Narzędzia:

11 maja 2021 r.

środowisko legislacja 11.05.2021

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu opowiedziała się za wprowadzeniem 4 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Przewodniczący komisji senator Stanisław Gawłowski zgłosił 3 spośród zaproponowanych zmian, rekomendowanych przez BiuroLegislacyjneKancelarii Senatu. Mają one przede wszystkim charakter legislacyjny, doprecyzowujący i ujednolicający nowelę i nie wypływają na nią merytorycznie. Senatorowie poparli też poprawkę zgłoszoną przez senatora Jacka Burego. Przewiduje ona, że 100% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji byłoby przekazywanych na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W opinii senatora wnioskodawcy zapewni to większą transparentność i lepszą kontrolę nad tymi środkami.

Z takim uzasadnieniem nie zgodził się wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. Według niego takie rozwiązanie spowoduje wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku na obsługę kosztów administracyjnych. Jak mówił, nie ma potrzeby wprowadzania poprawek rekomendowanych przez komisję, ponieważ ustawa w rozpatrywanym kształcie zapewnia właściwe wykorzystanie środków z Funduszu Modernizacyjnego, przeznaczonego na wsparcie wykonania przyjętego przez Unię Europejską celu redukcji o 40% gazów cieplarnianych w 2030 r. w porównaniu do 1990 r. Fundusz powstał z myślą o państwach członkowskich, których PKB per capita było w 2013 r. niższe niż 60% średniej UE. Korzystać z niego będzie 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Środki funduszu zostaną przeznaczone na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności. Z możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu wyłączono finansowanie obiektów wytwarzających energię przy wykorzystaniu stałych paliw kopalnych.

Jak przekonywał wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, szybkie przyjęcie rozpatrywanej nowelizacji umożliwi rozpatrzenie przez Komisję Europejską pierwszych polskich wniosków o wsparcie projektów na inwestycje energetyczne na poziomie krajowym już w czerwcu 2021 r. Podkreślił, że nowa ustawa usprawni funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a uzyskane wsparcie ułatwi Polsce w zasadniczy sposób konieczną transformację energetyczną, zapewni nowe miejsca pracy, poprawi konkurencyjność firm działających w naszym kraju.

Nowela ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, uchwalona przez Sejm z inicjatywy rządu, wdraża do polskiego prawa unijne regulacje, dotyczące zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021−30. Umożliwia m.in. ubieganie się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego, na który trafiają środki ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS, przeznaczone na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. W ramach Funduszu Polska może skorzystać z ponad 43% dostępnej puli środków ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji o wartości, zależnie od cen rynkowych, od 2 do 4,8 mld euro. Finansowanie z Funduszu może być jednak przeznaczone tylko na określone cele, m.in. wytwarzanie energii z OZE, ciepłownictwo, magazyny energii, sieci ciepłownicze, transformację regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, a także transformację sektorów transportu, budownictwa i odpadów. W noweli przewidziano procedurę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego – podstawową procedurą będą konkursy. Operatorem Funduszu będzie w Polsce NFOŚiGW, a nadzór będzie sprawował minister ds. klimatu.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.