Narzędzia:

6 października 2021 r.

legislacja sprawy międzynarodowe 06.10.2021

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej poparła bez poprawek ustawę o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Konwencja wprowadza obowiązek gromadzenia i przechowywania utworów kinematograficznych, wyprodukowanych na terytorium państwa – strony konwencji oraz wskazania instytucji, które pełniłyby funkcję narodowego archiwum takich treści. W Polsce obowiązki organu archiwizującego pełni Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podkreślił, że przyjęcie konwencji będzie miało pozytywny wpływ na polski rynek audiowizualny, ponieważ pomoże uporządkować nadzór nad archiwami audiowizualnymi. Jak dodał, zgodnie z konwencją administracja publiczna ma obowiązek zaopatrzenia wybranej instytucji w środki techniczne i finansowe, niezbędne do prowadzenia działalności archiwalnej. W Polsce obowiązki organem archiwizującym została Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Obowiązujące już polskie przepisy dotyczące zasobów audiowizualnych zapewniają ich wyższą ochronę niż ta przewidziana w konwencji, Polska nie poniesie więc kosztów dostosowania się do przepisów konwencji.

Komisja rozpatrzyła również unijne akty ustawodawcze: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej Inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii) oraz Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspieranie europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji” – COM(2021) 206 i 205; wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich zielonych obligacji – COM(2021) 391.

Komisja poparła projekt aktu w sprawie sztucznej inteligencji wraz ze stanowiskiem rządu. W przyjętej opinii wyraziła jednak wątpliwości co do możliwości wyjątkowego użycia zdalnej identyfikacji biometrycznej w czasie rzeczywistym w przestrzeni publicznej do celów egzekwowania prawa bez zezwolenia organów sądowych państwa członkowskiego. Zwróciła też uwagę na to, aby w dalszych pracach nad projektem tego aktu zadbać o aspekt oddziaływania sztucznej inteligencji na środowisko naturalne.

Poparła również projekt rozporządzenia w sprawie europejskich zielonych obligacji wraz ze stanowiskiem rządu w tej sprawie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23 listopada 2021 r.

Komisje: Zdrowia i Ustawodawcza przyjęły w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

23 listopada 2021 r.

Z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza Komisja Kultury i Środków Przekazu przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

23 kwietnia 2021 r.

Odbyło się jubileuszowe, dwusetne posiedzenie, Komisji Ustawodawczej