Narzędzia:

11–12 kwietnia 2019 r.

12.04.2019

11–12 kwietnia 2019 r. odbyło się 76. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 7 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Podjęła też 2 uchwały okolicznościowe. Wyraziła ponadto zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wybrała 21 ławników Sądu Najwyższego.

 

Uchwała upamiętniająca profesora Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci oraz 30-leciem odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Izba jednomyślnie, 75 głosami, podjęła uchwałę, w której składa hołd „osobie i dziełu pierwszego marszałka odrodzonej Izby, który wywarł tak znaczący i pozytywny wpływ na bieg historii narodu polskiego jako wybitny mąż stanu, wielce zasłużony dla Ojczyzny i spraw publicznych”. „Czujemy się spadkobiercami spuścizny Senatu I kadencji i jego Marszałka oraz kontynuatorami misji sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą” – zapewnili senatorowie. W uchwale przypomniano również, że Andrzej Stelmachowski był m.in. ministrem edukacji narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą, kawalerem Orderu Orła Białego, działaczem opozycji niepodległościowej, bliskim współpracownikiem kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa oraz papieża Jana Pawła II, profesorem nauk prawnych, nauczycielem akademickim, żołnierzem Armii Krajowej i powstańcem warszawskim. Podkreślono, że odegrał niezwykle ważną rolę w przygotowaniach Okrągłego Stołu jako jeden z głównych negocjatorów opozycji solidarnościowej i episkopatu Polski w rozmowach z władzami komunistycznymi. Uczestniczył też w zasadniczej zmianie kierunków i priorytetów polskiej polityki zagranicznej doby transformacji ustrojowej Polski po 1989 r. jako jeden z jej głównych architektów. Jak napisano w uchwale, w latach 1990–2008 sprawował funkcję prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” współdziałającego z Senatem „w wielkim, historycznym dziele odbudowania zaufania i nawiązania współpracy opartej na partnerstwie i dialogu z emigracją niepodległościową, Polakami za wschodnią granicą «zapomnianymi» przez pół wieku przez władze PRL, Polonią i Polakami w świecie”. Podkreślono też, że dzięki autorytetowi, talentom dyplomatycznym, niespożytej energii, determinacji i konsekwencji AndrzejaStelmachowskiego„zawdzięczamy to, że my, Polacy, niezależnie od tego, gdzie żyjemy, mamy świadomość siły więzi łączących nas w nieprzemijającą, wielką wartość – w narodową wspólnotę”. „Marszałek Senatu RP I kadencji Andrzej Stelmachowski przez całe swoje życie pozostał wierny dewizie «Bóg, Honor, Ojczyzna». Jako człowiek wielkiej odwagi i roztropności, doskonale rozumiał czym jest polska racja stanu. Dokonywał trudnych wyborów politycznych zawsze w poczuciu odpowiedzialność za losy narodu i państwa” – napisano w uchwale.

 

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem komisji: Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta protokołu w sprawie akcesji Macedonii Północnej do NATO, co poparło 59 senatorów. Zgodę wyraził też Sejm na 79. posiedzeniu 4 kwietnia 2019 r.

Sprawozdawca komisji spraw zagranicznych senator Marek Pęk przypomniał, że decyzja o akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO została podjęta 11 lipca 2018 r. Jak podkreślił, proces akcesji nie był łatwy – istniały pewne napięcia pomiędzy Grecją i Macedonią, toczył się spór dotyczący nazwy Macedonii.

Po akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO, na mocy postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego, Polska będzie zobowiązana do udzielania jej w razie potrzeby wsparcia wojskowego. Nie zmienią się mechanizmy podejmowania decyzji i współpracy państw członkowskich w ramach NATO.

 

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 79. posiedzeniu Sejmu, 4 kwietnia 2019 r., określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1100 zł brutto i zasady jego wypłaty. Zgodnie z ustawą świadczenie otrzymają osoby mające prawo do emerytur i rent w systemach: powszechnego ubezpieczenia, ubezpieczenia społecznego rolników, zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także uprawnione do emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Świadczenie będzie ustalane z urzędu i wypłacane przez właściwe organy emerytalno-rentowe w maju 2019 r., z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty w czerwcu 2019 r. Świadczenie to nie będzie miało wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o inne świadczenia, zasiłki, pomoc lub wsparcie. Nie będzie ono też podlegać potrąceniom i egzekucjom. Świadczenie otrzyma ponad 9,8 mln osób. Koszt jego wypłaty wyniesie 10,8 mld zł.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej proponowała przyjęcie ustawy bez poprawek, jej mniejszość zaś wprowadzenie 1 zmiany. Wniosek komisji poparło 81 senatorów, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 85 głosami, przyjął nowelę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm podczas 78. posiedzenia, 15 marca 2019 r., na podstawie projektu rządowego, o co wnosiła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Nowela, którą teraz może podpisać prezydent, ma umożliwić stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Weszło ono w życie 17 stycznia 2018 r., a jego przepisy powinny być stosowane od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z nowelą organem właściwym do nadzoru przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił na 78. posiedzeniu, 15 marca 2019 r., na podstawie projektu rządowego, ma na celu ograniczenie fałszowania wskazań liczników (drogomierze) w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami wymianie będzie podlegał licznik, który nie odmierza przebiegu pojazdu lub jest nierozerwalnie związany z wymienianym elementem pojazdu. Nowy drogomierz musi być sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu. Właściciel lub posiadacz pojazdu, który wymienił drogomierz, będzie musiał w ciągu 14 dni od dnia wymiany przeprowadzić w stacji kontroli pojazdów odczyt licznika. Za tę usługę będzie pobierana opłata w wysokości nie wyższej niż 100 zł. Odczyt drogomierza będzie możliwy po złożeniu diagnoście przez właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza, sporządzonego na urzędowym formularzu.

Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna i Służba Celno-Skarbowa będą mogły podczas kontroli pojazdu odczytywać wskazania drogomierza pojazdu, pojazdu holowanego i pojazdu przewożonego.

Nowela przewiduje, że zmiana wskazań licznika, ingerencja w prawidłowość jego pomiaru, a także zlecenie zmiany wskazań lub ingerencji w prawidłowość pomiaru będą karane pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 3 lat.

W wyniku głosowania Senat poparł wniosek Komisji Infrastruktury i Komisji Ustawodawczej o przyjęcie ustawy bez poprawek (84 głosy za, 1 wstrzymujący się).

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Izba jednomyślnie, 85 głosami, wprowadziła 2 poprawki, zaproponowane przez Komisję Zdrowia, do nowelizacji uchwalonej zinicjatywy rządu, na 79. posiedzeniu Sejmu, 4 kwietnia 2019 r. Senat doprecyzował przepisy dotyczące ustalania kosztów udzielenia pomocy Policji lub Straży Granicznej w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli lub inspekcji, a także przepisy umożliwiające zakup w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym tych samych produktów leczniczych, które można kupić w sklepach ogólnodostępnych i w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. Do tych zmian ustosunkuje się teraz Sejm.

Ustawa ma przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Wprowadza rozwiązania pozwalające skutecznie walczyć z nieprawidłowościami na rynku farmaceutycznym, w szczególności z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji produktów leczniczych. Polega to na pozyskiwaniu leków refundowanych z rynku detalicznego i ich odsprzedaży za granicę za cenę wielokrotnie wyższą niż dopuszczalna cena krajowa, co powoduje niedobory leków, w tym ratujących życie, i poważnie zagraża zdrowiu pacjentów. Nowela wprowadza kary za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, a także za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. Zakazuje zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Zakłada sprawniejsze przeprowadzenie inspekcji i kontroli dystrybucji produktów leczniczych i rozszerzenie zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną.

 

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z rekomendacją Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm podczas 79. posiedzenia, 4 kwietnia 2019 r., na podstawie przedłożenia rządu, co poparło 85 senatorów. Teraz zostanie ona skierowana do podpisu prezydenta.

Ustawa ma uprościć i skrócić procedury wzajemnego uznawania dokumentów (np. akty: urodzenia, zgonu, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, adopcji) przez urzędy państw UE. Likwiduje m.in. wymóg legalizacji i apostille w odniesieniu do niektórych dokumentów urzędowych wydanych w jednym państwie członkowskim, które mają być przedstawione w innym państwie UE.

 

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 79. posiedzeniu Sejmu, 4 kwietnia 2019 r., przewiduje, że dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniały podmiotom publicznym i prywatnym gminy, a nie – jak dotychczas – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wniosek o udostępnienie danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Senat 72 głosami, przy 1 przeciwnym i 10 wstrzymujących się, poparł wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Nowelę może teraz podpisać prezydent.

 

Uchwała w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Senat 65 głosami, przy 1 przeciw, podjął uchwałę, w której „wyraża szacunek dla pokoleń pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów tej uczelni, mających niebagatelny wkład w rozwój naszej Ojczyzny”. W uchwale przypomniano, że 7 maja 1919 r. odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański. Podkreślono, że uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała. Przypomniano też, że w1939 r. uniwersytet został zamknięty. Mimo tego dzięki determinacji i heroizmowi profesorów i młodzieży akademickiej udało się w warunkach konspiracyjnych wykształcić ponad 2 tysiące studentów. Od listopada 1940 r. uniwersytet kontynuował działalność jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich.

„Zasługi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza są wielkie i niepodważalne. Wszechnica poznańska pokazała, że mimo niesprzyjających warunków można osiągać wyniki na najwyższym poziomie. Dziś poznański uniwersytet pozostaje jedną z czołowych uczelni w Polsce, jest rozpoznawalny w Europie i na świecie” – napisano w uchwale. Jak dodano, wciągu swojej 100-letniej historii uniwersytet znacząco wpływał na kształt nauki i kultury polskiej. Pośród jego kadry profesorskiej, ale także wśród absolwentów, znajdowało się i do dziś znajduje się wiele osób pełniących wysokie funkcje państwowe, wielu przedstawicieli świata nauki i kultury.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.