Narzędzia:

6 października 2021 r.

06.10.2021

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha przedstawiła „Informację Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Poinformowała, że w 2020 r. w pieczy zastępczej było umieszczonych 72 063 dzieci, w tym 12 088 osób ukończyło 18. rok życia i kontynuowało naukę. W 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba rodzinnych domów dziecka z 668 do 702. Funkcjonowało też ponad 1,9 tys. gminnych placówek wsparcia dziennego, w tym ponad połowa to placówki niepubliczne. Do gminnych placówek wsparcia dziennego uczęszczało 32 007 dzieci. Ponadto działało 61 placówek wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym, w tym 31 z nich prowadzone były przez podmiot inny niż samorząd powiatowy. 2020 r. zatrudnionych było ponad 3,8 tys. asystentów rodziny. Z ich usług skorzystało 41 906 rodzin. Wydatki na realizację ustawy w 2020 r. wyniosły ogółem ponad 3,46 mld zł i były o 7,4% wyższe niż w 2019 r. Na rodziny zastępcze przeznaczono 1 550 277 tys. zł, na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1 492 896 tys. zł, na wspieranie rodziny – 413 370 tys. zł. W informacji zwrócono uwagę, że rosną wydatki samorządów na realizację zadań wynikających z ustawy, ale istotnie zmienił się też udział w nich poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23 listopada 2021 r.

Komisje: Zdrowia i Ustawodawcza przyjęły w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

23 listopada 2021 r.

Z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza Komisja Kultury i Środków Przekazu przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

23 kwietnia 2021 r.

Odbyło się jubileuszowe, dwusetne posiedzenie, Komisji Ustawodawczej