Narzędzia:

20 lipca 2021 r.

20.07.2021

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska zaproponują przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, a mniejszość komisji wprowadzenie do niej zmian legislacyjnych.

Ustawa wprowadza m.in. ułatwienia dla podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukujący (NCR). Przewiduje realizację NCR w latach 2021–24 poprzez uiszczenie opłaty zastępczej.

Senackie biuro legislacyjne przedstawiło propozycje zmian legislacyjnych, które formalnie zgłosiła senator Alicja Chybicka. Senator Wojciech Piecha wnioskował z kolei o przyjęcie noweli bez poprawek. W wyniku głosowania komisje poparły ten wniosek.

Podczas dyskusji senator Władysław Komarnicki pytał, czy ustawa wpłynie na wzrost cen paliw. Interesował się też terminem wdrożenia technologii wodorowych. Wiceminister klimatu Piotr Dziadzio zapewnił, że ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na ceny paliw. Wyjaśnił ponadto, że opłaty zastępcze, wnoszone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą wykorzystane na rozwój niskoemisyjnego transportu. Poinformował też, że obecnie prowadzone są uzgodnienia w sprawie projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

9 września 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z informacją nt. zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

8 września 2021 r.

Komisje: samorządu terytorialnego i budżetu zaproponują Senatowi wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

8 września 2021 r.

Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza nie zakończyły prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.