Narzędzia:

14–15 lutego 2018 r.

15.02.2018

14–15 lutego 2018 r. odbyło się 56. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw, do 6 wprowadziła poprawki. Podjęła też uchwałę okolicznościową.

W pierwszym dniu obrad przed Izbą wystąpił przewodniczący Senatu Francji Gerard Larcher, przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka Stanisława Karczewskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in. wyjątkowość polskiej historii, znaczenie stosunków polsko-francuskich, a także rolę naszego kraju w Unii Europejskiej. „Europa nie może być Europą bez Polski, tak jak nie można sobie wyobrazić Europy bez Francji i Niemiec” – mówił. W jego opinii Polska może być wyłącznie ważnym graczem i podmiotem w Europie.

 

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 77 głosami, przyjął bez poprawek ustawę, uchwaloną z inicjatywy rządu podczas 58. posiedzenia Sejmu, 8 lutego 2018 r., o co wnosiła Komisja Obrony Narodowej. Teraz nowela zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Na podstawie nowych przepisów żołnierze wojsk obcych stacjonujących w Polsce będą mogli zostać wyposażeni w broń i amunicję, jakimi dysponują Siły Zbrojne RP. Chodzi tu przede wszystkim o personel Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód.

 

Poprawki Senatu do ustawy – Prawo przedsiębiorców

Ustawa, uchwalona na 57. posiedzeniu Sejmu, 26 stycznia 2018 r., na podstawie projektu rządowego, to najważniejsza z pakietu ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym, stanowiących Konstytucję Biznesu. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, w tym także do ponoszenia ryzyka technologicznego związanego z realizacją innowacyjnych projektów, a także zmniejszyć ryzyko biznesowe.

Ustawa reguluje kwestie podejmowania, wykonywania i kończenia działalności gospodarczej na terytorium RP, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Wprowadza zasady: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść.

Ustawa ustanawia też instytucję działalności nierejestrowej. Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna, prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

Z kolei wprowadzona ustawą ulga na start zakłada, że początkujący przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, a po tym okresie przez kolejne 24 miesiące będzie mógł korzystać z tzw. małego ZUS.

Ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami, w kontaktach z dużą częścią z nich będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP. Likwiduje instytucje zgód i licencji jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej. Reguluje podstawowe zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz dokonywania oceny ich funkcjonowania. Wprowadza się instytucję objaśnień prawnych, tj. wydawanych przez ograny administracji w zakresie ich właściwości – z urzędu lub na wniosek rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw – wyjaśnień przepisów. Wprowadza się instytucję utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Tworzy Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki, umożliwiający załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Na mocy ustawy uelastycznia się instytucję zawieszenia działalności gospodarczej – możliwe będzie np. bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności lub zawieszenie na okres wskazany we wniosku.

Izba przyjęła ustawę z 12 poprawkami, proponowanymi przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, m.in. legislacyjnymi, doprecyzowującymi i ujednolicającymi terminologię. Ustawę z nimi poparło 67 senatorów, a 14 wstrzymało się od głosu. W trakcie dyskusji senator Mieczysław Augustyn wniósł o wprowadzenie 12 zmian.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ustawa, którą Sejm uchwalił na 57. posiedzeniu, 26 stycznia 2018 r., z inicjatywy rządu, to kolejna część pakietu. Powołuje instytucję, która ma wspierać i monitorować wdrażanie stanowiących go ustaw. Działalność rzecznika zapewni lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, a także bardziej partnerskie relacje między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, wpłynie też na poprawę stanu otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Do zadań rzecznika należeć będą m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, a także pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Rzecznik będzie również współpracował z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, zajmującymi się ochroną praw przedsiębiorców. Ma strzec poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, a także zasady uczciwej konkurencji. Będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra ds. gospodarki wyłącznie na jedną 6-letnią kadencję. Nie wolno mu należeć do partii politycznej, prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami wynikającymi z pełnienia tego urzędu, a także wykonywać innych czynności pozostających w sprzeczności z obowiązkami rzecznika albo mogących wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Po odrzuceniu wniosku senatora Jana Rulewskiego o odrzucenie ustawy (2 głosy za, 77 – przeciw) Izba w wyniku głosowań poparła 4 poprawki zaproponowane przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. W trakcie debaty zmiany postulowali senatorowie Kazimierz Kleina (1 poprawka) i senator Mieczysław Augustyn (14). Senackie poprawki dostosowują terminologię ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców do ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przesądzają, że zadaniem rzecznika będzie opiniowanie projektów aktów normatywnych również w zakresie zasad podejmowania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP. Izba skreśliła też przepis stanowiący zbędne powtórzenie. Wprowadziła też zasadę, że określając siedzibę biura rzecznika, minister ds. gospodarki będzie brał pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji jego zadań i będzie kierował się potrzebą dekoncentracji. Ustawę z tymi zmianami poparło 63 senatorów, a 18 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Przepisy ustawy, uchwalonej na 57. posiedzeniu Sejmu, 26 stycznia 2018 r., na podstawie projektu rządowego, mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), co ma ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą CEIDGewidencjonuje przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach, o zakresie i terminie zmian we wpisach oraz o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie. Ustawa umożliwi udostępnianieon-line przez przedsiębiorcę informacji w CEIDG o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach. Opublikowanie informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.

Prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma pomagać przedsiębiorcom, m.in. umożliwiać im załatwiania on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz przez udostępnianie informacji w tym zakresie. Za pośrednictwem PIP przedsiębiorca m.in. uzyska zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz o niezaleganiu z wypełnieniem zobowiązań podatkowych.

Na wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Izba wprowadziła do ustawy 4 poprawki, głównie o charakterze technicznolegislacyjnym. Przyjęto ponadto, że wniosek o wpis do CEIDG dotyczący działalności innej niż gospodarcza będzie niepoprawny. Ustawę w takim kształcie poparło 65 senatorów, a 15 wstrzymało się od głosu.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Celem ustawy, którą Sejm uchwalił na 57. posiedzeniu, 26 stycznia 2018 r., z inicjatywy rządu, jest zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności w naszym kraju. Określono w niej zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazano zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju. Nowe przepisy pozwolą na wyeliminowania wątpliwości co do tego, na jakich zasadach firmy zagraniczne mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce. Zgodnie z nimi m.in. obowiązek przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego ograniczy się tylko do sytuacji, w której likwidacja jest wynikiem wydania decyzji przez właściwego ministra o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności proponowała 2 poprawki do ustawy, które Izba poparła w wyniku głosowań. Pierwsza umożliwia podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez członków rodzin osób zagranicznych przebywających na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Druga koryguje nieprecyzyjne odesłanie. Ustawę z tymi zmianami przyjęto jednomyślnie, głosami 80 senatorów.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Ustawa, uchwalona na 57. posiedzeniu Sejmu, 26 stycznia 2018 r., na podstawie projektu rządowego, ma zapewnić wdrożenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w ustawach z pakietu Konstytucji Biznesu. Zmienia blisko 200 aktów prawnych.

W wyniku głosowań Izba uchwaliła 31 poprawek do ustawy, proponowanych przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. W trakcie debaty senator Mieczysław Augustyn wniósł o wprowadzenie 6 zmian. Przyjęte poprawki zmieniają m.in. termin wejścia w życie ustaw na 30 dni od dnia ogłoszenia, są konsekwencją uchwalenia nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Skreślono też odrębny termin wejścia w życie przepisów dotyczących zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz dodano przepis przejściowy, zgodnie z którym – do końca 2018 r. – przedsiębiorca może do wniosku o wpis do CEIDG dołączyć zgłoszenie do ubezpieczenia, jeśli jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia. Głosami 66 senatorów, przy 14 wstrzymujących się, Izba przyjęła ustawę z tymi zmianami.

Teraz nowe przepisy trafią do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o Straży Marszałkowskiej – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona na 57. posiedzeniu Sejmu, 26 stycznia 2018 r., na podstawie projektu komisyjnego, określa zadania z zakresu ochrony Sejmu i Senatu przez Straż Marszałkowską jako umundurowaną i uzbrojoną formację podlegającą marszałkowi Sejmu. Zgodnie z nowymi przepisami jej zadania to m.in.: ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie kancelarii ‒ Sejmu i Senatu, w tym przy użyciu urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku; kontrola uprawnień do przebywania na terenach i w obiektach oraz wydawanie przepustek; prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego; wykrywanie urządzeń podsłuchowych i konwojowanie pieniędzy, mienia i dokumentów. Zgodnie z ustawą funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, wykonując zadania, może m.in.: wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa; legitymować osoby; dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Przy wykonywaniu zadań przysługuje mu prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że nowa ustawa o Straży Marszałkowskiej wzorowana jest na ustawach o Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i innych ustawach, regulujących stosunek służbowy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnosiły o przyjęcie ustawy bez poprawek. W trakcie dyskusji senator Piotr Florek złożył wniosek o odrzucenie ustawy, poprawki proponowali zaś senatorowie: Bogdan Borusewicz, Jan Rulewski i Jerzy Wcisła. Izba w wyniku głosowań odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy (24 głosy za, 57 – przeciw, 1 wstrzymujący się) i przyjęła ją bez poprawek (54 głosy za, 26 – przeciw, 2 wstrzymujące się).

Ustawę będzie mógł teraz podpisać prezydent.

 

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej – przyjęta bez poprawek

Senat 54 głosami, przy 24 ‒ przeciw, odrzucił wniosek senatora Piotra Florka o odrzucenie ustawy i poparł propozycję komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęcia jej bez zmian (54 głosy za, 25 – przeciw, 2 wstrzymujące się). O wprowadzenie poprawek do ustawy wnosili senatorowie Jerzy Czerwiński i Jerzy Wcisła.

Ustawa, uchwalona na 57. posiedzeniu Sejmu, 26 stycznia 2018 r., na podstawie projektu komisyjnego, umożliwi wdrożenie rozwiązań przewidzianych w ustawie o Straży Marszałkowskiej; zmienia przepisy 37 ustaw.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Nowela, uchwalona z inicjatywy rządu na 57. posiedzeniu Sejmu, 26 stycznia 2018 r., zaostrza sankcje za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi, podwyższając z 2 do 3 lat wymiar kary pozbawienia wolności za takie czyny, a w razie dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem ‒ z 3 do 5 lat. Wprowadza też obligatoryjność orzekania przez sąd nawiązki w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł na cele ochrony zwierząt w wypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom.

Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Ustawodawcza oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rekomendowały Izbie wprowadzenie do ustawy poprawki, która doprecyzowuje, że nowe przepisy umożliwiające wykonanie zakazów posiadania zwierząt i podejmowania określonej działalności znajdą zastosowanie zarówno do zakazów już orzeczonych, jak i tych, które zostaną orzeczone po wejściu noweli w życie. W trakcie dyskusji senator Marek Martynowski zaproponował, aby za zabicie lub znęcanie się nad zwierzęciem sąd mógł orzec zakaz wykonywania wszelkich zawodów, prowadzenia wszelkiej działalności i wykonywania wszelkich czynności związanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Zakaz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami w wypadku szczególnie okrutnego znęcania się nad zwierzętami byłby fakultatywny, a nie obligatoryjny. Sąd miałby też obowiązek orzeczenia przepadku zwierzęcia w razie skazania jego posiadacza za naruszenie zakazu posiadania zwierząt. Za wprowadzeniem tych 5 poprawek do ustawy opowiedziało się jednogłośnie 79 senatorów.

Teraz senackie poprawki rozpatrzy Sejm.

 

Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona na 58. posiedzeniu Sejmu, 8 lutego 2018 r., na podstawie projektu rządowego, określa organizację i zadania Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej. Nadzór nad działalnością instytutu ma sprawować prezes Rady Ministrów. Organami instytutu będą: dyrektor, Międzynarodowa Rada Instytutu i Rada Instytutu. Instytut będzie miał siedzibę w Warszawie. Do jego zadań będzie należało m.in. wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu, wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych, mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw, a także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.

Komisja Kultury i Środków Przekazu rekomendowała Izbie wprowadzenie do ustawy 10 poprawek, a Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – 9 zmian. Podczas debaty senator Andrzej Kobiak zaproponował 1 poprawkę, a senator Marek Martynowski złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który Izba poparła 53 głosami, przy 26 ‒ przeciw i 3 wstrzymujących się.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

Uchwała w 80. rocznicę śmierci księdza Stanisława Streicha

Izba, z inicjatywy grupy senatorów, 77 głosami, przy 3 wstrzymujących się, podjęła uchwałę, upamiętniającą ks. Stanisława Streicha, pierwszego proboszcza powstałej w 1935 r. parafii św. Jana Bosko w Luboniu pod Poznaniem. Został on zamordowany 27 lutego 1938 r., podczas odprawiania mszy św. dla dzieci. Sprawcą zamachu był Wawrzyniec Nowak, komunista z Lubonia, działający, jak napisano w uchwale, „z pobudek antyreligijnej nienawiści”. W uchwale przypomniano, że ks. Stanisław Streich urodził się 27 sierpnia 1902 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie otrzymał święcenia kapłańskie w 1925 r. W latach 1925–27 studiował filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim, będąc jednocześnie kapelanem i prefektem gimnazjum sióstr urszulanek, a także Miejskiej Szkoły Handlowej. W 1927 r. został wikariuszem w parafii św. Floriana w Poznaniu, a w 1928 r. ‒ nauczycielem religii w państwowym seminarium nauczycielskim w Koźminie. W 1929 r. podjął obowiązki wikariuszowskie w parafii Bożego Ciała w Poznaniu, a w 1932 r. – w parafii św. Marcina w Poznaniu. Jak napisano w uchwale, szerokie rzesze ówczesnych mieszkańców Poznania zachowały we wdzięcznej pamięci tego pobożnego kapłana, zawsze uśmiechniętego, uprzejmego. Podkreślono, że ks. Stanisław Streich miał opinię znakomitego kaznodziei. Przypomniano też, że 28 października 2017 r. rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny tego kapłana.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

20. posiedzenie Senatu ‒ pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 20. posiedzenia Senatu.

Prace w komisjach senackich – 11 stycznia 2021 r.

Obradowały komisje: Ustawodawcza, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Zdrowia