Narzędzia:

19 marca 2021 r.

legislacja 19.03.2021

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła 3 nowelizacje, do 2 postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie poprawek.

Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem 4 poprawek do tej nowelizacji – legislacyjnych, zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, i zmiany zgłoszonej przez przewodniczącego komisji senatora Jana Hamerskiego, która rozszerza zakres spraw przekazanych do uregulowania w akcie wykonawczym.

Przedstawiając ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, minister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że częściowo wdraża ona dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 11 maja 2016 r.: 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei, wchodzących w skład tzw. części technicznej czwartego pakietu kolejowego. Stanowi ostatni kluczowy element wdrażania prawa unijnego w zakresie branży kolejowej, implementuje przepisy związane z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej. Nowelizacja zmienia m.in. procedurę homologacji pojazdów kolejowych, zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego, wydawanego przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu będzie wydawane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Prezes UTK będzie mógł je również wydać, ale tylko jeśli pojazd będzie użytkowany jedynie na terytorium Polski. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej w ramach kompleksowej obsługi, poprzez platformę informatyczną, będzie umożliwiać zdalne składanie wniosków, np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa, i przesyłanie dokumentów. Prezes UTK będzie odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej). Zamiast dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w częściach A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa, nowela wprowadza jednolity certyfikat bezpieczeństwa, wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub prezesa UTK (dla działalności w Polsce). W ustawie zmieniono ponadto wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy i wsparcia psychologicznego (na własny koszt) rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom.

Komisja poparła natomiast bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Omawiając ją, wiceminister infrastruktury Rafał Weber poinformował, że dostosowuje obowiązujące przepisy do wymogów rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (UE) 2017/2205. Ma umożliwić właściwe przetwarzanie informacji i wymianę komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE, dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki. Nowela wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki wykryte podczas kontroli drogowej. Informacje mają być wysyłane do tego kraju w UE, w którym dany pojazd został zarejestrowany. Wymiana informacji o pojazdach z usterkami będzie się odbywała z wykorzystaniem danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Naruszeń (CEN), czyli systemie informatycznym prowadzonym przez głównego inspektora transportu drogowego. CEN ma zawierać informacje o numerze VIN kontrolowanego pojazdu i wynikach kontroli ujawniającej poważne bądź niebezpieczne usterki, przekazywane przez głównego inspektora transportu drogowego do innych punktów kontaktowych w Unii Europejskiej, właściwych dla kraju rejestracji pojazdu. Nowe przepisy powinny też zapobiegać nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, wynikającej z różnych poziomów kontroli stosowanych przez państwa członkowskie.

Do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw senackie biuro legislacyjne zaproponowało 2 zmiany redakcyjne. Podczas dyskusji senator Artur Dunin zgłosił 3 poprawki. Pierwsza polegała na zastąpieniu określenia: prędkość elektrycznej hulajnogi zbliżona do prędkości pieszego zwrotem: z prędkością dostosowaną do warunków jazdy. Kolejne 2 zwiększały dozwoloną prędkość e-hulajnóg z 20 do 25 km/h (taka prędkość obowiązuje w większości państw EU), a także umożliwiały poruszanie się nimi w wyjątkowych wypadkach również po drodze, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, ale pod warunkiem jazdy hulajnogą, jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi. Przewodniczący komisji senator Jan Hamerski złożył poprawkę, zgodnie z którą prace inwestycyjne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów byłyby finansowane przez zarządcę dróg, a nie przez gminy.

Bardzo liczne uwagi do ustawy zgłosili przedstawiciele organizacji społecznych. Zwracali uwagę przede wszystkim na pogorszenie, ich zdaniem, bezpieczeństwa na drogach dzieci, osób starszych czy słabowidzących. Z kolei zmiany proponowane przez przedstawiciela Związku Powiatów Polskich dotyczyły głównie zasad usuwania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

Poparcie komisji uzyskały 2 poprawki redakcyjne i zmiana senatora Jana Hamerskiego. Poprawki senatora Artura Dunina zostaną zgłoszone jako wnioski mniejszości.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw określa zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego (elektryczne deskorolki i elektryczne urządzenia samopoziomujące) i urządzeniami wspomagającymi ruch (wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi). Zgodnie z nowymi przepisami hulajnogą elektryczną będzie można poruszać się przede wszystkim na ścieżkach rowerowych z prędkością nie większą niż 20 km/h.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.