Narzędzia:

7 maja 2021 r.

07.05.2021

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponuje Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz wprowadzenie kilkunastu zmian do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku nie budziła zastrzeżeń ani Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, ani senatorów. Ma umożliwić stosowanie unijnego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, które przewiduje m.in. utworzenie Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, wyznaczenie w każdym państwie członkowskim UE jednolitego urzędu łącznikowego, przygotowywanie krajowej strategii nadzoru rynku i jej podsumowań. Zgodnie z nowelą, rolę jednolitego urzędu łącznikowego będzie pełnił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedstawiając założenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio podkreślił, że jest ona niezbędna dla transformacji sektora energetycznego w Polsce. Zaznaczył, że prace nad nowymi rozwiązaniami rozpoczęły się w 2012 r. W ocenie wiceministra klimatu nowela wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sprzedawców energii i odbiorców końcowych. Do ważnych zmian zaliczył wprowadzenie obowiązku instalacji u odbiorców końcowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej. Ustawa przewiduje instalację takich liczników w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80% do 31 grudnia 2028 r.

Senackie biuro legislacyjne przedstawiło liczne uwagi do nowelizacji i propozycje poprawek legislacyjnych, doprecyzowujących i redakcyjnych. Większość została formalnie zgłoszona przez senatora Wojciecha Piechę, a następnie zaakceptowana przez komisję.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o plany budowy magazynów energii elektrycznej i cieplnej, prace nad technologiami wykorzystania metanu kopalnianego w energetyce i ciepłownictwie. Interesowali się rozwiązaniami prawnymi, których celem jest wzmocnienie pozycji odbiorców energii w stosunku do dostawców, a także kwestią zabezpieczenia majątkowego przedsiębiorców starających się o koncesję na obrót energią elektryczną.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.