Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

20.01.2022
Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw i zarekomenduje Izbie jej odrzucenie. Wniosek taki złożyła senator Jadwiga Rotnicka, argumentując, że noweli w takim kształcie i z takim uzasadnieniem nie można przyjąć. Zdaniem przewodniczącego komisji senatora Stanisława Gawłowskiego ustawa ogranicza też proces konsultacji społecznych.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu w opinii o nowelizacji zwróciło uwagę, że tworzenie przepisów przejściowych, które w praktyce mają mieć moc wsteczną, może być negatywnie oceniane z punktu widzenia zgodności z konstytucją.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw zmienia przepisy przejściowe 3 ustaw, tak aby do postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej miały zastosowanie obecne przepisy, a nie obowiązujące w 2016 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zdecydowała o podjęciu inicjatywy legislacyjnej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o lasach. Sprawozdawcą komisji została senator Joanna Sekuła.

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie ustawy o lasach do wymogów prawa unijnego oraz Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Przewiduje ona wprowadzenie możliwości zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania sądowo-administracyjnego. Proponowana zmiana uwzględnia również legitymację organizacji ekologicznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia skargi na decyzję zatwierdzającą plan urządzenia lasu.

Komisja dyskutowała ponadto o zakładach usług leśnych i ich miejscu w gospodarce leśnej w Polsce. Senatorowie poznali sposoby ich funkcjonowania i współpracy z Lasami Państwowymi. Wśród przedstawionych informacji znalazły się także dane o wypadkach, którym podlegają pracownicy realizujący zlecenia w lasach. Senatorów zaniepokoiły problemy w branży, przez które około 73% firm rozważa zmianę profilu działalności. Wśród najważniejszych problemów zostały wymienione bardzo niskie stawki, jakie są płacone za ich usługi przez Lasy Państwowe. Senatorowie chcieli poznać jakie były przychody Lasów Państwowych w porównaniu do wydatków na prowadzenie prac w lasach przez zakłady usług leśnych. członkowie komisji uznali za konieczne wrócenie do tego tematu na jednym z kolejnych posiedzeń.

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Obrony Narodowej zarekomendują Izbie jej odrzucenie. Wniosek taki zgłosił senator Bogdan Zdrojewski, według którego nowelizacja „idzie w kierunku ubezwłasnowolnienia w znacznym stopniu samorządów, osłabienia autonomii i budowania zewnętrznych rygorów paraliżujących proces edukacyjny”. Mniejszość komisji natomiast będzie wnosić o przyjęcie noweli bez poprawek.

Nowelizacja wzmacnia rolę kuratora oświaty. Przewiduje, że dyrektor szkoły lub placówki będzie musiał uzyskać jego pozytywną opinię w sprawie działania stowarzyszenia lub organizacji w szkole lub placówce, otrzymać informację o planie ich pracy na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach. Wyjątek to organizacje harcerskie. Jeśli dyrektor nie wykona zaleceń kuratora, ten będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia ani możliwości odwołania się od tej decyzji. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia. Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty w kwestii wspólnych kompetencji organów prowadzącego i nadzoru pedagogicznego, a także rolę rady pedagogicznej. Wprowadza też możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, jeśli zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż 2 dni, a także organizowania jej dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub hospitalizowanych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

„Pracownicy i pracodawcy” – debata młodzieży w Senacie

W Senacie 20 maja 2022 r. młodzi ludzie dyskutowali ze specjalistami o problemach pracowników na rynku pracy w Polsce.

Konferencja pt. „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia megaprojektu”

Centralny Port Komunikacyjny tematem konferencji w Senacie w poniedziałek, 23 maja.