Narzędzia:

23 marca 2021 r.

legislacja 23.03.2021

Komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiły kontynuować prace nad projektem noweli prawa o notariacie, przygotowanym przez Komisję Ustawodawczą. Zajmowały się już nim 25 czerwca oraz 9 i 28 września 2020 r.

Projektowana nowelizacja ma zapewnić pełniejsze bezpieczeństwo obrotu prawnego i skuteczniejsze postępowanie dyscyplinarne wobec notariuszy. Wprowadza obowiązek utrwalenia przez notariusza przebiegu czynności notarialnych za pomocą urządzeń zapisujących obraz i dźwięk. Nagrania przechowywano by przez 10 lat, po upływie tego okresu mogłyby zostać zniszczone. Projekt przewiduje także zmiany usprawniające postępowanie dyscyplinarne w sprawach o delikty dyscyplinarne popełniane przez notariuszy i wydłużenie okresu przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych. Doprecyzowuje też regulacje dotyczące kosztów postępowania dyscyplinarnego i instytucji zawieszenia w czynnościach zawodowych w toku postępowania dyscyplinarnego.

Podczas tego posiedzenia projekt negatywnie ocenił prezes Krajowej Rady Notarialnej Mariusz Białecki, który przekonywał, że wiele aktów notarialnych zawiera tajemnice państwowe, przedsiębiorstw, handlowe, dokumentują ogromne inwestycje. W UE żaden kraj nie nagrywa takich czynności, a na świecie tylko: Białoruś, Rosja i Chiny.

Poprawki do projektu zaproponowali: senator Lidia Staroń (nagrywane byłoby tylko sporządzanie aktów notarialnych, a nie wszystkie czynności notarialne; w wypadku uchwał organów kapitałowych spółek podejmowanych poza kancelarią nagrywany byłby tylko dźwięk; w razie nieukończenia czynności notarialnej nagranie zostałoby skasowane), wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka (m.in. zakres nagrywania ograniczyłby się wyłącznie do dźwięku i tylko do aktów notarialnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości) i senator Aleksander Pociej (obywatele mieliby możliwość składania odwołań od decyzji izby notarialnej, odmawiającej wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec notariusza).

Senator Marek Borowski zgłosił wniosek formalny, poparty przez komisje, o ogłoszenie przerwy w pracach nad projektem, aby wspólnie z Biurem Legislacyjnym Kancelarii Senatu dopracować proponowane poprawki.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.