Narzędzia:

24 marca 2021 r.

legislacja 24.03.2021

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawcza przyjęły projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, przygotowany z inicjatywy grupy senatorów.

Projektowana nowela przewiduje usunięcie luki prawnej, polegającej na wyeliminowaniu spod działania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiotów zatrudniających, jakimi są przewodniczący klubów lub kół parlamentarnych, posłowie i senatorowie. Z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wynika bowiem, że jej przepisów nie stosuje się do pracowników biur poselskich, senatorskich oraz biur klubów i kół, wobec czego nie mogą od 1 stycznia 2021 r. przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych.

W projektowanej nowelizacji senatorowie proponują, aby ci zatrudniający (przewodniczący klubów lub kół parlamentarnych, posłowie i senatorowie) zawarli umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w terminie 45. dnia miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, a umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi − nie później niż 10 dni roboczych przed upływem tego terminu. Autopoprawkę dotyczącą tych terminów zgłosił senator Marek Borowski, a senatorowie poparli ją w wyniku głosowania.

Prezes Polskiej Fundacji Rozwoju przekonywał senatorów, że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie dzieli pracowników, którzy mogą z niego skorzystać, a warunkiem do przystąpienia programu jest wyłącznie odprowadzanie przez zatrudniającego składek emerytalno-rentowych. Takie samo stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Z kolei Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opowiedziało się za nowelizacją.

W trakcie dyskusji senator Jan Maria Jackowski zastanawiał się, czy rozwiązaniem nie byłoby, aby pracownicy biur senatorskich i poselskich byli zatrudniani przez kancelarie: Senatu i Sejmu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.