Narzędzia:

9 września 2021 r.

09.09.2021

Senatorowie z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zapoznali się z informacją na temat zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) oraz wybranych sprawozdań specjalnych, którą przedstawił członek ETO Marek Opioła. Przypomniał, że powołany w 1977 r. trybunał obrachunkowy jest niezależnym zewnętrznym kontrolerem unijnego budżetu. ETO kontroluje, czy fundusze UE zostały w odpowiedni sposób uzyskane, wydane i rozliczone. W ETO pracuje 900 osób, w tym 67 Polaków.

Marek Opioła omówił też 2 raporty ETO dotyczące kontroli celnych w państwach UE i przestrzegania praw pasażerów lotniczych w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. W wypadku kontroli celnych trybunał badał m.in. czy decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z 2018 r. w sprawie kryteriów i norm ryzyka finansowego w kontrolach celnych są wystarczające, aby zgłoszenia przywozowe były jednolicie typowane przez państwa UE do kontroli. Marek Opioła zwrócił uwagę, że jednolite przeprowadzanie kontroli celnych jest niezbędne do tego, by powstrzymać nieuczciwych importerów przed dokonywaniem przywozów głównie w tych punktach przekraczania granicy, w których poziom kontroli jest niższy. Jak podkreślił, przychody z ceł są drugim z najważniejszych źródeł finansowania wydatków Unii. W 2019 r. kwota pobranych importowych należności celnych wynosiła 20,4 mld euro, co stanowiło 13% dochodów budżetowych UE. W wyniku przeprowadzonej w latach 2019–21 kontroli stwierdzono, że podejście do kontroli celnych w poszczególnych państwach UE jest bardzo różne – w niektórych krajach kontrolowano mniej niż 1% zgłoszeń przywozowych, a w niektórych ponad 60%. Trybunał stwierdził, że nowe przepisy dotyczące ryzyka finansowego w kontrolach celnych to ważny krok na drodze do ujednolicenia sposobu przeprowadzania kontroli celnych, wymagają jednak zmiany.

Trybunał analizował też, czy w czasie pandemii COVID-19 KE zapewniła skuteczną ochronę ochronę praw pasażerów lotniczych w UE w zakresie dostępu do informacji i prawa do zwrotu kosztów. W wyniku kontroli ustalono, że pasażerowie lotniczy nie byli w pełni informowani o przysługujących im prawach. Na początku pandemii wielu z nich nie uzyskało zwrotu kosztów lub pozostawiono im wyłącznie możliwość uzyskania bonów podróżnych. Od czerwca 2020 r. linie lotnicze zaczęły zwracać koszty pasażerom, ale ze znacznym opóźnieniem. Ponadto kraje członkowskie nie powiązały pomocy państwa z wymogiem zwrotu kosztów pasażerom, choć KE wskazała na taką możliwość. Trybunał stwierdził, że obowiązujące przepisy dotyczące praw pasażerów są niewystarczające. Zwrócił też uwagę na niską świadomość swoich praw wśród pasażerów; tylko 14% obywateli państw UE wie, że pasażerom przysługują pewne prawa.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

7 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznała się z informacjami na temat prezydencji portugalskiej i słoweńskiej, a także polskiej polityki europejskiej w tym okresie.

6 października 2021 r.

Komisja rodziny zapoznała się z „Informacją Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

6 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. i projekty aktów unijnych.