Narzędzia:

2 lipca 2015 r.

02.07.2015

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 r., którą przedstawił jej przewodniczący Roman Hauser. Jak poinformował, w 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła prezydentowi wnioski o powołanie 442 osób na stanowiska sędziowskie oraz przyjęła 32 uchwały w sprawie przeniesienia sędziego w stan spoczynku. Do rady wpłynęły także sprawy dyscyplinarne dotyczące 152 sędziów. W tym okresie zaopiniowano również 189 projektów aktów normatywnych odnoszących się do sądownictwa i sędziów.

W 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa ustanowiła medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”, którym wyróżniono 47 sędziów.

Przewodniczący Roman Hauser podkreślił, że KRS nie jest często w stanie zająć stanowiska w sprawie przedłożonych projektów ustaw ze względu na to, że na przedstawienie opinii wyznaczane są zbyt krótkie terminy. Przewodniczący zwrócił również uwagę na potrzebę przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą przywracającą asesurę sądową, a także konieczność wzmocnienia kadry urzędniczej w sądach.

W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie dotyczące kryteriów oceniania kandydatów na stanowisko sędziego, uchwał KRS dotyczących powołania na stanowiska sędziowskie osób mimo uchylenia tych uchwał w postępowaniu odwoławczym przez Sąd Najwyższy, jakości pracy sędziów w małych ośrodkach oraz udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości. Senator Bohdan Paszkowski polemizował natomiast ze stanowiskiem KRS zawartym w uchwale z 9 grudnia 2014 r. w sprawie nacisków wywieranych na sądy rozpoznające protesty wyborcze. Do obaw i nadziei związanych z wejściem w życie 1 lipca 2015 r. tzw. kontradyktoryjnej procedury karnej odniósł się wiceprzewodniczący KRS płk Piotr Raczkowski.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

17. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

26‒29 października 2020 r. odbędzie się 17. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji, która przewiduje zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy.

Prace w komisjach senackich – 22 października 2020 r.

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła pięć projektów uchwał okolicznościowych dotyczących ustanowienia patronów roku 2021 r. i zdecydowała o rozpoczęciu prac nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat zakończył prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt

Senat wprowadził 36 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. „Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć” – ocenił po głosowaniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.