonywania i kontrolowania pracy zdalnej. Umożliwia ponadto lekarzom specjalistom wykonującym prywatną praktykę zakup wyrobów medycznych niezbędnych dla ochrony przed zarażeniem się koronawirusem. W wypadku konieczności reglamentowania wyrobów medycznych mają być one dostarczane w pierwszej kolejności nie tylko pacjentom, ale także personelowi medycznemu. Proponowane przepisy przyznają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodzicom dzieci do 15. roku życia oraz wydłużenie okresu jego pobierania przez cały czas zamknięcia placówki.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.

24. posiedzenie Senatu

Na 24. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 19 ustaw, 2 odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki.

23. posiedzenie Senatu

Na 23. posiedzeniu Senat rozpatrzył 6 ustaw, do 3 wprowadził poprawki.