Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia Senatu

12–14 grudnia 2018 r.

12–14 grudnia 2018 r. odbyło się 68. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 17 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Podjęła także 3 uchwały i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Senat wyraził również zgodę na powołanie Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka.

Przed wznowieniem obrad 13 grudnia 2018 r., w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, senatorowie oddali cześć ofiarom komunistycznej władzy.

 

Uchwała o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej

Jednomyślnie, 72 głosami, w obecności przedstawicieli władz Ligi Morskiej i Rzecznej na czele z prezesem Andrzejem Królikowskim, Izba podjęła uchwałę, przygotowaną z inicjatywy grupy senatorów. Senat przypomina w niej, że 1 października 1918 r. w Warszawie powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, które w 1924 r. przyjęło nazwę „Liga Morska i Rzeczna”. Liga od 100 lat konsekwentnie skupia się na sprawach morskich i rzecznych, na promowaniu rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Dba o rozwijanie świadomości morskiej polskiego społeczeństwa, umacnianie polskiego patriotyzmu i podtrzymywanie tradycji narodowych. Liga Morska i Rzeczna zainicjowała m.in. działania na rzecz rozwoju dróg wodnych w Polsce. Byli z nią związani: marszałek Józef Piłsudski, prezydenci Ignacy Mościcki i Stanisław Wojciechowski, premier Ignacy Jan Paderewski, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, marszałek Edward Rydz-Śmigły, czy Stefan Żeromski. Działania ligi przed wojną miały duże znaczenie dla rozpoczęcia budowy portu handlowego w Gdyni. Dzisiaj Liga Morska i Rzeczna skupia się na działaniach promujących kulturę przebywania nad wodą.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 72. posiedzeniu, 22 listopada 2018 r., na podstawie projektu rządowego, rozciąga obowiązek lustracyjny na wszystkie kategorie pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w polskich placówkach zagranicznych i w jednostkach nadzorowanych przez ministra spraw zagranicznych powołanych na podstawie odrębnych przepisów. Zakłada m.in., że w MSZ nie będą mogły być zatrudnione osoby, które między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były ich współpracownikami. Zgodnie z nowelą umowy o pracę osób zatrudnionych w służbie zagranicznej, które przed dniem wejścia w życie ustawy złożą dokumenty potwierdzające ich pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z nimi, wygasną po upływie 60 dni od dnia jej wejścia w życie. Z kolei umowy o pracę osób, które złożą oświadczenie na mocy nowych przepisów, wygasną po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia będzie przesłanką pozbawienia pełnionej funkcji publicznej.

Nowela nakłada na ministra spraw zagranicznych obowiązek przekazania prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu listy osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia, na prezesa IPN zaś – informacji o osobach, które złożyły dokumenty potwierdzające pracę, służbę lub współpracę z organami bezpieczeństwa państwa

Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek, ale jednomyślnie, 86 głosami, Senat odrzucił ten wniosek. Mniejszość obu komisji zaś proponowała wprowadzenie 8 zmian. W trakcie debaty senatorowie Marek Martynowski i Piotr Wach także zgłosili poprawki. W wyniku głosowań Izba wprowadziła 4 zmiany do ustawy, w większości ujednolicające terminologię. Jedna z poprawek uwzględnia, że osoby zajmujące kierownicze stanowiska w urzędzie obsługującym ministra spraw zagranicznych wchodzą w skład korpusu służby zagranicznej, więc podlegają przepisom ustawy. Kolejna dodaje brakujący przepis, określający, w którym momencie wygaśnie stosunek pracy osoby objętej ustawą w wypadku niezłożenia przez nią dokumentu lustracyjnego w terminie. Nowelizację z tymi zmianami poparło 60 senatorów, 6 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – przyjęta bez poprawek

Nowela, uchwalona przez Sejm na 72. posiedzeniu, 22 listopada 2018 r., na podstawie projektu rządowego, przedłuża do 30 czerwca 2020 r. obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie (tytoń spalany w temperaturze 300–400ºC).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W trakcie debaty senator Jerzy Chróścikowski proponował wprowadzenie 2 zmian. Wniosek komisji poparło 79 senatorów, 3 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawę może podpisać prezydent.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z rekomendacją Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przyjęła bez poprawek nowelę, uchwaloną przez Sejm na 72. posiedzeniu, 22 listopada 2018 r., na podstawie projektu rządowego. Stanowisko takie poparło 61 senatorów, 26 było przeciw.

Nowelizacja, która trafi teraz do podpisu prezydenta, dostosowuje aktualny poziom stawek podatku od towarów i usług do stanu finansów publicznych. Zakłada, że stawki w wysokości 23% i 8%, a także zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7% i 4-procentowego ryczałtu dla podatników świadczących usługi w zakresie przewozu taksówkami osobowymi będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po tym, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu publicznego do PKB (dług utrzyma się na poziomie powyżej 43% PKB, różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, który Polska zobowiązała się osiągnąć, będzie większa niż 6% PKB).

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – przyjęta bez poprawek

Senat 83 głosami, przy 2 wstrzymujących się, przyjął nowelizację w wersji uchwalonej przez Sejm na podstawie przedłożenia rządu podczas 72. posiedzenia, 22 listopada 2018 r., o co wnosiła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

Nowela upraszcza, modernizuje i ujednolica przepisy dotyczące VAT, stosowane do bonów na towary i usługi. Wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia. Reguluje kwestie opodatkowania i podstawy opodatkowania w wypadku bonów różnego przeznaczenia.

Podatnicy z siedzibą w Polsce będą mogli rozliczać VAT z tytułu usług elektronicznych (telekomunikacyjne, nadawcze) świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw UE według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych, jeśli roczna wartość netto tych usług nie przekroczy 42 000 zł (10 000 euro). Podatnicy zarejestrowani w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS) będą mogli stosować zasady fakturowania obowiązujące w ustawie o VAT, a nie w państwie członkowskim odbiorcy, a podatnicy niemający siedziby w UE, zarejestrowani w jednym lub kilku państwach członkowskich, będą mogli rozliczać usługi elektroniczne w MOSS.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 72. posiedzeniu, 22 listopada 2018 r., na podstawie projektu rządowego, przedłuża okres zawieszenia przepisów ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nowelizacją podatek ten ma się odnosić do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 stycznia 2020 r. Obowiązywanie ustawy zawieszono po wszczęciu postępowania przez Komisję Europejską i wezwaniu do przerwania stosowania podatku handlowego. Zdaniem KE polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy publicznej, dzięki progresywnym stawkom mniejsze sklepy będą miały przewagę nad konkurentami.

Poprzednia analogiczna ustawa zawieszała obowiązywanie podatku handlowego do końca 2018 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych proponowała przyjęcie noweli bez poprawek, co poparło 87 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa wejdzie w życie, jeśli podpisze ją prezydent.

 

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 72. posiedzeniu Sejmu, 22 listopada 2018 r., określa zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, zasady i tryb prowadzenia ich ewidencji, a także udzielania dotacji celowych i przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów opieki sprawowanej nad tymi grobami.

Zgodnie z ustawą grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski są groby osób, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski lub w obronie niepodległości i granic suwerennej Rzeczypospolitej, biorąc udział w wojnach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych oraz powstaniach narodowych w okresie od 1768 r. do 1963 r. oraz funkcjonariuszy cywilnych władz powstań narodowych, administracji podziemnego Państwa Polskiego w okresie wojny 1939–45, członków władz i rządu RP na uchodźstwie w latach 1939–90, a także podziemnych niepodległościowych organizacji cywilnych w latach 1945–56.

Ewidencją grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski zajmie się Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wpis do ewidencji grobu znajdującego się na terytorium Polski będzie mógł nastąpić na wniosek osoby fizycznej, fundacji, stowarzyszenia, Kościoła lub związku wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub z urzędu. W wypadku grobu znajdującego się poza terytorium Polski wpis nastąpi na wniosek konsula RP lub z urzędu. Przed wpisaniem grobu do ewidencji zostanie sprawdzone, czy spełnia kryteria uznania go za grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski.

Ustawa wprowadza ponadto system finansowego wsparcia podmiotów sprawujących opiekę nad takimi grobami. Fundacje, stowarzyszenia, Kościoły lub związki wyznaniowe, inne osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi otrzymają je w formie dotacji celowej, a osoby fizyczne – świadczenia pieniężnego.

Komisja Kultury i Środków Przekazu wniosła o wprowadzenie do ustawy 15 poprawek. Zmiany proponowali również senatorowie Jerzy Fedorowicz i Jan Rulewski. Nie uzyskały one jednak akceptacji Izby, dlatego marszałek Stanisław Karczewski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, co poparło 86 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o paszach – przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z rekomendacją Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjęła bez poprawek nowelizację, uchwaloną przez Sejm na 72. posiedzeniu, 22 listopada 2018 r., na podstawie projektu rządowego. Stanowisko takie poparło 84 senatorów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Nowela, którą może teraz podpisać prezydent, wydłuża o 2 lata, do 1 stycznia 2021 r., okres, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt. W ustawie wskazuje się ponadto na konieczność większego wykorzystywania w karmieniu zwierząt krajowych komponentów paszowych, np. śruty sojowej, roślin bobowatych czy motylkowych. Ustawa zobowiązuje też ministra rolnictwa do opracowania planu wykorzystania krajowych źródeł białka i zmniejszenia deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt.

 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach – przyjęta bez poprawek

Senat 88 głosami, przy 1 wstrzymującym się, przyjął nowelę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 72. posiedzeniu, 22 listopada 2018 r., na podstawie przedłożenia rządu, o co wnosiła Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa, która trafi teraz do podpisu prezydenta, ma usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), a także zapłaty za wykonanie tych operacji. Dotychczas oceną wniosków zajmowały się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – pod kątem formalnym oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – merytorycznym. Zgodnie z nowelą Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie będzie oceniało projekty i refundowało środki po realizacji. Powinno to skrócić czas oceny projektu. Nowela wprowadza ponadto zmiany, które upraszczają dokumentację konkursową, a także umożliwiają wsparcie działań służących zwiększeniu odporności systemów leśnych w lasach prywatnych m.in. dzięki przekształceniu niekorzystnej struktury drzewostanów.

 

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona na podstawie przedłożenia rządu podczas 72. posiedzenia Sejmu, 23 listopada 2018 r., umożliwi wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla ponad 24 tys. osób w przeszłości pozbawionym deputatu węglowego – głównie wdowom i sierotom po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli jako czynni pracownicy kopalń. Zaplanowano, że budżet państwa przeznaczy na te świadczenia 240,8 mln zł.

Osoby uprawnione będą miały 90 dni na złożenie wniosków o rekompensaty, których wypłata rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. Zgodnie z ustawą ubiegający się o rekompensatę muszą złożyć oświadczenia, że nie wystąpią na drogę sądową w sprawie odebranego deputatu, a jeśli już wystąpili – wycofać pozwy. Nie można łączyć rekompensaty z jednoczesnym roszczeniem w tej sprawie.

Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności proponowały przyjęcie ustawy bez poprawek, co poparło 86 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych – przyjęta bez poprawek

Na wniosek komisji: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Izba 87 głosami, przy 2 wstrzymujących się, przyjęła ustawę w wersji uchwalonej przez Sejm na 72. posiedzeniu, 22 listopada 2018 r., na podstawie projektu rządowego.

Ustawa, którą może już podpisać prezydent, reguluje sytuację europejskich partii politycznych (EPP) i europejskich fundacji politycznych (EFP), które chciałyby mieć siedzibę w Polsce. Odnosi się do zasad powstawania, organizacji, działalności i likwidacji EPP i EFP mających siedzibę w Polsce, a także zasady działalności na terytorium RP EPP i EFP z siedzibą w innym państwie członkowskim UE.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem europejska partia polityczna to organizacja realizująca program polityczny na szczeblu europejskim i zrzeszająca partie krajowe. Musi być zarejestrowana przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, działający przy Parlamencie Europejskim. Europejska fundacja polityczna zaś to organizacja powiązana z europejską partią polityczną, wspierająca ją i uzupełniająca jej działania. Jej również dotyczy obowiązek rejestracji.

Ustawa wyłącza EPP i EFP z grona uprawnionych w Polsce m.in. do udziału w wyborach, do inicjowania referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz uczestnictwa w kampaniach referendalnych. Daje prokuratorowi generalnemu uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym.

 

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 72. posiedzeniu Sejmu, 22 listopada 2018 r., dostosowuje program modernizacji do większej liczby etatów w poszczególnych służbach. Środki przeznaczone na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ustawie ustanawiającej program ustalono na podstawie liczby etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Stąd konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. i dostosowania przepisów do ustawy budżetowej. Liczba etatów kalkulacyjnych we wszystkich służbach w 2019 r. wzrośnie o 2640.

Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie noweli bez poprawek poparło 82 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – przyjęta bez poprawek

Za przyjęciem nowelizacji w brzmieniu uchwalonym przez Sejm podczas 72. posiedzenia, 22 listopada 2018 r., na podstawie projektu rządowego, głosowało 85 senatorów, 2 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosiła o przyjęcie noweli bez poprawek, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej proponowała zaś 1 zmianę.

Ustawa, która zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta, zawiesza do 30 czerwca 2019 r. stosowanie przepisów ustawy w odniesieniu do meczów Turnieju Finałowego FIFA U20 Mistrzostw Świata Polska 2019. Czasowe wyłączenie obowiązku uzyskiwania danych osobowych właścicieli biletów ułatwi zamianę i przekazywanie biletów innym osobom.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Głosami 84 senatorów, przy 2 wstrzymujących się, Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji, wniesionego przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jego celem jest rozwiązanie problemu nadawania przez obywateli polskich przebywających w krajach UE listów związanych z postępowaniem administracyjnym. Pismo będzie można nadać w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że został zachowany wymagany termin na dokonanie czynności.

Izba upoważniła senatora Jana Rulewskiego do jej reprezentowania podczas dalszych prac nad projektem.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Projekt nowelizacji, wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, realizuje postulat zawarty w petycji P9-49/17. Zgodnie z zawartą w nim propozycją, jeżeli koniec terminu określonego dla dokonania czynności procesowej przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W myśl projektu sobota, zgodnie z kodeksem, jest dniem równorzędnym z dniem wolnym od pracy. Podobne uregulowania stosuje się w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

W wyniku głosowania (86 głosów za, 2 wstrzymujące się) Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu tego projektu ustawy i upoważniła senatora Andrzeja Mioduszewskiego do jej reprezentowania podczas dalszych prac na nim.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Projekt ustawy, przygotowany przez grupę senatorów, przewiduje utworzenie przez marszałka Sejmu w porozumieniu z marszałkiem Senatu pracowniczego programu emerytalnego, do którego mogą przystąpić posłowie, senatorowie oraz pracownicy biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, a także pracownicy kancelarii: Sejmu i Senatu. Projektowana nowelizacja zakłada ponadto utworzenie funduszy wsparcia byłych posłów i senatorów oprócz funduszy świadczeń socjalnych funkcjonujących w Sejmie i Senacie.

Komisje: Ustawodawcza, Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponowały odrzucenie projektu. W trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki i projekt ponownie skierowano do komisji.

 

Uchwała w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego

Izba jednomyślnie, 79 głosami, podjęła uchwałę, której projekt przygotowała grupa senatorów. Przypomniano w niej dekret o adwokaturze – statut tymczasowy Palestry Państwa Polskiego. 24 grudnia 1918 r. Józef Piłsudski podpisał ten akt, będący nowoczesną regulacją, ustanawiającą 2-stopniowy samorząd adwokacki z radami adwokackimi, Naczelną Radą Adwokacką, własnymi sądami dyscyplinarnymi, gwarancją wolności słowa i pisma w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez adwokata, ochroną tajemnicy zawodowej. Statut stanowił, iż adwokat powinien być rzecznikiem prawa i słuszności. Te rozwiązania sprzyjały pełnieniu funkcji pełnomocników i obrońców, a także dużej aktywności w sferze publicznej.

Adwokaci wnieśli olbrzymi wkład w unifikację i kodyfikację prawa II RP, które odziedziczyło po zaborach aż 5 różnych systemów prawnych. Angażowali się w politykę, rozumiejąc ją jako podjęcie realnego wpływu na kształt ustawodawstwa polskiego i służbę publiczną. Adwokaci złożyli ogromną daninę krwi w czasie II wojny światowej ponad połowa z nich straciła życie. Swą misję adwokaci kontynuowali po II wojnie światowej w warunkach ustroju totalitarnego. Bronili z odwagą w procesach politycznych uczestników wydarzeń 1956, 1968, 1970, 1976 r. i po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 r. Po upadku systemu komunistycznego adwokaci czynnie włączyli się w budowę demokratycznego państwa prawa. „Senat pragnie uczcić ten akt i wiernych mu adwokatów, podejmując niniejszym uchwałę w stulecie jego podpisania przez Józefa Piłsudskiego” – napisano w uchwale.

 

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej

Jednomyślnie, głosami 79 senatorów, Izba podjęła uchwałę, przygotowaną przez komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Wyraziła w niej szacunek dla wkładu w kulturę Polski i całej Europy, a także oddanie sprawie polskiej tej pierwszej zawodowej pianistki i kompozytorki o europejskiej sławie, najwybitniejszej i najskuteczniej działającej ambasadorki kultury polskiej w latach dwudziestych XIX w. W uchwale przypomniano, że w okresie walk i starań dyplomatycznych o odzyskanie przez Polskę niepodległości Maria Szymanowska aktywnie uczestniczyła w podtrzymywaniu i krzewieniu kultury polskiej. Dzięki niezwykłemu kunsztowi i ekspresji artystycznej stała się powszechnie cenioną, wręcz podziwianą w całej Europie pianistką, występowała w największych europejskich salach koncertowych, a skomponowane przez nią utwory drukowały najbardziej prestiżowe wydawnictwa muzyczne. W czasie swoich tournée rozsławiała też piękno muzyki ojczystej. Pozostawiła po sobie około 120 utworów fortepianowych, a także utwory wokalne. Tworzona i wykonywana przez nią muzyka fascynowała m.in. Goethego, Schumana, Chopina, Glinkę, wywierając tym samym wpływ na sztukę europejską. „Czas przywrócić tę wielką i nietypową osobowość nie tylko polskiemu, ale europejskiemu i światowemu panteonowi muzyki i kultury” – napisano w uchwale.

 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił z inicjatywy rządu na 73. posiedzeniu, 6 grudnia 2018 r., przewiduje przeznaczenie ok. 11 mld zł z tegorocznych oszczędności budżetowych na zwiększenie wydatków. Zmiany dotyczą m.in. powiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1,8 mld zł (z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej) oraz przekazania do NFZ 2018 r. dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym w kwocie ok. 320,2 mln zł. Nowela zakłada przekazanie z budżetu państwa w 2018 r. 2,1 mld zł Funduszowi Reprywatyzacji na realizację projektów inwestycyjnych. Zdaniem rządu będzie to dodatkowy mechanizm aktywnego oddziaływania na gospodarkę. Ustawa umożliwia też przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1,1 mld zł na inwestycje w drogi samorządowe. Założono także przekazanie 715,5 mln zł z budżetu państwa dla Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze mają zostać wydane na pomoc dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane suszą w 2018 r. Zmiana umożliwia przeznaczenie dodatkowych środków na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego w 2018 r. w wysokości 150 mln zł. Nowela rezerwuje też kwotę 1,8 mld zł na objęcie przez Skarb Państwa akcji spółki PKP PLK. Założono zwiększenie limitu wydatków budżetu na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny. Wydatki te wzrosną z 18,26 mln zł do 21 mln zł, czyli o 2,74 mln zł. Fundusz Emerytur Pomostowych zostanie zasilony kwotą 1 mld zł, a Fundusz Rezerwy Demograficznej – 2 mld zł. Zdecydowano też o przeniesieniu 12 mln zł z obrony narodowej do ABW.

Izba w wyniku głosowania poparła wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie ustawy bez poprawek (63 głosy za, 23 – przeciw, 2 wstrzymujące się).

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z propozycją Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, przyjął nowelizację bez poprawek, co poparło 85 senatorów, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Ustawę może już podpisać prezydent.

Nowela, uchwalona przez Sejm podczas 73. posiedzenia, 6 grudnia 2018 r., podstawie projektu rządowego, zakłada przekształcenie od 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Dotyczy to gruntów zabudowanych wyłącznie jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią mieszkania.

Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które zostaną właścicielami gruntów, przez 20 lat będą uiszczać coroczną opłatę za przekształcenie w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Samorządy będą mogły je waloryzować tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS. Z opłaty zostaną zwolnione parki narodowe i osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, gdy wniosą jednorazowo opłaty za cały okres użytkowania wieczystego, użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie dekretu z 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy i innych tytułów prawnych czy w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 r. W ustawie określono wysokość bonifikaty, jakiej można udzielić w razie wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Będzie ona wynosić od 10 do 60% w zależności od momentu wniesienia tej opłaty. W wypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych – przyjęta bez poprawek

Na mocy nowelizacji, którą Sejm uchwalił podczas 73. posiedzenia, 6 grudnia 2018 r., na podstawie projektu rządowego, od 1 października 2019 r. z 725 zł do 800 zł zostanie podniesiony próg kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dzięki temu dodatkowe 60 tys. dzieci uzyska prawo do świadczeń z tego funduszu.

Nowela zakłada także aktywizację dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniania ich w pierwszej kolejności. Nowelizacja zawiera też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Komornicy będą uzyskiwali te informacje elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją. Nowelizacja wprowadza także kary grzywny dla nieuczciwych pracodawców zatrudniających „na czarno” dłużników alimentacyjnych. Będzie to możliwe po uruchomieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zgodnie z nowymi przepisami organy egzekucyjne będą mogły prowadzić egzekucje z diet z tytułu podróży służbowych, otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych, w wysokości do 50% tych diet.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość zaś o wprowadzenie 8 zmian. Poprawki przedstawili też senatorowie Mieczysław Augustyn i Jan Rulewski. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 55 senatorów, 31 było przeciw.

Nowe przepisy wejdą w życie, jeżeli prezydent podpisze ustawę.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona na 73. posiedzeniu Sejmu, 6 grudnia 2018 r., z inicjatywy rządu, przewiduje, że od 2021 r. pacjenci będą otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej, co ma ograniczyć możliwość zapisywania się przez pacjentów na więcej niż 1 listę oczekujących. Lekarz lub pracownik medyczny wpisze skierowanie na badania pacjenta w Systemie Informacji Medycznej. Chory otrzyma informację SMS lub mailem i sam wybierze przychodnię, szpital czy gabinet diagnostyczny, telefonicznie lub mailem zapisze się do kolejki i otrzyma informację o terminie wizyty. E-skierowania będą wystawiane na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie szpitalne i na wybrane badania diagnostyczne, m.in. medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowe przewodu pokarmowego oraz echokardiograficzne płodu. Po dokonaniu pierwszego zapisu skierowanie zostanie automatycznie oznaczone jako „w realizacji”, a nie da się ponownie zapisać się na jego podstawie u innego świadczeniodawcy. Nowela zmienia także z 1 stycznia 2019 r. na 1 lipca 2019 r. termin wejścia w życie wysyłkowej sprzedaży leków.

W wyniku głosowań akceptacji Izby nie uzyskała ani poprawka Komisji Zdrowia, ani senatora Tomasza Grodzkiego. Senat poparł zaś wniosek marszałka Stanisława Karczewskiego o przyjęcie ustawy bez poprawek (57 głosów za, 4 – przeciw, 24 wstrzymujące się).

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – przyjęta bez poprawek

Zgodnie z nowelizacją, uchwaloną na podstawie projektu komisyjnego podczas 73. posiedzenia Sejmu, 6 grudnia 2018 r., członkowie zarządu związku metropolitalnego, a także jego skarbnik i sekretarz będą mieli obowiązek składania oświadczeń lustracyjnychna zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa. Obowiązek lustracyjny będzie dotyczyć osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Nowela, którą na wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senat poparł bez poprawek (78 głosów za, 2 – przeciw, 1 wstrzymujący się), realizuje postulat zawarty w petycji Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju, skierowanej do sejmowej komisji ds. petycji. Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli powiadomi osoby, których zmiany dotyczą, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego i o skutkach jego niedopełnienia. Osoby, które nie złożą wymaganego od nich oświadczenia lustracyjnego, zostaną pozbawione funkcji publicznej. Jeśli ktoś wcześniej złożył oświadczenie lustracyjne, nie musi ponownie go składać. Wystarczy, że przekaże tę informację wojewodzie.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito