Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia Senatu

19–21 grudnia 2018 r.

19–21 grudnia 2018 r. odbyło się 69. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 16 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Podjęła także 3 uchwały i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 1 projektu ustawy.

 

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin

Głosami 76 senatorów Izba podjęła uchwałę, przygotowaną z inicjatywy grupy senatorów, w której Senat ustanawia rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, aby oddać hołd temu wybitnemu twórcy, uznanemu za ojca polskiej opery narodowej. W uchwale podkreślono, że Stanisław Moniuszko tworzył ku pokrzepieniu serc Polaków zniewolonych przez zaborców, a swoje życie i twórczość poświęcił krzewieniu polskiej muzyki.

Jak napisano w uchwale, ogłoszenie roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki nie tylko pozwoli przybliżyć życie i bogatą twórczość wybitnego kompozytora, ale także zwróci uwagę Polaków na postawy patriotyczne wśród artystów oraz potrzebę tworzenia sztuki czerpiącej inspiracje z polskiej kultury.

 

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 73. posiedzeniu, 6 grudnia 2018 r., na podstawie projektu komisyjnego, zmienia przepisy dotyczące obowiązku zachowania w tajemnicy informacji medycznej o pacjencie po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny. Zgodnie z nowymi przepisami ujawnieniu tajemnicy lekarskiej po swojej śmierci pacjent będzie mógł się sprzeciwić za życia. Sprzeciw dołącza się do jego dokumentacji medycznej. Nowela umożliwia osobom bliskim dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego, także wówczas, gdy za życia nie upoważnił ich do wglądu do niej. Będzie to możliwe tylko w wypadku dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta albo ochrony zdrowia lub życia osoby bliskiej. Spory między bliskimi zmarłego w sprawie ujawnienia tajemnicy lekarskiej będzie rozpatrywał sąd w postępowaniu nieprocesowymna wniosek osoby bliskiej lub lekarza.Lekarz również może zwrócić się do sądu w razie uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest w rzeczywistości osobą bliską zmarłego.

Izba odrzuciła 2 poprawki Komisji Zdrowia, które przewidywały, że ujawnienie informacji medycznej o pacjencie po jego śmierci, mimo jego wcześniejszego sprzeciwu, byłoby możliwe tylko w wypadku konieczności ochrony życia i zdrowia osoby bliskiej zmarłego. Na wniosek wicemarszałka Adama Bielana przyjęła nowelę bez poprawek (55 głosów za, 24 – przeciw, 3 wstrzymujące się).

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Cele nowelizacji, uchwalonej z inicjatywy rządu na 74. posiedzeniu Sejmu, 14 grudnia 2018 r., to: racjonalizacja możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienie ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu ich bezpieczeństwa finansowego.

Zgodnie z nowelą samorządy będą mogły spłacić zadłużenie nowym długiem o niższych kosztach obsługi, a także spłacić je wcześniej z własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z rozliczenia zaciągniętych zobowiązań. Pozwoli to na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi. Ponadto wydłużono z 3 do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia.

Nowe przepisy przewidują, że przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zadłużenia będą uwzględniane zobowiązania, które powodują skutki ekonomiczne takie jak umowy pożyczki lub kredytu (tzw. niestandardowe instrumenty finansowe, czyli umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, a także umowy leasingu, np. na służbowe samochody). Pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów. Zobowiązania te będą podlegać takim samym ograniczeniom jak tradycyjne umowy kredytu i pożyczki; wszystkie wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia. Na zarządy jednostek samorządu terytorialnego nałożono obowiązek uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty takiego zobowiązania, co ma wzmocnić monitorowanie długu samorządów.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły również zmieniać budżet i wieloletnią prognozę finansową w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W ustawie doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące postępowań naprawczych.

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych wniosły o przyjęcie noweli bez poprawek. Taki sam wniosek przedstawiła Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, wskazując jednocześnie na potrzebę wprowadzenia zmian wykraczających poza materię ustawy. Wniosła też o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Izba jednomyślnie, 85 głosami, przyjęła nowelizację bez poprawek.

Ustawę może już podpisać prezydent.

 

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z rekomendacją Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym na 74. posiedzeniu Sejmu, 14 grudnia 2018 r., na podstawie projektu poselskiego, co poparło 84 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowela przedłuża do 31 grudnia 2019 r. możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy w wypadku niektórych wyrobów zwolnionych z akcyzy. Odpowiada na postulaty przedsiębiorców, którzy zgłaszali problemy z dostosowaniem do elektronicznego systemu EMCS (system przemieszczania i nadzoru wyrobów akcyzowych), co mogłoby skutkować zaburzeniem dostaw wyrobów akcyzowych.

 

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Ustawa, którą Sejm uchwalił na 74. posiedzeniu, 14 grudnia 2018 r., na podstawie projektu poselskiego, aktualizuje kody w Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej.

Izba jednomyślnie, 86 głosami, przyjęła nowelę bez poprawek, o co wnosiły komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 74. posiedzeniu Sejmu, 14 grudnia 2018 r., wprowadza rozwiązania, które mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach).

Ustawa przewiduje zastąpienie obowiązującego do 31 grudnia 2018 r. systemuwsparcia producentów energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, opartego na tzw. świadectwach pochodzenia systemem wykorzystującym m.in. procedurę aukcyjną. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji, a także wskaźnik emisji CO2 nie przekraczający 450 kg/MWh wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej. Wsparcie dla kogeneracji zostanie sfinansowane z opłaty kogeneracyjnej, wyodrębnionej na rachunku za energię elektryczną. W 2019 r. wyniesie ona 1,58 zł za 1 MWh.Wsparcie będzie udzielane maksymalnie na 15 lat.

Promowana będzie energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji w 4 kategoriach instalacji wytwórczych. Istniejące i zmodernizowane jednostki o mocy 1–50 MW i poniżej 1 MW będą otrzymywać stałe premie do ceny energii elektrycznej. Nowe i znacznie zmodernizowane źródła o mocy elektrycznej 1–50 MW będą startować w aukcjach; wygrają te, które zaoferują najniższą wysokość premii kogeneracyjnej. Maksymalne wysokości premii zostaną wyznaczone dla różnych rodzajów paliwa: gazu, paliw stałych, biomasy i innych. Wysokość premii dla źródeł o mocy 50–300 MWe będzie ustalana na podstawie faktycznych paramentów i sytuacji rynkowej każdej jednostki. Z kolei największe jednostki, o mocy ponad 300 MWe, również będą miały wsparcie, wyznaczane indywidualnie, ale będzie ono podlegać notyfikacji Komisji Europejskiej.

Jednostki, które wprowadzą do publicznej sieci mniej niż 70% produkowanego ciepła, otrzymają premię kogeneracyjną za część energii elektrycznej, odpowiadającej procentowej części ciepła wprowadzanego do publicznej sieci ciepłowniczej.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności proponowała przyjęcie ustawy bez poprawek, jej mniejszość zaś wprowadzenie do niej 12 zmian. Wniosek komisji poparło 56 senatorów, 27 było przeciw.

Ustawę może teraz podpisać prezydent.

 

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z rekomendacją Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, przyjęła nowelę w wersji uchwalonej przez Sejm na 74. posiedzeniu, 14 grudnia 2018 r., na podstawie projektu rządowego, co poparło 76 senatorów, 11 wstrzymało się od głosu.

Ustawa, która trafi teraz do podpisu prezydenta, podwyższa najniższe świadczenia. Od 1 marca 2019 r. najniższe emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną z 1 tys. zł do 1100 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – z 750 zł do 825 zł. Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej wyniesie 2629,17 zł, świadczenie przedemerytalne – 1140,99 zł miesięcznie, a świadczenie przedemerytalne podlegające zmniejszeniu – 570,50 zł.

 

Ustawa o zmianie ustawy o Policji – przyjęta bez poprawek

W wyniku głosowania Izba poparła wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie bez poprawek ustawy uchwalonej przez Sejm na 73. posiedzeniu, 6 grudnia 2018 r., na podstawie projektu komisyjnego (62 głosy za, 25 – przeciw). Nowelę może teraz podpisać prezydent.

Ustawa przewiduje, że koszty tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości będą pokrywane przez Policję przez cały okres pełnienia tej służby, a nie – jak dotychczas – przez 2 lata.

 

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Nowela, uchwalona przez Sejm na 74. posiedzeniu, 14 grudnia 2018 r., na podstawie projektu komisyjnego, wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt K 17/14) poprzez określenie granic przeszukania, a także dostosowanie uprawnień funkcjonariuszy w zakresie kontroli osobistej do standardów zagwarantowanych w konstytucji. Zgodnie z ustawą kontrola osobista, a także przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego będzie możliwe nie tylko w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, ale także w celu znalezienia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub przedmiotów, których posiadanie jest zabronione albo mogących stanowić dowód w postępowaniu karnym. Kontrola osobista powinna przebiegać w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej oraz w zakresie niezbędnym w danych okolicznościach do zrealizowania celu kontroli.

Nowym uprawnieniem będzie sprawdzenie prewencyjne w celu m.in. ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób, zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym lub znalezienia i odebrania niebezpiecznych przedmiotów. Będzie można go dokonać „wzrokowo, manualnie lub z wykorzystaniem psa służbowego lub środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń, których posiadanie jest zabronione”.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek, co poparło 59 senatorów, 26 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. W trakcie dyskusji zmiany proponował senator Bogdan Borusewicz.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – przyjęta bez poprawek

Ustawa, którą Sejm uchwalił z inicjatywy rządu na 74. posiedzeniu, 14 grudnia 2018 r., ma na celu wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Ustawa określa m.in. zasady przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których te dane dotyczą, zadania administratorów, podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych osobowych i wymogi im stawiane.

Zgodnie z ustawą dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek, ich mniejszość zaś o wprowadzenie 34 zmian. Stanowisko komisji poparło 60 senatorów, 26 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa będzie obowiązywać, jeśli podpisze ją prezydent.

 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z wnioskiem Komisji Środowiska, przyjęła ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 74. posiedzeniu, 14 grudnia 2018 r., na podstawie projektu poselskiego, co poparło 61 senatorów, 23 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Ustawa, która trafi teraz do podpisu prezydenta, przewiduje udzielenie państwom rozwijającym się wsparcia w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, przewidzianego w ramach realizacji celów konwencji klimatycznej za pośrednictwem zielonego funduszu klimatycznego lub funduszu adaptacyjnego lub pomocy dwustronnej.

 

Ustawa o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych – przyjęta bez poprawek

W wyniku głosowania Izba przyjęła bez poprawek nowelę, uchwaloną przez Sejm na 73. posiedzeniu, 6 grudnia 2018 r., na podstawie projektu prezydenckiego, o co wnosiła Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (75 głosów za, 2 – przeciw, 11 wstrzymujących się). Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Nowela wprowadza do ustawy o umowach międzynarodowych pojęcie „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej”. Przewiduje, że następuje ona w sposób przewidziany w umowie międzynarodowej, w szczególności na skutek jej wypowiedzenia przez Polskę, albo w inny sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe. Umowa międzynarodowa, ratyfikowana za zgodą określoną w konstytucji, będzie przedkładana prezydentowi RP do wypowiedzenia po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie. Nowela reguluje też kwestie ogłaszania w dziennikach urzędowych oświadczeń rządowych o utracie mocy obowiązującej umów międzynarodowych, zawartych przez Polskę lub których stroną jest Polska. Oświadczenie rządowe o utracie mocy obowiązującej umowy międzynarodowej ogłasza się w trybie, w jakim została ogłoszona.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 83 głosami, przyjął nowelę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 73. posiedzeniu, 6 grudnia 2018 r., na podstawie projektu prezydenckiego, o co wnosiła Komisja Ustawodawcza.

Ustawa, którą może już podpisać prezydent, likwiduje możliwość pobierania odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych, udzielanych przez instytucje kredytowe, chyba że wierzyciel i dłużnik po powstaniu zaległości zgodnie postanowią o doliczeniu zaległości do sumy dłużnej. W każdym przypadku dochodzenie odsetek możliwe będzie na drodze sądowej.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o notariacie – przyjęta bez poprawek

Izba, 83 głosami, przyjęła bez poprawek nowelizację, uchwaloną przez Sejm na 74. posiedzeniu, 14 grudnia 2018 r., na podstawie projektu poselskiego. Stanowisko takie przedstawiła Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Ustawa uchyla przepisy, na podstawie których notariusz doręczał oświadczenie strony postępowania cywilnego.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Nowela, uchwalona przez Sejm na 74. posiedzeniu, 14 grudnia 2018 r., na podstawie projektu rządowego, dostosuje prawo do przepisów unijnych, dotyczących praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, lotnisk i ochrony lotnictwa cywilnego. Ponadto ustawa powołuje Rzecznika Praw Pasażerów, który ma działać przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i zostanie wyznaczony przez prezesa tego Urzędu spośród jego pracowników na pięcioletnią kadencję. Rzecznik Praw Pasażera ma zapewnić możliwość dochodzenia przez pasażera swoich roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Izba jednomyślnie, 88 głosami, poparła wniosek Komisji Infrastruktury o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Nowela trafi do podpisu prezydenta

 

Poprawki Senatu do ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Izba w wyniku głosowania przyjęła ustawę z 6 poprawkami zaproponowanymi przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (60 głosów za, 27 – przeciw, 2 wstrzymujące się). Doprecyzowano m.in., że jednym ze źródeł finansowania fundacji będą zbiórki publiczne, a nie jakiekolwiek zbiórki, a także iż minister gospodarki będzie mógł uzupełnić skład rady w przypadku rezygnacji albo śmierci członka rady lub odwołania go. Teraz do senackich poprawek ustosunkuje się Sejm.

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 74. posiedzeniu Sejmu, 14 grudnia 2018 r., przewiduje powołanie fundacji, która ma działać na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców, m.in. poprzez budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu i wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, wspieranie podnoszenia poziomu technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorców z uwzględnieniem procesów przetwórczych, logistycznych i energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów, a także inicjowanie we współpracy z przedsiębiorcami projektów badawczych, ukierunkowanych na rozwój inżynierii materiałowej, technik wytwórczych i nowych produktów.

 

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 84 głosami, przyjęła ustawę bez poprawek ustawę uchwaloną przez Sejm na 73. posiedzeniu, 6 grudnia 2018 r., na podstawie projektu rządowego, o co wnosiła Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Nowela, którą może już podpisać prezydent, doprecyzowuje przepisy dotyczące przeprowadzania konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Umożliwia też przekształcenie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu w państwowe instytucje kultury.

 

Uchwała ustanawiająca rok 2019Rokiem Matematyki

Senat 79 głosami, przy 1 przeciw i 3 wstrzymującymi się, podjął uchwałę, która ma być wyrazem uznania dla zasług polskich matematyków, a także upamiętnić niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W uchwale przypomniano dokonania szkół matematycznych lwowskiej i warszawskiej oraz uniwersytetów w Wilnie, Poznaniu i Krakowie w okresie międzywojennym. Podkreślono też, że „wzrost zainteresowania matematyką i studiowaniem tej dziedziny oraz rozwijanie związanych z matematyką umiejętności w działalności naukowej i zawodowej są niezwykle ważne, szczególnie w epoce społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy”.

Projekt uchwały wniósł senator Kazimiera Wiatr.

 

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia

Uchwałępodjęła Izba z inicjatywy Komisji Kultury i Środków Przekazu. Poparło ją 84 senatorów, 2 wstrzymało się od głosu.

W uchwale przypomniano, że 1 lipca 1569 r. podczas obrad sejmu walnego w Lublinie zostało zawarte porozumienie między stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W jej wyniku zostało stworzone państwo federacyjne określane często mianem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zdaniem Izby Unia Lubelska stanowi „wspaniałe świadectwo mądrości i dalekowzroczności ówczesnych elit”, gdyż w jej wyniku powstało mocarstwo o wielonarodowej, wieloetnicznej, wielokulturowej i wieloreligijnej strukturze społecznej. Podkreślono, że „ten pokojowy akt światłej woli politycznej oraz bardzo zaawansowanej myśli traktatowej i prawniczej, zawarty w duchu wzajemnego poszanowania narodów i kultur, dobrego sąsiedztwa i nieagresywnego współistnienia, jest wielkim naszym dziedzictwem i wkładem w historię nowożytnej Europy”.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Senat 57 głosami, przy 4 przeciwnych i 25 wstrzymujących się, zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy i upoważnił senatora Adama Gawędę do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad nim.

Projektowane przepisy mają m.in. zapobiec obniżaniu wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, „niektóre samorządy podjęły działania polegające na przyjęciu uchwał bądź zmianie uchwał wcześniejszych (np. podjęcie nowej uchwały przez Radę Warszawy) w sprawie bonifikat, których efektem jest nadmierne obciążenie mieszkańców uprawnionych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność”.  Projekt przewiduje, że warunki udzielania bonifikat od opłaty za dany rok lub opłaty jednorazowej za nabycie prawa własności, określone w zarządzeniu wojewody lud uchwale rady albo sejmiku zaczną obowiązywać od 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zostały przyjęte i weszły w życie. Projekt określa też maksymalny wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste – jej wysokość nie mogłaby być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie, z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji opłaty, określonych według wskaźników zmian cen mieszkań ogłaszanych przez GUS.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

W wyniku głosowania Izba, zgodnie z wnioskiem komisji: Ustawodawczej, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, odrzuciła projekt ustawy (56 głosów za, 26 – przeciw, 1 wstrzymujący się), który przewidywał utworzenie przez marszałka Sejmu w porozumieniu z marszałkiem Senatu pracowniczego programu emerytalnego, do którego mogą przystąpić posłowie, senatorowie oraz pracownicy biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, a także pracownicy kancelarii: Sejmu i Senatu.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito