Narzędzia:

13 kwietnia 2021 r.

13.04.2021

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie dyskutowali na temat odpowiedzi, jakich udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego na pytania dotyczące spółki GetBack SA.

Jak poinformował przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina, do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przesłano 57 odpowiedzi, na większość uzyskano odpowiedzi w ustalonym terminie.

Zastępca przewodniczącego KNF Rafał Mikusiński poinformował, że przepisy w zakresie udzielenia informacji ustawowo chronionych stanowiących tajemnicę zawodową nadzoru kapitałowego i bankowego umożliwiają udzielanie informacji objętych tą tajemnicą ograniczonej liczbie podmiotów prawa. Dlatego na pytania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych można było ich udzielić tylko w zakresie, w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Działania UKNF i KNF obejmowały szerszy zakres zagadnień i spraw niż opisane w odpowiedzi, nie mogą być jednak przedstawione ze względu na te ograniczenia.

W odpowiedzi m.in. na pytanie komisji, dlaczego od 2012 do 2018 r. nie wszczęto kontroli GetBack, mimo że był to podmiot nadzorowany przez KNF, mający licencję na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi, KNF wskazało, że obowiązujące prawo nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia kontroli w podmiocie w określonym czasie po uzyskaniu zezwolenia. Działania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) są nakierunkowane na kontrole w podmiotach, w których działalności identyfikuje się podwyższone ryzyko. Zgodnie z dotychczasowymi wyjaśnieniami, przedstawianymi przez UKNF, okoliczności uzasadniające podjęcie szczególnych działań nadzorczych w stosunku do GetBack w obszarze podlegającym nadzorowi KNF ujawniły się pod koniec 2017 r. i wówczas podjęto niezwłoczne działania, w tym wszczęto kontrolę w spółce GetBack. Odpowiedzialność za nadzór nad podmiotem, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) powierza wykonywanie niektórych swoich obowiązków, spoczywa na TFI. Tymczasem TFI nie informowały UKNF o problemach we współpracy z GetBack SA, które uzasadniałyby wszczęcie kontroli w tym podmiocie.

Senator Leszek Czarnobaj pytał m.in.,, czy KNF jest w stanie stosunkowo wcześnie wykryć tych, którzy chcą działać nieuczciwie na rynku finansowym, czy zmiana przepisów prawa w tym zakresie dałaby gwarancję klientom, że mogą się czuć bezpiecznie. Senatora Władysława Komarnickiego interesowało, kiedy pokrzywdzonym zostaną zrekompensowane straty. Zastępca przewodniczącego Rafał Mikusiński wyjaśnił, że KNF nie ma umocowań prawnych do takich decyzji. Mogą one zapaść jedynie na drodze sądowej.

Przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina powiedział, że pokrzywdzeni muszą wiedzieć, iż ktoś staje po ich stronie. Jak zaznaczył, UKNF mógłby pomóc, wskazując, co robić, żeby działać skutecznie i zapobiegać podobnym aferom. Zadeklarował współpracę Senatu z KNF przy przygotowywaniu odpowiednich rozwiązań ustawowych.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.